EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0206

Komisjoni määrus (EÜ) nr 206/2008, 5. märts 2008 , millega määratakse kindlaks jaotuskoefitsient, mida kohaldatakse määrusega (EÜ) nr 1002/2007 Egiptusest pärit ja sealt toodavale riisile avatud tariifikvootide alusel 22. – 29. veebruarini 2008 esitatud impordilitsentsitaotluste suhtes

OJ L 62, 6.3.2008, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/206/oj

6.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 62/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 206/2008,

5. märts 2008,

millega määratakse kindlaks jaotuskoefitsient, mida kohaldatakse määrusega (EÜ) nr 1002/2007 Egiptusest pärit ja sealt toodavale riisile avatud tariifikvootide alusel 22.–29. veebruarini 2008 esitatud impordilitsentsitaotluste suhtes

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1002/2007 (3) on avatud turustusaasta kohta iga-aastane imporditariifikvoot 32 000 tonnile CN-koodi 1006 alla kuuluvale Egiptusest pärit ja sealt toodavale riisile (järjekorranumber 09.4094).

(2)

Määruse (EÜ) nr 1002/2007 artikli 5 punkti a kohasest teavitamisest tuleneb, et nimetatud määruse artikli 2 lõike 3 alusel alates 2008. aasta 22. veebruari kella 13.00-st (Brüsseli aja järgi) kuni 2008. aasta 29. veebruari kella 13.00-ni (Brüsseli aja järgi) esitatud taotlused hõlmavad olemasolevatest kogustest suuremaid koguseid. Seega tuleks kindlaks määrata, kui palju impordilitsentse võib välja anda, määrates taotletud kogustele jaotuskoefitsiendi.

(3)

Samuti tuleks peatada määruse (EÜ) nr 1002/2007 kohaste impordilitsentsitaotluste esitamine käesoleva kvoodi kehtivusaja lõpuni vastavalt nimetatud määruse artikli 3 lõike 3 esimesele lõigule,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määrusega (EÜ) nr 1002/2007 kehtestatud kvoodist tulenevate Egiptusest pärit ja sealt toodava riisi impordilitsentsitaotluste puhul, mis on esitatud 2008. aasta 22. veebruari kella 13.00-st (Brüsseli aja järgi) kuni 2008. aasta 29. veebruari kella 13.00-ni (Brüsseli aja järgi), antakse litsentsid taotletud kogustele, mille suhtes kohaldatakse jaotuskoefitsienti 22,728704 %.

2.   Uute impordilitsentsitaotluste esitamine alates 2008. aasta 29. veebruari kella 13.00-st (Brüsseli aja järgi) on käesoleva kvoodi kehtivusaja lõpuni peatatud.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. märts 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 797/2006 (ELT L 144, 31.5.2006, lk 1). Määrus (EÜ) nr 1785/2003 asendatakse alates 1. septembrist 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(3)  ELT L 226, 30.8.2007, lk 15.


Top