Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0065

Komisjoni direktiiv 2008/65/EÜ, 27. juuni 2008 , millega muudetakse direktiivi 91/439/EMÜ juhilubade kohta

OJ L 168, 28.6.2008, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 112 - 113

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2013; mõjud tunnistatud kehtetuks 32006L0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/65/oj

28.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 168/36


KOMISJONI DIREKTIIV 2008/65/EÜ,

27. juuni 2008,

millega muudetakse direktiivi 91/439/EMÜ juhilubade kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. juuli 1991. aasta direktiivi 91/439/EMÜ juhilubade kohta, (1) eriti selle artikli 7a lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 91/439/EMÜ I ja Ia lisas esitatud koodide loetelu on vaja kohandada.

(2)

Ühenduse koodi 78, millega piiratakse sõidukijuhtimise õigust juhiloa kategooria piires üksnes automaatkäiguvahetusega sõidukitele, tuleks muuta, et võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut selles valdkonnas.

(3)

Direktiivi 91/439/EMÜ II lisas sätestatud eksamisõidukite miinimumnõuded tuleb viia vastavusse ühenduse koodi 78 määratluse muutmisega.

(4)

Direktiivi 91/439/EMÜ II lisas sätestatud teooria- ja praktilise eksami miinimumnõuded tuleb läbi vaadata, et viia eksaminõuded kooskõlla igapäevase liikluse nõuetega seoses tunnelite kasutamisega, et parandada liiklusohutuse taset selle maanteeinfrastruktuuri osas.

(5)

Direktiivi 91/439/EMÜ II lisa punktides 5.2 ja 6.2.5 sätestatud ajavahemikud on osutunud ebapiisavaks, et vajalikke meetmeid rahuldavalt rakendada. Tuleks kehtestada täiendav periood.

(6)

Seepärast tuleks direktiivi 91/439/EMÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas juhilubade komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 91/439/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1.

I lisa punktis 2, mis käsitleb juhiloa lehekülge 4, ning Ia lisa punktis 2, mis käsitleb juhiloa lehekülge 2, asendatakse ühenduse kood 10.02 järgmisega:

„10.02.

Siduripedaalita sõidukid (või A- või A1-kategooria korral käsikäigukastiga)”.

2.

I lisa punktis 2, mis käsitleb juhiloa lehekülge 4, ning Ia lisa punktis 2, mis käsitleb juhiloa lehekülge 2, asendatakse ühenduse kood 78 järgmisega:

78.   Üksnes siduripedaalita (või A- või A1-kategooria korral käsikäigukastiga) sõidukitele”.

3.

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 2.1.3 lisatakse järgmine taane:

„—

sõiduki ohutu juhtimine maanteetunnelites”;

b)

punktis 5.1 asendatakse teine ja kolmas lõik järgmisega:

„Kui juhiloa taotleja sooritab oskuste ja käitumise eksami siduripedaalita (või A- või A1-kategooria korral käsikäigukastiga) sõidukil, märgitakse see ära sellise eksami põhjal välja antud juhiloal. Sellise märkega load kehtivad üksnes siduripedaalita (või A- või A1-kategooria korral käsikäigukastiga) sõiduki juhtimiseks.

„Automaatkäiguvahetusega sõiduk” – siduripedaalita (või A- või A1-kategooria korral käsikäigukastiga) sõiduk”;

c)

punkti 5.2 viimane lõik asendatakse järgmisega:

„Eespool esitatud miinimumnõuetele mittevastavaid B+E-, C-, C+E-, C1-, C1+E-, D-, D+E-, D1- ja D1+E-kategooria eksamisõidukeid, mida kasutati enne komisjoni direktiivi 2008/65/EÜ (2) artiklis 3 määratletud kuupäeva, võib kasutada veel kuni 30. septembrini 2013. Liikmesriigid võivad rakendada nende sõidukite veoseid käsitlevaid nõudeid kuni 30. septembrini 2013.

d)

punkti 6.2.5 teises lõigus asendatakse tekst „viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist” tekstiga „kuni 30. september 2008”;

e)

punktides 6.3.8, 7.4.8 ja 8.3.8 lisatakse eriliste teeosade loetelusse sõna „tunnelid”.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 30. septembriks 2008. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile. Kui liikmesriigid need õigusnormid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. juuni 2008

Komisjoni nimel

asepresident

Antonio TAJANI


(1)  EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/103/EÜ (ELT L 363, 20.12. 2006, lk 344).

(2)  ELT L 168, 28.6.2008, lk 36.”.


Top