Help Print this page 

Document 32008D0386

Title and reference
2008/386/EÜ: Komisjoni otsus, 23. aprill 2008 , millega muudetakse lisa A otsuses 2006/679/EÜ, mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku kontrolli ja signaalimise alasüsteemi tehnilisi koostalitlusnõudeid, ning lisa A otsuses 2006/860/EÜ, mis käsitleb üleeuroopalise kiirraudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1565 all) (EMPs kohaldatav tekst)
  • No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012; kehtetuks tunnistatud 32012D0088
OJ L 136, 24.5.2008, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 60 - 66

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/386/oj
Multilingual display
Text

24.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/11


KOMISJONI OTSUS,

23. aprill 2008,

millega muudetakse lisa A otsuses 2006/679/EÜ, mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku kontrolli ja signaalimise alasüsteemi tehnilisi koostalitlusnõudeid, ning lisa A otsuses 2006/860/EÜ, mis käsitleb üleeuroopalise kiirraudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 1565 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/386/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1996. aasta direktiivi 96/48/EÜ üleeuroopalise kiirraudteevõrgustiku koostalitlusvõime kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/16/EÜ üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku koostalitlusvõime kohta, (2) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuses 2006/679/EÜ (3) sätestati üleeuroopalise tavaraudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi esimene koostalitluse tehniline kirjeldus (KTK).

(2)

Komisjoni otsuses 2002/731/EÜ (4) sätestati üleeuroopalise kiirraudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi esimene koostalitluse tehniline kirjeldus (KTK); see tunnistati kehtetuks ja asendati komisjoni otsusega 2006/860/EÜ. (5)

(3)

Otsusega 2007/153/EÜ kohandati otsuste 2006/679/EÜ ja 2006/860/EÜ lisa A vastavalt tehnilisele arengule.

(4)

Võttes arvesse Euroopa Raudteeagentuuri töörühmade vahel saavutatud kokkulepet „SUBSET–108” osas, tuleb ajakohastada lisa A.

(5)

Vastavalt direktiivi 96/48/EÜ artikli 6 lõikele 2 ja direktiivi 2001/16/EÜ artikli 6 lõikele 2 vastutab asjaomane agentuur KTKde ülevaatuse koostamise ja ajakohastamise ning asjakohaste soovituste tegemise eest artiklis 21 osutatud komiteele, et võtta arvesse tehnilisi arenguid või sotsiaalseid nõudeid.

(6)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 881/2004 (6) artiklile 12 tagab Euroopa Raudteeagentuur KTKde kohandamise vastavalt tehnilisele progressile ja turusuundumustele ning teeb komisjonile ettepanekuid muudatuste tegemiseks KTKdes, mida ta peab vajalikuks.

(7)

Euroopa Raudteeagentuur võttis 14. jaanuaril 2008 vastu soovituse, mis käsitleb tava- ja kiirraudteesüsteemi KTKdes sätestatud kohustuslike tehniliste ja informatiivsete kirjelduste loendit.

(8)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 96/48/EÜ artikli 21 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsusele 2006/679/EÜ (mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku kontrolli ja signaalimise alasüsteemi tehnilisi koostalitlusnõudeid) lisatud KTK lisas A sätestatud kohustuslike tehniliste ja informatiivsete kirjelduste loend ning otsusele 2006/860/EÜ (mis käsitleb üleeuroopalise kiirraudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi) lisatud KTK lisas A sätestatud kohustuslike tehniliste kirjelduste loend asendatakse käesolevale otsusele lisatud kohustuslike tehniliste ja informatiivsete kirjelduste loenditega.

Artikkel 2

Käesolevale otsusele lisatud Euroopa rongijuhtimissüsteemi („ETCS”) nõuded valmivad enne 31. detsembrit 2008 ning need sisaldavad ajakohastatud ühist katsetamise tehnilist kirjeldust ja nende nõuetega parandatakse ka võimalikud vead.

Artikkel 3

Liikmesriigid peavad komisjonile enne 31. detsembrit 2008 (ilma et see piiraks direktiivi 96/48/EÜ artikli 7 ning direktiivi 2001/16/EÜ artikli 7 kohaldamist) teatama, millised nende liinidest, mis on varustatud ETCSiga, kasutavad või hakkavad enne käesoleva otsuse jõustumist kasutama kohaldatavaid kohustuslikke tehnilisi kirjeldusi.

Liikmesriigid peavad komisjonile samaks kuupäevaks teatama ka tähtpäeva, millest alates asjaomase otsuse kirjeldustele vastavad rongid saavad igaüks kasutada oma ETCS-liini.

Artikkel 4

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. juunist 2008.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. aprill 2008

Komisjoni nimel

asepresident

Jacques BARROT


(1)  EÜT L 235, 17.9.1996, lk 6. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/32/EÜ (ELT L 141, 2.6.2007, lk 63).

(2)  EÜT L 110, 20.4.2001, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/32/EÜ.

(3)  ELT L 284, 16.10.2006, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega 2007/153/EÜ (ELT L 67, 7.3.2007, lk 13).

(4)  EÜT L 245, 12.9.2002, lk 37. Direktiivi on muudetud otsusega 2004/447/EÜ (ELT L 155, 30.4.2004, lk 65).

(5)  ELT L 342, 7.12.2006, lk 1. Otsust on muudetud otsusega 2007/153/EÜ.

(6)  ELT L 164, 30.4.2004, lk 1.


LISA

„KOHUSTUSLIKE TEHNILISTE KIRJELDUSTE LOEND

Jrk-nr

Viide

Dokumendi pealkiri

Versioon

1.

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

2.

 

Tahtlikult välja jäetud

 

3.

UNISIG SUBSET-023

Glossary of terms and abbreviations

2.0.0

4.

UNISIG SUBSET-026

System requirement specification

2.3.0

5.

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.2.9

6.

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

7.

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

8.

UNISIG SUBSET-035

Specific transmission module FFFIS

2.1.1

9.

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

10.

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

11.

Reserveeritud 05E537

Offline key management FIS

 

12.

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.1.2

13.

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and engineering rules

2.0.0

14.

UNISIG SUBSET-041

Performance requirements for interoperability

2.1.0

15.

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI annex A documents

1.2.0

16.

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop subsystem

2.2.0

17.

Tahtlikult välja jäetud

 

 

18.

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

19.

UNISIG SUBSET-047

Trackside-trainborne FIS for radio infill

2.0.0

20.

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for radio infill

2.0.0

21.

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

22.

Tahtlikult välja jäetud

 

 

23.

UNISIG SUBSET-054

Assignment of values to ETCS variables

2.0.0

24.

Tahtlikult välja jäetud

 

 

25.

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

26.

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

27.

UNISIG SUBSET-091

Safety requirements for the technical interoperability of ETCS in levels 1 and 2

2.2.11

28.

Reserveeritud

Reliability — availability requirements

 

29.

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface “k”

1.0.0

30.

Tahtlikult välja jäetud

 

 

31.

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional requirements for an onboard reference test facility

2.0.0

32.

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7

33.

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15

34.

A11T6001 12

(MORANE) Radio transmission FFFIS for EuroRadio

12

35.

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands

 

36a.

Tahtlikult välja jäetud

 

 

36b.

Tahtlikult välja jäetud

 

 

36c.

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

37a.

Tahtlikult välja jäetud

 

 

37b.

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.2.2

37c.

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.0.0

37d.

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.0

37e.

Tahtlikult välja jäetud

 

 

38.

06E068

ETCS Marker-board definition

1.0

39.

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio conformance requirements

2.2.5

40.

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.2.5

41.

Reserveeritud

UNISIG SUBSET 028

JRU Test specification

 

42.

Tahtlikult välja jäetud

 

 

43.

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

44.

Reserveeritud

Odometry FIS

 

45.

UNISIG SUBSET-101

Interface “K” specification

1.0.0

46.

UNISIG SUBSET-100

Interface “G” specification

1.0.1

47.

Reserveeritud

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

 

48.

Reserveeritud

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

49.

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

50.

Reserveeritud

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

 

51.

Reserveeritud

Ergonomic aspects of the DMI

 

52.

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

53.

Reserveeritud

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS Variables manual

 

54.

Tahtlikult välja jäetud

 

 

55.

Reserveeritud

Juridical recorder baseline requirements

 

56.

Reserveeritud

05E538

ERTMS Key management conformance requirements

 

57.

Reserveeritud

UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

 

58.

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC safe communication interface

1.1.0

59.

Reserveeritud

UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS trackside equipment

 

60.

Reserveeritud

UNISIG SUBSET-104

ETCS Version management

 

61.

Reserveeritud

GSM-R Version management

 

62.

Reserveeritud

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

63.

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe communication interface

1.0.0”

„INFORMATIIVSETE KIRJELDUSTE LOEND

Jrk-nr

Viide

Dokumendi pealkiri

Versioon

Tüüp

B1.

EEIG 02S126

RAM requirements (chapter 2 only)

6

2 (punkt 28)

B2.

EEIG 97S066

Environmental conditions

5

2 (punkt A5)

B3.

UNISIG SUBSET-074-1

Methodology for testing FFFIS STM

1.0.0

2 (punkt 36)

B4.

EEIG 97E267

Odometer FFFIS

5

1 (punkt 44)

B5.

O_2475

ERTMS GSM-R QoS test specification

1.0.0

2

B6.

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.1.9

1 (punkt 11)

B7.

UNISIG SUBSET-074-3

FFFIS STM Test specification traceability of test cases with specific transmission module FFFIS

1.0.0

2 (punkt 36)

B8.

UNISIG SUBSET-074-4

FFFIS STM Test specification traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM application layer

1.0.0

2 (punkt 36)

B9.

UNISIG SUBSET 076-0

ERTMS/ETCS Class 1, test plan

2.2.3

2 (punkt 37)

B10.

UNISIG SUBSET 076-2

Methodology to prepare features

2.2.1

2 (punkt 37)

B11.

UNISIG SUBSET 076-3

Methodology of testing

2.2.1

2 (punkt 37)

B12.

UNISIG SUBSET 076-4-1

Test sequence generation: methodology and rules

1.0.0

2 (punkt 37)

B13.

UNISIG SUBSET 076-4-2

ERTMS ETCS Class 1 states for test sequences

1.0.0

2 (punkt 37)

B14.

UNISIG SUBSET 076-5-3

Onboard data dictionary

2.2.0

2 (punkt 37)

B15.

UNISIG SUBSET 076-5-4

SRS v.2.2.2 traceability

2.2.2

2 (punkt 37)

B16.

UNISIG SUBSET 076-6-1

UNISIG test database

2.2.2.

2 (punkt 37)

B17.

UNISIG SUBSET 076-6-4

Test cases coverage

2.0.0

2 (punkt 37)

B18.

Tahtlikult välja jäetud

 

 

 

B19.

UNISIG SUBSET 077

UNISIG causal analysis process

2.2.2

2 (punkt 27)

B20.

UNISIG SUBSET 078

RBC interface: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (punkt 27)

B21.

UNISIG SUBSET 079

MMI: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (punkt 27)

B22.

UNISIG SUBSET 080

TIU: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (punkt 27)

B23.

UNISIG SUBSET 081

Transmission system: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (punkt 27)

B24.

UNISIG SUBSET 088

ETCS Application levels 1 and 2 — safety analysis

2.2.10

2 (punkt 27)

B25.

TS50459-1

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 1 — Ergonomic principles of ERTMS/ETCS/GSM-R information

2005

2 (punkt 51)

B26.

TS50459-2

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 2 — Ergonomic arrangements of ERTMS/ETCS information

2005

2 (punkt 51)

B27.

TS50459-3

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 3 — Ergonomic arrangements of ERTMS/GSM-R information

2005

2 (punkt 51)

B28.

TS50459-4

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 4 — Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems

2005

2 (punkt 51)

B29.

TS50459-5

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 5 — Symbols

2005

2 (punkt 51)

B30.

TS50459-6

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 6 — Audible information

2005

2 (punkt 51)

B31.

Reserveeritud

EN50xxx

Railway applications — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 7 — Specific transmission modules

 

2 (punkt 51)

B32.

Reserveeritud

Guideline for references

 

Puuduvad

B33.

EN 301 515

Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM operation in railways

2.1.0

2 (punkt 32, 33)

B34.

06E225

Operational DMI information

1

1 (punkt 51)

B35.

Reserveeritud

UNISIG SUBSET-069

ERTMS Key management conformance requirements

 

1 (punkt 56)

B36.

04E117

ETCS/GSM-R Quality of service user requirements — Operational analysis

1

2 (punkt 32)

B37.

UNISIG SUBSET-093

GSM-R Interfaces — Class 1 requirements

2.3.0

1 (punkt 32, 33)

B38.

UNISIG SUBSET-107A

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

1.0.0

2 (punkt 57)

B39.

UNISIG SUBSET-076-5-1

ERTMS ETCS Class 1 feature list

2.2.2

2 (punkt 37)

B40.

UNISIG SUBSET-076-6-7

Test sequences evaluation and validation

1.0.0

2 (punkt 37)

B41.

UNISIG SUBSET-076-6-8

Generic train data for test sequences

1.0.0

2 (punkt 37)

B42.

UNISIG SUBSET-076-6-10

Test sequence viewer (TSV)

2.10

2 (punkt 37)

B43.

04E083

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

1 (punkt 47)

B44.

04E084

Justification report for the safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

2 (punkt B43)

B45.

ERA/ERTMS/003205

Traceability of changes to ETCS FRS

0.1

2 (punkt 1)”


Top