EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0339

2008/339/EÜ: Komisjoni otsus, 25. aprill 2008 , millega muudetakse nõukogu direktiivi 2003/85/EÜ XI lisa seoses selliste laborite nimekirjaga, kellel on lubatud käsitleda elusat suu- ja sõrataudiviirust (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1577 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 115, 29.4.2008, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 204 - 205

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/339/oj

29.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 115/39


KOMISJONI OTSUS,

25. aprill 2008,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 2003/85/EÜ XI lisa seoses selliste laborite nimekirjaga, kellel on lubatud käsitleda elusat suu- ja sõrataudiviirust

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 1577 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/339/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta direktiivi 2003/85/EÜ ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ, (1) eriti selle artikli 67 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2003/85/EÜ on kehtestatud suu- ja sõrataudi puhkemisel rakendatavad minimaalsed kontrollimeetmed ning teatavad ennetusmeetmed tagamaks pädevate asutuste ja põllumajandustootjate paremat ettevalmistust ja kõrgemat teadlikkust sellest haigusest.

(2)

Direktiiviga 2003/85/EÜ kehtestatud ennetusmeetmetega nähakse ette, et liikmesriigid peavad tagama, et elusa suu- ja sõrataudiviiruse käsitlemine teadustegevuse, diagnostika või tootmise eesmärgil toimuks üksnes vastavat luba omavates laborites, mis on loetletud kõnealuse direktiivi XI lisas.

(3)

Direktiivi 2003/85/EÜ XI lisa A osas on loetletud riiklikud laborid, kellel on lubatud käsitleda elusat suu- ja sõrataudiviirust teadustegevuse ja diagnostika eesmärgil.

(4)

Taani on komisjonile ametlikult teatanud muudatustest suu- ja sõrataudi riikliku tugilabori juhtimises.

(5)

Läti ja Sloveenia on komisjonile ametlikult teatanud, et nende riiklikud tugilaborid ei vasta enam artikli 65 punktis d sätestatud ohutusstandarditele ning tuleks seetõttu kustutada direktiivi 2003/85/EÜ XI lisa A osast.

(6)

Madalmaad on komisjonile ametlikult teatanud suu- ja sõrataudi riikliku tugilabori nime muutusest.

(7)

Turvalisuse kaalutlustel on oluline jälgida, et direktiiviga 2003/85/EÜ kehtestatud nimekirja laboritest, kellel on lubatud käsitleda elusat suu- ja sõrataudiviirust, pidevalt ajakohastatakse.

(8)

Seega tuleb direktiivi 2003/85/EÜ XI lisa A osas esitatud nimekiri laboritest, kellel on lubatud käsitleda elusat suu- ja sõrataudiviirust, asendada käesoleva otsuse lisas esitatud nimekirjaga.

(9)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2003/85/EÜ XI lisa A osa asendatakse käesoleva otsuse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 25. aprill 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  ELT L 306, 22.11.2003, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352).


LISA

„A   OSA

Riiklikud laborid, millel on lubatud käsitleda elusat suu- ja sõrataudi viirust

Liikmesriik, kus labor asub

Labor

Liikmesriigid, kes kasutavad labori teenuseid

ISO kood

Nimi

AT

Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Austria

BE

Belgia

Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR Uccle

Belgia

Luksemburg

BG

Bulgaaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт Проф. д-р Георги Павлов, Национална референтна лаборатория Шап и везикулозна болест по свинете

(National Diagnostic Veterinary Research Institute Prof. Dr. Georgi Pavlov, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases)

Bulgaaria

CZ

Tšehhi Vabariik

Statní veterinární ústav Praha, Praha

Tšehhi Vabariik

DE

Saksamaa

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit,

Greifswald - Insel Riems

Saksamaa

Slovakkia

DK

Taani

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet

Afdeling for Virologi, Lindholm

Danish Technical University, Veterinary Institute,

Department of Virology, Lindholm

Taani

Soome

Rootsi

EL

Kreeka

Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού,

Αγία Παρασκευή Αττικής

Kreeka

ES

Hispaania

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid

Hispaania

FR

Prantsusmaa

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, Lyon

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort

Prantsusmaa

HU

Ungari

Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Budapest

Ungari

IT

Itaalia

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia

Itaalia

Küpros

LT

Leedu

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius

Leedu

NL

Madalmaad

Central Veterinary Institute of Wageningen UR, Lelystad

Madalmaad

PL

Poola

Zakład Pryszczycy Państwowego

Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego

Instytutu Badawczego, Zduńska Wola

Poola

RO

Rumeenia

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București

Rumeenia

UK

Ühendkuningriik

Institute for Animal Health, Pirbright

Ühendkuningriik

Eesti

Soome

Iirimaa

Läti

Malta

Sloveenia

Rootsi”


Top