EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0235

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 235/2008/EÜ, 11. märts 2008 , millega moodustatakse Euroopa statistika haldamise nõuandekogu (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 73, 15.3.2008, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 267 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/235/oj

15.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/17


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS nr 235/2008/EÜ,

11. märts 2008,

millega moodustatakse Euroopa statistika haldamise nõuandekogu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 285,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Lähtudes vajadusest kehtestada siseriiklike ja ühenduse statistikaasutuste sõltumatuse, terviklikkuse ja vastutuse üleeuroopalised standardid, kinnitas nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom (2) loodud statistikaprogrammi komitee oma 24. veebruari 2005. aasta koosolekul ühehäälselt Euroopa statistikat käsitleva tegevusjuhendi (edaspidi „tegevusjuhend”), mis on ära toodud komisjoni 25. mai 2005. aasta soovituses siseriiklike ja ühenduse statistikaasutuste sõltumatuse, terviklikkuse ja vastutuse kohta.

(2)

Tegevusjuhendil on kaks eesmärki: ühelt poolt suurendada statistikaasutuste usaldusväärsust, soovitades teatavate institutsiooniliste ja organisatsiooniliste eeskirjade kasutuselevõttu, ning teiselt poolt parandada kõnealuste asutuste koostatava statistika kvaliteeti.

(3)

25. mai 2005. aasta teatises Euroopa Parlamendile ja nõukogule siseriiklike ja ühenduse statistikaasutuste sõltumatuse, terviklikkuse ja vastutuse kohta tunnistas komisjoni vajadust sellise välise nõuandekogu järele, kes suudaks aktiivselt kontrollida tegevusjuhendi rakendamist Euroopa statistikasüsteemis tervikuna. Oma 25. mai 2005. aasta soovituses teatas komisjon kavatsusest teha ettepanek sellise välise nõuandekogu moodustamiseks.

(4)

8. novembril 2005 jõudis nõukogu järeldusele, et uus kõrgetasemeline nõuandeorgan parandaks komisjoni (Eurostati) ning seoses eksperdihinnangute andmisega Euroopa statistikat käsitlevate tegevusjuhendite rakendamisele ka Euroopa statistikasüsteemi sõltumatust, terviklikkust ja vastutust. Nõukogu soovitab, et nõuandekogu peaks koosnema väikesest sõltumatute isikute rühmast, kes on ametisse nimetatud nende pädevuse alusel.

(5)

Nimetatud organi liikmed peaks pakkuma laia valikut üksteist täiendavatest oskustest ja kogemustest, tuginedes näiteks akadeemilise taustaga isikutele ning siseriikliku ja/või rahvusvahelise statistikaalase töökogemusega isikutele.

(6)

Nimetatud organ peaks koostama komisjonile (Eurostatile) hinnangu tegevusjuhendi rakendamise kohta, mis oleks analoogne siseriiklikele statistikaametitele antava eksperdihinnanguga.

(7)

Vajaduse korral tuleks julgustada tegevusjuhendit käsitlevat dialoogi statistikaprogrammi komitee ja Euroopa statistika nõuandekomitee vahel, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu … otsusega nr 234/2008/EÜ, (3) ja ka liikmesriikide sidusrühmade organisatsioonidega.

(8)

Seetõttu tuleks asutada nõuandekogu ja määrata kindlaks selle ülesanded ja struktuur, ilma et see piiraks Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja käsitleva protokolli artikli 5 kohaldamist,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Nõuandekogu

Käesolevaga luuakse Euroopa statistika haldamise nõuandekogu (edaspidi „nõuandekogu”). Nõuandekogu eesmärk on anda Euroopa statistikasüsteemist sõltumatu ülevaade seoses Euroopa statistikat käsitleva tegevusjuhendi (edaspidi „tegevusjuhend”) kohaldamisega.

Artikkel 2

Ülesanded

1.   Nõuandekogu ülesanded on järgmised:

a)

ette valmistada aastaaruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule tegevusjuhendi rakendamise kohta Eurostatis ning edastada see aruanne komisjonile enne selle esitamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule;

b)

lisada nimetatud aastaaruandele hinnang tegevusjuhendi rakendamise kohta Euroopa statistikasüsteemis tervikuna;

c)

nõustada komisjoni meetmete osas, mida tuleks võtta tegevusjuhendi rakendamise hõlbustamiseks Eurostatis ja Euroopa statistikasüsteemis tervikuna;

d)

nõustada komisjoni (Eurostat) tegevusjuhendi levitamisel kasutajatele ja andmeesitajatele;

e)

nõustada komisjoni (Eurostat) ja statistikaprogrammi komiteed tegevusjuhendi ajakohastamise suhtes.

2.   Nõuandekogu võib nõustada komisjoni küsimustes, mis käsitlevad kasutajate usaldust Euroopa statistika suhtes, ning vastab komisjoni vastavatele küsimustele kooskõlas lõikes 1 sätestatud ülesannetega.

Artikkel 3

Nõuandekogu liikmelisus

1.   Nõuandekogu koosneb seitsmest liikmest, sealhulgas eesistuja. Nõuandekogu liikmed tegutsevad sõltumatult. Komisjon (Eurostat) osaleb nõuandekogu koosolekutel vaatlejana.

2.   Nõuandekogu liikmed valitakse statistika valdkonnas märkimisväärset pädevust omavate ekspertide hulgast, nad tegutsevad isiklikul vastutusel ja valitakse selleks, et pakkuda laia valikut üksteist täiendavatest oskustest ja kogemustest.

3.   Nõukogu valib nõuandekogu eesistuja ja Euroopa Parlament kiidab heaks tema ametisse nimetamise pärast konsulteerimist komisjoniga.

Eesistuja ei või samal ajal olla siseriikliku statistikaameti või komisjoni liige või olla töötanud selles ametis viimase kahe aasta jooksul enne ametisse nimetamist.

Pärast konsulteerimist komisjoniga nimetavad Euroopa Parlament ja nõukogu kumbki kolm nõuandekogu liiget.

4.   Nõuandekogu eesistuja ja liikmete ametiaeg on kolm aastat, seda võib ühe korra pikendada.

5.   Kui nõuandekogu liige lahkub enne ametiaja lõppu, asendab teda käesoleva artikli kohaselt nimetatud uus liige, kes nimetatakse ametisse terveks ametiajaks.

Artikkel 4

Menetlemine

1.   Nõuandekogu võtab vastu oma töökorra, mis avalikustatakse.

2.   Artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud nõuandekogu aastaaruanne avalikustatakse pärast esitamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Samuti võib nõuandekogu otsustada avaldada järeldusi, väljavõtteid järeldustest või töödokumente, tingimusel et need on eelnevalt edastatud Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile (Eurostat) või mõnele teisele asjaomasele asutusele, andes piisava võimaluse neile reageerida.

3.   Ilma et see piiraks asutamislepingu artikli 287 kohaldamist, ei tohi nõuandekogu liikmed avalikustada neile nõuandekogu menetluste käigus teatavaks saanud teavet, kui komisjon on neile teatanud, et saadud teave on põhjendatult konfidentsiaalne või kui arvamuse taotlusele või esitatud küsimusele vastamine viiks sellise konfidentsiaalse teabe avalikustamiseni.

4.   Nõuandekogu abistab sekretariaat, mille teenused tagab komisjon, kuid mis tegutseb komisjonist sõltumatult. Komisjon nimetab nõuandekogu sekretäri pärast nõuandekoguga konsulteerimist. Sekretär lähtub nõuandekogu juhistest.

5.   Nõuandekogu kulud kirjendatakse komisjoni kulude kalkulatsiooni.

Artikkel 5

Kolm aastat pärast nõuandekogu loomist koostatakse ülevaade nõuandekogu rollist ja tõhususest.

Artikkel 6

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Strasbourg, 11. märts 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 14. veebruari 2008. aasta otsus.

(2)  EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 13.


Top