EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0040

Nõukogu otsus, 6. detsember 2007 , mis käsitleb Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooniga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel, 27. septembri 1996 . aasta protokolliga, 29. novembri 1996 . aasta protokolliga ning 19. juuni 1997 . aasta teise protokolliga

OJ L 9, 12.1.2008, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 121 - 122

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/40(1)/oj

12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 9/23


NÕUKOGU OTSUS,

6. detsember 2007,

mis käsitleb Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooniga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel, 27. septembri 1996. aasta protokolliga, 29. novembri 1996. aasta protokolliga ning 19. juuni 1997. aasta teise protokolliga

(2008/40/JSK)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut,

võttes arvesse 2005. aasta ühinemisakti, eriti selle artikli 3 lõiget 4,

võttes arvesse komisjoni soovitust,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsioon (2) (edaspidi „konventsioon”) koostati 26. juulil 1995. aastal Brüsselis ning jõustus 17. oktoobril 2002.

(2)

Konventsiooni täiendati Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel (edaspidi „27. septembri 1996. aasta protokoll”) (3)27. septembril 1996. aastal Brüsselis, ning protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel 29. novembril 1996. aastal Brüsselis ja mis käsitleb Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tõlgendamist Euroopa Ühenduste Kohtu tehtud eelotsuste abil (4) (edaspidi „29. novembri 1996. aasta protokoll”). Mõlemad protokollid jõustusid 17. oktoobril 2002.

(3)

Konventsiooni täiendati ka Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni teise protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel (edaspidi „19. juuni 1997. aasta teine protokoll”) (5)19. juuni 1997. aastal Brüsselis, kuid mis ei ole veel jõustunud.

(4)

2005. aasta ühinemisakti artikli 3 lõikes 3 on sätestatud, et Bulgaaria ja Rumeenia ühinevad ühinemisakti I lisas loetletud konventsioonide ja protokollidega; loetelu sisaldab muu hulgas ka konventsiooni, 27. septembri 1996. aasta protokolli, 29. novembri 1996. aasta protokolli ja 19. juuni 1997. aasta teist protokolli. 2005. aasta ühinemisakti I lisas loetletud konventsioonid ja protokollid jõustuvad Bulgaaria ja Rumeenia suhtes nõukogu määratud kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Konventsiooni, 27. septembri 1996. aasta protokolli, 29. novembri 1996. aasta protokolli ja 19. juuni 1997. aasta teise protokolli tekstid, mis on koostatud bulgaaria ja rumeenia keeles, (6) on autentsed samadel tingimustel nagu teistes keeltest koostatud tekstid.

Artikkel 2

1.   Konventsioon, 27. septembri 1996. aasta protokoll ja 29. novembri 1996. aasta protokoll jõustuvad Bulgaaria ja Rumeenia suhtes käesoleva otsuse vastuvõtmisele järgneva esimese kuu esimesel päeval, kui need ei ole jõustunud Bulgaaria või Rumeenia suhtes juba enne nimetatud kuupäeva.

2.   19. juuni 1997. aasta teine protokoll jõustub Bulgaaria ja Rumeenia suhtes kuupäeval, kui see jõustub riigi suhtes, kes oli Euroopa Liidu liikmesriik kuupäeval, mil nõukogu võttis vastu kõnealuse protokolli koostamise akti, (7) ja kes viimasena täidab kõnealuse protokolli artikli 16 lõikes 2 osutatud teatamisformaalsused.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 6. detsember 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

A. COSTA


(1)  23. oktoobri 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT C 316, 27.11.1995, lk 49.

(3)  EÜT C 313, 23.10.1996, lk 2.

(4)  EÜT C 151, 20.5.1997, lk 2.

(5)  EÜT C 221, 19.7.1997, lk 12.

(6)  Konventsiooni ja selle protokollide bulgaaria- ja rumeeniakeelsed tekstid avaldatakse hilisemal kuupäeval ELT eriväljaandes.

(7)  Nõukogu 19. juuni 1997. aasta akt, millega koostatakse Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni teine protokoll (EÜT C 221, 19.7.1997, lk 11).


Top