EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0014

2008/892/EÜ: Euroopa Keskpanga otsus, 28. oktoober 2008 , Euroopa Keskpanga poolt kohustusliku reservi kohaldamise üleminekusätete kohta pärast euro kasutuselevõttu Slovakkias (EKP/2008/14)

OJ L 319, 29.11.2008, p. 73–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/892/oj

29.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/73


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

28. oktoober 2008,

Euroopa Keskpanga poolt kohustusliku reservi kohaldamise üleminekusätete kohta pärast euro kasutuselevõttu Slovakkias

(EKP/2008/14)

(2008/892/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA JUHATUS,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”), eelkõige selle artiklit 19.1 ja artikli 47.2 esimest taanet,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2531/98 kohustuslike reservide kohaldamise kohta Euroopa Keskpanga poolt, (1)

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 12. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1745/2003 kohustuslike reservide kohaldamise kohta (EKP/2003/9), (2)

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2532/98 Euroopa Keskpanga sanktsioonide rakendamise volituste kohta, (3)

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt, (4) eelkõige selle artikli 5 lõiget 1 ja artikli 6 lõiget 4,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 22. novembri 2001. aasta määrust (EÜ) nr 2423/2001 rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta (EKP/2001/13), (5)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euro kasutusele võtmine Slovakkia poolt 1. jaanuaril 2009. aastal tähendab, et Slovakkias asuvate krediidiasutuste ja krediidiasutuste filiaalide suhtes hakkavad alates sellest kuupäevast kehtima kohustusliku reservi nõuded.

(2)

Nende asutuste integreerimiseks eurosüsteemi kohustuslike reservide süsteemi on tarvis vastu võtta üleminekusätted sujuva integreerumise tagamiseks, ilma et krediidiasutustele osalevates liikmesriikides, sealhulgas Slovakkias krediidiasutusele, pandaks ebaproportsionaalset koormust.

(3)

EKPSi põhikirja artiklist 5 koosmõjus Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikliga 10 tuleneb liikmesriigi kohustus välja töötada ja rakendada riigis kõik kohased statistika kogumise meetmed, mis on vajalikud EKP statistikaaruandluse nõuete täitmiseks ning statistikavaldkonna õigeaegse ettevalmistuse tagamiseks euro kasutuselevõtul,

ON OTSUSTANUD JÄRGMISELT:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse mõisteid „asutus”, „reservinõue”, „hoidmisperiood”, „reservibaas” ja „osalev liikmesriik” samas tähenduses kui määruses (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9).

Artikkel 2

Üleminekusätted Slovakkias asuvatele asutustele

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) artiklist 7 kestab Slovakkias asuvate asutuste ülemineku hoidmisperiood 1. jaanuarist 2009 kuni 20. jaanuarini 2009.

2.   Iga Slovakkias asuva asutuse reservibaas ülemineku hoidmisperioodil määratakse kindlaks vastavalt nende bilansi koosseisule 31. oktoobril 2008. Slovakkias asuvad asutused teatavad oma reservibaasi Národná banka Slovenskale (Slovakkia keskpangale) vastavalt EKP rahandus- ja finantsstatistika aruandlusraamistikule, mis on kehtestatud määrusega (EÜ) nr 2423/2001 (EKP/2001/13). Slovakkias asuvad asutused, kes saavad rakendada määruse (EÜ) nr 2423/2001 (EKP/2001/13) artikli 2 lõikes 2 sätestatud erandit, arvutavad ülemineku hoidmisperioodi reservibaasi oma 30. septembri 2008 bilansi alusel.

3.   Ülemineku hoidmisperioodi kohustusliku reservi arvutab välja kas Slovakkias asuv asutus või Slovakkia keskpank. Osapool, kes arvutab välja kohustusliku reservi, esitab oma arvutuse teisele osapoolele, jättes talle piisavalt aega arvutust kontrollida ja esitada oma parandused. Osapooled kinnitavad arvutatud kohustusliku reservi koos parandustega hiljemalt 9. detsembril 2008. Juhul kui osapool ei kinnita kohustusliku reservi suurust 9. detsembriks 2008, loetakse arvutatud summa kinnitatuks ja see kehtib ülemineku hoidmisperioodil.

4.   Artikli 3 lõiked 2 kuni 4 kehtivad vajalike muudatustega (mutatis mutandis) Slovakkias asuvate asutuste suhtes, mis võimaldab neil oma reservibaasist esimesel hoidmisperioodil maha arvata mis tahes kohustused Slovakkias asuvate asutuste ees, olenemata sellest, et kohustusliku reservi arvutamise ajal ei ole neid asutuste nimekirjas, mille suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) artikli 2 lõike 3 kohustusliku reservi nõuet.

Artikkel 3

Üleminekusätted teistele osalevates liikmesriikides asuvatele asutustele

1.   Slovakkias asuvate asutuste ülemineku hoidmisperiood ei mõjuta määruse (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) artikli 7 kohaselt teistes osalevates liikmesriikides asuvate asutuste suhtes kohaldatavat hoidmisperioodi.

2.   Teistes osalevates liikmesriikides asuvad asutused võivad otsustada oma reservibaasist hoidmisperioodidel 10. detsembrist 2008 kuni 20. jaanuarini 2009 ja 21. jaanuarist kuni 10. veebruarini 2009 maha arvata kohustused Slovakkias asuvate asutuste ees, olenemata sellest, et kohustusliku reservi arvutamise ajal ei ole need asutused määruse (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) artikli 2 lõikes 3 nimetatud reservinõudega hõlmatud asutuste loetelus.

3.   Teistes osalevates liikmesriikides asuvad asutused, kes soovivad maha arvata kohustused Slovakkias asuvate asutuste ees, arvutavad hoidmisperioodidel 10. detsembrist 2008 kuni 20. jaanuarini 2009 ja 21. jaanuarist kuni 10. veebruarini 2009 oma kohustusliku reservi vastavalt oma bilansile 31. oktoobril 2008 ja 30. novembril 2008 ning esitavad aruande määruse (EÜ) nr 2423/2001 (EKP/2001/13) I lisa tabeli 1 joonealusele märkusele 5 vastava tabeliga, osutades Slovakkias asuvatele asutustele kui EKP kohustusliku reservi süsteemi subjektidele.

See ei mõjuta asutuste kohustust esitada aruanne asjaomaste perioodide statistikaga vastavalt määruse (EÜ) nr 2423/2001 (EKP/2001/13) I lisa tabelile 1, osutades Slovakkias asuvatele asutustele kui välismaailma pankadele.

Tabelid esitatakse määrusega (EÜ) nr 2423/2001 (EKP/2001/13) kehtestatud tähtaegadel ja korras.

4.   Hoidmisperioodideks, mis algavad 2008. aasta detsembris ning 2009. aasta jaanuaris ja veebruaris, arvutavad teistes osalevates liikmesriikides asuvad asutused, kes saavad kohaldada määruse (EÜ) nr 2423/2001 (EKP/2001/13) artikli 2 lõikes 2 sätestatud erandit ja soovivad maha arvata kohustused Slovakkias asuvate asutuste ees, oma kohustusliku reservi 30. septembri 2008 bilansi alusel ja esitavad aruande määruse (EÜ) nr 2423/2001 (EKP/2001/13) I lisa tabeli 1 joonealusele märkusele 5 vastava tabeliga, osutades Slovakkias asuvatele asutustele kui EKP kohustusliku reservi süsteemi subjektidele.

See ei mõjuta asutuste kohustust esitada aruanne asjaomaste perioodide statistikaga vastavalt määruse (EÜ) nr 2423/2001 (EKP/2001/13) I lisa tabelile 1, osutades Slovakkias asuvatele asutustele kui välismaailma pankadele.

Tabelid esitatakse määrusega (EÜ) nr 2423/2001 (EKP/2001/13) kehtestatud tähtaegadel ja korras.

Artikkel 4

Jõustumine ja kohaldamine

1.   Käesolev otsus on adresseeritud Slovakkia keskpangale, Slovakkias asuvatele asutustele ja muudes osalevates liikmesriikides asuvatele asutustele.

2.   Käesolev otsus jõustub 1. novembril 2008.

3.   Juhul kui käesolevas otsuses puuduvad erisätted, kohaldatakse määruste (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) ja (EÜ) nr 2423/2001 (EKP/2001/13) sätteid.

Frankfurt Maini ääres, 28. oktoober 2008

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 1.

(2)  ELT L 250, 2.10.2003, lk 10.

(3)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 4.

(4)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.

(5)  EÜT L 333, 17.12.2001, lk 1.


Top