Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1565

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1565/2007, 21. detsember 2007 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2535/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordi korra kohaldamise ning tariifikvootide avamisega

OJ L 340, 22.12.2007, p. 37–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1565/oj

22.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 340/37


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1565/2007,

21. detsember 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2535/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordi korra kohaldamise ning tariifikvootide avamisega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõike 3 punkti a ja artikli 29 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppega, (2) heaks kiidetud nõukogu ja komisjoni otsusega 2002/309/EÜ, Euratom, (3) on ette nähtud kahepoolse juustukaubanduse täielik liberaliseerimine alates 1. juunist 2007 pärast viieaastast üleminekuprotsessi.

(2)

Sellest tulenevalt ei ole komisjoni 14. detsembri 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 2535/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordi korra kohaldamise ning tariifikvootide avamisega, (4) viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 487/2007) (5) enam ette nähtud Šveitsist pärit juustu impordikvoodid ja imporditollimaksud. Selles kontekstis ning pidades silmas määruse (EÜ) nr 1255/1999 (viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1152/2007 (6) artikli 26 lõike 3 punktiga a kehtestatud impordilitsentsi nõude paindlikkust, on asjakohane tühistada nõue impordilitsentside esitamise kohta kogu Šveitsist pärit juustu impordi puhul.

(3)

Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikliga 19a on ette nähtud, et piimatooteid tuleb hallata vastavalt komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (7) artiklitele 308a–308c kohasel põhimõttel „kes ees, see mees”. Kõnealuse haldamissüsteemi ja selle menetluste tõttu on impordilitsentside kasutamine muutunud ülearuseks ning seepärast tuleks nende esitamise kord tühistada.

(4)

Teatavad Šveitsist pärit juustude litsentsid ja määruse (EÜ) nr 2535/2001 Ia peatükis osutatud põhimõtte „kes ees, see mees” järgi hallatavad kvootide alusel imporditavate piimatoodete litsentsid kehtivad ka pärast 1. jaanuari 2008. Kõnealuste litsentsidega seotud kohustusi tuleb täita selleks, et mitte kaotada esitatud tagatist. Kuna kõnealusest kuupäevast alates võib importida ilma litsentsi ja sellega seotud finantstasudeta, peaks selliseid, kõnealuseks kuupäevaks veel täielikult ära kasutamata litsentse omavatel importijatel olema võimalik taotleda ja saada esitatud tagatiste vabastamist.

(5)

GATT 1994 artiklist XXVIII lähtuva Euroopa Ühenduse ja Uus-Meremaa vahelise kirjavahetuse vormis lepinguga Uus-Meremaa või suhtes ette nähtud WTO tariifikvoodi muutmiseks 1994. aasta GATTile lisatud EÜ CXL loendis, (8) mis on heaks kiidetud nõukogu 20. detsembri 2007. aasta otsusega 2007/867/EÜ, (9) on ette nähtud mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus kokku lepitud Euroopa ühenduste CXL-loendis sisalduva või tariifikvootide muudatused. Määruse (EÜ) nr 2535/2001 III lisa A tuleks vastavalt kohandada.

(6)

Määruse (EÜ) nr 2535/2001 IV ja V lisaga on ette nähtud väga keeruline mehhanism ja töömahukad protseduurid või rasvasisalduse vastavuse kontrollimiseks nii Uus-Meremaal kui ka ühenduses. Hiljuti vastuvõetud kvoodi kirjeldusega, mille alusel rasvasisaldust suurendati 80–82 %-lt 80–85 %-le, võimaldatakse kontrollimenetluste lihtsustamist, eelkõige tüüpilise protsessiga saadud standardhälbel põhineva rasvasisalduse kontrollitulemuste analüüsi tühistamist. Lisaks sellele tähendab lihtsustamine halduskoorma ja mõlema lepinguosalise kulude olulist vähendamist ning nii eksportijate kui ka importijate jaoks kvoodile juurdepääsu hõlbustamist.

(7)

Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikli 33 lõike 1 punktis d on sätestatud, et väljaandev asutus Uus-Meremaal kohustub välja andma IMA 1-sertifikaadi enne, kui sertifikaadiga hõlmatud toode viiakse sertifikaadi väljastanud riigi territooriumilt välja. 2008. kvoodiaasta alla kuuluvat võid võib Uus-Meremaalt vedada alates 2007. aasta novembrist. Kuna määruse (EÜ) nr 2535/2001 uusi sätteid, mida on muudetud käesoleva määrusega, ei ole võimalik kohaldada selliste kaubasaadetiste suhtes ning kuna uute sätete nõuetekohane rakendamine võtab aega, ei tohiks määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikli 33 lõike 1 punkti d kohaldada ajavahemiku 1. november 2007 – 31. jaanuar 2008 suhtes.

(8)

Samal ajal on asjakohane ajakohastada määruse (EÜ) nr 2535/2001 XII lisas sätestatud Uus-Meremaa väljaandva asutusega seotud teatavaid andmeid.

(9)

Määrust (EÜ) nr 2535/2001 tuleks vastavalt muuta.

(10)

Komisjoni otsusega 2001/651/EÜ, (10) on kehtestatud Uus-Meremaalt imporditava või rasvasisalduse tüüpilise protsessiga saadud standardhälve, et lihtsustada määruse (EÜ) nr 2535/2001 IV lisa alusel tehtavaid kontrolle. Uue korra kohaselt, millega nähakse ette mageda või kvoodi kirjelduse täiendamine, on võimalik loobuda kontrollitulemuste analüüsist ja järelikult tüüpilise protsessiga saadud standardhälbe keerulisest menetlusest. Seepärast on otsus 2001/651/EÜ vananenud ja see tuleks kehtetuks tunnistada.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2535/2001 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1291/2000 II jaotise kohaldamist ning kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, tuleb kõikide piimatoodete importimisel esitada impordilitsents.”

2)

Artiklit 19a muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lõikes 1 osutatud kvoodi kohase impordi korral ei ole vaja esitada impordilitsentsi.”;

b)

lõige 3 jäetakse välja.

3)

Artiklit 20 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

Euroopa Ühenduse ja Šveitsi vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe 2. lisa.”;

b)

lõige 3 jäetakse välja.

4)

Pärast artiklit 22 lisatakse järgmine peatükk:

„IIa   PEATÜKK

KVOODIVÄLINE IMPORT IMPORDILITSENTSI ESITAMISETA

Artikkel 22a

1.   Käesolevat artiklit kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe artiklis 3 osutatud sooduskorra alusel toimuva impordi suhtes.

2.   Kõik Šveitsist pärit CN-koodi 0406 alla kuuluvad tooted on vabastatud imporditollimaksust ja impordilitsentsi esitamise nõudest.

3.   Tollimaksuvabastust kohaldatakse üksnes juhul, kui esitatakse vabasse ringlusse lubamise deklaratsioon, millele on lisatud päritolutõend vastavalt Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel 22. juulil 1972. aastal Brüsselis alla kirjutatud lepingu protokollile nr 3.”

5)

Artikkel 38 jäetakse välja.

6)

Artikli 40 lõikes 1 jäetakse välja teine, kolmas ja neljas lõik.

7)

II lisa D osa asendatakse käesoleva määruse I lisa tekstiga.

8)

III lisa A osa asendatakse käesoleva määruse II lisa tekstiga.

9)

IV lisa muudetakse käesoleva määruse III lisa kohaselt.

10)

V lisa asendatakse käesoleva määruse IV lisa tekstiga.

11)

VIII lisa punkti 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„IMA 1-sertifikaate välja andvad asutused võivad sertifikaadi või selle osa tühistada selle koguse osas, mis on hävinud või müügiks kõlbmatuks muutunud eksportijast sõltumatutel põhjustel. Kui osa IMA 1-sertifikaadiga hõlmatud kogusest on hävinud või müügiks kõlbmatu, antakse ülejäänud koguse kohta välja asendussertifikaat. III lisa A osas osutatud Uus-Meremaa või puhul kasutatakse selleks toote markeeringute loetelu originaali. Asendussertifikaat kehtib sama kaua kui originaal. Sellisel juhul märgitakse IMA 1-asendussertifikaadi lahtrisse 17 sõnad „kehtib kuni 00.00.0000”.”

12)

X lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse V lisale.

13)

XII lisas asendatakse Uus-Meremaaga seotud andmed järgmisega:

„Uus-Meremaa

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

ex 0405 10 30

ex 0406 90 01

ex 0406 90 21

Või

Või

Või

Töötlemiseks ettenähtud juust

Cheddar

New Zealand Food Safety Authority

Telecom Towers, 86

Jervois Quay,

PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Tel: (64-4) 894 2500

Faks: (64-4) 894 2501”

Artikkel 2

Huvitatud lepinguosaliste taotlusel vabastatakse impordilitsentside väljaandmiseks esitatud tagatised järgmistel tingimustel:

a)

litsentsid antakse välja Ia peatükis osutatud kvootide alusel toimuvaks impordiks või litsentsid antakse välja Šveitsist pärit CN-koodi 0406 alla kuuluvate toodete impordiks;

b)

litsentside kehtivusaeg ei ole lõppenud enne 1. jaanuari 2008;

c)

litsentse on 1. jaanuariks 2008 kasutatud ainult osaliselt või üldse mitte.

Artikkel 3

Erandina määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikli 34 lõikest 2 ei kohaldata kõnealuse määruse artikli 33 lõike 1 punkti d 2008. kvoodiaastaga seotud impordi suhtes ajavahemikul 1. november 2007 – 31. jaanuar 2008.

Artikkel 4

Otsus 2001/651/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2008. Artiklit 3 kohaldatakse siiski alates 1. novembrist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 114, 30.4.2002, lk 132.

(3)  EÜT L 114, 30.4.2002, lk 1.

(4)  EÜT L 341, 22.12.2001, lk 29. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1324/2007 (ELT L 294, 13.11.2007, lk 14).

(5)  ELT L 114, 1.5.2007, lk 8.

(6)  ELT L 258, 4.10.2007, lk 3.

(7)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 214/2007 (ELT L 62, 1.3.2007, lk 6).

(8)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 95

(9)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 95.

(10)  EÜT L 229, 25.8.2001, lk 24. Otsust on viimati muudetud otsusega 2004/584/EÜ (ELT L 255, 31.7.2004, lk 41).


I LISA

„II.D

Euroopa ühenduse ja šveitsi vahel sõlmitud põllumajandustoodetega kauplemist käsitleva kokkuleppe 2. lisa alusel vähendatud tollimaks

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tollimaks

(eurodes/100 kg netomassi kohta)

alates 1. juunist 2007

0402 29 11

ex 0404 90 83

Spetsiaalne imikupiim (1) hermeetilistes pakendites netomassiga kuni 500 g ja rasvasisaldusega üle 10 % massist

43,80


(1)  Spetsiaalne imikupiim tähendab tooteid, mis on vabad nakkusetekitajatest ja mille ühes grammis on alla 10 000 eluvõimelise aeroobse bakteri ja alla kahe kolibakteri.”


II LISA

„ΙII LISA A OSA

Tariifikvoodid GATT/WTO lepingute alusel päritoluriikide kaupa: Uus-Meremaa või

CN-kood

Kauba kirjeldus

Päritoluriik

Aastakvoot ajavahemikul 1. jaanuar – 31. detsember

(tonnides)

Poolaasta maksimumkvoot

(kogused tonnides)

Kvoot

A osa

Kvoodi number

09,4195

Kvoot

B osa

Kvoodi number

09,4182

Imporditollimaks

(eurodes/netomassi 100 kg kohta)

IMA 1 – sertifikaatide täitmise eeskirjad

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Vähemalt kuus nädalat vana või, mille rasvasisaldus on vähemalt 80 %, kuid alla 85 % massist ning mis on toodetud otse piimast või koorest ilma säilitusaineid kasutamata ühtsel, iseseisval ja katkematul menetlusel

Uus-Meremaa

74 693 tonni

Poolaastakvoot alates jaanuarist 2008

37 346,5 tonni

20 540,5 tonni

16 806 tonni

70,00

Vt IV lisa”

ex 0405 10 30

Vähemalt kuus nädalat vana või, mille rasvasisaldus on vähemalt 80 %, kuid alla 85 % massist ning mis on toodetud otse piimast või koorest ilma ladustatud aineid kasutamata ühtsel, iseseisval ja katkematul menetlusel, mille puhul koor võib läbida piimarasva kontsentreerimise ja/või fraktsioneerimise etapi (ammix- ja spreadable-menetlusel)


III LISA

Määruse (EÜ) nr 2535/2001 IV lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Pealkiri asendatakse järgmisega:

„MÄÄRUSE (EÜ) nr 2535/2001 III PEATÜKI 2. JAO ALUSEL IMPORDITUD UUS-MEREMAALT PÄRIT VÕI MASSI JA RASVASISALDUSE KONTROLLIMINE”.

2.

1. osa punkt e jäetakse välja.

3.

2. osa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 2.2 muudetakse järgmiselt:

i)

alapunkti e kolmas taane jäetakse välja;

ii)

alapunkt i asendatakse järgmisega:

„i)

lahtris 13, vähemalt 80 %, kuid alla 85 % rasva”;

b)

punkt 2.3 jäetakse välja.

4.

4. osa muudetakse järgmiselt.

a)

Punktile 4.1 lisatakse järgmised lõiked:

„Pädevad asutused võtavad kaks kordusvalimit, millest ühte hoitakse vaidlusküsimuste selgitamiseks kindlas hoidlas.

Liikmesriik peab volitama teste tegevat laborit ametlikke analüüse teostama ning kõnealune liikmesriik peab tunnustama kõnealuse labori pädevust eespool osutatud menetluse teostajana; selle kinnituseks on korratavuse tingimuse täitmine pimedate kordusproovide analüüsimisel ja edukas osalemine tasemekatsetel.”

b)

Punkt 4.2 jäetakse välja.

c)

Punkt 4.3 asendatakse järgmisega:

„4.3.   Kontrollitulemuste analüüs – aritmeetiline keskmine

a)

Eeldatakse, et rasvasisaldus vastab nõuetele juhul, kui proovide tulemuse aritmeetiline keskmine ei ületa 84,4 %.

Pädevad asutused teatavad komisjonile viivitamata igast nõuete täitmatajätmise juhtumist.

b)

Juhul kui punkti a kohane vastavusnõue ei ole täidetud, imporditakse asjakohase impordideklaratsiooni ja IMA 1-sertifikaadiga hõlmatud partii vastavalt artiklile 36, välja arvatud juhul, kui punktis 4.5 osutatud kordusvalimite analüüs vastab nõuetele.”;

d)

Punkt 4.4 jäetakse välja.

e)

Punkt 4.5 asendatakse järgmisega.

„4.5.   Vaidlustatud tulemused

Asjaomane importija võib vaidlustada pädevate asutuste laboris tehtud analüüside tulemused seitsme tööpäeva jooksul alates kõnealuste tulemuste saamisest, kohustudes tasuma kordusvalimite analüüsi eest. Sel juhul saadavad pädevad asutused nende laboris analüüsitud proovide pitseeritud kordusvalimid teise laborisse. Liikmesriik peab volitama kõnealust teist laborit ametlikke analüüse teostama ning kõnealune liikmesriik peab tunnustama kõnealuse labori pädevust punktis 4.1 osutatud menetluse teostajana; selle kinnituseks on korratavuse tingimuse täitmine pimedate kordusproovide analüüsimisel ja edukas osalemine tasemekatsetel.

Kõnealune teine labor edastab analüüside tulemused viivitamata pädevatele asutustele.

Teise labori tulemused on lõplikud.”

f)

Punkt 4.6 jäetakse välja.


IV LISA

„V LISA

Image


V LISA

Määruse (EÜ) nr 2535/2001 X lisa muudetakse järgmiselt:

a)

lahter 7 asendatakse järgmisega:

7.   Pakendite markeeringud, numbrid, arv ja liik, üksikasjalik kombineeritud nomenklatuuri kohane kirjeldus ja toote kaheksakohaline CN-kood, märkega „ex” ja esitusviisi üksikasjad.

Vt lisatud toote tunnuslogode loetelu, viide:

CN-kood ex 0405 10 – vähemalt kuus nädalat vana või, mille rasvasisaldus on vähemalt 80 %, kuid alla 85 % massist ning mis on toodetud otse piimast või koorest

Tehase registreerimisnumber

Tootmiskuupäev

Plastpakendi omakaalu aritmeetiline keskmine

b)

lahter 13 asendatakse järgmisega:

13.   Rasvasisaldus massiprotsentides


Top