EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1524

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1524/2007, 18. detsember 2007 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2004/2003 Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta

ELT L 343, 27.12.2007, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2014; kehtetuks tunnistatud 32014R1141

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1524/oj

27.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 343/5


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1524/2007,

18. detsember 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2004/2003 Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 191,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2004/2003 (2) artiklis 12 on sätestatud, et Euroopa Parlament avaldab nimetatud määruse kohaldamise kohta aruande, milles näidatakse vajaduse korral võimalikud muudatused rahastamissüsteemis.

(2)

Euroopa Parlament leidis oma 23. märtsi 2006. aasta resolutsioonis Euroopa tasandi erakondade kohta, (3) et määrust (EÜ) nr 2004/2003 tuleks alates selle jõustumisest 2004. aastal saadud kogemusi arvesse võttes parandada mitme punkti osas, mille peamine eesmärk on parandada nimetatud erakondade ja nendega seotud sihtasutuste rahastamise olukorda.

(3)

Tuleks vastu võtta Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste rahalist toetamist reguleerivad sätted, kuna sellised erakondadega seotud Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused võivad oma tegevuse kaudu toetada ja innustada Euroopa tasandi erakondade eesmärkide saavutamist, eelkõige osaledes Euroopa poliitika ja integratsiooni teemalises diskussioonis, toimides muuhulgas uute ideede, lähenemiste ja poliitiliste valikute katalüsaatorina. Selline rahaline toetus tuleks ette näha Euroopa Liidu üldeelarve parlamendi jaos, samamoodi nagu Euroopa tasandi erakondade puhul.

(4)

Kodanike kõige laiema võimaliku osalemise tagamine Euroopa Liidu demokraatias jääb endiselt oluliseks eesmärgiks. Selles kontekstis võivad erilist rolli mängida poliitilised noorteorganisatsioonid, tekitades noorte seas huvi Euroopa Liidu poliitilise süsteemi vastu ja tugevdades sellealaseid teadmisi ning edendades aktiivselt nende osalemist Euroopa tasandi demokraatlikus tegevuses.

(5)

Et parandada tingimusi Euroopa tasandi erakondade rahastamiseks, julgustades samas erakondi tagama piisavat pikaajalist finantsplaneerimist, tuleks kohandada minimaalse kaasrahastamise nõuet. Samal tasemel kaasrahastamist tuleks nõuda Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste jaoks.

(6)

Selleks et veelgi tugevdada ja edendada Euroopa Parlamendi valimiste euroopalikkust, tuleks selgesõnaliselt kinnitada, et Euroopa Liidu üldeelarvest saadud vahendeid võib kasutada ka Euroopa tasandi erakondade kampaaniate rahastamiseks Euroopa Parlamendi valimiste puhul, tingimusel et see ei kujuta endast otsest või kaudset siseriiklike poliitiliste erakondade või kandidaatide rahastamist. Euroopa tasandi erakonnad tegutsevad eelkõige Euroopa Parlamendi valimiste raames ning nende peamine eesmärk on rõhutada nende valimiste euroopalikku iseloomu. Kooskõlas nõukogu otsusele 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom lisatud Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel üldistel valimistel käsitleva akti (4) artikliga 8 reguleerib Euroopa Parlamendi valimistel valimiskulude rahastamist ja piiramist iga liikmesriik oma siseriiklike õigusaktidega. Siseriiklikke õigusakte kohaldatakse ka siseriiklike valimiste ja referendumite valimiskuludele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2004/2003 muutmine

Määrust (EÜ) nr 2004/2003 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklile 2 lisatakse järgmised punktid:

„4.

Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused – liikmesriigis juriidilise isiku staatust omav üksus või üksuste võrgustik, mis on seotud Euroopa tasandi erakonnaga ning mis kooskõlas Euroopa Liidu eesmärkide ja põhiväärtustega toetab ja täiendab asjaomase Euroopa tasandi erakonna tegevust eelkõige järgmiste ülesannete täitmise kaudu:

Euroopa poliitikat ja Euroopa integratsiooniprotsessi käsitleva diskussiooni jälgimine, analüüsimine ja selles osalemine;

Euroopa poliitikaga seotud tegevuste arendamine, näiteks nimetatud küsimusi käsitlevate ning peamisi sidusrühmi, sealhulgas noorteorganisatsioone ja teisi kodanikuühiskonna esindajaid hõlmavate seminaride, koolituskursuste, konverentside ja uurimuste korraldamine ja toetamine;

koostöö arendamine sama liiki üksustega demokraatia edendamise eesmärgil;

Euroopa tasandi koostööraamistiku pakkumine siseriiklikele poliitilistele sihtasutustele, akadeemilistele ringkondadele ja teistele asjaomastele osalejatele.

5.

„Rahastamine Euroopa Liidu üldeelarvest” tähendab toetust määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (5) (edaspidi „finantsmäärus”) artikli 108 lõike 1 tähenduses.

2)

Artiklis 3 muutub ainus lõige lõikeks 1 ning lisatakse järgmised lõiked:

„2.   Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus peab täitma järgmised tingimused:

a)

olema seotud ühe kooskõlas lõikega 1 tunnustatud Euroopa tasandi erakonnaga, kes kinnitab nimetatud seost;

b)

olema juriidiline isik selles liikmesriigis, kus ta asub. See juriidiline üksus peab olema eraldiseisev Euroopa tasandi erakonnast, millega ta on seotud;

c)

järgima, eriti oma programmis ja tegevuses, Euroopa Liidu asutamispõhimõtteid, nimelt vabaduse, demokraatia, inimõiguste austamise ja põhiliste vabaduste ning õigusriigi põhimõtteid;

d)

ei tohi olla kasumit taotlev;

e)

tema juhtorgan peab olema geograafiliselt tasakaalus.

3.   Käesoleva määruse raames määratlevad Euroopa tasandi erakonnad ja sihtasutused ise omavaheliste suhete vormi kooskõlas siseriikliku õigusega, pidades silmas, et ühelt poolt Euroopa tasandi erakonna ning teiselt poolt sellega seotud Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse igapäevane töökorraldus ning juhtimisstruktuurid on piisavalt eraldatud.”

3)

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

dokumendid, mis tõendavad, et taotleja täidab artiklites 2 ja 3 sätestatud tingimusi;”;

b)

lisatakse järgmised lõiked:

„4.   Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus võib taotleda Euroopa Liidu üldeelarvest rahastamist ainult Euroopa tasandi erakonna kaudu, millega ta on seotud.

5.   Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele eraldatakse rahalist toetust seotuse alusel Euroopa tasandi erakonnaga, kohaldades artikli 10 lõike 1 sätteid. Niiviisi eraldatud summade suhtes kohaldatakse artikleid 9 ja 9a.

6.   Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele eraldatud toetust kasutatakse üksnes selle sihtasutuse artikli 2 lõikes 4 määratletud tegevuse rahastamiseks. Mitte mingil juhul ei tohi seda kasutada valimiste või referendumikampaaniate rahastamiseks.

7.   Euroopa Liidu üldeelarvest rahastamise taotluste hindamisel kohaldatakse lõigete 1 ja 3 sätteid mutatis mutandis Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste suhtes.”

4)

Artiklile 5 lisatakse järgmised lõiked:

„4.   Lõiget 2 kohaldatakse mutatis mutandis Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste suhtes.

5.   Kui Euroopa tasandi erakond, millega Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on seotud, kaotab oma staatuse, jääb kõnealune Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus ilma rahastamise õigusest käesoleva määruse alusel.

6.   Kui Euroopa Parlament leiab, et artikli 3 lõike 2 punktis c osutatud mis tahes tingimust enam ei täideta, jääb kõnealune Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus ilma rahastamise õigusest käesoleva määruse alusel.”

5)

Artiklid 6, 7 ja 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Rahastamisega seotud kohustused

1.   Euroopa tasandi erakond ning samuti Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus:

a)

avaldab oma tulud ja kulud ning varade ja kohustuste aruande igal aastal;

b)

deklareerib oma rahastamisallikad, esitades nimekirja annetajatest ja iga annetaja annetustest, välja arvatud annetuste puhul, mis ei ületa 500 eurot aastas annetaja kohta.

2.   Euroopa tasandi erakond ning samuti Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus ei võta vastu:

a)

anonüümseid annetusi;

b)

annetusi Euroopa Parlamenti kuuluvate poliitiliste rühmade eelarvetest;

c)

annetusi ettevõtjalt, kelle suhtes ametiasutused võivad otseselt või kaudselt kasutada valitsevat mõju omandiõiguse, finantsosaluse või ettevõtja suhtes kehtivate eeskirjade alusel;

d)

12 000 eurot aastas annetaja kohta ületavaid annetusi füüsilistelt või juriidilistelt isikutelt, välja arvatud punktis c viidatud ettevõtjad, ning ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 kohaldamist;

e)

annetusi kolmanda riigi ametiasutustelt, sealhulgas ettevõtjalt, kelle suhtes ametiasutused võivad otseselt või kaudselt kasutada valitsevat mõju oma omandiõiguse või finantsosaluse tõttu ettevõtjas või selle suhtes kehtivate eeskirjade alusel.

3.   Euroopa tasandi erakonda võivad toetada selle liikmeks olevad siseriiklikud erakonnad või Euroopa tasandi erakonna füüsilisest isikust liikmed. Riiklike erakondade või füüsiliste isikute toetus Euroopa tasandi erakonnale ei või ületada 40 % kõnealuse Euroopa tasandi erakonna aastaeelarvest.

4.   Euroopa tasandi poliitilist sihtasutust võivad toetada selle liikmeks olevad siseriiklikud poliitilised sihtasutused ning Euroopa tasandi erakonnad. Niisugused toetused ei või ületada 40 % kõnealuse Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse aastaeelarvest ja need ei tohi pärineda Euroopa tasandi erakonna poolt käesoleva määruse alusel Euroopa Liidu üldeelarvest saadud rahalistest vahenditest.

Tõendamiskohustus on asjakohasel Euroopa tasandi erakonnal.

Artikkel 7

Rahastamiskeeld

1.   Euroopa tasandi erakondade rahastamist Euroopa Liidu üldeelarvest või mis tahes muust allikast ei või kasutada muude erakondade otseseks või kaudseks rahastamiseks, eriti siseriiklike erakondade või üksikkandidaatide puhul. Neid siseriiklikke erakondi ja üksikkandidaate reguleerivad siseriiklikud eeskirjad.

2.   Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste rahastamist Euroopa Liidu üldeelarvest või muust allikast ei või kasutada ei Euroopa tasandi ega siseriiklike erakondade või üksikkandidaatide ega ka siseriiklike sihtasutuste otseseks või kaudseks rahastamiseks.

Artikkel 8

Kulu liik

Ilma et see piiraks poliitiliste sihtasutuste rahastamist, võib assigneeringuid, mis on saadud Euroopa Liidu üldeelarvest kooskõlas käesoleva määrusega, kasutada ainult artikli 4 lõike 2 punktis b viidatud poliitilises programmis näidatud eesmärkidega otseselt seotud kulude katteks.

Selliste kulude hulka kuuluvad administratiivkulud ning tehnilise abi, koosolekute, teadusuuringute, piiriüleste ürituste, uuringute, teabe ja väljaannetega seotud kulud.

Euroopa tasandi erakondade kulude hulka võib ka kuuluda Euroopa tasandi erakondade kampaaniate rahastamine Euroopa Parlamendi valimiste puhul, milles nad osalevad artikli 3 lõike 1 punkti d nõuetest lähtuvalt. Vastavalt artiklile 7 ei rahastata nende assigneeringutega otseselt ega kaudselt siseriiklikke erakondi või üksikkandidaate.

Selliseid vahendeid ei kasutata referendumikampaaniate rahastamiseks.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikliga 8 reguleerib Euroopa Parlamendi valimistel erakondade ja kandidaatide valimiskulude rahastamist ja piiramist iga liikmesriik oma siseriiklike õigusaktidega.”

6)

Artikli 9 lõiked 1, 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„1.   Assigneeringud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste rahastamiseks määratakse iga-aastase eelarvemenetluse käigus ja teostatakse kooskõlas Euroopa Ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmäärusega ja selle rakenduseeskirjadega.

Käesoleva määruse rakendamismenetluse kehtestab eelarvevahendite käsutaja.

2.   Vallas- ja kinnisvara hinnatakse ja kulumit arvestatakse vastavalt finantsmääruse artiklis 133 sisalduvatele institutsioonidele kohaldatavatele sätetele.

3.   Käesoleva määruse alusel toimuvat rahastamist kontrollitakse kooskõlas finantsmäärusega ja selle rakendussätetega.

Kontrolli teostatakse iga-aastase sõltumatu välisauditi kinnitamise teel. See kinnitus edastatakse Euroopa Parlamendile kuue kuu jooksul pärast asjaomase rahandusaasta lõppu.”

7)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 9a

Läbipaistvus

Euroopa Parlament avaldab oma veebilehel selleks otstarbeks loodud rubriigis järgmised dokumendid:

aastaaruande koos tabeliga igale Euroopa tasandi erakonnale või poliitilisele sihtasutusele makstud summadega iga eelarveaasta kohta, mil toetusi maksti;

artiklis 12 sätestatud Euroopa Parlamendi aruande käesoleva määruse kohaldamise ja rahastatud tegevuste kohta;

käesoleva määruse rakendussätted.”

8)

Artikli 10 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Euroopa Liidu üldeelarvest rahastatavad vahendid ei tohi ületada 85 % Euroopa tasandi erakonna või poliitilise sihtasutuse rahastamiskõlblikest kulutustest. Tõendamiskohustus on asjakohasel Euroopa tasandi erakonnal.”

9)

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Hindamine

Euroopa Parlament avaldab aruande käesoleva määruse kohaldamise ja rahastatud tegevuste kohta hiljemalt 15. veebruaril 2011. Aruandes näidatakse vajaduse korral võimalikud muudatused rahastamissüsteemis.”

Artikkel 2

Üleminekusätted

Käesoleva määruse sätteid kohaldatakse Euroopa tasandi erakondadele antavate toetuste suhtes alates 2008. eelarveaastast.

2008. eelarveaastal kohaldatakse määruse (EÜ) nr 2004/2003 artikli 4 lõike 4 sätteid Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste rahastamise kohta ainult seoses pärast 1. septembrit 2008 tekkinud rahastamiskõlblike kuludega.

Euroopa tasandi erakonnad, mis on nõuetekohaselt esitanud oma taotlused 2008. aastaks toetuste saamiseks, võivad hiljemalt 28. märtsil 2008 esitada käesoleva määrusega kehtestatud muudatustel põhineva täiendava rahastamistaotluse ja vajadusel taotluse selle erakonnaga seotud Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele toetuse saamiseks. Euroopa Parlament võtab vastu asjakohased rakendusmeetmed.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2007

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

M. LOBO ANTUNES


(1)  Euroopa Parlamendi 29. novembri 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 17. detsembri 2007. aasta otsus.

(2)  ELT L 297, 15.11.2003, lk 1.

(3)  ELT C 292 E, 1.12.2006, lk 127.

(4)  EÜT L 278, 8.10.1976, lk 1. Otsust on muudetud otsusega 2002/772/EÜ, Euratom (EÜT L 283, 21.10.2002, lk 1).

(5)  Nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1525/2007 (ELT L 343, 27.12.2007, lk 9.).”


Top