EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1498

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1498/2007, 18. detsember 2007 , milles sätestatakse AKV/ÜMT või EÜ/ÜMT päritolu kumulatsiooniga suhkru ning suhkru ja kakao segude jaoks impordilitsentside väljaandmise üksikasjalikud erieeskirjad

OJ L 333, 19.12.2007, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 262 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1498/oj

19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1498/2007,

18. detsember 2007,

milles sätestatakse AKV/ÜMT või EÜ/ÜMT päritolu kumulatsiooniga suhkru ning suhkru ja kakao segude jaoks impordilitsentside väljaandmise üksikasjalikud erieeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2001. aasta otsust 2001/822/EÜ ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta Euroopa Ühendusega (Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise otsus), (1) eriti selle III lisa artikli 6 lõike 4 viiendat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt otsusele 2001/822/EÜ lubatakse AKV/ÜMT või EÜ/ÜMT päritolu kumulatsiooni kõnealuses otsuses kombineeritud nomenklatuuri kaubagruppi 17 ja CN-koodide 1806 10 30 ja 1806 10 90 alla kuuluvate toodete jaoks sätestatud koguste puhul.

(2)

Kõnealuste toodete puhul on komisjoni 31. jaanuari 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 192/2002 (millega sätestatakse AKV/ÜMT või EÜ/ÜMT päritolu kumulatsiooniga suhkru ning suhkru ja kakao segude jaoks impordilitsentside väljaandmise üksikasjalikud eeskirjad) (2) kehtestatud impordilitsentside väljaandmise üksikasjalikud erieeskirjad, et võimaldada nõuetekohast kontrolli otsuses 2001/822/EÜ sätestatud koguste importimisel.

(3)

Komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006 (millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi) (3) kohaldatakse impordilitsentside suhtes, mis kehtivad imporditariifikvootide perioodidel alates 1. jaanuarist 2007. Määrusega (EÜ) nr 1301/2006 on kehtestatud eelkõige eeskirjad impordilitsentside taotlemiseks, nõudmised taotlejale ja litsentside väljaandmisele. Kõnealuse määruse kohaselt lõpeb litsentside kehtivusaeg tariifikvoodi kehtivusperioodi viimasel päeval. Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1301/2006 ilma, et see piiraks käesoleva määrusega kehtestatud eritingimusi.

(4)

Seepärast tuleks kohaldada kõnealuse määrusega ettenähtud eeskirju määruse (EÜ) nr 192/2002 suhtes. Siiski tuleks teatavaid eeskirju kohandada, et võtta arvesse määruses (EÜ) nr 192/2002 käsitletud kaubanduse eripära. Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks määrus (EÜ) nr 192/2002 kehtetuks tunnistada ja asendada see uue määrusega.

(5)

Kui käesoleva määruse erisätetest ei tulene teisiti, tuleks kohaldada ka komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1291/2000, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad. (4)

(6)

Nõuetekohase juhtimise tagamiseks, spekulatsiooni vältimiseks ja tõhusaks kontrollimiseks tuleks sätestada litsentsitaotluste esitamise üksikasjalikud eeskirjad ja huvitatud isikute esitatavad dokumendid. Sellega seoses tuleks kohaldada määruse (EÜ) nr 1301/2006 põhimõtteid.

(7)

Tuleks sätestada kõnealuste toodete impordilitsentsitaotluste vormi eripärad ja nõuetekohaseks haldamise tagamiseks tuleks sätestada, et litsentsidest tulenevad õigused ei ole loovutatavad.

(8)

Tuleks sätestada ka kindlad tähtajad litsentsitaotluste esitamiseks ja litsentside väljaandmise liikmesriikide pädevate asutuste poolt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määruste (EÜ) nr 1291/2000 ja (EÜ) nr 1301/2006 sätteid kombineeritud nomenklatuuri kaubagruppi 17 ja CN-koodide 1806 10 30 ja 1806 10 90 alla kuuluvate ÜMT päritolu toodete, mis on saadud kumulatsioonist AKV ja/või EÜ päritolu suhkruga, tollimaksuvaba impordi suhtes.

2.   Käesoleva määruse alusel väljaantud impordilitsentside järjekorranumber on 09.4652.

Artikkel 2

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse otsuse 2001/822/EÜ III lisas sätestatud mõistet „päritolustaatusega toode” ja vastavaid haldamismeetodeid.

Artikkel 3

1.   Impordilitsentsi taotluses käsitletav kogus on vähemalt 25 tonni.

2.   Litsentsitaotlustele tuleb lisada järgmised dokumendid:

a)

ülemeremaade ja -territooriumide asutuste poolt välja antud ekspordilitsents, mis on koostatud vastavalt I lisas esitatud näidisele ja välja antud EUR.1 sertifikaatide väljaandmise eest vastutava asutuse poolt;

b)

tõend selle kohta, et taotleja on esitanud tagatise suurusega 12 eurot 100 kilogrammi kohta.

Artikkel 4

Impordilitsentsi taotluste ja impordilitsentside:

a)

lahtrisse 7 märgitakse ÜMT lähteriik ja lahtrisse „jah” tehakse rist;

b)

lahtrisse 8 märgitakse ÜMT päritoluriik ja lahtrisse „jah” tehakse rist.

c)

litsentsi lahtrisse 20 tehakse üks II lisas loetletud kannetest.

Artikkel 5

Olenemata määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklist 9, ei ole impordilitsentsidest tulenevad õigused loovutatavad.

Artikkel 6

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 6 lõikest 1 esitatakse impordilitsentsi taotlused iga aasta jaanuari, aprilli, juuli ja oktoobri seitsme esimese päeva jooksul.

Taotleja võib esitada taotluste esitamise kuus ainult ühe taotluse. Kui taotleja esitab ühe konkreetse kuu jooksul rohkem kui ühe taotluse, lükatakse tagasi selle taotleja kõik asjaomasel kuul esitatud taotlused ja taotluste esitamise hetkeks saadud tagatised antakse asjaomasele liikmesriigile.

2.   Teave litsentsitaotluste kohta edastatakse hiljemalt 12 kuu jooksul, mil taotlusi esitatakse, ja liigitatakse kaheksanumbriliste CN-koodide ja ÜMT päritoluriikide kaupa.

3.   Liikmesriigid annavad impordilitsentsid välja alates taotluste esitamise kuu 25. või hiljemalt 30. kuupäeval.

Artikkel 7

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 23 lõikele 2 kehtivad impordilitsentsid alates nende tegelikust väljaandmise kuupäevast.

Artikkel 8

Määrus (EÜ) nr 192/2002 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 314, 30.11.2001, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega 2007/249/EÜ (ELT L 109, 26.4.2007, lk 33).

(2)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 55. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2031/2006 (ELT L 414, 30.12.2006, lk 43).

(3)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1423/2007 (ELT L 317, 5.12.2007, lk 36).


I LISA

Artikli 3 lõike 2 punktis a osutatud ekspordilitsentsi näidis

Image


II LISA

Artikli 4 punktis c osutatud kanded:

:

bulgaaria keeles

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата 09.4652,

:

hispaania keeles

:

Exención de derechos de importación (Decision 2001/822/CE, articulo 35) numero de orden 09.4652,

:

tšehhi keeles

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

taani keeles

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgorelse 2001/822/EF), løbenummer 09.4652,

:

saksa keeles

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer 09.4652,

:

eesti keeles

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber 09.4652,

:

kreeka keeles

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός 09.4652,

:

inglise keeles

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No 09.4652,

:

prantsuse keeles

:

Exemption du droit d’importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d’ordre 09.4652,

:

itaalia keeles

:

Esenzione dal dazio all’importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d’ordine 09.4652,

:

läti keeles

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs 09.4652,

:

leedu keeles

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris 09.4652,

:

ungari keeles

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK hatarozat, 35. cikk), sorozatszám 09.4652,

:

malta keeles

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje 09.4652,

:

hollandi keeles

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer 09.4652,

:

poola keeles

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,

:

portugali keeles

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem 09.4652,

:

rumeenia keeles

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine 09.4652,

:

slovaki keeles

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

sloveeni keeles

:

brez uvozne carine (člen 35 Sklepa 2001/822/ES), zaporedna številka 09.4652,

:

soome keeles

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero 09.4652,

:

rootsi keeles

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer 09.4652.


Top