Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1435

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1435/2007, 5. detsember 2007 , millega lubatakse Saksamaa lipu all sõitvatel laevadel uuesti alustada hariliku heeringa püüki Läänemere alarajoonides 25–27, 28.2, 29 ja 32

OJ L 320, 6.12.2007, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1435/oj

6.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/27


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1435/2007,

5. detsember 2007,

millega lubatakse Saksamaa lipu all sõitvatel laevadel uuesti alustada hariliku heeringa püüki Läänemere alarajoonides 25–27, 28.2, 29 ja 32

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 11. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1941/2006, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused 2007. aastaks, (3) on kehtestatud 2007. aasta kvoodid.

(2)

Saksamaa teatas 19. aprillil 2007 komisjonile määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 21 lõike 2 kohaselt, et ta lõpetab hariliku heeringa püügi ICES IIId püügipiirkonna Läänemere alarajoonides 25–27, 28.2, 29 ja 32, alates 20. aprillist 2007.

(3)

Vastavalt määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 21 lõikele 3 ja määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 26 lõikele 4 võttis komisjon 16. mail 2007 vastu määruse (EÜ) nr 546/2007, (4) millega Saksamaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku heeringa püük ICES IIId püügipiirkonna Läänemere alarajoonides 25–27, 28.2, 29 ja 32, mis jõustub alates samast kuupäevast.

(4)

Vastavalt teabele, mille Saksamaa pädevad asutused esitasid komisjonile, on Läänemere alarajoonide 25–27, 28.2, 29 ja 32 Saksamaa kvoodi hariliku heeringa kogusest osa ikka veel kasutamata. Seepärast tuleks lubada Saksamaa lipu all sõitvatel või Saksamaal registreeritud laevadel püüda harilikku heeringat kõnealustes püügipiirkondades.

(5)

Asjaomane luba peaks jõustuma alates 19. novembrist 2007, et võimaldada kõnealust hariliku heeringa kogust püüda enne käesoleva aasta lõppu.

(6)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 546/2007 tuleks tunnistada kehtetuks alates 19. novembrist 2007,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 546/2007 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 19. novembrist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. detsember 2007

Komisjoni nimel

kalanduse ja merenduse peadirektor

Fokion FOTIADIS


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 865/2007 (ELT L 192, 24.7.2007, lk 1).

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1967/2006 (ELT L 409, 30.12.2006, lk 11), parandatud ELT L 36, 8.2.2007, lk 6.

(3)  ELT L 15, 20.1.2007, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 898/2007 (ELT L 196, 28.7.2007, lk 22).

(4)  ELT L 129, 17.5.2007, lk 23.


LISA

Nr

83 – taaslubamine

Liikmesriik

Saksamaa

Kalavaru

HER/3D-R31

Liik

Harilik heeringas (Clupea harengus)

Piirkond

Läänemere alarajoonid 25–27, 28.2, 29 ja 32

Kuupäev

19.11.2007


Top