Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1359

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1359/2007, 21. november 2007 , milles sätestatakse teatavate kondita veiseliha jaotustükkide ekspordi eritoetuste andmise tingimused (kodifitseeritud versioon)

OJ L 304, 22.11.2007, p. 21–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 024 P. 153 - 163

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1359/oj

22.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 304/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1359/2007,

21. november 2007,

milles sätestatakse teatavate kondita veiseliha jaotustükkide ekspordi eritoetuste andmise tingimused

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõiget 12 ja artiklit 41,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 20. juuli 1982. aasta määrust (EMÜ) nr 1964/82, milles sätestatakse teatavate kondita veiseliha jaotustükkide ekspordi eritoetuste andmise tingimused, (2) on korduvalt oluliselt muudetud. (3) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Määruses (EÜ) nr 1254/1999 sätestatakse eksporditoetuste andmise üldeeskirjad ja nende suuruse kindlaksmääramise kriteeriumid.

(3)

Turuolukorra, veise- ja vasikalihasektori majandusliku olukorra ja kõnealuse sektori teatavate toodete müügivõimaluste tõttu tuleks määrata kõnealuste toodete ekspordi eritoetuste maksmist reguleerivad tingimused. Tingimused tuleks sätestada eriti teatavatele isasveise veerandi konditustamisel saadud liha jaotustükkidele.

(4)

Selleks et tagada kõnealuste eesmärkide järgimine, tuleks kehtestada spetsiaalne järelevalve kord. Toote päritolu võib kinnitada sellise tõendi esitamisega, mis vastab komisjoni 20. aprilli 2007. aasta määruse (EÜ) nr 433/2007 (millega kehtestatakse veise- ja vasikaliha ekspordi eritoetuse andmise tingimused) (4) I lisas esitatud näidisele.

(5)

Eespool nimetatud määruste sätteid saab kohaldada kooskõlas toetuste määramise tingimustega üksnes juhul, kui on ette nähtud, et ekspordiformaalsuste täitmine ning vajaduse korral liha lõikamine ja konditustamine peab toimuma selle liikmesriigi territooriumil, kus loomad on tapetud.

(6)

Tuleks täpsustada, et eritoetuse andmise tingimuseks on kõikide järelevalve alla pandud veerandi konditustamisel saadud liha jaotustükkide eksportimine. Paremate hindade saavutamiseks ühenduses tuleks tagaveeranditele täpsustada teatud erandid üldisest eeskirjast, ohustamata seejuures ühenduse turu vabamaks muutmist. Tuleks kehtestada tingimused, mille puhul ei jääda ilma toetuse saamise õigusest, kui liha üldkoguse eksportimise kohustuse nõue ei ole täielikult täidetud. Seda võimalust tuleks kuritarvitamise vältimiseks siiski piirata.

(7)

Tähtaegade ja eksporditõendi osas tuleks viidata komisjoni 15. aprilli 1999. aasta määrusele (EÜ) nr 800/1999, milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad. (5)

(8)

Määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklis 40 sätestatud pardavaruladude korra kohaldamine on kokkusobimatu käesoleva määruse eesmärgiga. Seepärast puudub vajadus sätestada nimetatud artiklis 40 märgitud korra kohaldamine kõnealuste toodete suhtes.

(9)

Silmas pidades kõnealuse toetuse eripära, ei tuleks lubada mingit asendamist ja tuleks ette näha asjaomaste toodete identifitseerimisvahendid.

(10)

Tuleks sätestada meetod, mille kohaselt liikmesriigid teatavad komisjonile tootekogustest, millele on antud ekspordi eritoetus.

(11)

Käesoleva määrusega kehtestatud meetmed on kooskõlas veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Täiskasvanud isasveiste värsketest või jahutatud ees- ja tagaveeranditest saadud ja eraldi pakitud kondita jaotustükkide puhul, mille keskmine tailihasisaldus on vähemalt 55 %, antakse käesolevas määruses sätestatud tingimustel ekspordi eritoetust.

Artikkel 2

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„eesveerandid” – kaupade koondnomenklatuuri 2. peatüki täiendavate märkuste punkti 1.A alapunktides d ja e määratletud rümpade või poolrümpade eesveerandid, otse või pistoola lõikega lõigatud;

b)

„tagaveerandid” kaupade koondnomenklatuuri 2. grupi täiendavate märkuste punkti 1.A alapunktides f ja g määratletud rümpade või poolrümpade tagaveerandid, millel on kuni kaheksa ribi või ribipaari, otse või pistoola lõikega lõigatud.

Artikkel 3

1.   Ettevõtja esitab liikmesriigi poolt nimetatud pädevale asutusele deklaratsiooni oma kavatsuse kohta konditustada artiklis 1 määratletud ees- või tagaveerandid käesolevas määruses sätestatud tingimustel ja eksportida, ilma et see piiraks artikli 7 kohaldamist kogu saadud konditustatud jaotustükkide kogus, iga tükk eraldi pakituna.

2.   Deklaratsioon sisaldab konditustatavate toodete kirjelduse ja täpsustab koguse.

Sellele lisandub määruse (EÜ) nr 433/2007 I lisas esitatud näidisele vastav tõend, mis antakse välja kõnealuse määruse artikli 2 lõike 2 esimese lõigu kohaselt. Kõnealuse tõendi märkusi B ja C ning lahtrit 11 ei kohaldata. Kõnealuse määruse artikli 3 sätteid kohaldatakse mutatis mutandis kuni toodete panemiseni käesoleva artikli lõikes 3 nimetatud järelevalve alla.

3.   Kui pädev asutus võtab deklaratsiooni vastu, märkides sellele vastuvõtmiskuupäeva, pannakse konditustatavad veerandid selle asutuse järelevalve alla, kes kinnitab toodete netokaalu ja kannab selle lõikes 2 nimetatud tõendi lahtrisse 7.

Artikkel 4

Veerandid tuleb konditustada kümne tööpäeva jooksul alates artiklis 3 nimetatud deklaratsiooni vastuvõtmiskuupäevast, välja arvatud vääramatu jõu esinemise korral.

Artikkel 5

1.   Ettevõtja esitab pärast konditustamist pädevale asutusele kinnitamiseks ühe või mitu „konditustatud liha tõendit”, mille näidised on esitatud I ja II lisas ning mille lahtrisse 7 kantakse artikli 3 lõikes 2 nimetatud tõendi number.

2.   „Kondita liha tõendite” numbrid kantakse artikli 3 lõikes 2 nimetatud tõendi lahtrisse 9. See tõend saadetakse nõuetekohaselt täidetuna ametlikul teel eksporditoetuste maksmise eest vastutavale asutusele pärast seda, kui „kondita liha tõendid”, mis vastavad kogu järelevalve alla võetud veerandite kondita liha kogusele, on käesoleva artikli lõike 1 kohaselt kinnitatud.

3.   „Kondita liha tõendid” tuleb esitada pärast artiklis 6 nimetatud tolliformaalsuste täitmist.

4.   Konditustatakse ja ekspordiga seotud tolliformaalsused täidetakse liikmesriigis, kus loomad on tapetud.

Artikkel 6

1.   Määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklis 36 osutatud varude või määruses (EÜ) nr 1741/2006 (6) osutatud menetlusse võetud toodete, mis on enne eksportimist suunatud tolliladustamisproteduurile, ühendusest eksportimisel täidetakse tolliformaalsused liikmesriigis, kus võetakse vastu artiklis 3 osutatud deklaratsioon.

2.   Tollivõimud kannavad „kondita liha tõendi” lahtrisse 11 määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 5 lõikes 4 osutatud deklaratsioonide viitenumbrid ja kuupäevad.

3.   Pärast eksporditavate jaotustükkidega seotud tolliformaalsuste täitmist saadetakse „kondita liha tõend” ametlikul teel eksporditoetuste maksmise eest vastutavale asutusele.

Artikkel 7

1.   Eritoetuste andmise tingimuseks on artikli 5 lõikes 1 ette nähtud sertifikaati/sertifikaatidesse märgitud kogu artikli 3 lõike 3 kohaselt järelevalve all konditustamise teel toodetud jaotustükkide koguse eksportimine, välja arvatud vääramatu jõu esinemise korral.

2.   Sellest olenemata lubatakse ettevõtjatel jätta eksportimata osa tagaveerandite konditustamise teel toodetud kogusest.

Kui eksporditav kogus moodustab vähemalt 95 % kogu artikli 3 lõike 3 kohaselt järelevalve all konditustamise teel toodetud jaotustükkide kogumassist, makstakse eritoetust.

Kui eksporditav kogus moodustab konditustamise teel toodetud jaotustükkide kogumassist vähem kui 95 %, kuid üle 85 %, vähendatakse makstavat eritoetust.

Toetusmäärast maha arvatav summa otsustatakse toetusmäära kindlaksmääramisel või muutmisel. Kõnealune summa määratakse kindlaks, pidades silmas eelkõige tõenäoliselt ühenduse turule jäävate eri jaotustükkide väärtust.

3.   Konte, suuri kõõluseid, kõhri, pekitükke ja muid konditustamise jäätmeid võib turustada ühenduses.

4.   Ettevõtjad, kes soovivad kasutada ühte lõikes 2 ette nähtud võimalustest, peavad märkima selle artikli 3 lõike 1 kohaselt oma deklaratsioonidesse.

Lisaks sellele peab artikli 5 lõikes 1 ette nähtud sertifikaadis/sertifikaatides olema märgitud:

a)

lahtris 4 konditustamisel saadud jaotustükkide kogumass ja vajaduse korral järgmine kinnitus:

„Määruse (EÜ) nr 1359/2007 artikli 7 lõike 2 kohaldamine – 95 % võimalus” või

„Määruse (EÜ) nr 1359/2007 artikli 7 lõike 2 kohaldamine – 85 % võimalus;”

b)

lahtris 6 eksporditav netomass.

5.   Liikmesriigid võivad piirata ettevõtjate poolt soovi korral eksportimata jäetavate jaotustüki tüüpide arvu kaheni konditustamistoimingu kohta.

6.   Kui eksporditav kogus on artikli 5 lõikes 1 ettenähtud sertifikaadi/sertifikaatide lahtrisse 6 märgitud massist väiksem, vähendatakse eritoetust. Vähendusprotsendiks on:

a)

juhul kui eksporditav mass erineb artikli 5 lõikes 1 ette nähtud sertifikaadi/sertifikaatide lahtrisse 6 märgitud massist alla 10 %, viiekordne massi erinevusprotsent;

b)

muudel juhtudel 80 % CN-koodi 0201 30 00 9100 või 0201 30 00 9120 alla kuuluvate toodete puhul antavast toetusmäärast, mida kohaldatakse määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 5 lõikes 1 või artikli 26 lõikes 1 osutatud tolliformaalsuste täitmise aluseks olnud ekspordilitsentside lahtrisse 21 märgitud kuupäeval.

Määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 51 lõike 1 punktis a sätestatud karistust ei kohaldata käesoleva lõike rakendamisel.

Artikkel 8

Erandina artikli 5 lõikest 2 võivad liikmesriigid sätestada, et:

a)

ühekordne „kondita liha tõend”, mis hõlmab kogu konditustamise teel saadud lihakogust, antakse välja koos artikli 3 lõikes 2 nimetatud tõendiga;

b)

mõlemad punktis a nimetatud tõendid esitatakse pärast tolliformaalsuste täitmist korraga;

c)

mõlemad punktis a nimetatud tõendid saadetakse artikli 6 lõikes 3 sätestatud tingimustel korraga.

Artikkel 9

1.   Liikmesriigid määravad järelevalve tingimused ja teatavad nendest komisjonile. Nad võtavad kõik vajalikud meetmed, et teha kõnealuste toodete asendamine võimatuks, nõudes eelkõige iga lihatüki eraldi identifitseerimist.

2.   Konditustamise ruumis ei tohi liha konditustamise, korrastamise ega pakkimise ajal olla muud liha kui käesoleva määrusega hõlmatud liha, välja arvatud sealiha.

3.   On keelatud konditustada ees- ja tagaveerandeid ühel ajal ja samas ruumis.

4.   Pädevad asutused pitseerivad ametlikult kotid, pappkastid ja muud pakendid, kuhu kondita jaotustükid pannakse, ning neile märgitakse üksikasjad, eriti netokaal, jaotustükkide liik ja arv ning seerianumber, mis võimaldavad kondita liha identifitseerida.

Artikkel 10

Artikli 5 lõikes 1 ette nähtud sertifikaatide puhul, mille pädev asutus kinnitab igas kvartalis ja mis on koostatud tagaveeranditest saadud kondita jaotustükkide kohta, teatavad liikmesriigid teisel kuul pärast iga kvartalit järgmised andmed:

a)

artikli 7 lõikes 1 ette nähtud juhtusid hõlmavatesse sertifikaatidesse märgitud kogu netomassi;

b)

artikli 7 lõikes 2 (95 % võimalus) ette nähtud juhtusid hõlmavatesse sertifikaatidesse märgitud kogu netomassi;

c)

artikli 7 lõikes 2 (85 % võimalus) ette nähtud juhtusid hõlmavatesse sertifikaatidesse märgitud kogu netomassi.

Artikkel 11

Määrus (EMÜ) nr 1964/82 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas IV lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 12

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. november 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 212, 21.7.1982, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1713/2006 (ELT L 321, 21.11.2006, lk 11).

(3)  Vt III lisa.

(4)  ELT L 104, 21.4.2007, lk 3.

(5)  EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1001/2007 (ELT L 226, 30.8.2007, lk 9).

(6)  ELT L 329, 25.11.2006, lk 7.


I LISA

EUROOPA ÜHENDUS

Image

Image


II LISA

EUROOPA ÜHENDUS

Image

Image


III LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatustega

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1964/82

(EÜT L 212, 21.7.1982, lk 48)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3169/87

(EÜT L 301, 24.10.1987, lk 21)

ainult artikli 1 lõige 2

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2469/97

(EÜT L 341, 12.12.1997, lk 8)

ainult artikkel 1

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1452/1999

(EÜT L 167, 2.7.1999, lk 17)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1470/2000

(EÜT L 165, 6.7.2000, lk 16)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2772/2000

(EÜT L 321, 19.12.2000, lk 35)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1713/2006

(ELT L 321, 21.11.2006, lk 11)

ainult artikkel 2


IV LISA

Vastavustabel

Määrus (EMÜ) nr 1964/82

Käesolev määrus

Artikli 1 esimene lõik

Artikkel 1

Artikli 1 teise lõigu esimene taane

Artikli 2 punkt a

Artikli 1 teise lõigu teine taane

Artikli 2 punkt b

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikli 6 lõiked 1, 2 ja 3

Artikli 7 lõiked 1, 2 ja 3

Artikli 6 lõike 4 esimene lõik

Artikli 7 lõike 4 esimene lõik

Artikli 6 lõike 4 teise lõigu esimene taane

Artikli 7 lõike 4 teise lõigu punkt a

Artikli 6 lõike 4 teise lõigu teine taane

Artikli 7 lõike 4 teise lõigu punkt b

Artikli 6 lõike 4 kolmas lõik

Artikli 7 lõige 5

Artikli 6 lõike 5 esimese lõigu esimene taane

Artikli 7 lõike 6 esimese lõigu punkt a

Artikli 6 lõike 5 esimese lõigu teine taane

Artikli 7 lõike 6 esimese lõigu punkt b

Artikli 6 lõike 5 teine lõik

Artikli 7 lõike 6 teine lõik

Artikli 7 lõike 1 esimene taane

Artikli 8 punkt a

Artikli 7 lõike 1 teine taane

Artikli 8 punkt b

Artikli 7 lõike 1 kolmas taane

Artikli 8 punkt c

Artikli 8 esimene lõik

Artikli 9 lõige 1

Artikli 8 teine lõik

Artikli 9 lõige 2

Artikli 8 kolmas lõik

Artikli 9 lõige 3

Artikli 8 neljas lõik

Artikli 9 lõige 4

Artikli 9 esimene taane

Artikli 10 punkt a

Artikli 9 teine taane

Artikli 10 punkt b

Artikli 9 kolmas taane

Artikli 10 punkt c

Artikkel 11

Artikkel 10

Artikkel 12

I lisa

I lisa

II lisa

II lisa

III lisa

IV lisa


Top