Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1226

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1226/2007, 17. oktoober 2007 , millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses

OJ L 277, 20.10.2007, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1226/oj

20.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1226/2007,

17. oktoober 2007,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses, (1) viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1038/2007, (2) eriti selle artiklit 19,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2368/2002 artiklis 19 on sätestatud, et komisjon peab III lisas esitatud ühenduse asutuste nimekirja.

(2)

Bulgaaria on määranud ühenduse asutuse ning teatanud sellest komisjonile. Komisjon on jõudnud järeldusele, et on olemas piisav tõendusmaterjal, et nimetatud asutus suudab usaldusväärselt, õigeaegselt, tõhusalt ja nõuetekohaselt täita määruse (EÜ) nr 2368/2002 II, III ja V peatükis sätestatud ülesandeid.

(3)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 2368/2002 artikli 22 kohaselt moodustatud komitee arvamusega.

(4)

Seepärast tuleks III lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2368/2002 III lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. oktoober 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Benita FERRERO-WALDNER


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 28.

(2)  ELT L 238, 11.9.2007, lk 23.


LISA

„III LISA

Liikmesriikide pädevate asutuste ja nende ülesannete nimekiri, millele viidatakse artiklites 2 ja 19

BELGIA

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Telefon: (32-3) 206 94 70

Faks: (32-3) 206 94 90

E-post: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

Määrusega (EÜ) nr 2368/2002 nõutavat töötlemata teemantide impordi- ja ekspordikontrolli ja tollikäitlust teostab Belgias ainult järgmine asutus:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

BULGAARIA

Ministry of Finance

External Finance Directorate

102, G. Rakovski str.

Sofia, 1040

Bulgaria

Telefon: (359-2) 98 59 24 01/98 59 24 10/98 59 24 15

Faks: (359-2) 98 12 498

E-post: extfin@minfin.bg

TŠEHHI VABARIIK

Määrusega (EÜ) nr 2368/2002 nõutavat töötlemata teemantide impordi- ja ekspordikontrolli ja tollikäitlust teostab Tšehhi Vabariigis ainult:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Telefon: (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Faks: (420-2) 61 33 38 70

E-post: diamond@cs.mfcr.cz

SAKSAMAA

Määrusega (EÜ) nr 2368/2002 nõutavat töötlemata teemantide impordi- ja ekspordikontrolli (sh ühenduse sertifikaatide väljastamine) teostab Saksamaal ainult järgmine asutus:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Telefon: (49-6781) 56 27-0

Faks: (49-6781) 56 27-19

E-post: poststelle@zabir.bfinv.de

Käesoleva määruse artikli 5 lõike 3, artiklite 6, 9, 10, artikli 14 lõike 3 ning artiklite 15 ja 17 kohaldamisel, eelkõige seoses komisjonile aruandmise kohustusega tegutseb pädeva Saksamaa asutusena järgmine asutus:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt/Weinstraße

Telefon: (49-6321) 89 43 49

Faks: (49-6321) 89 48 50

E-post: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

RUMEENIA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase

Strada Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1

București, România

Cod poștal 010295

Telefon: (40-21) 3184635, 3129890, 3121275

Faks: (40-21) 3184635, 3143462

www.anpc.ro

ÜHENDKUNINGRIIK

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Telefon: (44-207) 008 6903

Faks: (44-207) 008 3905

GDO@gtnet.gov.uk”


Top