EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0735

Nõukogu määrus (EÜ) nr 735/2007, 11. juuni 2007 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta

OJ L 169, 29.6.2007, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/735/oj

29.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 169/6


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 735/2007,

11. juuni 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 37 lõike 2 kolmandat lõiku,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1784/2003 (2) kehtestatud teraviljaturu ühist korraldust käsitlevad meetmed hõlmavad siseturul sekkumiskorda, mille eesmärk on eelkõige turge tasakaalustada ja tagada sektoris töötavate põllumajandusettevõtjate rahuldav elatustase.

(2)

Selle korra kohaldamise tulemusena tekkisid kahe viimase turustusaastaga 2004/2005 ja 2005/2006 väga suured maisi sekkumisvarud, mille müük ühenduse turul ja rahvusvahelisel turul on eelkõige varude asukoha tõttu osutunud erakordselt raskeks. Lisaks on mais teravili, mille säilitamine on keeruline ja müümine seda raskem, mida pikem on ladustamisaeg, kuna kvaliteet pidevalt langeb.

(3)

2006. aasta jooksul tõdeti, et senine sekkumiskord, mida kõnealustel perioodidel kasutati, ei võimaldanud saavutada esialgseid eesmärke, eelkõige ühenduse teatavate piirkondade maisitootjate olukorra suhtes. Asjaomastes piirkondades on sekkumiskord muutunud turu kõrval alternatiivseks müügivõimaluseks, kuna varutud maisi eest tootjatele tegelikult makstav hind on sageli olnud sekkumishinnast madalam.

(4)

Sellistes tingimustes ei täida maisi hõlmav sekkumiskord enam oma esialgset ülesannet ja takistab turu vajadustest lähtuvat tootmise arengut.

(5)

Sekkumiskorra jätkumine viiks maisi sekkumisvarude jätkuva suurenemiseni, toomata kasu asjaomastele tootjatele.

(6)

Seetõttu on vaja võtta asjakohased meetmed, et tagada ühenduse teraviljaturu nõuetekohane toimimine. Võttes arvesse eespool nimetatud tegureid ja tootjate jaoks siseturul ja rahvusvahelisel turul eksisteerivaid müügivõimalusi, tundub sobivaim meede olevat seega maisi puhul sekkumiskõlbliku koguse piiramine, nii et maksimaalne üldkogus ühenduses oleks turustusaastatel 2007/2008 ja 2008/2009 vastavalt 1 500 000 ja 700 000 tonni ning seda vähendataks kuni 0 tonnini alates turustusaastast 2009/2010.

(7)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1784/2003 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 5 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„Erandina esimesest lõigust on sekkumisametite kokkuostetava maisi maksimaalsed kogused järgmised:

1 500 000 tonni turustusaastal 2007/2008,

700 000 tonni turustusaastal 2008/2009,

0 tonni alates turustusaastast 2009/2010.”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates turustusaastast 2007/2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 11. juuni 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

H. SEEHOFER


(1)  24. mail 2007 esitatud arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).


Top