EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0533

Komisjoni määrus (EÜ) nr 533/2007, 14. mai 2007 , millega sätestatakse tariifikvootide avamine ja haldamine kodulinnulihasektoris

OJ L 125, 15.5.2007, p. 9–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 194 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; kehtetuks tunnistatud 32020R0760 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/533/oj

15.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 125/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 533/2007,

14. mai 2007,

millega sätestatakse tariifikvootide avamine ja haldamine kodulinnulihasektoris

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2777/75 kodulinnulihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames kohustus komisjon avama teatavate linnulihasektori toodete tariifikvoodid. Seetõttu tuleks kehtestada üksikasjalikud eeskirjad nende kvootide haldamiseks.

(2)

Kui käesoleva määrusega ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1291/2000, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad (2) ning komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi. (3)

(3)

Komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1251/96, millega avatakse linnulihasektori tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine, (4) on korduvalt oluliselt muudetud ning tuleks teha täiendavaid muudatusi. Seepärast tuleks määrus (EÜ) nr 1251/96 kehtetuks tunnistada ja asendada uue määrusega.

(4)

Korrapärase impordi tagamiseks tuleks kvoodi kehtivusaeg, mis jääb 1. juuli ja järgmise aasta 30. juuni vahele, jagada mitmeks alaperioodiks. Igal juhul piiratakse määruse (EÜ) nr 1301/2006 kohaselt litsentside kehtivust kvoodi kehtivusaja viimase päevaga.

(5)

Tariifikvootide haldamine peaks põhinema impordilitsentsidel. Selleks tuleks ette näha taotluste esitamise üksikasjalik kord ning andmed, mida taotlused ja litsentsid peavad sisaldama.

(6)

Pidades silmas kodulinnulihalihasektori süsteemis sisalduvat spekulatsiooniohtu, tuleks ettevõtjatele sätestada selged tingimused tariifikvootidesüsteemile juurdepääsuks.

(7)

Tariifikvoodi nõuetekohase haldamise tagamiseks tuleks impordilitsentside puhul sätestada tagatis 20 eurot 100 kg kohta.

(8)

Ettevõtjate huvides peaks komisjon määrama kindlaks taotlemata kogused, mis vastavalt määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõikele 4 lisatakse järgmise alaperioodi kvootidele.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kodulinnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   I lisas osutatud tariifikvoodid avatakse I lisas osutatud CN-koodide alla kuuluvate kodulinnulihasektori toodete importimiseks.

Tariifikvoodid avatakse aastaseks perioodiks, mis kestab 1. juulist järgmise aasta 30. juunini.

2.   Toodete kogus, mille puhul võib kasutada lõikes 1 osutatud kvoote, kohaldatav tollimaks, järjekorranumbrid ja vastava rühma numbrid sätestatakse I lisas.

Artikkel 2

Kohaldatakse määruseid (EÜ) nr 1291/2000 ja (EÜ) nr 1301/2006, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 3

Iga järjekorranumbri kohta kvoodi aastaseks kehtivusajaks kinnitatud kogus jaotatakse neljaks alaperioodiks:

a)

25 % 1. juulist kuni 30. septembrini;

b)

25 % 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini;

c)

25 % 1. jaanuarist kuni 31. märtsini;

d)

25 % 1. aprillist kuni 30. juunini.

Artikkel 4

1.   Selleks et kohaldada määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklit 5, peab impordilitsentsi taotleja esmakordsel litsentsi taotlemisel tariifikvoodi kehtivusajaks tõendama, et ta on importinud või eksportinud vähemalt 50 tonni määruses (EMÜ) nr 2777/75 osutatud tooteid eespool nimetatud artiklis 5 osutatud mõlema perioodi vältel.

2.   Litsentsitaotluses võib nimetada ainult üht käesoleva määruse I lisas esitatud järjekorranumbrit. Taotlus võib hõlmata mitut eri CN-koodi alla kuuluvat toodet. Sel juhul märgitakse CN-koodid ja nende kirjeldused vastavalt litsentsitaotluse ja litsentsi lahtritesse 16 ja 15.

Litsentsitaotlus peab hõlmama vähemalt 10 tonni ja kõige rohkem 10 % asjakohase kvoodi saadaolevast kogusest käsitletaval ajavahemikul.

3.   Litsentsitaotlustele ja litsentsidele märgitakse:

a)

lahtrisse 8 päritoluriik;

b)

lahtrisse 20 üks II lisa A osas loetletud kannetest.

Litsentside lahtrisse 24 tehakse üks II lisa B osas loetletud kannetest.

Artikkel 5

1.   Litsentsitaotluse võib esitada üksnes igale artiklis 3 osutatud alaperioodile eelneva kuu esimese seitsme päeva jooksul.

2.   Litsentsitaotlusega koos esitatakse tagatis 20 eurot 100 kilogrammi kohta.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 6 lõikest 1 võib iga taotleja esitada mitu impordilitsentsi taotlust sama järjekorranumbriga toodetele, kui need tooted pärinevad erinevatest riikidest. Taotlused, iga päritoluriigi kohta üks, tuleb liikmesriigi pädevale asutusele esitada koos. Neid käsitletakse ühe taotlusena, arvestades käesoleva määruse artikli 4 lõike 2 teises lõigus nimetatud maksimummäära.

4.   Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt viiendal päeval pärast taotluste esitamistähtaja lõppu iga tooterühma kohta taotletud kogused kilogrammides.

5.   Litsentsid antakse välja alates seitsmendast tööpäevast ja hiljemalt üheteistkümnendal tööpäeval pärast lõikes 4 osutatud teatamistähtaja lõppu.

6.   Vajadusel määrab komisjon kindlaks kogused, mille kohta taotlusi ei esitatud ja need liidetakse automaatselt järgmise alaperioodi kogustele.

Artikkel 6

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile enne iga kvoodi alaperioodi esimese kuu lõppu vastavalt eespool nimetatud määruse artikli 11 lõike 1 punktile b kogused (kilogrammides), mille kohta on litsents välja antud.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile enne igale aastasele kvoodi kehtivusajale järgneva neljanda kuu lõppu iga järjekorranumbri puhul käesoleva määruse alusel asjaomase ajavahemiku jooksul tegelikult vabasse ringlusse antud kogused kilogrammides.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile kogused, mille kohta välja antud litsentsi ei kasutatud või kasutati osaliselt, esimesel korral koos viimase alaperioodi taotlusega ja teistkordselt enne iga aastasele ajavahemikule järgneva neljanda kuu lõppu.

Artikkel 7

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklist 23 kehtivad impordilitsentsid 150 päeva alates selle alaperioodi esimesest päevast, mille kohta need välja anti.

2.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 9 lõike 1 kohaldamist, on litsentsidest või sertifikaatidest tulenevaid õigusi võimalik üle kanda ainult sellistele litsentsiomanikele, kes vastavad määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklis 5 ja käesoleva määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

Artikkel 8

Määrus (EÜ) nr 1251/96 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid tuleb lugeda III lisas esitatud vastavustabeli kohaselt.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. juunist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. mai 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006 (ELT L 119, 4.5.2006, lk 1).

(2)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 341/2007 (ELT L 90, 30.3.2007, lk 12).

(3)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(4)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 136. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1179/2006 (ELT L 212, 2.8.2006, lk 7).


I LISA

Rühma number

Järjekorranumber

CN-kood

Kohaldatav tollimaksumäär

(eurodes tonni kohta)

Aastased kogused

(tonnides)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


II LISA

A.   Artikli 4 lõike 3 esimese lõigu punktis b osutatud kanded:

bulgaaria keeles

:

Регламент (ЕО) № 533/2007.

hispaania keeles

:

Reglamento (CE) no 533/2007.

tšehhi keeles

:

Nařízení (ES) č. 533/2007.

taani keeles

:

Forordning (EF) nr. 533/2007.

saksa keeles

:

Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

eesti keeles

:

Määrus (EÜ) nr 533/2007.

kreeka keeles

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

inglise keeles

:

Regulation (EC) No 533/2007.

prantsuse keeles

:

Règlement (CE) no 533/2007.

itaalia keeles

:

Regolamento (CE) n. 533/2007.

läti keeles

:

Regula (EK) Nr. 533/2007.

leedu keeles

:

Reglamentas (EB) Nr. 533/2007.

ungari keeles

:

533/2007/EK rendelet.

malta keeles

:

Ir-Regolament (KE) Nru 533/2007.

hollandi keeles

:

Verordening (EG) nr. 533/2007.

poola keeles

:

Rozporządzenie (WE) nr 533/2007.

portugali keeles

:

Regulamento (CE) n.o 533/2007.

rumeenia keeles

:

Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

slovaki keeles

:

Nariadenie (ES) č. 533/2007.

sloveeni keeles

:

Uredba (ES) št. 533/2007.

soome keeles

:

Asetus (EY) N:o 533/2007.

rootsi keeles

:

Förordning (EG) nr 533/2007.

B.   Artikli 4 lõike 3 teises lõigus nimetatud kanded:

bulgaaria keeles

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 533/2007.

hispaania keeles

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 533/2007.

tšehhi keeles

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 533/2007.

taani keeles

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 533/2007.

saksa keeles

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

eesti keeles

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 533/2007.

kreeka keeles

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

inglise keeles

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 533/2007.

prantsuse keeles

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 533/2007.

itaalia keeles

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 533/2007.

läti keeles

:

Regulā (EK) Nr. 533/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

leedu keeles

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 533/2007.

ungari keeles

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 533/2007/EK rendelet szerint.

malta keeles

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 533/2007.

hollandi keeles

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 533/2007.

poola keeles

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 533/2007.

portugali keeles

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 533/2007.

rumeenia keeles

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

slovaki keeles

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 533/2007.

sloveeni keeles

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007.

soome keeles

:

Asetuksessa (EY) N:o 533/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

rootsi keeles

:

nedsättning av dEn gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007.


III LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 1251/96

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikli 4 lõike 1 punkt a

Artikli 4 lõige 1

Artikli 4 lõike 1 punkt b

Artikli 4 lõige 2

Artikli 4 lõike 1 punkt c

Artikli 4 lõige 3

Artikli 4 lõike 1 punkt d

Artikli 4 lõige 3

Artikli 4 lõike 1 punkt e

Artikli 4 lõige 3

Artikli 5 lõike 1 esimene lõik

Artikli 5 lõige 1

Artikli 5 lõike 1 teine lõik

Artikli 5 lõige 2

Artikli 5 lõike 2 kolmas lõik

Artikli 5 lõige 3

Artikli 5 lõige 3

Artikli 5 lõige 2

Artikli 5 lõike 4 esimene lõik

Artikli 5 lõige 4

Artikli 5 lõike 4 teine lõik

Artikli 5 lõige 5

Artikli 5 lõige 6

Artikli 5 lõige 7

Artikli 5 lõike 8 esimene lõik

Artikli 6 lõige 2

Artikli 5 lõike 8 teine lõik

Artikli 6 esimene lõik

Artikli 7 lõige 1

Artikli 6 teine lõik

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 9

I lisa

I lisa

II lisa

III lisa

IV lisa


Top