Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0247

Komisjoni määrus (EÜ) nr 247/2007, 8. märts 2007 , millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 III lisa 2007/2008. turustusaastaks

OJ L 69, 9.3.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/247/oj

9.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 69/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 247/2007,

8. märts 2007,

millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 III lisa 2007/2008. turustusaastaks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 III lisaga on kehtestatud suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi riiklikud ja piirkondlikud kvoodid. 2007/2008. turustusaastaks tuleb kõnealuseid kvoote kohandada hiljemalt 2007. aasta veebruari lõpuks.

(2)

Kohandamine tuleneb eelkõige määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklite 8 ja 9 kohaldamisest, millega on ette nähtud suhkru lisakvoodid ning isoglükoosi lisa- ja täiendavad kvoodid. Kohandamisel tuleb arvesse võtta liikmesriikide esitatud teatisi vastavalt 29. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 952/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad suhkru siseturu korralduse ja kvoodisüsteemi kohta) (2) artiklile 12. Kõnealused teatised edastati komisjonile enne 31. jaanuari 2007 ning neis käsitletakse eelkõige teatise koostamise kuupäevaks juba eraldatud lisa- ja täiendavaid kvoote.

(3)

Ettevõtjad võivad taotleda suhkru lisakvoote kuni 30. septembrini 2007. Isoglükoosi täiendavaid kvoote eraldatakse vastavalt liikmesriikide kehtestatud tingimustele. 2007/2008. turustusaastaks eraldatud lisa- ja täiendavaid kvoote, mis ei kajastu enne 31. jaanuari 2007 esitatud teatistes, võetakse arvesse määruse (EÜ) nr 318/2006 III lisaga kehtestatud kvootide järgmise kohandamise ajal enne 2008. aasta veebruari lõppu.

(4)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 III lisaga kehtestatud kvootide kohandamine on tingitud ka nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määruse (EÜ) nr 320/2006 (millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks ühenduses ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) (3) artikli 3 kohaldamisest, millega on ette nähtud ümberkorraldusabi ettevõtjatele, kes loobuvad oma kvootidest. Seepärast on ümberkorralduskava raames vaja arvesse võtta 2007/2008. turustusaastaks loovutatud kvoote.

(5)

Seetõttu tuleks määruse (EÜ) nr 318/2006 III lisa vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 318/2006 III lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. märts 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2011/2006 (ELT L 384, 29.12.2006, lk 1).

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 39.

(3)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 42.


LISA

“III LISA

RIIKLIKUD JA PIIRKONDLIKUD KVOODID

alates 2007/2008. turustusaastast

(tonnides)

Liikmesriik või piirkond

(1)

Suhkur

(2)

Isoglükoos

(3)

Inuliinisiirup

(4)

Belgia

862 077,0

99 796,0

0

Bulgaaria

4 752,0

78 153,0

Tšehhi Vabariik

367 937,8

Taani

420 746,0

Saksamaa

3 655 455,5

49 330,2

Iirimaa

0

Kreeka

158 702,0

17 973,0

Hispaania

887 163,7

110 111,0

Prantsusmaa (emamaa)

3 640 441,9

0

Prantsuse ülemeredepartemangud

480 244,5

Itaalia

753 845,5

28 300

Läti

0

Leedu

103 010,0

Ungari

298 591,0

191 845,0

Madalmaad

876 560,0

12 683,6

0

Austria

405 812,4

Poola

1 772 477,0

37 331,0

Portugal (mandriosa)

15 000,0

13 823,0

Assooride autonoomne piirkond

9 953,0

Rumeenia

109 164

13 913,0

Sloveenia

0

Slovakkia

140 031,0

59 308,3

Soome

90 000,0

16 548,0

Rootsi

325 700,0

Ühendkuningriik

1 221 474,0

37 967,0

Kokku

16 599 138,3

767 082,1

0”


Top