EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0074

Nõukogu direktiiv 2007/74/EÜ, 20. detsember 2007 , kolmandatest riikidest saabuvate reisijate imporditava kauba käibemaksust ja aktsiisist vabastamise kohta

OJ L 346, 29.12.2007, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 150 - 156

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/74/oj

29.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 346/6


NÕUKOGU DIREKTIIV 2007/74/EÜ,

20. detsember 2007,

kolmandatest riikidest saabuvate reisijate imporditava kauba käibemaksust ja aktsiisist vabastamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 93,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 28. mai 1969. aasta direktiiviga 69/169/EMÜ (rahvusvahelises reisiliikluses toimuva impordi suhtes kohaldatavat käibemaksu- ja aktsiisivabastust käsitlevate õigusnormide ühtlustamise kohta) (1) kehtestati ühenduse maksuvabastuse süsteem. Kuigi nimetatud süsteemi on vaja säilitada topeltmaksustamise vältimiseks ning ka juhtudel, kui seoses kauba importimise tingimustega puudub tavapärane vajadus kaitsta majandust, tuleks seda endiselt kohaldada ainult kolmandatest riikidest saabuvate reisijate isiklikus pagasis olevate mittekaubanduslike kaupade impordi suhtes.

(2)

Seoses mitmete nõutavate muudatustega ning ka vajadusega kohandada direktiivi 69/169/EMÜ laienemise ja ühenduse uute välispiiride suhtes ning korraldada ümber ja lihtsustada teatavaid sätteid selguse huvides, on direktiivi 69/169/EMÜ täielik läbivaatamine ning kehtetuks tunnistamine ja asendamine põhjendatud.

(3)

Koguselised piirangud ja rahalised piirmäärad, mis maksuvabastuste suhtes kehtestatakse, peaksid vastama liikmesriikide praegustele vajadustele.

(4)

Rahaliste piirmäärade puhul tuleks arvesse võtta raha tegeliku väärtuse muutumist pärast selle viimast tõusu aastal 1994 ning samuti peaksid rahalised piirmäärad kajastama nende mõnedes liikmesriikides aktsiisiga maksustavate kaupade koguseliste piirangute kaotamist, mille suhtes praegu kohaldatakse üldist käibemaksu piirmäära.

(5)

Teises riigis ostmas käimise lihtsus võib tekitada probleeme liikmesriikidele, kellel on ühine maismaapiir kolmandate riikidega, kus hinnatase on oluliselt madalam. Seepärast on õigustatud kehtestada reisidele, mis ei ole lennu- ja merereisid, madalam rahaline piirmäär.

(6)

Komisjoni kogemuste põhjal on tubakatoodete ja alkohoolsete jookide kehtestatud kogused üldiselt osutunud asjakohasteks ja need tuleks seepärast säilitada.

(7)

Seoses aktsiisivabastusega peaksid koguselised piirangud peegeldama selliste kaupade praegust maksustamisskeemi liikmesriikides. Järelikult on asjakohane kehtestada piirang õlle suhtes, kusjuures piirangud parfüümide, kohvi ja tee suhtes tuleks kaotada.

(8)

On asjakohane lubada liikmesriikidel kehtestada madalamad rahalised piirmäärad lastele ning jätta alaealised tubakatoodete ja alkohoolsete jookide maksuvabastusest välja, et tagada tervisekaitse kõrge tase.

(9)

Seoses vajadusega edendada ühenduse kodanike tervisekaitset kõrgel tasemel, on asjakohane lubada liikmesriikidel kohaldada tubakatoodete maksuvabastuse suhtes vähendatud koguselisi piiranguid.

(10)

Et võtta arvesse teatavate inimeste elukohast või töökeskkonnast tingitud eriolukorda, peaks liikmesriikidel olema võimalik kohaldada madalamaid maksuvabastuse määrasid piirialatöötajate, ühenduse piiride lähedal elavate isikute ja rahvusvahelises reisiliikluses kasutatavate veovahendite meeskonna suhtes.

(11)

Tuleb meenutada, et Austrial on maapiir Samnauntaliga, Šveitsi enklaaviga, milles kohaldatakse eraldi maksusüsteemi, mille tulemusel maksustamise tase on seal tunduvalt madalam, kui oleks eeskirjade alusel, mida kohaldatakse mujal Šveitsis, sealhulgas ka Graubündeni kantonis, mille osa Samnauntal on. Arvestades seda erilist olukorda, mille tõttu Austria kohaldab kooskõlas direktiivi 69/169/EMÜ artikli 5 lõikega 8 selle enklaavi suhtes tubakatoodetele madalamaid koguselisi piiranguid, on asjakohane lubada kõnealusel liikmesriigil kohaldada nimetatud direktiiviga tubakatoodetele sätestatud madalamat piirangut üksnes Samnauntali suhtes.

(12)

Neis liikmesriikides, kus ei ole võetud kasutusele eurot, tuleks luua mehhanism, mis võimaldaks nende riikide valuutas esitatud summad konverteerida eurodeks ja niiviisi tagada võrdne kohtlemine liikmesriikides.

(13)

Summat, mille ulatuses liikmesriik võib kaupade importi mitte maksustada, tuleks suurendada, et see vastaks praegusele rahalisele väärtusele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

I   PEATÜKK

SISU JA MÕISTED

Artikkel 1

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse eeskirjad nende kaupade käibemaksu- ja aktsiisivabastuse kohta, mis on imporditud reisijate isiklikus pagasis kolmandast riigist või selliselt territooriumilt, kus ei kohaldata ühenduse käibemaksu- või aktsiisi- või mõlemaalaseid sätteid artikli 3 tähenduses.

Artikkel 2

Käesolevat direktiivi kohaldatakse juhul, kui reis kulgeb läbi mõne kolmanda riigi või algab artiklis 1 osutatud territooriumil ning reisija ei suuda tõendada, et ta on soetanud tema pagasis transporditavad kaubad liikmesriigi siseturul kehtivate maksustamist reguleerivate üldiste tingimuste kohaselt ja nende suhtes ei kehti käibemaksu või aktsiisi tagasimaksmise kord.

Maandumiseta ülelendu ei loeta transiidiks.

Artikkel 3

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.

„kolmas riik” – riik, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriik;

Arvestades Prantsusmaa ja Monaco Vürstiriigi vahel 18. mail 1963 sõlmitud fiskaallepingut ning Itaalia ja San Marino Vabariigi vahel 31. märtsil 1939 sõlmitud sõprus- ja heanaaberlike suhete lepingut, ei peeta Monacot kolmandaks riigiks ning San Marinot ei peeta aktsiisimaksu osas kolmandaks riigiks.

2.

„territoorium, kus ei kohaldata ühenduse käibemaksu- või aktsiisi- või mõlemaalaseid sätteid” – territoorium, välja arvatud kolmanda riigi territoorium, kus ei kohaldata direktiive 2006/112/EÜ (2) või 92/12/EMÜ või ei kumbagi neist;

Arvestades Ühendkuningriigi ja Mani saare valitsuse vahel 15. oktoobril 1979 tolli-, aktsiisi- ja nendega seotud küsimustes sõlmitud lepingut, ei peeta Mani saart territooriumiks, kus ei kohaldata ühenduse käibemaksu- või aktsiisi- või mõlemaalaseid sätteid.

3.

„lennureisijad ja merereisijad” – reisijad, kes kasutavad reisimisel lennu- või laevaliiklust, välja arvatud eraviisilised lõbulennud või eraviisilised lõbusõidud merel;

4.

„eraviisiline lõbulend ja eraviisiline lõbusõit merel” – õhusõiduki või merelaeva kasutamine selle omaniku või füüsilise või juriidilise isiku poolt, kes kasutab seda rentijana või muul viisil mittekaubanduslikel eesmärkidel, ja eelkõige eesmärkidel, mis ei ole seotud reisijate või kaupade veoga ega teenuste osutamisega tasu eest või riigiasutuste huvides;

5.

„piiriala” – ala, mis linnulennult ei ulatu kaugemale kui 15 kilomeetrit liikmesriigi piirist ja mis hõlmab kohalikke haldusüksusi, mille territooriumist asub osa piiriala sees; Liikmesriigid võivad ette näha erandid sellest sättest;

6.

„piirialatöötaja” – isik, kes tavapärase tegevuse käigus peab oma tööpäevadel minema teisele poole piiri.

II   PEATÜKK

MAKSUVABASTUSED

1.   JAGU

Ühissätted

Artikkel 4

Liikmesriigid kehtestavad rahaliste piirmäärade või koguseliste piirangute alusel käibemaksu- või aktsiisivabastuse reisijate isiklikus pagasis imporditavate kaupade suhtes, tingimusel et kõnealune import ei ole kaubanduslikku laadi.

Artikkel 5

Maksuvabastuse kohaldamisel loetakse reisija isiklikuks pagasiks kogu pagas, mille ta saab saabumisel tollile esitada, samuti pagas, mille ta esitab nimetatud asutusele hiljem, kui on tõendatud, et tema vedamise eest vastutav äriühing registreeris selle pagasi tema väljasõidul temaga kaasas oleva pagasina. Kütust ei loeta isiklikuks pagasiks, välja arvatud artiklis 11 osutatud kütus.

Artikkel 6

Maksuvabastuse kohaldamisel loetakse import mittekaubanduslikuks, kui see vastab järgmistele tingimustele:

a)

on juhuslikku laadi;

b)

sisaldab üksnes reisija või tema pereliikmete isiklikuks kasutamiseks või kingituseks ette nähtud kaupa.

Kaupade laad või kogus ei tohi olla selline, mis näitab, et kaubad imporditakse kaubanduslikuks otstarbeks.

2.   JAGU

Rahalised piirmäärad

Artikkel 7

1.   Liikmesriigid vabastavad importkaubad (välja arvatud 3. jaos nimetatud kaubad) käibemaksust ja aktsiisist, kui nende koguväärtus ühe isiku kohta ei ületa 300 eurot.

Lennu- ja merereisijate puhul on esimeses lõigus mainitud rahaliseks piirmääraks 430 eurot.

2.   Liikmesriigid võivad alandada rahalist piirmäära alla 15-aastaste reisijate suhtes, sõltumata nende kasutatavast veovahendist. Rahaline piirmäär ei tohi siiski olla väiksem kui 150 eurot.

3.   Rahaliste piirmäärade kohaldamise eesmärgil ei või üksikeseme väärtust osadeks jagada.

4.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud maksuvabastuste kohaldamisel ei võeta arvesse reisija sellise isikliku pagasi väärtust, mis on ajutiselt imporditud või mis on pärast selle ajutist eksporti reimporditud, ning nende ravimite väärtust, mis on vajalikud reisija isiklike vajaduste rahuldamiseks.

3.   JAGU

Koguselised piirangud

Artikkel 8

1.   Liikmesriigid kehtestavad käibemaksu- ja aktsiisivabastuse järgmiste imporditavate tubakatoodete suhtes, mille suhtes kehtivad järgmised kõrgemad või madalamad koguselised piirangud:

a)

200 või 40 sigaretti;

b)

100 või 20 sigarillot;

c)

50 või 10 sigarit;

d)

250 või 50 grammi suitsetamistubakat.

Lõike 4 kohaldamisel moodustab iga punktides a–d nimetatud kogus 100 % tubakatoodete kogu maksuvabastusest.

Sigarillod on sigarid, igaüks maksimumkaaluga 3 grammi.

2.   Liikmesriigid võivad eristada lennureisijaid teistest reisijatest, kohaldades lõikes 1 määratletud madalamaid koguselisi piiranguid üksnes muude reisijate kui lennureisijate puhul.

3.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võib Austria niikaua, kui maksusüsteem Šveitsi enklaavis Samnauntalis erineb ülejäänud Graubündeni kantonis kehtivast, piirduda madalama koguselise piirangu kohaldamisel tubakatoodetega, mis on toodud nimetatud liikmesriigi territooriumile reisijate poolt, kes on sisenenud tema territooriumile otse Šveitsi enklaavist Samnauntalist.

4.   Ühe reisija puhul võib kohaldada maksuvabastust tubakatoodete mis tahes kombinatsiooni suhtes, tingimusel et üksikute maksuvabastuste protsentide kogusumma ei ületa 100 %.

Artikkel 9

1.   Liikmesriigid kehtestavad käibemaksu- ja aktsiisivabastuse alkoholi ja alkohoolsete jookide (välja arvatud vein ja õlu) järgmiste koguseliste piirangute suhtes:

a)

1 liiter – alkohol ja alkohoolsed joogid alkoholisisaldusega üle 22 mahuprotsendi või denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alates 80 mahuprotsendist;

b)

2 liitrit – alkohol ja alkohoolsed joogid alkoholisisaldusega kuni 22 mahuprotsenti.

Lõike 2 kohaldamisel moodustab iga punktides a ja b nimetatud kogus 100 % kogu alkoholi ja alkohoolsete jookide maksuvabastusest.

2.   Ühe reisija puhul võib maksuvabastust kohaldada lõikes 1 nimetatud alkoholi ja alkohoolsete jookide mis tahes kombinatsiooni suhtes, tingimusel et üksikute maksuvabastuste summa ei ületa 100 %.

3.   Liikmesriigid kehtestavad käibemaksu- ja aktsiisivabastuse 4 liitri veini ja 16 liitri õlle suhtes.

Artikkel 10

Artiklis 8 ja 9 sätestatud maksuvabastust ei kohaldata alla 17aastaste reisijate suhtes.

Artikkel 11

Liikmesriigid kehtestavad käibemaksu- ja aktsiisivabastuse mis tahes mootorsõiduki standardses kütusepaagis ja kaasaskantavas konteineris oleva kütusekoguse suhtes, mis ei ületa 10 liitrit.

Artikkel 12

Artiklites 8, 9, või 11 osutatud kauba väärtust ei võeta arvesse artikli 7 lõikes 1 sätestatud maksuvabastuse kohaldamisel.

III   PEATÜKK

ERIJUHUD

Artikkel 13

1.   Liikmesriigid võivad alandada rahalisi piirmäärasid või koguselisi piiranguid või mõlemaid järgmiste reisijakategooriate puhul:

a)

piirialal elavad isikud;

b)

piirialatöötajad;

c)

kolmandast riigist või selliselt territooriumilt, kus ei kohaldata ühenduse käibemaksu- või aktsiisi- või mõlemaalaseid sätteid, reisiva veovahendi meeskond.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata, kui ühte selles loetletud kategooriasse kuuluv reisija tõendab, et ta läheb liikmesriigi piirialalt väljapoole või ta ei pöördu naabruses asuva kolmanda riigi piirialalt tagasi.

Lõiget 1 kohaldatakse siiski juhul, kui piirialatöötajad või rahvusvahelises reisiliikluses kasutatavate veovahendite meeskond impordib kaupa oma tööga seotud reiside käigus.

IV   PEATÜKK

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 14

Liikmesriigid võivad reisija imporditud kauba suhtes jätta käibemaksu ja aktsiisi kehtestamata, kui vastav ettenähtud maksusumma on 10 eurot või väiksem.

Artikkel 15

1.   Euro ekvivalent riigi valuutas, mida käesoleva direktiivi rakendamisel kohaldatakse, määratakse kindlaks üks kord aastas. Kohaldatakse oktoobri esimese tööpäeva kursse. Need avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ning neid kohaldatakse järgneva aasta 1. jaanuarist.

2.   Liikmesriigid võivad artiklis 7 sätestatud eurodes esitatud summade ümberarvestamisel saadud summasid (riigi valuutas) ümardada, kui nimetatud ümardamine jääb 5 euro piiresse.

3.   Liikmesriigid võivad säilitada lõikes 1 sätestatud iga-aastase korrigeerimise ajal kehtivad rahalised piirmäärad, kui enne lõikes 2 sätestatud ümardamist muutub riigi valuutas väljendatud maksuvabastus eurodes väljendatud vastavate summade ümberarvestuse tulemusel vähem kui 5 % või kui kõnealuse maksuvabastuse määr alaneb.

Artikkel 16

Iga nelja aasta tagant ning esmakordselt aastal 2012 esitab komisjon nõukogule aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta. Sellele aruandele lisatakse vajaduse korral muudatusettepanekud.

Artikkel 17

Direktiivi 69/169/EMÜ artikli 5 lõikes 9 asendatakse kuupäev 31. detsember 2007 kuupäevaga 30. november 2008.

Artikkel 18

Direktiiv 69/169/EMÜ tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse alates 1. detsembrist 2008 käesoleva direktiiviga.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile ja neid tuleb lugeda vastavalt lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 19

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi artiklite 1–15 järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid alates 1. detsembrist 2008. Nad edastavad nende meetmete teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 20

Käesolev direktiiv jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda hakatakse kohaldama 1. detsembrist 2008.

Artiklit 17 kohaldatakse siiski alates 1. jaanuarist 2008.

Artikkel 21

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. detsember 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F. NUNES CORREIA


(1)  EÜT L 133, 4.6.1969, lk 6. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2005/93/EÜ (ELT L 346, 29.12.2005, lk 16).

(2)  ELT L 347, 11.12.2006, lk 1. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2006/138/EÜ (ELT L 384, 29.12.2006, lk 92).


LISA

VASTAVUSTABEL

Direktiiv 69/169/EMÜ

Käesolev direktiiv

Artikli 1 lõige 1

Artikli 7 lõige 1

Artikli 1 lõige 2

Artikli 7 lõige 2

Artikli 1 lõige 3

Artikli 7 lõige 3

Artikkel 2

Artikli 3 punkt 1

Artikli 7 lõige 4

Artikli 3 punkt 2

Artikkel 6

Artikli 3 punkti 3 esimene lõik

Artikkel 5

Artikli 3 punkti 3 teine lõik

Artiklid 5 ja 11

Artikli 4 lõike 1 sissejuhatav osa

Artikli 8 lõike 1 sissejuhatav osa, artikli 9 lõike 1 sissejuhatav osa

Artikli 4 lõike 1 teine veerg

Artikli 4 lõike 1 punkti a esimene veerg

Artikli 8 lõige 1

Artikli 4, lõike 1 punkti b esimene veerg

Artikli 9 lõige 1

Artikli 4 lõike 1 punktide c, d ja e esimene veerg

Artikli 4 lõike 2 esimene lõik

Artikkel 10

Artikli 4 lõike 2 teine lõik

Artikli 4 lõige 3

Artikkel 12

Artikli 4 lõige 4

Artikkel 2

Artikli 4 lõige 5

Artikli 5 lõige 1

Artikli 5 lõige 2

Artikli 13 lõige 1

Artikli 5 lõige 3

Artikli 5 lõige 4

Artikli 13 lõige 2

Artikli 5 lõige 5

Artikli 5 lõike 6 sissejuhatava osa esimene taane

Artikli 3 lõige 5

Artikli 5 lõike 6 sissejuhatava osa teine taane

Artikli 3 lõige 6

Artikli 5 lõige 7

Artikli 5 lõige 8

Artikli 5 lõige 9

Artikli 7 lõige 1

Artikli 7 lõige 2

Artikli 15 lõige 1

Artikli 7 lõige 3

Artikli 15 lõige 2

Artikli 7 lõige 4

Artikli 15 lõige 3

Artikli 7 lõige 5

Artikli 7a lõige 1

Artikli 7a lõige 2

Artikkel 14

Artikkel 7b

Artikkel 7c

Artikkel 7d

Artikli 8 lõige 1

Artikli 19 lõike 1 esimene lõik

Artikli 8 lõike 2 esimene lõik

Artikli 19 lõike 1 esimene lõik

Artikli 8 lõike 2 teine lõik

Artikkel 9

Artikkel 21


Top