EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0055

Komisjoni direktiiv 2007/55/EÜ, 17. september 2007, millega muudetakse nõukogu direktiivide 76/895/EMÜ, 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ teatavaid lisasid seoses asiinfossmetüüli jääkide piirnormidega (EMPs kohaldatav tekst )

OJ L 243, 18.9.2007, p. 41–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; mõjud tunnistatud kehtetuks 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/55/oj

18.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 243/41


KOMISJONI DIREKTIIV 2007/55/EÜ,

17. september 2007,

millega muudetakse nõukogu direktiivide 76/895/EMÜ, 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ teatavaid lisasid seoses asiinfossmetüüli jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1976. aasta direktiivi 76/895/EMÜ puu- ja köögiviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta, (1) eriti selle artiklit 5,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/362/EMÜ teraviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, (2) eriti selle artiklit 10,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/363/EMÜ loomses toidus sisalduvate ja selle pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, (3) eriti selle artiklit 10,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiivi 90/642/EMÜ teatavates taimset päritolu saadustes, sealhulgas puu- ja köögiviljas, sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, (4) eriti selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjonile on teatatud, et asiinfossmetüüli puhul võivad kehtivad jääkide piirnormid vajada läbivaatamist, võttes arvesse kättesaadavat uut teavet toksikoloogia ja tarbimise kohta. Komisjon on palunud vastavalt komisjoni direktiivile 91/414/EMÜ (5) asiinfossmetüüli puhul referentliikmesriigina tegutsenud liikmesriigil teha ettepanek jääkide piirnormide läbivaatamiseks ühenduses. Niisugune ettepanek edastati komisjonile.

(2)

Ühenduses jääkide suhtes kehtestatud piirnormid ja Codex Alimentarius’es soovitatud piirnormid määratakse kindlaks ja neid hinnatakse ühesuguses korras. Codex Alimentarius’es on asiinfossmetüüli suhtes kehtestatud mitmeid jääkide piirnorme. Referentliikmesriik on Codex’i alusel ühenduses kehtestatud jääkide piirnormide hindamisel võtnud arvesse uuemaid andmeid tarbijaid ohustavate mõjude kohta.

(3)

Tarbijate eluaegset ja lühiajalist kokkupuudet asiinfossmetüüliga toiduainete kaudu on uuesti hinnatud ja mõõdetud vastavalt ühenduses kasutatavatele menetlustele ja tavadele, võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni poolt avaldatud juhiseid. (6) Sellest lähtudes tuleks määrata uued jääkide piirnormid, mis välistaksid tarbijate lubamatu kokkupuute asjaomase ainega.

(4)

Tarbijate nõuetekohase kaitsmise eesmärgil taimekaitsevahendite loata kasutamisest tekkinud jääkainetega kokkupuutumise eest tuleb asjaomaste toodete/pestitsiidi kombinatsioonide ajutised jääkide piirnormid kehtestada alumisel määramispiiril.

(5)

Seetõttu on vaja muuta direktiivide 76/895/EMÜ, 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ lisades määratletud jääkide piirnorme, et oleks võimalik nõuetekohaselt jälgida ja kontrollida nende kasutamise keelust kinnipidamist ning kaitsta tarbijat.

(6)

Ühenduse kaubanduspartnereid on Maailma Kaubandusorganisatsiooni vahendusel uutest piirnormidest teavitatud ja nende arvamusi kõnealuste normide kohta on arvesse võetud.

(7)

Seepärast tuleks direktiive 76/895/EMÜ, 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 76/895/EMÜ II lisas kustutatakse sõnale „asiinfossmetüül” vastav märge.

Artikkel 2

Direktiivi 86/362/EMÜ muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi I lisale.

Artikkel 3

Direktiivi 86/363/EMÜ muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi II lisale.

Artikkel 4

Direktiivi 90/642/EMÜ muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi III lisale.

Artikkel 5

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 18. märtsiks 2008. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 19. märtsist 2008.

Kui liikmesriigid võtavad kõnealused normid vastu, lisavad nad nendesse normidesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 7

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 17. september 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 340, 9.12.1976, lk 26. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/8/EÜ (ELT L 63, 1.3.2007, lk 9).

(2)  EÜT L 221, 7.8.1986, lk 37. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/27/EÜ (ELT L 128, 16.5.2007, lk 31).

(3)  EÜT L 221, 7.8.1986, lk 43. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/39/EÜ (ELT L 135, 26.5.2007, lk 6).

(4)  EÜT L 350, 14.12.1990, lk 71. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/52/EÜ (ELT L 165, 27.6.2007, lk 25).

(5)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/52/EÜ (ELT L 214, 17.8.2007, lk 3).

(6)  Juhised pestitsiidijääkide toidu kaudu omandamise hindamiseks (läbi vaadatud), mille on koostanud GEMS/Food Programme koostöös pestitsiidijääkide Codex komiteega, avaldanud Maailma Terviseorganisatsioon 1997. aastal (WHO/FSF/FOS/97.7).


I LISA

Direktiivi 86/362/EMÜ II lisa A osasse lisatakse järgmine rida:

Pestitsiidide jäägid

Piirnorm (mg/kg)

„Asiinfossmetüül

0,05 (*)

TERAVILI”


II LISA

Direktiivi 86/363/EMÜ II lisa A osasse lisatakse järgmine rida:

 

Pestitsiidide jäägid

Piirnormid mg/kg (ppm)

lihas, lihavalmististes, rupsis ja loomarasvas sisalduva rasva puhul, mis on loetletud I lisas rubriikides ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 ja 1602 (1) (4)

lehma- ja -täispiima puhul, mis on loetletud I lisas rubriigis 0401; muu rubriikidesse 0401, 0402, 0405 00 ja 0406 kuuluva toidu puhul vastavalt viidetele (2), (4)

värskete koorega munade, linnumunade ja rebude puhul, mis on loetletud I lisas rubriikides 0407 00 ja 0408 (3) (4)

„Asiinfossmetüül

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)


(1)  Analüütiliselt määratud alammäär.”


III LISA

Direktiivi 90/642/EMÜ II lisa A osasse lisatakse järgmine veerg:

„Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Asiinfossmetüül

1.   

Puuvili, värske, kuivatatud või kuumtöötlemata, külmutatud, suhkrulisandita; pähklid

i)

TSITRUSVILJAD

0,05 (1)

Greip

 

Sidrunid

 

Laimid

 

Mandariinid (kaasa arvatud klementiinid ja samalaadsed hübriidid)

 

Apelsinid

 

Pomelod

 

Muud

 

ii)

PÄHKLIPUU VILJAD (koortega või koorteta)

0,5

Mandlid

 

Brasiilia pähklid

 

Kašupähklid

 

Kastanid

 

Kookospähklid

 

Sarapuupähklid

 

Makadaamiapähklid

 

Pekaanipähklid

 

Piiniapähklid

 

Pistaatsiapähklid

 

Kreeka pähklid

 

Muud

 

iii)

ÕUNVILJAD

0,5 (2)

Õunad

 

Pirnid

 

Küdooniad

 

Muud

 

iv)

LUUVILJAD

0,5 (2)

Aprikoosid

 

Kirsid

 

Virsikud (kaasa arvatud nektariinid ja samalaadsed hübriidid)

 

Ploomid

 

Muud

 

v)

MARJAD JA VÄIKSED PUUVILJAD

 

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

0,05 (1)

Lauaviinamarjad

 

Veiniviinamarjad

 

b)

Maasikad (välja arvatud metsmaasikad)

0,5 (2)

c)

Koguviljad (välja arvatud metsamarjad)

0,5 (2)

Murakad

 

Põldmurakad

 

Logani murakad

 

Vaarikad

 

Muud

 

d)

Muud väiksed puuviljad ja marjad (välja arvatud metsamarjad)

 

Mustikad

 

Jõhvikad

0,1

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

0,5 (2)

Karusmarjad

0,5 (2)

Muud

0,05 (1)

e)

Looduses kasvavad marjad ja viljad

0,05 (1)

vi)

MUUD

0,05 (1)

Avokaadod

 

Banaanid

 

Datlid

 

Viigimarjad

 

Kiivid

 

Kääbusapelsinid

 

Litšid

 

Mangod

 

Oliivid (laua-)

 

Oliivid (õli pressimiseks)

 

Papaiad

 

Kannatuslille viljad

 

Ananassid

 

Granaatõunad

 

Muud

 

2.   

Köögiviljad, värsked või kuumtöötlemata, külmutatud või kuivatatud

i)

JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILJAD

0,05 (1)

Peet

 

Porgand

 

Kassaava

 

Juurseller

 

Mädarõigas

 

Maapirn

 

Pastinaak

 

Juurpetersell

 

Redis

 

Aed-piimjuur

 

Maguskartul

 

Kaalikas

 

Naeris

 

Jamss

 

Muud

 

ii)

SIBULKÖÖGIVILJAD

0,05 (1)

Küüslauk

 

Sibul

 

Šalottsibul

 

Talisibul

 

Muud

 

iii)

VILIKÖÖGIVILJAD

 

a)

Maavitsalised

0,05 (1)

Tomatid

 

Punapiprad

 

Baklažaanid

 

Söödav muskushibisk

 

Muud

 

b)

Kõrvitsalised – söödav koor

 

Kurgid

0,2

Kornišonid

 

Suvekõrvitsad

 

Muud

0,05 (1)

c)

Kõrvitsalised – mittesöödav koor

0,05 (1)

Melonid

 

Patissonid

 

Arbuusid

 

Muud

 

d)

Suhkrumais

0,05 (1)

iv)

KAPSASKÖÖGIVILJAD

0,05 (1)

a)

Õisik-kapsad

 

Spargelkapsas

 

Lillkapsas

 

Muud

 

b)

Peakapsad

 

Rooskapsas

 

Peakapsas

 

Muud

 

(c)

Lehtkapsad

 

Hiina kapsas

 

Lehtkapsas

 

Muud

 

d)

Nuikapsas

 

v)

LEHTKÖÖGIVILJAD JA VÄRSKED MAITSETAIMED

0,05 (1)

a)

Salat ja muu sarnane

 

Salatkress

 

Põldkännak

 

Salat

 

Eskariool

 

Põld-võõrkapsas (ruccola salat)

 

Kapsalehed ja -leherootsud, kaasa arvatud naerilehed

 

Muud

 

b)

Spinat ja muu sarnane

 

Spinat

 

Lehtpeet (mangold)

 

Muud

 

c)

Ürt-allikkress

 

d)

Salatsigur

 

(e)

Maitsetaimed

 

Aed-harakputk

 

Murulauk

 

Petersell

 

Lehtseller

 

Muud

 

vi)

KAUNVILJAD (värsked)

0,05 (1)

Oad (kaunadega)

 

Oad (kaunadeta)

 

Herned (kaunadega)

 

Herned (kaunadeta)

 

Muud

 

vii)

VARSKÖÖGIVILJAD (värsked)

0,05 (1)

Spargel

 

Hispaania artišokk

 

Seller

 

Apteegitill

 

Kera-artišokk

 

Porrulauk

 

Rabarber

 

Muud

 

viii)

SEENED

0,05 (1)

a)

Kultuurseened

 

b)

Looduses kasvavad seened

 

3.

Kaunviljad

0,05 (1)

Oad

 

Läätsed

 

Herned

 

Lupiinid

 

Muud

 

4.   

Õliseemned

Linaseemned

 

Maapähkel

 

Mooniseemned

 

Seesamiseemned

 

Päevalilleseemned

 

Rapsiseemned

 

Sojaoad

 

Sinepiseemned

 

Puuvillaseemned

0,2

Kanepiseemned

 

Muud

0,05 (1)

5.

Kartulid

0,05 (1)

Varajased kartulid

 

Söögikartulid

 

6.

Tee (kuivatatud lehed ja varred, fermenteeritud või fermenteerimata Camellia sinensis)

0,1 (1)

7.

Humal (kuivatatud), kaasa arvatud humalakäbi graanulid ja kontsentreerimata pulber

0,1 (1)


(1)  Väljendab analüütiliselt määratud alammäära.

(2)  Ajutised jääkide piirmäärad kuni 18. septembrini 2008. Pärast seda kuupäeva on jääkide piirmäär 0,05, () kui seda ei muudeta direktiivi või määrusega.”


Top