Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0029

Komisjoni direktiiv 2007/29/EÜ, 30. mai 2007 , millega muudetakse direktiivi 96/8/EÜ seoses kehakaalu alandamiseks ettenähtud vähendatud energiasisaldusega dieetides kasutatavate toiduainete märgistamise, reklaami ja esitlemisega (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 139, 31.5.2007, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 056 P. 102 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2015; kehtetuks tunnistatud 32013R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/29/oj

31.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 139/22


KOMISJONI DIREKTIIV 2007/29/EÜ,

30. mai 2007,

millega muudetakse direktiivi 96/8/EÜ seoses kehakaalu alandamiseks ettenähtud vähendatud energiasisaldusega dieetides kasutatavate toiduainete märgistamise, reklaami ja esitlemisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 3. mai 1989. aasta direktiivi 89/398/EMÜ eritoiduks ettenähtud toiduaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1924/2006 (toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) (2) kohaldatakse 1. juulist 2007. Kõnealust määrust kohaldatakse kehakaalu alandamiseks ettenähtud vähendatud energiasisaldusega dieetides kasutatava toidu suhtes, ilma et see piiraks komisjoni 26. veebruari 1996. aasta direktiivi 96/8/EÜ (kehakaalu alandamiseks ettenähtud vähendatud energiasisaldusega dieetides kasutatavate toiduainete kohta) (3) erieeskirju.

(2)

Direktiivis 96/8/EÜ on sätestatud, et selle direktiiviga reguleeritud toodete märgistusel, reklaamis ega esitlemisel ei tohi viidata toodete tarbimise tulemusena saavutatavale kehakaalu vähenemise määrale ega näljatunde vähenemisele või küllastustunde saavutamisele.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 1 punktiga c on lubatud teatud tingimustel esitada toidu kohta tervisealaseid väiteid, mis kirjeldavad eelkõige näljatunde vähenemist ja küllastustunde suurenemist või viitavad neile.

(4)

Näljatunde vähenemisele või küllastustunde suurenemisele viitavate väidete lubamine tingimusel, et need väited põhinevad üldtunnustatud teaduslikel andmetel ning on keskmisele tarbijale hästi mõistetavad, peegeldab tootevaliku ja toodete omaduste arengut.

(5)

Need põhjendused on eriti kohased kehakaalu alandamiseks ettenähtud vähendatud energiasisaldusega dieetides kasutatavate toodete puhul. Seetõttu ei peaks need väited enam keelatud olema, eeldusel, et määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud.

(6)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 96/8/EÜ artikli 5 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Nimetatud toodete märgistusel, reklaamis ega esitlemisel ei tohi viidata toodete tarbimise tulemusena saavutatavale kehakaalu vähenemise määrale.”

Artikkel 2

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 30. novembriks 2007. Nad edastavad kõnealuste õigus- ja haldusnormide tekstid ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. juulist 2007.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. mai 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 186, 30.6.1989, lk 27. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 9. Määrust on parandatud ELT L 12, 8.1.2007, lk 3.

(3)  EÜT L 55, 6.3.1996, lk 22.


Top