Help Print this page 

Document 32007D0756

Title and reference
2007/756/EÜ: Komisjoni otsus, 9. november 2007 , millega võetakse vastu direktiivide 96/48/EÜ ja 2001/16/EÜ artikli 14 lõigetega 4 ja 5 ettenähtud riikliku raudteeveeremi registri ühised tehnilised kirjeldused (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5357 all)
  • In force
OJ L 305, 23.11.2007, p. 30–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 27 - 48

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/oj
Multilingual display
Text

23.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 305/30


KOMISJONI OTSUS,

9. november 2007,

millega võetakse vastu direktiivide 96/48/EÜ ja 2001/16/EÜ artikli 14 lõigetega 4 ja 5 ettenähtud riikliku raudteeveeremi registri ühised tehnilised kirjeldused

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 5357 all)

(2007/756/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1996. aasta direktiivi 96/48/EÜ üleeuroopalise kiirraudteevõrgustiku koostalitlusvõime kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõikeid 4 ja 5,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/16/EÜ üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku koostalitlusvõime kohta, (2) eriti selle artikli 14 lõikeid 4 ja 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kui liikmesriigid annavad loa veeremi kasutuselevõtuks, peavad nad tagama tunnuskoodi omistamise igale sõidukile. Kõnealune kood tuleb seejärel registreerida riiklikus raudteeveeremi registris (edaspidi „RRR”). Kõnealusele registrile peab olema konsulteerimiseks juurdepääs pädevate asutuste volitatud esindajatel ja sidusrühmadel. Erinevad riiklikud registrid peavad olema ühtsed andmete sisu ja esitusviisi poolest. See nõuab registrite asutamist ühiste tegevus- ja tehniliste kirjelduste alusel.

(2)

RRRi ühised kirjeldused tuleb vastu võtta Euroopa Raudteeameti (edaspidi „amet”) koostatud kirjelduste projekti alusel. Kõnealune kirjelduste projekt peab hõlmama eelkõige järgmise määratlust: sisu, talitluslik ja tehniline arhitektuur, andmete esitusviis, kasutusviis, sh andmesisestuse ning juurdepääsu eeskirjad.

(3)

Käesolev otsus on koostatud ameti 28. juuli 2006. aasta soovituse nr ERA/REC/INT/01-2006 põhjal.

Liikmesriigi RRR peab sisaldama kõiki kõnealuses liikmesriigis lubatud sõidukeid. Kauba- ja reisivagunid tuleb kanda siiski ainult selle liikmesriigi registrisse, kus nad esmakordselt kasutusele võetakse.

(4)

Sõidukite registreerimiseks, registreerimise kinnitamiseks, registreerimiselementide muutmiseks ja muutmis(t)e kinnitamiseks tuleb kasutada standardvormi.

(5)

Iga liikmesriik peab asutama arvutipõhise RRRi. Kõik RRRid peaksid olema ühendatud ameti hallatava keskse virtuaalse raudteeveeremi registriga (edaspidi „VRR”), et asutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 881/2004 (3) artiklis 19 sätestatud koostalitlusvõime dokumendiregister. VRR peaks võimaldama kasutajal otsida kõikidest RRRidest ühe portaali kaudu ning vahetada andmeid riiklike raudteeveeremi registrite vahel. Tehnilistel põhjustel ei saa ühendust VRRiga siiski kohe luua. Seetõttu tuleks liikmesriikidelt nõuda oma RRRi ühendamist VRRiga alles siis, kui VRRi tõhus toimimine on tõestatud. Selleks teostab amet katseprojekti.

(6)

Vastavalt direktiivi 2001/16/EÜ artikli 21 kohaselt asutatud regulatiivkomitee koosoleku protokolli nr 40 punktile 8 tuleb kõik olemasolevad sõidukid registreerida selle liikmesriigi, milles nad enne registreeritud olid, RRRis. Andmete ülekandmisel tuleb arvesse võtta asjakohast üleminekuperioodi ja andmete kättesaadavust.

(7)

Vastavalt direktiivi 96/48/EÜ artikli 14 lõike 4 punktile b ja direktiivi 2001/16/EÜ artikli 14 lõike 4 punktile b peab RRRi haldama ja uuendama kõigist raudtee-ettevõtjatest sõltumatu asutus. Liikmesriigid peavad teatama komisjonile ja teistele liikmesriikidele asutuse, mille nad on selle jaoks määranud, muu hulgas selleks, et hõlbustada kõnealuste asutuste vahelist teabevahetust.

(8)

Mõnel liikmesriigil on 1 520 mm-se rööpmevahega võrgustik, millel käitatakse veeremit, mis on tavaline Sõltumatute Riikide Ühenduse (SRÜ) maades. Selle tulemuseks on ühine registreerimissüsteem, mis on 1 520 mm-se võrgustiku koostalitlusvõime ja ohutuse seisukohast tähtis element. Kõnealust eriolukorda tuleks arvesse võtta ning kehtestada erieeskirjad, et vältida järjekindluse puudumist ELi ja SRÜ puhul sama sõidukiga seotud kohustuste vahel.

(9)

Seoses sõidukite nummerdamissüsteemiga RRRis registreerimiseks kohaldatakse käitamise ning liikluskorralduse allsüsteemi koostalitluse tehniliste nõuete P lisas kehtestatud eeskirju. Amet töötab välja kõnealuste eeskirjade ühtlustatud kohaldamise suunised.

(10)

Käeoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 96/48/EÜ artikli 21 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga võetakse vastu direktiivi 96/48/EÜ artikli 14 lõikega 5 ja direktiivi 2001/16/EÜ artikli 14 lõikega 5 ettenähtud riikliku raudteeveeremi registri ühised kirjeldused, nagu on sätestatud lisas.

Artikkel 2

Pärast käesoleva otsuse jõustumist sõidukeid registreerides kasutavad liikmesriigid lisas sätestatud ühised kirjeldusi.

Artikkel 3

Olemasolevaid sõidukeid registreerivad liikmesriigid vastavalt lisa punktis 4 sätestatule.

Artikkel 4

1.   Vastavalt direktiivi 96/48/EÜ artikli 14 lõike 4 punktile b ja direktiivi 2001/16/EÜ artikli 14 lõike 4 punktile b määravad liikmesriigid riikliku asutuse, mis vastutab riikliku raudteeveeremi registri pidamise ja uuendamise eest. Kõnealuseks asutuseks võib olla asjaomase liikmesriigi riiklik ohutusasutus (ROA). Liikmesriigid tagavad, et kõnealused asutused teevad koostööd ning jagavad teavet, et tagada õigeaegne andmevahetus.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele ühe aasta jooksul pärast käesoleva otsuse jõustumist lõike 1 kohaselt määratud asutuse.

Artikkel 5

1.   Veerem, mis võetakse esmakordselt kasutusele Eestis, Lätis või Leedus ja mis on ette nähtud kasutamiseks väljaspool Euroopa Liitu 1 520 mm-se rööpmevahega raudteesüsteemi vagunitena, registreeritakse nii RRRis kui Sõltumatute Riikide Ühenduse Raudteetranspordi Nõukogu andmebaasis. Sellisel juhul võib lisas kirjeldatud nummerdamissüsteemi asemel kasutada kaheksakohalist nummerdamissüsteemi.

2.   Veeremit, mis võetakse esmakordselt kasutusele kolmandas riigis ja mis on ette nähtud kasutamiseks Euroopa Liidus 1 520 mm-se rööpmevahega raudteesüsteemi vagunitena, RRRis ei registreerita. Vastavalt direktiivi 2001/16/EÜ artikli 14 lõikele 4 peab siiski olema võimalik saada SRÜ Raudteetranspordi Nõukogu andmebaasist artikli 14 lõike 5 punktides c, d ja e loetletud andmeid.

Artikkel 6

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. november 2007

Komisjoni nimel

asepresident

Jacques BARROT


(1)  EÜT L 235, 17.9.1996, lk 6. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/32/EÜ (ELT L 141, 2.6.2007, lk 63).

(2)  EÜT L 110, 20.4.2001, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2007/32/EÜ.

(3)  ELT L 164, 30.4.2004, lk 1.


LISA

1.   ANDMED

Järgmises loetelus esitatakse RRRi jaoks pakutav andmete esitusviis.

Elemendi numbri puhul järgitakse liites 4 pakutava standardse registreerimisvormi loogikat.

Täiendavalt võib lisada lahtreid märkuste jaoks, näiteks uurimisaluste sõidukite märkimiseks (vaata punkti 3.4).

1.

Euroopa raudteeveeremi number

Kohustuslik

Sisu

Käitamise ja liikluskorralduse KTK P lisas (edaspidi „OPE KTK”) määratletud numbriline tunnuskood. (1)

 

Esitusviis

1.1.

Number

12 kohaline (2)

1.2.

Eelmine number (kui on, uuesti nummerdatud sõidukite puhul)

12 kohaline (2)

2.

Liikmesriik ja ROA

Kohustuslik

Sisu

Liikmesriik ja ROA, kus sõiduk loa sai. Kolmandast riigist pärit veeremi puhul liikmesriik, kus see loa sai.

 

Esitusviis

2.1.

OPE KTK P lisas määratletud liikmesriigi arvkood

Kahekohaline kood

2.2.

ROA nimi

Tekst

3.

Valmistamisaasta

Kohustuslik

Sisu

Aasta, mil sõiduk lahkus tehasest.

 

Esitusviis

3.

Valmistamisaasta

AAAA

4.

EÜ viide

Kohustuslik

Sisu

Viited EÜ vastavustõendamise deklaratsioonile ja selle välja andnud asutusele (tellija).

 

Esitusviis

4.1.

Deklaratsiooni kuupäev

Kuupäev

4.2.

EÜ viide

Tekst

4.3.

Välja andnud asutuse nimi (tellija)

Tekst

4.4.

Ettevõtlusregistri kood

Tekst

4.5.

Organisatsiooni aadress, tänav ja majanumber

Tekst

4.6.

Linn

Tekst

4.7.

Riigikood

ISO

4.8.

Postiindeks

Tähtnumbriline kood

5.

Viide veeremiregistrile

Kohustuslik

Sisu

Viide veeremiregistri eest vastutavale üksusele (3)

 

Esitusviis

5.1.

Registri eest vastutav üksus

Tekst

5.2.

Üksuse aadress, tänav ja majanumber

Tekst

5.3.

Linn

Tekst

5.4.

Riigikood

ISO

5.5.

Postiindeks

Tähtnumbriline kood

5.6.

E-posti aadress

E-post

5.7.

Veeremiregistri oluliste tehniliste andmete kättesaamist võimaldav viide

Tähtnumbriline kood

6.

Piirangud

Kohustuslik

Sisu

Mis tahes piirangud sõiduki kasutamisele

 

Esitusviis

6.1.

Kodeeritud piirangud

(vaata liidet 1)

Kood

6.2.

Kodeerimata piirangud

Tekst

7.

Omanik

Vabatahtlik

Sisu

Märge sõiduki omaniku kohta

 

Esitusviis

7.1.

Organisatsiooni nimi

Tekst

7.2.

Ettevõtlusregistri kood

Tekst

7.3.

Organisatsiooni aadress, tänav ja majanumber

Tekst

7.4.

Linn

Tekst

7.5.

Riigikood

ISO

7.6.

Postiindeks

Tähtnumbriline kood

8.

Valdaja

Kohustuslik

Sisu

Märge sõiduki valdaja kohta

 

Esitusviis

8.1.

Organisatsiooni nimi

Tekst

8.2.

Ettevõtlusregistri kood

Tekst

8.3.

Organisatsiooni aadress, tänav ja majanumber

Tekst

8.4.

Linn

Tekst

8.5.

Riigikood

ISO

8.6.

Postiindeks

Tähtnumbriline kood

8.7.

VKM – vabatahtlik

Tähtnumbriline kood

9.

Hoolduse eest vastutav üksus

Kohustuslik

Sisu

Viide hoolduse eest vastutavale üksusele (4)

 

Esitusviis

9.1.

Hoolduse eest vastutav üksus

Tekst

9.2.

Üksuse aadress, tänav ja majanumber

Tekst

9.3.

Linn

Tekst

9.4.

Riigikood

ISO

9.5.

Postiindeks

Tähtnumbriline kood

9.6.

E-posti aadress

E-post

10.

Tühistamine

Kohustuslik, kui kohaldatakse

Sisu

Ametliku lammutamise ja/või muud liiki kõrvaldamise korralduse kuupäev ning tühistamisviisi kood.

 

Esitusviis

10.1.

Kõrvaldamisviis

(vaata liidet 3)

Kahekohaline kood

10.2.

Tühistamiskuupäev

Kuupäev

11.

Liikmesriik, kus sõidukile on luba antud

Kohustuslik

Sisu

Liikmesriikide loetelu, kus sõidukile on luba antud.

 

Esitusviis

11.

Liikmesriigi numbriline kood vastavalt OPE KTK P lisa punktile 4

Loend

12.

Loanumber

Kohustuslik

Sisu

ROA loodud ühtlustatud loanumber kasutuselevõtmiseks.

 

Esitusviis

12.

Loanumber

EINil põhinev tähtnumbriline kood, vt liide 2.

13.

Kasutuselevõtmise luba

Kohustuslik

Sisu

Sõiduki kasutuselevõtmise loa (5) kuupäev ja kehtivus

 

Esitusviis

13.1.

Loa andmise kuupäev

Kuupäev (AAAAKKPP)

13.2.

Luba kehtib kuni

Kuupäev (k.a)

13.3.

Loa peatamine

Jah/Ei

2.   ARHITEKTUUR

2.1.   Ühendused teiste registritega

ELi uue reguleeriva korra tagajärjel asutatakse mitu registrit. Järgmises tabelis tehakse kokkuvõte sellest, millistel registritel ja andmebaasidel võiks pärast nende rakendamist olla ühendused RRRiga.

Register või andmebaasid

Vastutav üksus

Teised juurdepääsuga isikud

RRR

(Koostalitlusvõime direktiivid)

 (6)/ROA

Teised ROAd/RÜd/REd/RIEd/UAd/Valdaja/Omanik/ERA/OTIF

VRR

(Koostalitlusvõime direktiivid)

Liikmesriikide otsustada

RE/RIE/ROA/ERA/OTIF/Valdaja/Töökojad

RVVA

(TAF KTK ja SEDP)

Valdaja

RE/RIE/ROA/ERA/Valdaja/Töökojad

WIMO

(TAF KTK ja SEDP)

Ei ole veel otsustatud

RE/RIE/ROA/ERA/Valdaja/Töökojad/Kasutaja

Raudteeveeremi register (7)

(Kaplinna konventsioon)

Registripidaja

Üldsus

OTIFi register

(COTIF 99 – ATMF)

OTIF

Pädevad asutused/RE/RIE/UO/RO/Valdaja/Omanik/ERA/OTIF Sec.

RRRi rakendamiseks ei ole võimalik ära oodata kõigi registrite väljatöötamist. Seetõttu peab RRRi kirjeldus võimaldama hilisemat ühendamist teiste registritega. Seoses sellega:

VRR: sellele viidatakse RRRis, märkides ära VRRi eest vastutava üksuse. Registrite ühendamise võti on element nr 5.7;

RVVA: see hõlmab mõnesid RRRi halduslikke elemente. TAF KTK Euroopa strateegilise arenduskava (SEDP) kirjelduse raames. SEDPi puhul võetakse arvesse RRRi kirjeldust;

WIMO: see hõlmab RVVA andmeid ja hooldusandmeid. Ühendust RRRiga ei ole ette nähtud;

VKMR: seda peaksid koostöös haldama ERA ja OTIF (ERA ELi nimel ja OTIF kõigi ELi mittekuuluvate liikmesriikide nimel). Valdaja registreeritakse RRRis. OPE KTKs täpsustatakse teised globaalsed keskregistrid (näiteks sõidukite tüübikoodid, koostalitlusvõime koodid, riigikoodid jne), mida peaks haldama ERA ja OTIFi koostööst tulenev „keskne asutus”;

raudteeveeremi register (Kaplinna konventsioon): see on liikuvate töövahenditega seotud finantsteabe registreerimine. Kõnealune register võidakse välja töötada 2007. aasta veebruaris peetava diplomaatilise konverentsi tulemusel. On olemas võimalik ühendus, kuna UNIDROITi register vajab teavet sõiduki numbri ja omaniku kohta. Registrite ühendamise võti on ERN;

OTIFi register: OTIFi registri kirjeldus täpsustatakse, võttes arvesse käesolevat otsust ja muid ELi registreid.

Kogu süsteemi arhitektuuri määratlus ning RRRi ja muude registrite vahelised ühendused täpsustatakse viisil, mis võimaldab vajadusel taotletud teabe kättesaamist.

2.2.   ELi RRRide globaalne arhitektuur

Riiklikke raudteeveeremi registreid rakendatakse detsentraliseeritud lahenduse teel. Eesmärk on rakendada jaotatavate andmete otsingumootorit, kasutades ühist tarkvararakendust, mis võimaldab kasutajatel kõigist liikmesriikide kohalikest registritest (KR) andmeid saada.

RRRide andmeid säilitatakse riiklikul tasandil ning need on (oma veebiaadressiga) veebipõhise rakenduse abil juurdepääsetavad.

Euroopa keskne virtuaalne raudteeveeremi register (EÜ VRR) koosneb kahest alamsüsteemist:

virtuaalne raudteeveeremi register (VRR), mis on ERA keskne otsingumootor;

riiklik(ud) raudteeveeremi register (registrid) (RRR), mis on liikmesriikide kohalikud registrid.

Joonis 1

EÜ VRRi arhitektuur

Image

Kõnealuse arhitektuuri aluseks on kaks teineteist täiendavat alamsüsteemi, mis võimaldavad otsida liikmesriikides kohalikul tasandil hoiustatavaid andmeid ning mis koosnevad järgmisest:

elektrooniliste registrite asutamine riiklikul tasandil ja nende avamine ristkonsulteerimiseks;

paberregistrite asendamine elektrooniliste kirjetega. See võimaldab liikmesriikidel hallata ja jagada teavet teiste liikmesriikidega;

RRRide ja VRRi vaheliste ühenduste võimaldamine, kasutades ühiseid standardeid ja mõisteid.

Kõnealuse arhitektuuri aluspõhimõtted on järgmised:

kõik RRRid saavad osaks arvutipõhisest võrgustiksüsteemist;

kõik liikmesriigid näevad süsteemi sisenedes ühiseid andmeid;

VRRi asutamisega hoitakse ära andmete topeltregistreerimine ja sellega seonduvad vead;

ajakohased andmed.

Kõnealust arhitektuuri rakendatakse järgmiste etappidena:

käesoleva otsuse vastuvõtmine;

ameti läbiviidava katseprojekti rakendamine, sh VRR, millega on ühendatud vähemalt kolme liikmesriigi RRRid ning olemasoleva RRRi edukas ühendamine tõlkemootorit kasutades;

katseprojekti hindamine ja vajaduse korral käesoleva otsuse uuendamine;

tehnilise kirjelduse ametipoolne avaldamine liikmesriikidele nende RRRide ühendamiseks keskse VRRiga;

viimase sammuna teostatakse eraldi otsusega ja pärast katseprojekti hindamist kõigi RRRide ühendamine keskse VRRiga.

3.   KASUTUSVIIS

3.1.   RRRi kasutamine

RRRi kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

loa registreerimine;

sõidukitele eraldatud ERNide registreerimine;

konkreetse sõidukiga seotud Euroopat hõlmava lühiteabe otsimine;

õiguslike aspektide, nagu kohustused ja juriidiline teave, jälgimine;

teave peamiselt ohutuse ja hooldusega seotud kontrolli jaoks;

kontakti võimaldamine omaniku ja valdajaga;

mõnede ohutusnõuete ristkontroll enne ohutustunnistuse väljaandmist;

konkreetse sõiduki jälgimine.

3.2.   Taotlusvormid

3.2.1.   Registreerimistaotlus

Kasutatav vorm on esitatud liites 4.

Sõiduki registreerimist taotlev isik teeb märke kasti „uus registreerimine”. Seejärel täidab ta vormi esimese osa kogu vajaliku teabega lahtrites 2 kuni 9 ja lahtris 11 ning edastab selle:

selle liikmesriigi RÜ-le, kus registreerimist taotletakse;

esimese liikmesriigi RÜ-le, kus ta kavatseb kolmandast riigist pärit sõidukit käitada.

3.2.2.   Sõiduki registreerimine ja Euroopa raudteeveeremi numbri väljaandmine

Esmakordse registreerimise korral annab asjaomane RÜ välja Euroopa raudteeveeremi numbri.

On võimalik esitada eraldi registreerimisvorm iga sõiduki jaoks või üks vorm kogu komplekti sama seeria või tellimuse sõidukite jaoks, millele on lisatud sõiduki numbrite loend.

RÜ võtab mõistlikud meetmed, et tagada nende andmete täpsus, mille ta RRRi sisestab. Selleks võib RÜ taotleda teavet teistelt RÜdelt, eelkõige juhul, kui registreerimist taotlev isik ei ole asutatud asjaomases liikmesriigis.

3.2.3.   Ühe või mitme registreerimisteabe elemendi muutmine

Oma sõiduki ühe või mitme registreerimisteabe elemendi muutmist taotlev isik:

teeb märke kasti „muutmine”;

märgib tegeliku Euroopa raudteeveeremi numbri (element nr 0);

teeb märked muudetava(te) elemendi (elementide) kasti(desse);

märgib muudetava(te) elemendi (elementide) uue sisu ning edastab vormi selle liikmesriigi RÜ-le, kus sõiduk on registreeritud.

Teatavatel juhtudel ei pruugi standardvormi kasutamine olla piisav. Seetõttu võib asjaomane RÜ kasutada vajaduse korral täiendavaid paber- või elektroonilisi dokumente.

Kui valdaja vahetub, on seni registreeritud valdaja ülesanne teatada sellest RÜ-le ning RÜ peab teatama uuele valdajale registreerimisandmete muutmisest. Eelmine valdaja kõrvaldatakse RRRist ja vabastatakse oma kohustustest alles siis, kui uus valdaja on teatanud valdaja staatusega nõustumisest.

Kui omanik vahetub, on seni registreeritud omaniku ülesanne teatada sellest RÜ-le. Seejärel kõrvaldatakse endine omanik RRRist. Uus omanik võib taotleda temaga seotud üksikasjade sisestamist RRRi.

Muudatuste registreerimise järel võib ROA anda uue loanumbri ja mõnel juhul uue ERNi.

3.2.4.   Registreerimise tühistamine

Registreerimise tühistamist taotlev isik teeb märke kasti „tühistamine”. Seejärel täidab ta lahtri 10 ja edastab selle mis tahes liikmesriigi, kus sõiduk registreeritud on, RÜ-le.

RÜ registreerib tühistamise, märkides tühistamise kuupäeva ning teatades tühistamisest kõnealusele isikule.

3.2.5.   Luba mitmes liikmesriigis

Kui sõidukile, mis on juba lubatud kasutusele võtta ja registreeritud ühes liikmesriigis, antakse luba teises liikmesriigis, tuleb see registreerida viimase liikmesriigi RRRis. Sel juhul tuleb siiski registreerida ainult lahtritega 1, 2, 6, 11, 12 ja 13 seotud andmed, kuna need on seotud üksnes viimase liikmesriigiga.

Seni, kuni VRR ise ja ühendus kõigi RRRidega ei toimi täielikult, peavad asjaomased registreerimisüksused vahetama teavet selle tagamiseks, et sama sõidukiga seotud andmed oleksid kooskõlas.

Kauba- ja reisivagunid registreeritakse ainult selle liikmesriigi RRRis, kus nad esmakordselt kasutusele võetakse.

3.3.   Juurdepääsuõigused

Juurdepääsuõigused liikmesriigi „XX” RRRi andmetele on loetletud järgmises tabelis, milles juurdepääsukoodide määratlused on järgmised:

Juurdepääsukood

Juurdepääsuliik

0.

Juurdepääsu ei ole

1.

Piiratud konsulteerimine (tingimused veerus „lugemisõigused”)

2.

Piiramatu konsulteerimine

3.

Piiratud konsulteerimine ja uuendamine

4.

Piiramatu konsulteerimine ja uuendamine

Igal RÜ-l on täieliku juurdepääsu ja uuendamise õigused ainult oma andmebaasis sisalduvate andmete suhtes. Seetõttu on juurdepääsukood näidatud numbriga 3.

Isik

Määratlus

Lugemisõigused

Uuendamisõigused

Element nr 7

Kõik muud elemendid

Liikmesriigi „XX”RÜ/ROA

Liikmesriigi „XX” registreerimisüksus/ROA

Kõik andmed

Kõik andmed

4

4

Muud ROAd/RÜd

Muud ROAd ja/või muud registreerimisüksused

Kõik andmed

Puuduvad

2

2

ERA

Euroopa Raudteeamet

Kõik andmed

Puuduvad

2

2

Valdajad

Sõiduki valdaja

Sõidukite, mille valdaja ta on, kõik andmed

Puuduvad

1

1

Veeremi haldajad

Valdajate määratud sõidukite haldajad

Sõidukid, mille haldajaks valdaja ta määranud on

Puuduvad

1

1

Omanikud

Sõiduki omanik

Sõidukite, mille omanik ta on, kõik andmed

Puuduvad

1

1

REd

Rongioperaator

Kõik andmed vastavalt sõidukinumbrile

Puuduvad

0

1

RIEd

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja

Kõik andmed vastavalt sõidukinumbrile

Puuduvad

0

1

UOd ja ROd

Liikmesriikide teatatud kontrolli- ja auditeerimisasutused

Kontrollitavate või auditeeritavate sõidukite kõik andmed

Puudu vad

2

2

Muud õiguspärased kasutajad

Kõik ROA või ERA tunnustatud juhukasutajad

Määratleda konkreetsel juhul, kestus võib olla piiratud

Puuduvad

0

1

3.4.   Ajaloolised registriandmed

Kõiki RRRi andmeid tuleb säilitada kümme aastat pärast sõiduki tühistamist ja registrist kustutamist. Vähemalt esimese kolme aasta jooksul peavad andmed olema kättesaadavad võrgus. Pärast kolme aastat võib andmeid säilitada elektrooniliselt, paberkandjal või muu arhiveerimissüsteemi abil. Kui mis tahes ajal kõnealuse kümne aasta jooksul algatatakse sõidukit või sõidukeid hõlmav uurimine, tuleb kõnealuste sõidukitega seotud andmeid säilitada vastava nõudmise korral üle kümne aasta.

Kõik RRRi tehtavad muudatused tuleb registreerida. Ajalooliste muudatuste haldamise võib lahendada infotehnoloogiliste funktsioonide abil.

4.   OLEMASOLEVAD SÕIDUKID

4.1.   Kaalutud andmete sisu

Kõiki kolmeteistkümmet säilitatavat andmeelementi kaaluti, et määrata kindlaks, millised neist on kohustuslikud ja millised mitte.

4.1.1.   Element nr 1 – Euroopa raudteeveeremi number (kohustuslik)

a)   Juhul, kui sõidukid juba on nummerdatud 12kohalise koodiga

Riigid, millel on ainulaadne riigikood: sõidukitele peaks jääma olemasolevad numbrid. Nende 12kohalised numbrid tuleks registreerida sellisena ilma muudatusteta.

Riigid, millel on nii peamine riigikood kui ka varem eraldatud erikood:

Saksamaa, millel on peamine riigikood 80 ja AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn) erikood 68;

Šveits, millel on peamine riigikood 85 ja BLSi (Bern-Lötschberg-Simplon Eisenbahn) erikood 63;

Itaalia, millel on peamine riigikood 83 ja FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio) erikood 64;

Ungari, millel on peamine riigikood 55 ja GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn) erikood 43.

Sõidukitele peaksid jääma olemasolevad numbrid. Nende 12kohalised numbrid tuleks registreerida sellisena ilma muudatusteta. (8)

IT-süsteem peab käsitama mõlemat koodi (peamine riigikood ja erikood) sama riigiga seonduvana.

b)   Juhul, kui rahvusvahelises liikluses kasutatakse 12kohalise tunnuskoodita sõidukeid

Kohaldada tuleb kaheastmelist menetlust:

eraldada RRRis 12kohaline number (vastavalt OPE KTK-le), mis määratakse sõiduki omaduste alusel. IT-süsteem peaks siduma kõnealuse registreeritud numbri sõiduki kehtiva numbriga;

kanda 12kohaline number füüsiliselt sõidukile endale kuue aasta jooksul.

c)   Juhul, kui riigisiseses liikluses kasutatakse 12kohalise tunnuskoodita sõidukeid

Ainult riigisiseses liikluses kasutatavate sõidukite suhtes võib eespool kirjeldatud menetlust kohaldada vabatahtlikult.

4.1.2.   Element nr 2 – Liikmesriik ja ROA (kohustuslik)

Element „liikmesriik” peab alati viitama liikmesriigile, mille RRRi sõidukit registreeritakse. Element „ROA” viitab üksusele, mis on andnud loa sõiduki kasutuselevõtmiseks.

4.1.3.   Element nr 3 – Valmistamisaasta

Kui täpne valmistamisaasta ei ole teada, tuleks sisestada umbkaudne aasta.

4.1.4.   Element nr 4 – EÜ viide

Olemasolevate sõidukite (v.a väike hulk kiirraudteesõidukeid) puhul sellist viidet üldjuhul ei ole. Registreerida juhul, kui see on olemas.

4.1.5.   Element nr 5 – Viide RRSile

Registreerida juhul, kui see on olemas.

4.1.6.   Element nr 6 – Piirangud

Registreerida juhul, kui neid on.

4.1.7.   Element nr 7 – Omanik

Registreerida ainult juhul, kui see on teada ja/või seda nõutakse.

4.1.8.   Element nr 8 – Valdaja (kohustuslik).

Üldjuhul on teada ja kohustuslik.

4.1.9.   Element nr 9 – Hoolduse eest vastutav üksus

Kõnealune element on kohustuslik.

4.1.10.   Element nr 10 – Tühistamine

Kohaldatakse tühistamise korral.

4.1.11.   Element nr 11 – Liikmesriik, kus sõiduk on lubatud

Üldjuhul on kahe- ja mitmepoolsete lepingute alusel vastastikku kasutatavad kaubavagunid ja reisivagunid sellistena registreeritud. Kui kõnealune teave on teada, tuleks see vastavalt registreerida.

4.1.12.   Element nr 12 – Loanumber.

Registreerida juhul, kui see on olemas.

4.1.13.   Element nr 13 – Kasutuselevõtmine (kohustuslik)

Kui kasutuselevõtmise täpne kuupäev ei ole teada, tuleks sisestada umbkaudne aasta.

4.2.   Menetlus

Varem sõiduki registreerimise eest vastutanud üksus peaks tegema kogu teabe kättesaadavaks oma asukohamaa ROA-le või RÜ-le.

Olemasolevad kauba- ja reisivagunid tuleks registreerida ainult selle liikmesriigi RRRis, kus asus endine registreerimisüksus.

Kui olemasolevale sõidukile on antud luba mitmes liikmesriigis, edastab sõidukit registreeriv RÜ asjakohase teabe teiste asjaomaste liikmesriikide RÜdele.

ROA või RÜ võtab teabe oma RRRi üle.

ROA või RÜ teavitab teabe ülekandmise lõpulejõudmisel kõiki seotud osapooli. Teavitada tuleks vähemalt järgmisi isikuid:

varem sõiduki registreerimise eest vastutanud üksus;

valdaja;

ERA.

4.3.   Üleminekuperiood

4.3.1.   Registreerimisandmete kättesaadavaks tegemine ROA-le

Endine sõiduki registreerimise eest vastutanud registreerimisüksus peaks tegema kogu nõutava teabe enda ja RÜ vahelise kokkuleppe alusel kättesaadavaks. Andmed tuleks üle kanda hiljemalt 12 kuu jooksul alates komisjoni otsusest. Võimalusel tuleks kasutada elektroonilist esitusviisi.

4.3.2.   Rahvusvahelises liikluses kasutatavad sõidukid

Iga liikmesriigi RÜ peaks võtma kõnealused sõidukid oma RRRi hiljemalt kahe aasta jooksul alates komisjoni otsusest.

Vaata ka punkt 4.1.1.b

4.3.3.   Riigisiseses liikluses kasutatavad sõidukid

Iga liikmesriigi RÜ peaks võtma kõnealused sõidukid oma RRRi hiljemalt kolme aasta jooksul alates komisjoni otsusest.


(1)  11. augustil 2006 võttis komisjon vastu otsuse 2006/920/EÜ, mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteesüsteemi käitamise ja liikluskorralduse allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust (teatavaks tehtud 14. augustil 2006). Vastava kiirraudteevõrgustiku KTK vastuvõtmine on kavandatud 2007. aastaks ja selles kasutatakse sama nummerdamissüsteemi.

(2)  Vastavalt käesoleva otsuse artikli 5 lõikele 1 võib kasutada ka Sõltumatute Riikide Ühenduse Raudteetranspordi Nõukogu kaheksakohalist nummerdamissüsteemi.

(3)  Direktiivi 96/48/EÜ artikli 22 punktiga a ja direktiivi 2001/16/EÜ artikliga 24 ettenähtud registrid.

(4)  Kõnealune üksus võib olla sõidukit kasutav raudtee-ettevõtja, tema alltöövõtja või valdaja.

(5)  Vastavalt direktiivi 96/48/EÜ või direktiivi 2001/16/EÜ artiklile 14 antud luba.

(6)  Registreerimisüksus (edaspidi „RÜ”) on vastavalt direktiivi 96/48/EÜ artikli 14 lõike 4 punktile b ja direktiivi 2001/16/EÜ artikli 14 lõike 4 punktile b iga liikmesriigi määratud RRRi pidamise ja uuendamise eest vastutav asutus.

(7)  Nagu on ette nähtud liikuvate töövahenditega seotud rahvusvaheliste huvide konventsiooni raudteeveeremi spetsiifilisi küsimusi käsitleva protokolli projektis.

(8)  AAE, BLS, FNME ja GySEV/ROeEE puhul kasutusele võetud uutele sõidukitele tuleks siiski anda standardne riigikood.

Liide 1

PIIRANGUTE KODEERIMINE

1.   PÕHIMÕTTED

Piiranguid (tehnilised omadused), mis on teistes ROAdele ligipääsetavates registrites juba sisse kantud, ei pea RRRis kordama.

Piiriülese liikluse heakskiitmise aluseks on:

raudteeveeremi numbrisse kodeeritud teave;

tähtkood;

veeremitähis.

Seetõttu ei pea kõnealust teavet RRRis kordama.

2.   ÜLESEHITUS

Koodid on üles ehitatud kolmetasandiliselt:

1. tasand: piirangu kategooria

2. tasand: piirangu liik

3. tasand: väärtus või kirjeldus.

Piirangute kodeerimine

Kategooria

Liik

Väärtus

Nimi

1

 

 

Ehitusega seotud tehniline piirang

 

1

Numbriline (3)

Minimaalne pöörderaadius meetrites

 

2

Teestruktuuriga seotud piirangud

 

3

Numbriline (3)

Kiirusepiirangud väljendatuna km/h (märgitud vagunitele, kuid mitte veduritele)

2

 

 

Geograafiline piirang

 

1

Tähtnumbriline (3)

Kinemaatiline gabariit (kodeerimine WAG KTK C lisas)

 

2

Kodeeritud loend

Rattapaari gabariit

 

 

1

Muudetav gabariit 1435/1520

 

 

2

Muudetav gabariit 1435/1668

 

3

Pardal ei ole CCSi

 

4

Pardal ERTMS A

 

5

Arvuline (3)

Pardal B süsteem (1)

3

 

 

Keskkonnapiirangud

 

1

Kodeeritud loend

Kliimavööde EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Loatunnistuses sisalduvad kasutuspiirangud

 

1

Ajaline

 

2

Tingimustepõhine (läbitav vahemaa, kulumine jne)


(1)  Kui sõidukil on rohkem kui üks B süsteem, märgitakse iga süsteemi individuaalne kood.

Numbriline kood koosneb kolmest märgist, milles:

1xx kasutatakse signaalimissüsteemiga varustatud sõidukite puhul

2xx kasutatakse raadioga varustatud sõidukite puhul

Xx vastab CCS KTK B lisa numbrilisele koodile

Liide 2

EUROOPA TUNNUSNUMBRI (EIN) ÜLESEHITUS JA SISU

Ühtlustatud nummerdamissüsteemi kood, mida nimetatakse Euroopa tunnusnumbriks (EIN), ohutustunnistuste ja muude dokumentide jaoks

Näide:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Riigikood

(kaks tähte)

Dokumendi liik

(kaks numbrit)

Väljaandmise aasta

(neli numbrit)

Järjenumber

(neli numbrit)

Lahter 1

Lahter 2

Lahter 3

Lahter 4

LAHTER 1 –   RIIGIKOOD (KAKS TÄHTE)

Koodid on Euroopa veebilehel institutsioonidevahelises stiilijuhendis ametlikult avaldatud ja ajakohastatud koodid (http://publications.europa.eu/code/en/en-5000600.htm)

Riik

Kood

Austria

AT

Belgia

BE

Bulgaaria

BG

Šveits

CH

Küpros

CY

Tšehhi Vabariik

CZ

Saksamaa

DE

Taani

DK

Eesti

EE

Kreeka

EL

Hispaania

ES

Soome

FI

Prantsusmaa

FR

Ungari

HU

Iirimaa

IE

Island

IS

Itaalia

IT

Liechtenstein

LI

Leedu

LT

Luksemburg

LU

Läti

LV

Malta

MT

Madalmaad

NL

Norra

NO

Poola

PL

Portugal

PT

Rumeenia

RO

Rootsi

SE

Sloveenia

SI

Slovakkia

SK

Ühendkuningriik

UK

Rahvusvaheliste ohutusasutuste koodid tuleks koostada samamoodi. Praegu on ainult üks selline asutus: La Manche’i tunneli ohutusasutus. Sellele pakutakse kasutamiseks järgmist koodi:

Rahvusvaheline ohutusasutus

Kood

La Manche’i tunneli ohutusasutus

CT

LAHTER 2 –   DOKUMENDI LIIK (KAHEKOHALINE NUMBER)

Kaks numbrikohta võimaldavad määratleda dokumendi liigi:

esimese numbriga määratletakse dokumendi üldine kategooria;

teise numbriga määratakse dokumendi alaliik.

Vajaduse korral saab kõnealust süsteemi laiendada. Järgnevalt on esitatud soovitatav kahekohaliste numbrite teadaolevate võimalike kombinatsioonide loetelu, mida on laiendatud ettepanekuga sõidukite kasutuselevõtmise lubamise kohta:

Numbrikombinatsioon lahtri 2 jaoks

Dokumendi liik

Dokumendi alaliik

[0 1]

Litsentsid

Raudtee-ettevõtjate litsentsid

[0 x]

Litsentsid

Muud

[1 1]

Ohutustunnistus

A osa

[1 2]

Ohutustunnistus

B osa

[1 x]

Ohutustunnistus

Muud

[2 1]

Ohutusluba

A osa

[2 2]

Ohutusluba

B osa

[2 x]

Ohutusluba

Muud

[3 x]

Reserveeritud, näiteks veeremi, infrastruktuuri hoolduse või muu jaoks

 

[4 x]

Reserveeritud teavitatud asutuste jaoks

Näiteks erinevat tüüpi teavitatud asutused

[5 1] ja [5 5] (1)

Kasutuselevõtmise luba

Vedav veerem

[5 2] ja [5 6] (1)

Kasutuselevõtmise luba

Veetavad reisivagunid

[5 3] ja [5 7] (1)

Kasutuselevõtmise luba

Kaubavagunid

[5 4] ja [5 8] (1)

Kasutuselevõtmise luba

Erisõidukid

[6 x] … [9 x]

Reserveeritud (neli dokumendiliiki)

Reserveeritud (iga kohta kümme alaliiki)

LAHTER 3 –   VÄLJAANDMISE AASTA (NELJAKOHALINE NUMBER)

Selle lahtri numbrid tähistavad loa väljaandmise aastat (ette nähtud aaaa-vormis ehk neljakohalisena).

LAHTER 4 –   JÄRJENUMBER

Järjenumber on kasvav arv, mida suurendatakse ühe ühiku võrra iga dokumendi väljaandmisel olenemata sellest, kas tegemist on uue, uuendatud või ajakohastatud/muudetud loaga. Isegi juhul, kui tunnistus tühistatakse või luba peatatakse, ei tohi selle numbrit uuesti kasutada.

Igal aastal algab järjenumbrite andmine nullist.


(1)  Kui järjenumbri lahtri jaoks ette nähtud neli kohta saavad aasta jooksul täielikult kasutatud, asenduvad lahtri 2 numbrid järgnevalt:

vedava veeremi puhul tuleb [5 1] asemele [5 5];

veetavate reisivagunite puhul tuleb [5 2] asemele [5 6];

kaubavagunite puhul tuleb [5 3] asemele [5 7];

erisõidukite puhul tuleb [5 4] asemele [5 8].

Liide 3

TÜHISTAMISE KOODID

Kood

Tühistamisviis

Kirjeldus

00

Puudub

Sõiduki registreerimine kehtib.

10

Registreerimine peatatud

Põhjus täpsustamata

Sõiduki registreerimine on omaniku või valdaja taotlusel või ROA või RÜ otsusega peatatud.

11

Registreerimine peatatud

Sõiduk on määratud töökorras ladustamisele mitteaktiivse või strateegilise reservina.

20

Registreerimine üle kantud

Sõiduk on teadaolevalt uue numbriga või teises RRRis uuesti registreeritud jätkuvaks kasutuseks Euroopa raudteevõrgustikus (või selle osas).

30

Registrist kustutatud

Põhjus täpsustamata

Sõiduki registreerimine Euroopa raudteevõrgustikus kasutamiseks on lõppenud ilma teadaoleva uuesti registreerimiseta.

31

Registrist kustutatud

Sõiduk on määratud jätkuvaks kasutamiseks raudteesõidukina väljaspool Euroopa raudteevõrgustikku.

32

Registrist kustutatud

Sõiduk on määratud peamiste koostalitlusvõimeliste komponentide/moodulite/varuosade taastamiseks või oluliseks ümberehituseks.

33

Registrist kustutatud

Sõiduk on määratud lammutamisele ja materjalide (sh oluliste varuosade) kõrvaldamisele ringlussevõtuks.

34

Registrist kustutatud

Sõiduk on määratud „ajalooliseks säilitatavaks veeremiks” kasutamiseks eraldatud võrgustikus või seisvana näitamiseks, väljaspool Euroopa raudteevõrgustikku.

Koodide kasutamine

Kui tühistamise põhjus ei ole täpsustatud, kasutatakse registreerimisstaatuse muutmise märkimiseks koode 10, 20 ja 30.

Kui tühistamise põhjus on teada: RRRi andmebaasis saadaolevad valikud on koodid 11, 31, 32, 33 ja 34. Kõnealuste koodide aluseks on üksnes teave, mille valdaja või omanik on RÜ-le andnud.

Registreerimisega seotud probleemid

Sõidukit, mille registreerimine on peatatud või lõpetatud, ei tohi Euroopa raudteevõrgustikus asjaomase registreerimisnumbri all käitada.

Registreerimise taasaktiveerimine nõuab ROA uut luba registreerimise peatamise või lõpetamise põhjusega seotud tingimustel.

Registreerimise ülekandmine toimub sõidukite heakskiitmist ja kasutuselevõtmiseks lubamist käsitlevate ELi direktiividega loodud raamistiku alusel.

Liide 4

REGISTREERIMISE STANDARDVORM

Image

Image

Image

Liide 5

SÕNASTIK

Lühend

Määratlus

CCS

Juhtkäsud ja signaalimine (Contol Command System)

SRÜ

Sõltumatute Riikide Ühendus

COTIF

Rahvusvaheliste raudteevedude konventsioon (Convention concerning International Carriage by Rail)

CR

Tavaraudteevõrgustik (Conventional Rail (System))

AB

Andmebaas (Database)

EK

Euroopa Komisjon

EK VVR

Euroopa keskne virtuaalne raudteeveeremi register (European Centralized Virtual Vehicle Register)

EIN

Euroopa tunnusnumber (European Identification Number)

EN

Euroopa standard (Euronorm)

ERN

Euroopa raudteeveeremi number (European vehicle number)

ERA

Euroopa Raudteeamet, ka „amet” (European Railway Agency)

ERTMS

Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem (European Rail Traffic Management System)

EL

Euroopa Liit

HS

Kiirraudteevõrgustik (High speed (System)

UO

Uurimisorgan (Investigating Body)

ISO

Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (International Organization for Standardization)

RIE

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja (Infrastructure Manager)

INF

Infrastruktuur

IT

Infotehnoloogia

KR

Kohalik register (Local Register)

LR

Euroopa Liidu liikmesriik

NoBo

Teavitatud asutus (Notified Body)

ROA

Riiklik ohutusasutus (National Safety Authority)

RRR

Riiklik raudteeveeremi register (National Vehicle Register)

OPE (KTK)

Käitamine ja liikluskorraldus (KTK) (Traffic Operation and management (TSI))

OTIF

Rahvusvahelise Raudteeveo Valitsustevaheline Organisatsioon (Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail)

Registreerimisüksus (Registration Entity), näiteks RRR-i pidamise ja uuendamise eest vastutav asutus

RO

Reguleeriv organ (Regulatory Body)

RIC

Vagunite ja pidurdusvagunite vastastikuse rahvusvahelises liikluses kasutamise kord. (Regulations governing the reciprocal use of carriages and brake vans in international traffic)

RIV

Vagunite vastastikuse rahvusvahelises liikluses kasutamise kord. (Regulations concerning the reciprocal use of wagons in international traffic)

RV

Raudteeveerem (Rolling Stock)

RVVA (TAF)

Raudteeveeremi viiteandmebaas (TAF) (Rolling Stock Reference Database (TAF))

RE

Raudtee-ettevõtja (Railway Undertaking)

SEDP (TAF)

Euroopa strateegiline arenduskava (TAF) (Strategic European Deployment Plan (TAF))

TAF (KTK)

Kaubaveo telemaatikarakendused (KTK) (Telematic Application for Freight (TSI))

KTK

Koostalitluse tehnilised kirjeldused. (Technical Specification for Interoperability)

VKM

Veeremi valdaja tähis (Vehicle Keeper Marking)

VKMR

Veeremi valdaja tähiste register (Vehicle Keeper Marking Register)

VRR

Virtuaalne raudteeveeremi register (Virtual Vehicle Register)

WAG (KTK)

Kaubavagun (Wagon) (KTK)

WIMO (TAF)

Vagunite ja ühendveoüksuste kasutamise andmebaas (TAF) (Wagon and Intermodal Operational Database (TAF))


Top