Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2037

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2037/2006, 21. detsember 2006 , millega kinnitatakse rahalise hüvitise ja selle ettemaksu arvutamisel kasutatavad standardväärtused 2007. kalandusaasta jooksul turult kõrvaldatud kalandussaadustele

OJ L 414, 30.12.2006, p. 75–77 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 1008–1011 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 010 P. 232 - 234
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 010 P. 232 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2037/oj

30.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 414/75


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2037/2006,

21. detsember 2006,

millega kinnitatakse rahalise hüvitise ja selle ettemaksu arvutamisel kasutatavad standardväärtused 2007. kalandusaasta jooksul turult kõrvaldatud kalandussaadustele

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ning akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 21 lõikeid 5 ja 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 104/2000 on sätestatud rahalised hüvitised tootjaorganisatsioonidele, kes teatavatel tingimustel kõnealuse määruse I lisa A ja B osas loetletud tooted turult kõrvaldavad. Sellise rahalise hüvitise summat tuleks standardväärtuse võrra vähendada juhul, kui tegemist on muuks kui inimtoiduks ettenähtud toodetega.

(2)

Komisjoni 19. detsembri 2001. aasta määruses (EÜ) nr 2493/2001 teatavate turult kõrvaldatud kalatoodete likvideerimise kohta (2) on määratletud viisid turult kõrvaldatud toodete likvideerimiseks. Selliste toodete väärtus tuleks fikseerida standardtasemel iga niisuguse likvideerimisviisi puhul, võttes arvesse keskmist tulu, mida erinevates liikmesriikides sellisest likvideerimisest võib saada.

(3)

Vastavalt komisjoni 15. novembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 2509/2000 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete turult kõrvaldamisega seotud rahalise hüvitise andmise kohta) (3) artiklile 7 on erieeskirjadega määratud, et kui tootjaorganisatsioon või üks selle liikmetest paneb oma tooted müüki mõnes muus liikmesriigis kui see, kus ta on tunnustatud, tuleb teavitada rahalise hüvitise andmise eest vastutavat asutust. Kõnealune asutus asub liikmesriigis, kus tootjaorganisatsioon on tunnustatud. Mahaarvatav standardväärtus peaks seega olema kõnealuses liikmesriigis kohaldatav väärtus.

(4)

Sama arvutusmeetodit tuleks kohaldada ka rahaliste hüvitiste tõusudele, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 2509/2000 artiklis 6.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

2007. kalandusaasta rahalise hüvitise ja selle ettemaksu arvutamisel kasutatavad standardväärtused turult tootjaorganisatsioonide poolt kõrvaldatud ja muuks kui inimtoiduks ettenähtud kalatoodetele, nagu on viidatud määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 21 lõikes 5, on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Rahalisest hüvitisest ja selle ettemaksust mahaarvatavat standardväärtust kohaldatakse liikmesriigis, kus tootjaorganisatsioon on tunnustatud.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22. Määrust on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  EÜT L 337, 20.12.2001, lk 20.

(3)  EÜT L 289, 16.11.2000, lk 11.


LISA

Standardväärtused

Turult kõrvaldatud toodete kasutamine

Eurot tonni kohta

1.   

Kasutatakse pärast jahuks töötlemist (loomatoiduks):

a)   

Heeringas liigist Clupea harengus ja makrell liikidest Scomber scombrus ja Scomber japonicus:

Taani ja Rootsi

60

Ühendkuningriik

50

muud liikmesriigid

17

Prantsusmaa

2

b)   

Garneelid liigist Crangon crangon ning süvaveegarneel (Pandalus borealis):

Taani ja Rootsi

0

muud liikmesriigid

10

c)   

Muud tooted:

Taani

40

Rootsi, Portugal ja Iirimaa

17

Ühendkuningriik

28

muud liikmesriigid

1

2.   

Kasutatakse värskelt või konserveeritult (loomatoiduks):

a)   

Sardiinid liigist Sardina pilchardus ja anšoovised (Engraulis spp.):

kõik liikmesriigid

8

b)   

Muud tooted:

Rootsi

0

Prantsusmaa

30

muud liikmesriigid

30

3.   

Kasutatakse söödaks:

Prantsusmaa

45

muud liikmesriigid

20

4.

Kasutatakse muuks kui loomatoiduks

0


Top