EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2028

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2028/2006, 18. detsember 2006 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 600/2005 mikroorganismide rühma kuuluva Bacillus licheniformis 'e DSM 5749 ja Bacillus subtilis 'e DSM 5750 söödalisandi preparaadi lubamise osas EMPs kohaldatav tekst

OJ L 414, 30.12.2006, p. 26–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 772–774 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 213 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 213 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 215 - 217

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2028/oj

30.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 414/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2028/2006,

18. detsember 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 600/2005 mikroorganismide rühma kuuluva Bacillus licheniformis'e DSM 5749 ja Bacillus subtilis'e DSM 5750 söödalisandi preparaadi lubamise osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrus (EÜ) nr 1831/2003 sätestab loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise ning selliste lubade andmise põhjendused ja menetlused.

(2)

Mikroorganismide rühma kuuluvate Bacillus licheniformis'e DSM 5749 ja Bacillus subtilis'e DSM 5750 preparaadile anti tähtajatu kasutusluba vastavalt nõukogu direktiivile 70/524/EMÜ, (2) et kasutada seda söödalisandina emiste puhul vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 1453/2004, (3) broilerkalkunite ja kuni kolme kuu vanuste vasikate puhul vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 600/2005 (4) ning nuumsigade ja põrsaste puhul vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 2148/2004. (5) Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklile 10 kanti hiljem see söödalisand olemasoleva tootena ühenduse söödalisandite registrisse.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati kõnealuse preparaadi loa muutmise taotlus, et lubada selle kasutamist broilerkalkunite söötades, mis sisaldavad lubatud koktsidiostaatikumi maduramütsiinammooniumi. Taotlusele olid lisatud kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi “toiduohutusamet”) jõudis oma 12. juuli 2006. aasta arvamuses järeldusele, et Bacillus licheniformis'e DSM 5749 ja Bacillus subtilis'e DSM 5750 söödalisandi preparaadi kokkusobivus maduramütsiinammooniumiga on kinnitatud. Toiduohutusameti arvamuses kinnitati ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse tugilabori aruannet söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(5)

Kõnealuse preparaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused on täidetud.

(6)

Määrust (EÜ) nr 600/2005 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 600/2005 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1. Direktiiv on kehtetuks tunnistatud määrusega (EÜ) nr 1831/2003.

(3)  ELT L 269, 17.8.2004, lk 3.

(4)  ELT L 99, 19.4.2005, lk 5.

(5)  ELT L 370, 17.12.2004, lk 24.


LISA

Määruse (EÜ) nr 600/2005 III lisas asendatakse sissekanne E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 ja Bacillus subtilis DSM 5750 broilerkalkunite puhul järgmisega:

EÜ nr

Söödalisand

Keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud eeskirjad

Loa kehtivusaja lõpp

CFU/kgtäissöödas

Mikroorganismid

“E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749 ja Bacillus subtilis DSM 5750

(Suhtes 1:1)

Bacillus licheniformis’e ja Bacillus subtilis’e segu, mis sisaldab minimaalselt 3,2 × 109 CFU/g söödalisandit (1,6 × 109 kumbagi bakterit)

Broilerkalkunid

1,28 × 109

1,28 × 109

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus

Võib kasutada segajõusöödas, mis sisaldavad lubatud koktsidiostaatikume:

diklasuriil, halofuginoon, monensiinnaatrium, robenidiin ja maduramütsiinammoonium.

Tähtajatu”


Top