EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2008

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2008/2006, 22 detsember 2006 , milles sätestatakse Horvaatiast, Bosnia ja Hertsegoviinast, endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist ning Serbiast, Montenegrost ja Kosovost pärit baby-beef -toodete tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad 2007. aastal

OJ L 379, 28.12.2006, p. 105–116 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 834–847 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 264 - 275
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 264 - 275

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2008/oj

28.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 379/105


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2008/2006,

22 detsember 2006,

milles sätestatakse Horvaatiast, Bosnia ja Hertsegoviinast, endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist ning Serbiast, Montenegrost ja Kosovost pärit baby-beef-toodete tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad 2007. aastal

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 32 lõike 1 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 18. septembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 2007/2000 (millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes, muudetakse määrust (EÜ) nr 2820/98 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1763/1999 ja (EÜ) nr 6/2000) (2) artikli 4 lõikes 2 on sätestatud aastaseks soodustariifikvoodiks 11 475 tonni baby-beef-tooteid, mis jaguneb Bosnia ja Hertsegoviina ning Serbia, Montenegro ja Kosovo vahel.

(2)

Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Horvaatia Vabariigi vahelises stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingus, mis kiideti heaks nõukogu ja komisjoni otsusega 2005/40/EÜ, Euratom, (3) ning ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelises stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingus, mis kiideti heaks nõukogu ja komisjoni otsusega 2004/239/EÜ, Euratom, (4) on sätestatud baby-beef-toodete aastasteks soodustariifikvootideks vastavalt 9 400 ja 1 650 tonni.

(3)

Nõukogu 19. novembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 2248/2001 (ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Horvaatia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu ning Euroopa Ühenduse ja Horvaatia Vabariigi vahelise vahelepingu teatava rakenduskorra kohta) (5) artiklis 2 ja nõukogu 21. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 153/2002 (ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu ning Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise vahelepingu teatava rakenduskorra kohta) (6) artiklis 2 on ette nähtud, et baby-beef-toodete soodustuste rakendamiseks tuleks sätestada üksikasjalikud eeskirjad.

(4)

Kontrolli eesmärgil sätestatakse määruses (EÜ) nr 2007/2000, et Bosnia ja Hertsegoviina ning Serbia, Montenegro ja Kosovo baby-beef-toodete kvootide alusel importimisel tuleb esitada autentsussertifikaat, mis kinnitab, et liha on pärit sertifikaadi väljastanud riigist ning vastab täpselt kõnealuse määruse II lisa määratlusele. Ühtlustamise huvides tuleks ka Horvaatiast ja endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit baby-beef-toodete kvootide alusel importimisel esitada autentsussertifikaat, mis kinnitab, et kaubad on pärit sertifikaadi välja andnud riigist ning need vastavad täpselt vastavalt Horvaatiaga või endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga sõlmitud stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu III lisa määratlusele. Tuleks kehtestada autentsussertifikaatide näidis ja nende kasutamise üksikasjalikud eeskirjad.

(5)

Kosovos, nagu seda määratletakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244, allub rahvusvahelisele tsiviilhaldusele, mida teostab ÜRO esindus Kosovos (UNMIK), ja Montenegros on loodud eraldi tolliamet. Seetõttu tuleks kehtestada Montenegro või Kosovo tolliterritooriumilt pärit kaupade jaoks spetsiaalne autentsussertifikaat.

(6)

Asjaomaseid kvoote tuleks hallata impordilitsentside abil. Sel eesmärgil tuleks kohaldada komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1291/2000, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad, (7) ja komisjoni 26. juuni 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1445/95 veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentside rakenduseeskirjade ning määruse (EMÜ) nr 2377/80 kehtetuks tunnistamise kohta, (8) kui käesolevast määrusest ei tulene teisiti.

(7)

Komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006 (millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi) (9) kohaldatakse impordilitsentside suhtes, mille imporditariifikvoodid hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2007. Määrusega (EÜ) nr 1301/2006 kehtestatakse eelkõige üksikasjalikud eeskirjad impordilitsentsi taotluste, taotlejate seisundi ja litsentside väljaandmise kohta. Kõnealuse määrusega piiratakse litsentside kehtivusaeg imporditariifikvoodi kehtivusperioodi viimase päevaga. Määruse (EÜ) nr 1301/2006 sätteid tuleb kohaldada käesoleva määruse kohaselt välja antud impordilitsentside suhtes, ilma et see piiraks käesolevas määruses sätestatud täiendavate tingimuste või erandite kohaldamist. Vajaduse korral tuleb käesoleva määruse sätted viia vastavusse määrusega (EÜ) nr 1301/2006.

(8)

Asjaomaste toodete impordi nõuetekohase korraldamise tagamiseks tuleks impordilitsentside väljastamisel eelkõige kontrollida autentsussertifikaatide kandeid.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Ajavahemikuks 1. jaanuarist31. detsembrini 2007 avatakse järgmised tariifikvoodid:

a)

9 400 tonni Horvaatiast pärit baby-beef-tooteid, väljendatud rümba massina;

b)

1 500 tonni Bosnia ja Hertsegoviinast pärit baby-beef-tooteid, väljendatud rümba massina;

c)

1 650 tonni endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit baby-beef-tooteid, väljendatud rümba massina;

d)

9 975 tonni Serbiast, Montenegrost ja Kosovost pärit baby-beef-tooteid, väljendatud rümba massina.

Esimeses lõigus osutatud kvootide järjekorranumbrid on vastavalt 09.4503, 09.4504, 09.4505 ja 09.4506.

Kõnealuste kvootide arvutamisel vastab 100 kg eluskaalus 50 kilogrammile rümba massina väljendatuna.

2.   Lõikes 1 osutatud kvootide alusel kohaldatav tollimaks on 20 % väärtuselisest tollimaksust ja 20 % koguselisest tollimaksust, nagu on sätestatud ühises tollitariifistikus.

3.   Lõikes 1 nimetatud kvootide piires imporditakse ainult teatavaid elusloomi ja teatavat liha, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 2007/2000 II lisas, Horvaatiaga sõlmitud stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu III lisas ning endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga sõlmitud stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu III lisas ja mis kuuluvad järgmiste CN-koodide alla:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ja ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 ja ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

Artikkel 2

Kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti, kohaldatakse artiklis 1 osutatud kvootide alusel tehtavate imporditoimingute suhtes määrusi (EÜ) nr 1445/95, (EÜ) nr 1291/2000 ning määruse (EÜ) nr 1301/2006 I ja III peatükki.

Artikkel 3

1.   Litsentsitaotluste ja litsentside lahtrisse 8 tuleb kanda päritoluriik või tolliterritoorium, “jah” vastuse korral tehakse lahtrisse rist. Litsentsidega kaasneb kohustus importida märgitud riigist või tolliterritooriumilt.

Litsentside ja litsentsitaotluste lahtrisse 20 tehakse üks I lisas loetletud kannetest.

2.   Artikli 4 kohaselt koostatud autentsussertifikaadi originaal ja selle koopia esitatakse pädevale asutusele koos autentsussertifikaadiga seotud esimese impordilitsentsi taotlusega.

Autentsussertifikaate võib kasutada sellel märgitud koguse piires rohkem kui ühe impordilitsentsi väljaandmiseks. Rohkem kui ühe litsentsi väljaandmise korral kinnitab pädev asutus autentsussertifikaadi, tehes määratud koguse kohta märke.

3.   Pädevad asutused võivad impordilitsentsid välja anda üksnes pärast veendumist, et kogu autentsussertifikaadil esitatud teave vastab igal nädalal komisjonilt asjaomase impordi kohta saadud teabele. Litsentsid antakse pärast seda viivitamata välja.

Artikkel 4

1.   Kõigi artiklis 1 osutatud kvootide alusel toimuva impordi litsentsi taotlustega peab olema kaasas II lisas loetletud ekspordiriigi või tolliterritooriumi ametiasutuse väljastatud autentsussertifikaat, mis kinnitab, et kaubad on pärit kõnealusest riigist või tolliterritooriumilt ning need vastavad kas määruse (EÜ) nr 2007/2000 II lisas, Horvaatiaga sõlmitud stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu III lisas või endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga sõlmitud stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu III lisas esitatud määratlusele.

2.   Autentsussertifikaatide väljaandmisel vormistatakse üks originaaleksemplar ja kaks koopiat, mis trükitakse ja täidetakse ühes ühenduse ametlikus keeles vastavalt III, IV, V, VI, VII ja VIII lisas esitatud näidistele asjaomase ekspordiriigi või tolliterritooriumi jaoks. Need võib trükkida ja täita ka ekspordiriigi või tolliterritooriumi ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest.

Selle liikmesriigi pädevad asutused, kus impordilitsentsi taotlus esitatakse, võivad nõuda sertifikaadi tõlke esitamist.

3.   Originaalsertifikaat ja selle koopiad võivad olla trükitud või käsitsi kirjutatud. Viimasel juhul tuleb need täita musta tindi ja trükitähtedega.

Sertifikaadi vormide mõõtmed on 210 × 297 mm. Kasutatava paberi kaal on vähemalt 40 g/m2. Originaal on valge, esimene koopia roosa ja teine koopia kollane.

4.   Igal sertifikaadil on eraldi seerianumber, millele järgneb väljastava riigi või tolliterritooriumi nimi.

Koopiatel on sama seerianumber ja nimi kui originaalil.

5.   Sertifikaadid kehtivad üksnes juhul, kui II lisas loetletud väljastav asutus on need nõuetekohaselt kinnitanud.

6.   Sertifikaadid peetakse nõuetekohaselt kinnitatuks, kui neil on märgitud väljastamise kuupäev ja koht ning neil on väljastava asutuse tempel ja alla kirjutamiseks volitatud isiku või isikute allkiri.

Artikkel 5

1.   II lisas loetletud väljastavad asutused:

a)

on väljastava asutusena tunnustatud asjaomase ekspordiriigi või tolliterritooriumi poolt;

b)

kohustuvad kontrollima sertifikaatide kandeid;

c)

kohustuvad edastama komisjonile vähemalt kord nädalas kogu teabe, mis võimaldab kontrollida autentsussertifikaatide kandeid, eelkõige sertifikaadi numbrit, eksportijat, kaubasaajat, sihtriiki, toodet (elusloomad/liha), netomassi ja allkirjastamise kuupäeva.

2.   Komisjon vaatab II lisa loetelu uuesti läbi, kui lõike 1 punktis a osutatud tingimust enam ei täideta, kui väljastav asutus ei suuda täita mõnda endale võetud kohustust või kui nimetatakse uus väljastav asutus.

Artikkel 6

Autentsussertifikaadid ja impordilitsentsid kehtivad kolm kuud alates nende väljastamise kuupäevast.

Artikkel 7

Asjaomased ekspordiriigid ja tolliterritooriumid edastavad komisjonile nende väljastavate asutuste poolt kasutatavate templijäljendite näidised ja autentsussertifikaatide allkirjastamiseks volitatud isikute nimed ning allkirjad. Komisjon edastab kõnealuse teabe liikmesriikide pädevatele asutustele.

Artikkel 8

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22 detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 240, 23.9.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1946/2005 (ELT L 312, 29.11.2005, lk 1).

(3)  ELT L 26, 28.1.2005, lk 1.

(4)  ELT L 84, 20.3.2004, lk 1.

(5)  EÜT L 304, 21.11.2001, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2/2003 (EÜT L 1, 4.1.2003, lk 26).

(6)  EÜT L 25, 29.1.2002, lk 16. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 3/2003 (EÜT L 1, 4.1.2003, lk 30).

(7)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 410/2006 (ELT L 71, 10.3.2006, lk 7 ).

(8)  EÜT L 143, 27.6.1995, lk 35. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1713/2006 (ELT L 321, 21.11.2006, lk 11).

(9)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.


I LISA

Artikli 3 lõikes 1 viidatud kanded

:

bulgaaria keeles

:

“Baby beef” (Регламент (ЕО) № 2008/2006)

:

hispaania keeles

:

“Baby beef” (Reglamento (CE) no 2008/2006)

:

tšehhi keeles

:

“Baby beef” (Nařízení (ES) č. 2008/2006)

:

taani keeles

:

“Baby beef” (Forordning (EF) nr. 2008/2006)

:

saksa keeles

:

“Baby beef” (Verordnung (EG) Nr. 2008/2006)

:

eesti keeles

:

“Baby beef” (Määrus (EÜ) nr 2008/2006)

:

kreeka keeles

:

“Baby beef” (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2008/2006)

:

inglise keeles

:

“Baby beef” (Regulation (EC) No 2008/2006)

:

prantsuse keeles

:

“Baby beef” (Règlement (CE) no 2008/2006)

:

itaalia keeles

:

“Baby beef” (Regolamento (CE) n. 2008/2006)

:

läti keeles

:

“Baby beef” (Regula (EK) Nr. 2008/2006)

:

leedu keeles

:

“Baby beef” (Reglamentas (EB) Nr. 2008/2006)

:

ungari keeles

:

“Baby beef” (2008/2006/EK rendelet)

:

malta keeles

:

“Baby beef” (Regolament (KE) Nru 2008/2006)

:

hollandi keeles

:

“Baby beef” (Verordening (EG) nr 2008/2006)

:

poola keeles

:

“Baby beef” (Rozporządzenie (WE) nr 2008/2006)

:

portugali keeles

:

“Baby beef” (Regulamento (CE) n.o 2008/2006)

:

rumeenia keeles

:

“Baby beef” (Regulamentul (CE) nr. 2008/2006)

:

slovaki keeles

:

“Baby beef” (Nariadenie (ES) č. 2008/2006)

:

sloveeni keeles

:

“Baby beef” (Uredba (ES) št. 2008/2006)

:

soome keeles

:

“Baby beef” (Asetus (EY) N:o 2008/2006)

:

rootsi keeles

:

“Baby beef” (Förordning (EG) nr 2008/2006)


II LISA

Väljastav asutus:

Horvaatia Vabariik: Horvaatia loomakasvatuskeskus, Zagreb, Horvaatia.

Bosnia ja Hertsegoviina:

endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik:

Serbia: (1)“YU Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacanskog 13, Belgrad, Jugoslaavia”.

Montenegro:

Serbia/Kosovo:


(1)  Välja arvatud Kosovo, nagu see on määratletud ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsiooniga nr 1244.


III LISA

Image


IV LISA

Image


V LISA

Image


VI LISA

Image


VII LISA

Image


VIII LISA

Image


Top