EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1950

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1950/2006, 13. detsember 2006 , millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/82/EÜ (veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) hobuslaste raviks oluliste ainete nimekiri (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 367, 22.12.2006, p. 33–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 623–635 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 117 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 117 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 190 - 202

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/02/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1950/oj

22.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 367/33


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1950/2006,

13. detsember 2006,

millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/82/EÜ (veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) hobuslaste raviks oluliste ainete nimekiri

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 2001/82/EÜ veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Liikmesriigi turule ei tohi viia ühtegi veterinaarravimit, millele kõnealuse liikmesriigi pädevad asutused ei ole väljastanud müügiluba vastavalt direktiivile 2001/82/EÜ või vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 726/2004 (milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimiamet). (2)

(2)

Nõukogu 26. juuni 1990. aasta määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes. (3)

(3)

Veterinaarravimite kättesaadavust käsitlevas komisjoni teatises nõukogule ja parlamendile (4) on esitatud põhjused, mille tõttu väheneb toiduloomade puhul lubatud ravimite valik.

(4)

Sellest tulenevalt on toiduloomade, näiteks hobuslaste sugukonda kuuluvate loomade tervishoiu ja heaoluga seotud vajaduste täitmiseks vaja meetmeid, mis on suunatud ravivõtete järjepidevale laiendamisele, kuid ei ohusta tarbijakaitse kõrget taset.

(5)

Direktiivis 2001/82/EÜ sätestatud erandi kohaselt võib hobuslastele, kes on ette nähtud tapmiseks inimtoiduks kasutamise eesmärgil, manustada nende raviks olulisi aineid (edaspidi “olulised ained”), tingimusel et nende suhtes kehtib vähemalt kuuekuuline keeluaeg.

(6)

Selle erandi kohaldamiseks tuleks seega kehtestada oluliste ainete nimekiri. Aine tuleks sellesse nimekirja lisada üksnes erandlikel asjaoludel, kui antud näidustuse raviks ei ole lubatud ühtegi rahuldavat alternatiivi ja kui looma seisund põhjustaks ravimata jätmise puhul talle tarbetuid kannatusi.

(7)

Konkreetsed haigusseisundid või zootehnilised eesmärgid võivad tingida vajaduse mõnede ainete kättesaadavuse järele, et hobuslaste ea ja kasutusalaga seotud nõuded oleksid täidetud.

(8)

Kuna direktiivi 2001/82/EÜ kohaselt võib määruse (EMÜ) nr 2377/90 I, II või III lisas loetletud aineid, mida ei ole lubatud hobuslastele ette nähtud toodetes kasutada, teatud asjaoludel kasutada hobuslaste raviks, ei peaks oluliste ainete nimekiri neid aineid sisaldama. Lisaks sellele ei peaks nimekirja kaasama ühtegi määruse (EMÜ) nr 2377/90 IV lisas loetletud ainet. Sellest tulenevalt peaks käesoleva määruse kohaldamisel aine kuulumine määruse (EMÜ) nr 2377/90 I–IV lisasse välistama selle kasutamise olulise ainena.

(9)

Tuleb tagada oluliste ainetega ravitud hobuslaste asjakohane jälgimine. Seepärast tuleks tarbijate tervise kaitseks kohaldada komisjoni 20. oktoobri 1993. aasta otsuses 93/623/EMÜ (millega kehtestatakse registreeritud hobuslaste identifitseerimisdokument (pass)) (5) ja komisjoni 22. detsembri 1999. aasta otsuses 2000/68/EÜ (millega muudetakse otsust 93/623/EMÜ ja kehtestatakse aretamiseks ja tootmiseks ettenähtud hobuslaste identifitseerimine) (6) sätestatud kontrollimehhanisme.

(10)

Tuleb tagada, et kõigi oluliste ainete nimekirjas tehtavate muudatuste suhtes viib määrusega (EÜ) nr 726/2004 asutatud Euroopa Ravimiamet läbi ühtlustatud teadusliku hindamise. Lisaks sellele peaksid kõnealuse nimekirja muutmist taotlenud liikmesriigid ja veterinaararstide kutseühingud oma taotlust nõuetekohaselt põhjendama ning esitama asjakohased teaduslikud andmed.

(11)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas veterinaarravimite alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas on sätestatud hobuslaste raviks oluliste ainete (edaspidi “olulised ained”) nimekiri, mida kohaldatakse erandina direktiivi 2001/82/EÜ artiklist 11.

Artikkel 2

Olulisi aineid võib lisas täpsustatud konkreetsete haigusseisundite või ravivajaduste puhul või zootehnilistel eesmärkidel kasutada juhul, kui ükski hobuslaste raviks lubatud või direktiivi 2001/82/EÜ artiklis 11 osutatud ravim ei annaks looma eduka ravimise, tema tarbetute kannatuste vältimise või looma ravivate isikute ohutuse tagamise seisukohast sama rahuldavaid tulemusi.

Esimese lõigu kohaldamisel kaalutakse lisas loetletud alternatiive.

Artikkel 3

1.   Olulisi aineid võib kasutada üksnes kooskõlas direktiivi 2001/82/EÜ artikli 10 lõikega 1.

2.   Oluliste ainetega ravimise üksikasjad tuleb registreerida vastavalt otsustes 93/623/EÜ ja 2000/68/EÜ sätestatud hobuslaste identifitseerimisdokumendi IX jaos kehtestatud suunistele.

Artikkel 4

Ühtegi ainet, mis on kantud mõnesse määruse (EMÜ) nr 2377/90 I–IV lisas esitatud nimekirja või mille kasutamine hobuslaste puhul on ühenduse õigusaktidega keelatud, ei kasutata käesoleva määruse kohaldamisel enam olulise ainena.

Artikkel 5

1.   Komisjoni taotluse korral tagab Euroopa Ravimiamet, et veterinaarravimite komitee viib kõigi lisas sätestatud nimekirja kavandatavate muudatuste suhtes läbi teadusliku hindamise.

210 päeva jooksul sellise taotluse saamisest esitab Euroopa Ravimiamet komisjonile arvamuse muudatuse teadusliku sobivuse kohta.

Vajadusel peetakse nõu ka Euroopa Toiduohutusametiga.

2.   Kui liikmesriigid või veterinaararstide kutseühingud paluvad komisjonil lisas sätestatud nimekirja muuta, põhjendavad nad oma palvet nõuetekohaselt ja lisavad kõik olemasolevad asjakohased teaduslikud andmed.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/28/EÜ (ELT L 136, 30.4.2004, lk 58).

(2)  ELT L 136, 30.4.2004, lk 1.

(3)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1451/2006 (ELT L 271, 30.9.2006, lk 37).

(4)  KOM(2000) 806 (lõplik), 5.12.2000.

(5)  EÜT L 298, 3.12.1993, lk 45.

(6)  EÜT L 23, 28.1.2000, lk 72.


LISA

Hobuslaste raviks oluliste ainete nimekiri

Kõigi alljärgnevas nimekirjas toodud ainete keeluaeg on kuus kuud.


Näidustus

Toimeaine

Põhjendus ja kasutamise selgitus

Anesteetikumid, valuvaigistid ja seoses anesteesiaga kasutatavad ained

Sedatsioon ja premedikatsioon (ja antagonism)

Atsepromasiin

Eesmärk: premedikatsioon enne üldnarkoosi, nõrk sedatsioon.

Kindlaksmääratud alternatiivid: detomidiin, romifidiin, ksülasiin, diasepaam, midasolaam.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: pidevalt on tõestatud, et atsepromasiin vähendab anesteesiast tingitud surma ohtu. Alfa-2-agonistidest rahustid (detomidiin, romifidiin ja ksülasiin) ja bensodiasepiinid (diasepaam, midasolaam) ei suuda avaldada samasugust toimet (limbilisele süsteemile) ega tagada samaväärselt kvaliteetset sedatsiooni.

Atipamesool

Eesmärk: α-2-adrenoretseptori antagonist, mida kasutatakse α-2-agonistide mõju pärssimiseks.

Kindlaksmääratud alternatiivid: alternatiive ei ole kindlaks määratud.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: ainus ravim ülitundlike isendite ja üleannustamise puhul. Kasutamiseks erakorralises ravis. Konkreetselt kasutatakse hingamisdepressiooni korral.

Diasepaam

Eesmärk: premedikatsioon ja anesteesia induktsioon. Nõrk rahustav toime (bensodiasepiin), millega kaasnevad minimaalsed kardiovaskulaarsed ja respiratoorsed kõrvalnähud. Konvulsioonivastane, oluline krambihoogude ravis.

Kindlaksmääratud alternatiivid: atsepromasiin, detomidiin, romifidiin, ksülasiin, midasolaam, primidoon, fenütoiin.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: nüüdisaegsete meditsiinistandardite kohaselt on see anesteesia induktsiooniprotsessi oluline osa ning on omandatud märkimisväärseid kogemusi seoses selle kasutamisega hobuslaste puhul. Kasutatakse koos ketamiiniga anesteesia induktsiooniks; tekitab vajaliku lõõgastuse, mis võimaldab anesteesia sujuvat induktsiooni ja intubeerimist. α-2-agonistidest rahustid (detomidiin, romifidiin ja ksülasiin) ja atsepromasiin ei suuda avaldada samasugust toimet (toimib GABA retseptoril) ega samaväärset rahustavat mõju ilma kardiorespiratoorse depressioonita.

Midasolaam

Eesmärk: premedikatsioon ja anesteesia induktsioon. Nõrk rahustav toime (bensodiasepiin), millega kaasnevad minimaalsed kardiovaskulaarsed ja respiratoorsed kõrvalnähud. Konvulsioonivastane, kasutatakse krambihoogude raviks, eriti teetanust põdevatel täiskasvanud hobustel.

Kindlaksmääratud alternatiivid: atsepromasiin, detomidiin, romifidiin, ksülasiin, diasepaam, primidoon, fenütoiin.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: sarnaneb diasepaamiga, kuid on vees lahustuv, sobides seega veenisiseseks süstimiseks, ja on oluline veenisisese infusiooni korral koos anesteetikumidega. Diasepaamist lühema toimeajaga. Varssadele sobivam kui diasepaam.

Konvulsioonivastane, kasutatakse krambihoogude raviks, eriti teetanust põdevatel täiskasvanud hobustel – tänu vees lahustuvusele on mitmepäevaseks kasutamiseks sobivam kui diasepaam.

Kasutatakse koos ketamiiniga anesteesia induktsiooniks; tekitab vajaliku lõõgastuse, mis võimaldab anesteesia sujuvat induktsiooni ja intubeerimist.

α-2-agonistidest rahustid (detomidiin, romifidiin ja ksülasiin) ja atsepromasiin ei suuda avaldada samasugust toimet (toimib GABA retseptoril) ega samaväärset rahustavat mõju ilma kardiorespiratoorse depressioonita.

Naloksoon

Eesmärk: opioidide antidoot, kasutatakse erakorralises ravis.

Kindlaksmääratud alternatiivid: alternatiive ei ole kindlaks määratud.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: alternatiivid puuduvad.

Propofool

Eesmärk: veenisisene anesteetikum. Anesteesia esilekutsumine varssadel.

Kindlaksmääratud alternatiivid: inhaleeritavad anesteetikumid, näiteks sevofluraan ja isofluraan.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: kiiresti eemalduv süstitav anesteetikum. Hiljutised aruanded näitavad, et kardiovaskulaarse stabiilsuse ja taastumise kvaliteedi osas on see inhaleeritavatest anesteetikumidest märkimisväärselt parem.

Sarmaseniil

Eesmärk: bensodiasepiini antagonist.

Kindlaksmääratud alternatiivid: flumaseniil.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: lõpetab täielikult bensodiasepiinist tingitud sedatsiooni, mis on vajalik pärast infusiooni veenisisese üldanesteesia ajal. Kliinilised kogemused sarmaseniiliga on suuremad kui muude ainetega, mida võiks oluliste ainete nimekirja kanda.

Tiletamiin

Eesmärk: ketamiiniga sarnanev dissotsiatiivne anesteetikum, mida kasutatakse eriti väljaspool haiglat esile kutsutavaks anesteesiaks. Kasutatakse koos solasepaamiga.

Kindlaksmääratud alternatiivid: ketamiin.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: kasutamine koos solasepaamiga on oluline nendel juhtudel, kus inhaleeritavad anesteetikumid ei ole kättesaadavad, näiteks väljaspool haiglat esile kutsutava anesteesia korral. Kooskasutamine on oluline ka siis, kui ketamiini ja sellega koos kasutatavate ainete abil esile kutsutud anesteesia on liiga lühike. Harilikult kasutatakse kastreerimise, larüngotoomia, luuümbrise lõikuse, tsüstide või klompide eemaldamise, näopiirkonna luumurdude ravi, lahase panemise ja nabasonga ravi puhul.

Solasepaam

Eesmärk: ketamiiniga sarnanev dissotsiatiivne anesteetikum, mida kasutatakse eriti väljaspool haiglat esile kutsutavaks anesteesiaks. Kasutatakse koos tiletamiiniga.

Kindlaksmääratud alternatiivid: ketamiin.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: bensodiasepiinide rühma kuuluv rahusti, mille toime kestab kauem kui diasepaamil või midasolaamil. Kasutamine koos tiletamiiniga on oluline nendel juhtudel, kui inhaleeritavad anesteetikumid ei ole kättesaadavad, näiteks väljaspool haiglat esile kutsutava anesteesia korral. Kooskasutamine on oluline ka siis, kui ketamiini ja sellega koos kasutatavate ainete abil esile kutsutud anesteesia on liiga lühike. Harilikult kasutatakse kastreerimise, larüngotoomia, luuümbrise lõikuse, tsüstide või klompide eemaldamise, näopiirkonna luumurdude ravi, lahase panemise ja nabasonga ravi puhul.

Hüpotensioon või hingamise stimuleerimine anesteesia ajal

Dobutamiin

Eesmärk: anesteesia ajal tekkiva hüpotensiooni ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: dopamiin.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: positiivne inotroopne ravi, arvatavasti kasutatakse seda dopamiinist rohkem, kuid eelistusi on erinevaid. Hobustel tekib anesteesia ajal harilikult hüpotensioon ja on tõestatud, et normaalse vererõhu säilitamine vähendab operatsioonijärgse raskekujulise rabdomüolüüsi teket. Dobutamiin on ülimalt väärtuslik hobuste inhalatsioonianesteesia ajal.

Dopamiin

Eesmärk: anesteesia ajal tekkiva hüpotensiooni ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: dobutamiin.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: dopamiini kasutatakse hobustel, kes ei reageeri dobutamiinile. Varssade puhul eelistatakse dopamiini dobutamiinile. Vajatakse täiendavalt ka selliste operatsiooni ajal esinevate bradüarütmiate raviks, mis ei allu atropiinile.

Efedriin

Eesmärk: anesteesia ajal tekkiva hüpotensiooni ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: dopamiin, dobutamiin.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: vajalik juhul, kui dopamiin ja dobutamiin ei avalda mõju. Ainulaadne sümpatomimeetiline aine, mis struktuurilt sarnaneb adrenaliiniga. Hobuslaste puhul ei ole võimalik katehhoolamiinide toimet keha teatud retseptoritel kasutada, ilma et tarvitada tuleks arvukalt katehhoolamiine, millest igaüks mõjub erineva profiiliga retseptorile. Seega kasutatakse efedriini, mis kutsub esile noradrenaliini vabanemise närvilõpmetes, suurendades seeläbi südame kontraktiilsust ja leevendades hüpotensiooni siis, kui dobutamiin ja dopamiin ei avalda mõju. Efedriini toime kestab mõnest minutist mitme tunnini ja avaldub pärast ühekordset veenisisest süsti, samas kui dobutamiini ja dopamiini toime kestab mõnest sekundist mõne minutini ning neid tuleb manustada infusiooni teel.

Glükopürrolaat

Eesmärk: bradükardia vältimine. Antikolinergiline. Antikolinergilised ained on põhiravimid parasümpaatiliste mõjude, näiteks bradükardia vältimisel ning need moodustavad silma- ja hingamisteede kirurgia tavapärase osa.

Kindlaksmääratud alternatiivid: atropiin.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: glükopürrolaadil on piiratud keskne toime ja see on teadvusel olevate hobuste jaoks (enne ja pärast anesteesiat) sobilikum kui atropiin.

Noradrenaliin (norepinefriin)

Eesmärk: kardiovaskulaarne puudulikkus. Infusioon varssade kardiovaskulaarse puudulikkuse raviks.

Kindlaksmääratud alternatiivid: alternatiive ei ole kindlaks määratud.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: looma katehhoolamiini retseptor reageerib täpselt ravimitele, mis avaldavad toimet eri kohtades. Seega kasutatakse täpse mõju esilekutsumiseks mitmeid katehhoolamiine, mis toimivad suuremal või vähemal määral üksnes eri liiki adrenergilistel retseptoritel. Noradrenaliin toimib peamiselt alfa-1 retseptoritel ja tekitab arterioolide vasokonstriktsiooni, tõstes seeläbi vererõhku ja säilitades keskvereringesüsteemi tegevuse. Varssade puhul on noradrenaliin hüpotensiooni ravil sageli ainuke tõhus katehhoolamiin.

Analgeesia

Buprenorfiin

Eesmärk: analgeesia, kasutatakse rahustamiseks koos rahustitega.

Kindlaksmääratud alternatiivid: butorfanool, fentanüül, morfiin ja petidiin.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: osaline μ-agonist, opioidne valuvaigisti. μ-retseptorite tegevus tagab parema analgeesia kui sellised κ-agonistidest opioidid nagu butorfanool. Pika toimega valuvaigisti. Kuna tegemist on osalise agonistiga, on sõltuvust ja hingamisdepressiooni tekitavad omadused piiratud. Pika ja lühikese toimega opioidide näidustused on erinevad, seepärast esineb ka vajadus enam kui ühe alternatiivse aine järele.

Fentanüül

Eesmärk: analgeesia.

Kindlaksmääratud alternatiivid: butorfanool, buprenorfiin, morfiin ja petidiin.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: μ-agonistist opioid. μ-retseptorite tegevus tagab parema analgeesia kui sellised κ-agonistidest opioidid nagu butorfanool. Kiire ainevahetuse ja väljutamise tõttu väga lühikese mõjuga. Fentanüül on ainuke hobustel kasutatav opioid, mis sobib infusiooniks ja plaastrite paigaldamiseks. Ülimalt tõhus valu leevendamisel.

Morfiin

Eesmärk: analgeesia.

Kindlaksmääratud alternatiivid: butorfanool, buprenorfiin, petidiin ja fentanüül.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: täielik μ-agonist, opioidne valuvaigisti. μ-retseptorite tegevus tagab parima analgeesia. Kasutatakse rahustamiseks koos rahustitega, samuti epiduraalanesteesiaks. Valuvaigisti toime on keskmise kestusega. Morfiin on epiduraalseks manustamiseks parima lahustuvusega μ-opioidagonist. Sel moel manustatuna tagab pikaajalise analgeesia vähese süsteemse mõjuga. Tänapäeva veterinaarias kasutatakse seda tehnikat laialdaselt tõsise perioperatiivse ja kroonilise valu raviks.

Petidiin

Eesmärk: analgeesia.

Kindlaksmääratud alternatiivid: butorfanool, buprenorfiin, morfiin ja fentanüül.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: μ-agonistist opioidne valuvaigisti, mis on morfiinist ligi kümme korda nõrgem. Lühikese toimega opioid, mis on tõestatult tõhus hobuste koolikute raviks. Ainuke spasmolüütiliste omadustega opioid. Hobuste puhul tagab suurema sedatsiooni ja vähem potentsiaalset erutumist kui muud opioidid.

Müorelaksandid ja seotud ained

Atrakuurium

Eesmärk: lihaste lõõgastamine anesteesia ajal.

Kindlaksmääratud alternatiivid: guaifenesiin.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: mittedepolariseeriv neuromuskulaarne blokaator. Neuromuskulaarseid blokaatoreid kasutatakse eelkõige silma- ja kõhuõõnekirurgias. Selle toime lõpetamiseks tuleb kasutada edrofooniumi. Atrakuuriumi ja edrofooniumi toetuseks on kõige laialdasemalt kliinilisi andmeid.

Edrofoonium

Eesmärk: atrakuuriumi tekitatud lihaste lõõgastumise lõpetamine.

Kindlaksmääratud alternatiivid: muud koliinesteraasi inhibiitorid.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: koliinesteraasi inhibiitor, vajalik neuromuskulaarse blokaadi lõpetamiseks. Hobustel tekitab edrofoonium koliinesteraasi inhibiitoritest kõige vähem kõrvalnähte.

Guaifenesiin

Eesmärk: lihaste lõõgastamine anesteesia ajal.

Kindlaksmääratud alternatiivid: atrakuurium.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: oluline alternatiiv hobuste α-2/ketamiini-ravile, kui α-2-ained ja ketamiin on vastunäidustatud, näiteks selliste hobuste puhul, kes ei reageeri nendele ainetele või kellele need on eelneva manustamise jooksul avaldanud negatiivset mõju. Ülimalt väärtuslik koos ketamiini ja α-2-ainetega, võimaldades tähelepanuväärselt ohutu anesteesia esilekutsumist väljaspool haiglat, millele ei ole tõhusaid alternatiivseid intravenoosseid tehnikaid välja töötatud.

Inhaleeritavad anesteetikumid

Sevofluraan

Eesmärk: inhalatsioonianesteesia jäsememurdude ja muude ortopeediliste vigastustega hobustele ning varssade anesteesia esilekutsumine maski abil.

Kindlaksmääratud alternatiivid: isofluraan, halotaan, enfluraan.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: sevofluraan on vähese metabolismi ja kiire väljutamisega lenduv anesteetikum. Kuigi ELis on isofluraani suhtes kehtestatud jääkide piirnormid, ei sobi isofluraan alati hobuslaste anesteesiaks, sest taastumisel võivad hobused ärrituse tõttu jala murda. Sevofluraan on oluline teatava hobuste kirurgia puhul, kus sujuv taastumine on äärmiselt tähtis, sest on tõestatud, et see tagab hobuste sujuvama ja kontrollituma taastumise. Seepärast eelistatakse seda hobuste jäsememurdude ja muude ortopeediliste vigastuste puhul isofluraanile. Lisaks sellele on sevofluraan ülimalt oluline juhul, kui varssadel kutsutakse anesteesia esile maski abil, sest vastupidiselt ärritavale ning seega köhimist ja hinge kinni hoidmist põhjustavale isofluraanile ei tekita sevofluraan mingit ärritust.

Lokaalanesteetikumid

Bupivakaiin

Eesmärk: lokaalanesteesia.

Kindlaksmääratud alternatiivid: lidokaiin.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: pika toimega lokaalanesteetikum. Toime pikaajaline kestus on vajalik perioperatiivse analgeesia jaoks ja tõsise kroonilise valu raviks, näiteks laminiidi puhul. Bupivakaiin on pikema toimega lokaalanesteetikum kui tavapäraselt kasutatav lidokaiin. Lidokaiin üksinda annab ligikaudu ühetunnise kohaliku anesteesia. Adrenaliini lisamine võib toimet pikendada kahe tunnini, kuid sellega kaasneb kohaliku verevarustuse tõkestamise oht ja seepärast ei ole selline kombinatsioon mitmetes olukordades sobilik. Bupivakaiin annab 4–6 tunnise lokaalanesteesia ja on seepärast operatsioonijärgseks analgeesiaks ja laminiidi ravimiseks palju sobivam, sest sageli piisab ühest süstist – heaolu seisukohast on see parem kui iga tunni tagant korduvad lignokaiinisüstid. Seega ei ole lühema toimega lokaalanesteetikumid eespool nimetatud olukordades sobivad, sest need nõuavad sagedasi täiendavaid süste, millega kaasneb suurem negatiivsete reaktsioonide oht ja mis ei ole vastuvõetavad looma heaolust lähtuvatel põhjustel.

Oksübuprokaiin

Eesmärk: lokaalanesteesia silmades kasutamiseks.

Kindlaksmääratud alternatiivid: muud silmades kasutamiseks ette nähtud lokaalanesteetikumid, näiteks ametokaiin, proksümetakaiin.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: kliinilised kogemused oksübuprokaiiniga on suuremad kui muude ainetega, mida võiks oluliste ainete nimekirja kanda.

Prilokaiin

Eesmärk: lokaalanesteesia enne intravenoosse kateetri paigaldamist.

Kindlaksmääratud alternatiivid: alternatiive ei ole kindlaks määratud.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: teatud preparaatides (lokaalanesteetikumide eutektiline segu) paikseks manustamiseks naha kaudu; imendub naha sisse 40 minutiga. Kasutatakse intravenoosse kateetri paigaldamise hõlbustamiseks, eriti varssade puhul.

Südame-veresoonkonna ravimid

 

Digoksiin

Eesmärk: südamepuudulikkuse ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: alternatiive ei ole kindlaks määratud.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: lisaks sellele on digoksiin ainus ravi kinidiiniravi kõrvalnähtude puhul.

Kinidiinsulfaat ja kinidiinglükonaat

Eesmärk: südame arütmia ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: prokaiinamiid, propanolool.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: arütmiavastane aine. Kasutatakse harva, kuid see on oluline ravivõimalus, sest eri liiki arütmiad nõuavad erinevat toimet. Eelistatuim valik kodade fibrillatsiooni raviks.

Prokaiinamiid

Eesmärk: südame arütmia ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: kinidiinsulfaat ja kinidiinglükonaat, propanolool.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: arütmiavastane aine. Kasutatakse harva, kuid see on oluline ravivõimalus, sest eri liiki arütmiate puhul on vajalik erinev toime.

Propanolool

Eesmärk: südame arütmia ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: kinidiinsulfaat ja kinidiinglükonaat, prokaiinamiid.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: hüpertensioonivastane ravim, mida kasutatakse seepärast, et see avaldab ka teatud arütmiavastast mõju. Kasutatakse harva, kuid see on oluline ravivõimalus. Arütmiate erineva patofüsioloogia tõttu on äärmiselt oluline, et oleks võimalik valida mitmete toimivate ravimite vahel, mis võimaldaksid konkreetset seisundit ravida. Selliste ravimite kasutamine koosneb tavaliselt ühekordsest ravist normaalse rütmi taastamiseks, mille kordamine võib olla vajalik üksnes harvadel juhtudel.

Krambid

 

Fenütoiin

Eesmärk: varssade krambivastane ravi. Rabdomüolüüsi ravi. Kukesammu ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: diasepaam, primidoon, dantroleennaatrium (rabdomüolüüsi puhul).

Konkreetsete eeliste kirjeldus: tähtis krambivastane ravim varssadele. Tavaliselt kasutatakse fenütoiini krambihoogude ravis juhul, kui primidooni/fenobarbitaali abil ei ole võimalik krambihoogu kontrolli alla saada. Fenütoiin on kaltsiumkanali blokaator, mis on kasulik rabdomüolüüsi korduvate vormide puhul.

Primidoon

Eesmärk: varssade krambivastane ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: diasepaam, fenütoiin.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: primidooni kasutatakse diasepaami järelravina või selle alternatiivina.

Mao ja soolte ravimid

 

Betanekool

Eesmärk: soolesulguse ravi, varssade gastroduodenaalsete ahendite ravi, täiskasvanud loomade väikese korduva käärsooletoppamuse ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: neostigmiin, metoklopramiid, tsisapriid, erütromütsiin ja muud prokineetilised ained.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: betanekool on kolinergiline muskariini agonist, mis stimuleerib atsetüülkoliini retseptoreid mao ja soolte silelihastel, sundides neid kokku tõmbuma. On tõestatud, et see kiirendab mao ja umbsoole tühjenemist. On tõestatud, et nii betanekool kui ka metoklopramiid on kasulikud operatsioonijärgse soolesulguse ravis.

Naatriumdioktüülsulfosuktsinaat

Eesmärk: kõhukinnisuse ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: mineraalõli.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: tagab mineraalõliga võrreldes soolesisu suurema pehmenemise, kuna võimendab vee tungimist kokkusurutud fekaalmassi.

Metoklopramiid

Eesmärk: operatsioonijärgse soolesulguse ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: betanekool, neostigmiin, tsisapriid, erütromütsiin ja muud prokineetilised ained.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: metoklopramiid on asendatud bensamiid, millel on mitmeid toimemehhanisme: 1) see on dopamiiniretseptorite antagonist, 2) see suurendab atsetüülkoliini vabanemist kolinergilistest neuronitest ja 3) sellel on adrenergiline blokeeriv toime. See aitab tõhusalt taastada mao ja soolte koordinatsiooni pärast operatsiooni ning vähendab mao refluksi kogumahtu, määra ja kestust. Metoklopramiid on prokineetiline ravim, mis toimib peamiselt seedekulgla proksimaalses osas. On tõestatud, et nii betanekool kui ka metoklopramiid on kasulikud operatsioonijärgse soolesulguse ravis.

Propanteliinbromiid

Eesmärk: antiperistaltiline.

Kindlaksmääratud alternatiivid: atropiin ja lahjendatult, rektaalselt klistiirina manustatav lidokaiin.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: propanteliinbromiid on antikolinergiliste omadustega sünteetiline kvaternaarne ammooniumiühend, mis piirab mao ja soolte motoorikat ja spasme ning vähendab maohappe eritumist. Samuti piirab see atsetüülkoliini toimet parasümpaatilise närvisüsteemi postganglionaarsetes närvilõpmetes. Selle toime sarnaneb atropiini toimega, kuid kestab kauem (kuus tundi). Propanteliinbromiid on oluline ravivõimalus peristaltika vähendamisel, et vältida rektaalseid rebendeid rektaalse palpatsiooni ajal või uurida ja ravida potentsiaalseid rektaalseid rebendeid juhul, kui lidokaiini klistiiri tõhus läbiviimine on raske.

Rabdomüolüüs

 

Dantroleennaatrium

Eesmärk: rabdomüolüüsi ravi. Pahaloomulise hüpertermia ravi anesteesia ajal.

Kindlaksmääratud alternatiivid: fenütoiin.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: dantroleen avaldab lihaseid lõõgastavat toimet, toimides otse lihasele ja piirates kaltsiumi vabanemist sarkoplasmaatilisest retiikulumist, ning põhjustab seega ärrituse ja kontraktsiooni vahelise seose katkemise. On leitud, et nii fenütoiin kui ka dantroleennaatrium on kasulikud rabdomüolüüsi korduvate vormide ravimisel.

Mikroobivastased ained

Klebsiella ssp. nakkuste

Tikartsilliin

Eesmärk: Klebsiella ssp. nakkuste ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: alternatiive ei ole kindlaks määratud.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: spetsiaalne antibiootikum Klebsiella ssp. nakkuste raviks.

Rhodococcus equi nakkused

Asitromütsiin

Eesmärk: Rhodococcus equi nakkuste ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: erütromütsiin.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: tavapärane ravi koos rifampitsiiniga, mida varsad taluvad paremini kui erütromütsiini.

Rifampitsiin

Eesmärk: Rhodococcus equi nakkuste ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: alternatiive ei ole kindlaks määratud.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: Rhodococcus equi ravi koos erütromütsiini või asitromütsiiniga. Ravi eelistatuima valiku kohaselt.

Septiline artriit

Amikatsiin

Eesmärk: septilise artriidi ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: gentamitsiin või muud aminoglükosiidid.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: varsad taluvad seda paremini kui gentamitsiini või muid aminoglükosiide.

Hingamisteede ravimid

 

Ambroksool

Eesmärk: surfaktandi stimuleerimine enneaegsetel varssadel.

Kindlaksmääratud alternatiivid: alternatiive ei ole kindlaks määratud.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: alternatiivid puuduvad.

Ipratroopiumbromiid

Eesmärk: bronhide laienemine.

Kindlaksmääratud alternatiivid: alternatiive ei ole kindlaks määratud.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: antikolinergiline toime. Vajalik ravivõimalus, sest on mõnedel juhtudel β-agonistidest tulemuslikum.

Oksümetasoliin

Eesmärk: ninaturse ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: fenüülefriin.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: tugevate vasokonstriktiivsete omadustega α-adrenoretseptori agonist, mida eelistatakse fenüülefriinile selle pikema toime tõttu.

Algloomavastased ravimid

 

Isometamiidium

Eesmärk: (algloomade põhjustatud) hobuste entsefalomüeliidi ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: pürimetamiin.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: mõnikord ei allu haigus pürimetamiiniravile ja seepärast on vaja alternatiivi.

Pürimetamiin

Eesmärk: (algloomade põhjustatud) hobuste entsefalomüeliidi ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: isometamiidium.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: koos sulfadiasiini-sulfoonamiidiga kasutades on edu tagatud vähemalt 75 % juhtudest.

Silmaravimid

Silmade haavandid

Atsükloviir

Eesmärk: silmade haavandite ravi (viirusevastane ravim). Paikne kasutamine.

Kindlaksmääratud alternatiivid: idoksuridiin.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: nii atsükloviir kui ka idoksuridiin on osutunud haavandilise herpeskeratiidi ravis võrdselt tõhusaks.

Idoksuridiin

Eesmärk: silmade haavandite ravi (viirusevastane ravim). Paikne kasutamine.

Kindlaksmääratud alternatiivid: atsükloviir.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: nii atsükloviir kui ka idoksuridiin on osutunud haavandilise herpeskeratiidi ravis võrdselt tõhusaks.

Glaukoom

Fenüülefriin

Eesmärk: glaukoomi, pisaravoolu, ninaturse ja hüpersplenismi ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: tropikamiid (glaukoomi puhul), muudel juhtudel ei ole alternatiive kindlaks määratud.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: nii fenüülefriin kui ka tropikamiid on osutunud glaukoomi ravis võrdselt tõhusaks.

Tropikamiid

Eesmärk: glaukoomi ravi. Paikne kasutamine.

Kindlaksmääratud alternatiivid: fenüülefriin.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: nii fenüülefriin kui ka tropikamiid on osutunud glaukoomi ravis võrdselt tõhusaks.

Dorsolamiid

Eesmärk: glaukoomi ravi. Paikne kasutamine.

Kindlaksmääratud alternatiivid: latanoprost, timoloolmaleaat.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: konkreetne toime karboanhüdraasi inhibiitorina. Oluline ravivõimalus.

Latanoprost

Eesmärk: glaukoomi ravi. Paikne kasutamine.

Kindlaksmääratud alternatiivid: dorsolamiid, timoloolmaleaat.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: konkreetne toime prostaglandiin F2α analoogina. Oluline ravivõimalus.

Timoloolmaleaat

Eesmärk: glaukoomi ravi. Paikne kasutamine.

Kindlaksmääratud alternatiivid: dorsolamiid, latanoprost.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: konkreetne toime mitteselektiivse beeta-adrenoretseptorite blokaatorina; tekitab vasokonstriktsiooni, mis omakorda põhjustab vesivedeliku tekke vähenemist. Oluline ravivõimalus.

Tsüklosporiin A

Eesmärk: immuunsupressiivne ravim, mida kasutatakse silma autoimmuunsete haiguste ravis.

Kindlaksmääratud alternatiivid: alternatiive ei ole kindlaks määratud.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: alternatiivid puuduvad.

Ketorolak

Eesmärk: silmavalu ja -põletiku ravi, mittesteroidne põletikuvastane ravim, silmatilgad, paikne kasutamine.

Kindlaksmääratud alternatiivid: alternatiive ei ole kindlaks määratud.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: kliinilised kogemused ketorolakiga on suuremad kui muude ainetega, mida võiks oluliste ainete nimekirja kanda.

Ofloksatsiin

Eesmärk: tavapäraselt kasutatavale oftalmilisele antibiootikumiravile mitte alluva silmapõletiku ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: tsiprofloksatiin, tsefamandool, tavapäraselt kasutatav oftalmiline antibiootikumiravi.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: kliinilised kogemused ofloksatsiiniga on suuremad kui muude ainetega, mida võiks oluliste ainete nimekirja kanda. Võrreldes tavapäraselt kasutatava oftalmilise antibiootikumiraviga peaks ofloksatsiini kasutama varuvõimalusena üksikute juhtumite korral.

Fluorestsiin

Eesmärk: sarvkesta haavandite diagnoosimise vahend, paikne kasutamine.

Kindlaksmääratud alternatiivid: Rose Bengal.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: Rose Bengalil on teatud viirusevastane toime, samas kui fluorestsiin ei avalda viiruse paljunemisele märkimisväärset mõju. Seega võib Rose Bengali diagnostiline kasutamine enne viiruse kultiveerimist positiivse tulemuse välistada. Seepärast on fluorestsiin juhul, kui kavandatakse viiruse kultiveerimist, eelistatuim diagnoosimise vahend.

Rose Bengal

Eesmärk: sarvkesta varaste kahjustuste diagnoosimise vahend, paikne kasutamine.

Kindlaksmääratud alternatiivid: fluorestsiin.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: Rose Bengal on eelistatuim diagnoosimise vahend sarvkesta väga varaste kahjustuste kindlaksmääramiseks.

Hüdroksüpropüülmetüültselluloos

Eesmärk: sarvkesta kaitse, paikne kasutamine.

Kindlaksmääratud alternatiivid: alternatiive ei ole kindlaks määratud.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: alternatiivid puuduvad.

Hüperlipeemia

 

Insuliin

Eesmärk: hüperlipeemia ravi kasutatuna koos glükoosiraviga, ainevahetushäirete diagnoosimine.

Kindlaksmääratud alternatiivid: alternatiive ei ole kindlaks määratud.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: alternatiivid puuduvad.

Seenhaigused

 

Griseofulviin

Eesmärk: süsteemne seentevastane kasutamine. Pügaraigi ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: alternatiive ei ole kindlaks määratud.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: oraalselt manustatuna avaldab griseofulviin tõhusat toimet Trichophytoni, Microsporumi ja Epidermophytoni vastu.

Ketokonasool

Eesmärk: süsteemne seentevastane kasutamine. Seente tekitatud kopsupõletiku ja kuulmetõrve mükoosi ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: muud asoolid, näiteks itrakonasool.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: kliinilised kogemused ketokonasooliga on suuremad kui muude ainetega, mida võiks oluliste ainete nimekirja kanda.

Mikonasool

Eesmärk: silma seenhaiguste ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: alternatiive ei ole kindlaks määratud.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: paikne kasutamine haigel silmal, avaldab laiemat seentevastast toimet ja/või ärritab vähem kui muud seentevastased ained.

Nüstatiin

Eesmärk: pärmseente tekitatud silmade ja genitaaltrakti nakkuste ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: alternatiive ei ole kindlaks määratud.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: konkreetne toime pärmseente tekitatud nakkuste vastu.

Mitmesugused ravimid

 

Kondroitiinsulfaat

Eesmärk: kõhrede ravi. Kõhrede kaitse. Artriidi ravi.

Kindlaksmääratud alternatiivid: alternatiive ei ole kindlaks määratud.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: kliiniline paranemine leiab tõenäoliselt aset tänu põletikuvastasele toimele, sealhulgas PGE2 sünteesile ja tsütokiini vabanemise pidurdamisele.

Domperidoon

Eesmärk: märade agalaktia.

Kindlaksmääratud alternatiivid: alternatiive ei ole kindlaks määratud.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: dopamiini antagonist, mis suurendab prolaktiini teket.

Oksütotsiin ei ole sobiv alternatiiv, sest see paneb piima voolama, mitte ei suurenda piima teket, mis on domperidooniravi eesmärk. Lisaks sellele võib oksütotsiin suurtes kogustes kasutatuna põhjustada kõhuvalu.

Hüdroksüetüültärklis

Eesmärk: kolloidne vere- ja plasmamahu asendamine.

Kindlaksmääratud alternatiivid: alternatiive ei ole kindlaks määratud.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: praktiline ja lihtsalt kättesaadav alternatiiv verele või plasmale.

Imipramiin

Eesmärk: farmakoloogiliselt esile kutsutud ejakulatsioon ejakulatsioonihäiretega täkkudel.

Kindlaksmääratud alternatiivid: alternatiive ei ole kindlaks määratud.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: alternatiivid puuduvad.

Türeotropiini vabastajahormoon

Eesmärk: diagnostiline aine, mida kasutatakse kilpnäärme ja ajuripatsi haiguste kindlaksmääramiseks.

Kindlaksmääratud alternatiivid: alternatiive ei ole kindlaks määratud.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: alternatiivid puuduvad.

Baariumsulfaat

Eesmärk: radiograafiline kontrastaine, mida kasutatakse söögitoru ning mao ja soolte kontrastuuringutes.

Kindlaksmääratud alternatiivid: alternatiive ei ole kindlaks määratud.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: alternatiivid puuduvad.

Ioheksool

Eesmärk: radiograafiline kontrastaine, mida kasutatakse alumiste kuseteede uuringutes, artrograafias, müelograafias, stsinti- või fistulograafias ja dakrüotsüstograafias.

Kindlaksmääratud alternatiivid: jopamidool.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: mitteioonne madala osmolaalsusega kontrastaine. Ioheksool ja jopamidool on võrdselt aktsepteeritavad.

Jopamidool

Eesmärk: radiograafiline kontrastaine, mida kasutatakse alumiste kuseteede uuringutes, artrograafias, müelograafias, stsinti- või fistulograafias ja dakrüotsüstograafias.

Kindlaksmääratud alternatiivid: ioheksool.

Konkreetsete eeliste kirjeldus: mitteioonne madala osmolaalsusega kontrastaine. Ioheksool ja jopamidool on võrdselt aktsepteeritavad.


Top