Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1320

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1320/2006, 5. september 2006 , millega kehtestatakse nõukogu määrusega (EÜ) nr 1698/2005 sätestatud maaelu arengu toetusele ülemineku eeskirjad

OJ L 243, 6.9.2006, p. 6–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 119–132 (MT)
Special edition in Bulgarian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 110 - 123
Special edition in Romanian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 110 - 123
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 45 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1320/oj

6.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 243/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1320/2006,

5. september 2006,

millega kehtestatakse nõukogu määrusega (EÜ) nr 1698/2005 sätestatud maaelu arengu toetusele ülemineku eeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti, eriti selle artikli 32 lõiget 5,

võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta, (1) eriti selle artikli 92 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrus (EÜ) nr 1698/2005 hakkab kehtima 1. jaanuarist 2007. Nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1257/1999 (Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks) (2) sätteid, mis tunnistati määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 93 kehtetuks alates 1. jaanuarist 2007, kohaldatakse edasi komisjoni poolt nende sätete alusel enne 1. jaanuari 2007 heaks kiidetud meetmete suhtes.

(2)

Et hõlbustada üleminekut määruse (EÜ) nr 1257/1999 kohastelt praegustelt toetuskavadelt määruse (EÜ) nr 1698/2005 kohastele maaelu arengu toetustele 1. jaanuarist 2007 algaval programmiperioodil (“uus programmiperiood”), tuleks vastu võtta üleminekueeskirjad, et vältida raskusi või viivitusi maaelu arengu toetuse rakendamisel üleminekuperioodi jooksul.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1698/2005 kohane maaelu arengu toetus hõlmab uut programmiperioodi, samas kui määruse (EÜ) nr 1257/1999 kohane maaelu arengu toetus hõlmab programmiperioodi, mis lõpeb 31. detsembril 2006 (“käesolev programmiperiood”). Sõltuvalt kaasatud rahastamisallikast ja selle finantsjuhtimise eeskirjadest käesoleval programmiperioodil vastavalt määruse (EÜ) nr 1257/1999 artiklitele 35 ja 36 ning artikli 47b lõikele 1 tuleks teha vahet ühelt poolt EAGGFi tagatisrahastu põhistest 15. oktoobril 2006 lõppeva majandusaasta liigendamata eelarveeraldistest 30. aprillil 2004 ühendusse kuulunud liikmesriikidele antava toetuse ja teiselt poolt nõukogu 21. juuni 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1260/1999 (millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta) (3) artiklite 29–32 sätete kohaselt EAGGFi arendus- või tagatisrahastust kõikidele liikmesriikidele makstavate muude toetuste vahel. Viimasel juhul on kulutuste abikõlblikkuse lõpptähtaeg kehtestatud ühenduse toetusi heaks kiitvates otsustes.

(4)

Tuleks kehtestada üleminekusätted 30. aprillil 2004 ühendusse kuulunud liikmesriikide kavadele EAGGFi tagatisrahastust antava maaelu arengutoetuse maksete kohta 16. oktoobrist31. detsembrini 2006 ning käesoleva programmiperioodi toetusesaajate suhtes võetud kohustuste kohta, mille alusel võidakse toetust maksta uuel programmiperioodil pärast 31. detsembrit 2006.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1260/1999 artiklite 29–32 kohaselt kõikides asjaomastes liikmesriikides EAGGFi arendus- või tagatisrahastust makstavate muude toetuste osas tuleks käesoleva ja uue programmiperioodi kattumise tõttu 1. jaanuarist 2007 kuni kulutuste abikõlblikkuse lõpptähtajani, mis on määratud otsustes maksta ühenduse toetust, teha hulk üleminekukorraldusi, mis on seotud üldiste põhimõtetega ja maaelu arengu mõnede meetmetega, sealhulgas mitmeaastaseid kohustusi hõlmavate meetmetega. Vähem soodsate alade ja põllumajanduse keskkonnapoliitika osas näeb nõukogu 29. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) (4) artikli 5 lõige 1 ette heade põllumajanduslike tootmisviiside kohaldamise määruse (EÜ) nr 1257/1999 raames. Konkreetselt põllumajanduse keskkonnapoliitika osas võimaldab komisjoni 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 817/2004 (millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/1999 (Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks) kohaldamiseks) (5) artikli 21 lõige 3 liikmesriikidel pikendada põllumajanduse keskkonnakohustusi käesoleval programmiperioodil.

(6)

Oleks vaja tagada üleminek ühelt programmiperioodilt teisele Tšehhi Vabariigis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias (“uued liikmesriigid”) seoses määruse (EÜ) nr 1257/1999 artikli 33l lõigetes 2a ja 2b neile tehtud erandiga ühenduse standarditele vastavuse osas.

(7)

Uue programmiperioodi paremaks rakendamiseks põllumajanduse keskkonnapoliitika ja loomade heaolu alal peaks liikmesriikidel olema võimalik lubada määruse (EÜ) nr 1257/1999 alusel võetud põllumajanduse keskkonna- ja loomade heaolu kohustuste teisendamist uuteks kohustusteks üldjuhul viieks kuni seitsmeks aastaks määruse (EÜ) nr 1698/2005 kohaselt eeldusel, et uute kohustustega parandatakse keskkonda ja suurendatakse loomade heaolu.

(8)

Tehnilise abiga seotud kulutuste suhtes on vaja kehtestada ülemineku erieeskirjad, sealhulgas igat tüüpi kavade eel- ja järelhindamise suhtes.

(9)

Üleminek uuele programmiperioodile tuleks tagada uutes liikmesriikides teatavate meetmete osas, mis hõlmavad mitmeaastaseid kohustusi vastavalt nõukogu 21. juuni 1999. aasta määrusele (EÜ) nr 1268/1999 ühenduse toetuse kohta ühinemiseelsetele meetmetele põllumajanduse ja maaelu arendamiseks Kesk- ja Ida-Euroopa kandidaatriikides ühinemiseelsel perioodil. (6)

(10)

Liikmesriigid peaksid oma juhtimis- ja kontrollsüsteemide abil tagama üleminekumeetmete selge kindlaksmääramise. See on eriti oluline kõikides liikmesriikides teatavat tüüpi toetuste puhul, et tagada usaldusväärne finantsjuhtimine ning vältida topeltrahastamise ohtu programmiperioodide kattumise tõttu 1. jaanuarist 2007 kuni kulutuste abikõlblikkuse lõpptähtajani, mis on määratud otsustes maksta ühenduse toetust.

(11)

Maaelu arengu meetmete selgeks kindlaksmääramiseks kahel programmiperioodil tuleks esitada käesoleva ja uue programmiperioodi meetmete vastavuse tabel.

(12)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas maaelu arengu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   JAOTIS

KOHALDAMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Käesoleva määrusega sätestatakse erieeskirjad, et hõlbustada üleminekut määruste (EÜ) nr 1257/1999 ja (EÜ) nr 1268/1999 kohastelt maaelu arengu kavadelt määruse (EÜ) nr 1698/2005 kohastele.

Artikkel 2

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

EAGGFi tagatisrahastust kaasrahastatavad meetmed – määruses (EÜ) nr 1257/1999 sätestatud maaelu arengu meetmed, mida kaasrahastab Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu ning mida kohaldatakse 30. aprillil 2004. aastal ühendusse kuulunud liikmesriikides;

b)

EAGGFi arendus- ja/või tagatisrahastu kaasrahastatavad meetmed –

i)

määruses (EÜ) nr 1257/1999 sätestatud maaelu arengu meetmed, mida kaasrahastatakse EAGGFi arendusrahastust, mida rakendatakse kõikides liikmesriikides ja mille kohta kehtib määrus (EÜ) nr 1260/1999;

ii)

ühenduse Leader-algatuse kohased meetmed, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 20 lõike 1 punktiga c;

iii)

määruses (EÜ) nr 1257/1999 sätestatud maaelu arengu meetmed, mida kaasrahastatakse EAGGFi tagatisrahastust, mida rakendatakse kõikides uutes liikmesriikides ja mille kohta kehtivad määruse (EÜ) nr 1260/1999 artiklid 29–32;

c)

uued liikmesriigid – Tšehhi Vabariik, Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia;

d)

käesolev programmiperiood – määruses (EÜ) nr 1257/1999 sätestatud programmiperiood, mis lõpeb 31. detsembril 2006;

e)

uus programmiperiood – määruses (EÜ) nr 1698/2005 sätestatud programmiperiood, mis algab 1. jaanuaril 2007;

f)

kohustused – liikmesriikide juriidilised kohustused nende ees, kes saavad toetusi maaelu arendamise meetmetest;

g)

maksed – liikmesriikide maksed maaelu arengu meetmetest abisaajatele;

h)

mitmeaastased kohustused – kohustused, mis on seotud järgmiste meetmetega:

i)

põllumajandustootjate ja -töötajate ennetähtaegselt pensionile jäämine, põllumajanduse keskkonnapoliitika ja loomade heaolu, nõuetega vastavusse viimise toetus põllumajandustootjatele, toidu kvaliteedi toetus põllumajandustootjatele, põllumajandusmaa metsastamine, elatustalude toetus ja tootjarühmade loomise toetus;

ii)

kohustused abistada intressitoetuse, liisingutoetuse ja noorte põllumajandustootjate starditoetusega, mille puhul määruse (EÜ) nr 1257/1999 artikli 8 lõike 2 punktis a viidatud ühekordne makse on jaotatud mitmeks osamakseks, mis makstakse rohkem kui 12 kuu jooksul pärast esimest osamakset.

II   JAOTIS

MÄÄRUSE (EÜ) NR 1257/1999 ÜLEMINEKUEESKIRJAD

1.   PEATÜKK

EAGGFi tagatisrahastust kaasrahastatavad meetmed

Artikkel 3

1.   Käesoleval programmiperioodil 16. oktoobrist31. detsembrini 2006 tehtavad maksed on nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 (7) artikli 39 lõike 1 punkti c kohaselt Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) jaoks abikõlblikud ainult siis, kui need on tehtud pärast nimetatud määruse artikli 39 lõike 1 punkti a teise lausega lubatud maksete lõpetamist.

Esimeses lõikes viidatud abikõlblikest maksetest teatatakse komisjonile 31. jaanuariks 2007, olenemata sellest, kas komisjon on asjaomase maaelu arengu kava heaks kiitnud. Komisjon teeb makse siiski ainult siis, kui kava on heaks kiidetud.

2.   Käesoleval programmiperioodil võetud kohustuste põhjal pärast 31. detsembrit 2006 tehtavad maksed on uuel programmiperioodil EAFRD jaoks abikõlblikud.

Maksed, mis on seotud 31. detsembriks 2006 võetud mitmeaastaste kohustustega, peavad vastama uue programmiperioodi abikõlblikkuse tingimustele pärast 31. detsembrit 2008 tehtud osas.

Uue programmiperioodi maaelu arengu kavades tuleb sätestada esimeses lõigus nimetatud kulutused.

2.   PEATÜKK

EAGGFi arendus- ja/või tagatisrahastust kaasrahastatavad meetmed

1.   Jagu

Ühiseeskirjad

Artikkel 4

1.   Piiramata artikleid 5 ja 6, võivad liikmesriigid käesoleval programmiperioodil jätkata kohustuste võtmist ning teha makseid 1. jaanuarist 2007 kuni kulutuste abikõlblikkuse lõpptähtajani, mis on kindlaks määratud otsustes maksta ühenduse toetust rakenduskavadele või maaelu arengu programmdokumentidele.

I lisas loetletud teatavat tüüpi meetmete või osameetmete suhtes hakkavad liikmesriigid võtma määruse (EÜ) nr 1698/2005 kohaseid kohustusi alates kuupäevast, mil käesoleva lõike esimese lõigu kohaselt lõpeb kava tasandil kohustuste võtmine käesoleval programmiperioodil.

Käesoleva lõike teist lõiku võib mitte kohaldada üleminekule ühenduse Leader-algatuselt uue programmiperioodi Leader-teljele, kui uueks programmiperioodiks valitud kohaliku arengu komplekssed strateegiad, mida määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 62 nimetatud kohalikud tegevusrühmad peavad rakendama, on uued ja/või sama maapiirkond ei ole saanud toetust ühenduse algatusest Leader.

2.   Käesoleval programmiperioodil võetud kohustustega seotud kulutused, mille makseid tehakse pärast selle programmiperioodi kulutuste abikõlblikkuse lõpptähtaega, on artiklite 7 ja 8 kohaselt kõlblikud uuel programmiperioodil EAFRDst abi saama.

Artikkel 5

1.   Põllumajanduse keskkonnapoliitika ja loomade heaolu meetmete puhul uutes liikmesriikides on uuel programmiperioodil kõlblikud EAFRDst abi saama ainult käesoleva programmiperioodi 31. detsembriks 2006 võetud kohustustega seotud kulutused, mille maksed tuleb teha pärast seda kuupäeva.

2.   Esimeses lõigus nimetatud kulutused on uuel programmiperioodil kõlblikud EAFRDst abi saama:

a)

alates käesoleva programmiperioodi kulutuste abikõlblikkuse lõpptähtajast, kui maksete tegemist jätkatakse pärast seda tähtaega, või

b)

alates varasemast kuupäevast, kui nimetatud punktis a, kuid pärast 1. jaanuari 2007, kui kavale ja/või meetmele eraldatud summa on juba ära kasutatud.

Uue programmiperioodi maaelu arengu kavades tuleb sätestada esimeses lõikes nimetatud kulutused.

Artikkel 6

1.   Kulutustest, mis tulenevad hiljemalt 2006. aastal võetud kohustustest maksta uute liikmesriikide vähem soodsates piirkondades kompenseerivaid toetusi, võib teatada kuni käesoleva programmiperioodi kulutuste abikõlblikkuse lõpptähtajani.

Kui kavale ja/või meetmele eraldatud summa on ära kasutatud enne esimeses lõigus nimetatud lõpptähtaega, kuid pärast 1. jaanuari 2007, võib edasiste kulutuste tegemiseks seoses hiljemalt 2006. aastal võetud kohustustega saada uuel programmiperioodil EAFRDst abi ainult siis, kui uue programmiperioodi maaelu arengu kavas on sellised kulutused ette nähtud.

2.   Uute liikmesriikide vähem soodsate piirkondade kompenseerivate toetustega seotud kohustustest aastateks 2007 ja 2008 tulenevad kulutused kaetakse EAFRDst ja need peavad olema kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1698/2005.

Artikkel 7

1.   Kulutused, mis tulenevad muudest kui põllumajanduse keskkonnapoliitika ja loomade heaoluga seotud mitmeaastastest kohustustest ja kuuluvad väljamaksmisele pärast käesoleva programmiperioodi kulutuste abikõlblikkuse lõpptähtaega, on uuel programmiperioodil kõlblikud EAFRDst abi saama.

2.   Esimeses lõigus nimetatud kulutused on uuel programmiperioodil kõlblikud EAFRDst abi saama:

a)

alates käesoleva programmiperioodi kulutuste abikõlblikkuse lõpptähtajast, kui makseid jätkatakse pärast seda tähtaega, või

b)

alates varasemast kuupäevast, kui nimetatud punktis a, kuid pärast 1. jaanuari 2007, kui kavale ja/või meetmele eraldatud summa on juba ära kasutatud.

Uue programmiperioodi maaelu arengu kavades tuleb sätestada esimeses lõigus viidatud kulutused.

Artikkel 8

1.   Muude kui mitmeaastaste kohustustega seotud meetmete puhul, mille suhtes kohustused abisaajate ees on võetud enne käesoleva programmiperioodi abikõlblikkuse lõpptähtaega, on kõik pärast seda tähtaega toimuvate maksetega seotud kulutused uue programmiperioodi raames kõlblikud EAFRDst abi saama eeldusel, et:

a)

liikmesriigi pädev asutus jagab meetmed kaheks selgelt eristatavaks rahaliseks ja füüsiliseks osaks või arenguetapiks, mis vastavad kahele programmiperioodile;

b)

meetmete kaasrahastamise ja abikõlblikkuse tingimused uuel programmiperioodil on täidetud.

2.   Kui käesoleva programmiperioodi summad kasutatakse ära enne lõikes 1 nimetatud lõpptähtaega, on maksete jätkamisel pärast seda varasemat kuupäeva tehtavad kulutused uuel programmiperioodil kõlblikud EAFRDst abi saama, kui lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud.

3.   Liikmesriigid peavad oma uue programmiperioodi maaelu arengu kavades teatama, kas nad kasutavad asjaomaste meetmete puhul lõigetes 1 ja 2 nimetatud võimalusi.

2.   Jagu

Erieeskirjad uutele liikmesriikidele

Artikkel 9

Arvestades vastavust ühenduse standarditele määruse (EÜ) nr 1257/1999 artikli 33l lõigete 2a ja 2b kohaselt, on käesoleva programmiperioodi kulutuste abikõlblikkuse lõpptähtajaks abi saajate ees võetud kohustuste täitmisega seotud kulutused uue programmiperioodi raames kõlblikud EAFRDst abi saama, kui sellised kulutused on ette nähtud uue programmiperioodi maaelu arengu kavas.

Artikkel 10

EAFRD ei toeta järgmiste meetmete makseid uuel programmiperioodil:

a)

määruse (EÜ) nr 1257/1999 artiklis 33g nimetatud põllumajandusettevõtete nõuande- ja teabeleviteenused;

b)

määruse (EÜ) nr 1257/1999 artiklis 33h nimetatud täiendavad otsetoetused;

c)

määruse (EÜ) nr 1257/1999 artiklis 33i nimetatud täiendav riigiabi Maltal;

d)

määruse (EÜ) nr 1257/1999 artiklis 33j nimetatud toetus täistööajaga põllumajandustootjatele Maltal.

3.   PEATÜKK

Põllumajanduse keskkonnameetmete ja loomade heaolu meetmete suhtes kohaldatavad erisätted

Artikkel 11

Enne määruse (EÜ) nr 1257/1999 VI peatüki alusel võetud kohustuse täitmiseks ette nähtud ajavahemiku lõppu võib liikmesriik lubada kõnealuse kohustuse teisendamist määruse (EÜ) nr 1698/2005 kohaseks, üldjuhul viie- kuni seitsmeaastase kestusega uueks kohustuseks, kui:

a)

selline teisendamine on vaieldamatult kasulik keskkonna parandamiseks või loomade heaolu suurendamiseks ja

b)

sellega tõhustatakse oluliselt senist kohustust.

4.   PEATÜKK

Tehnilise abiga seotud kulutused

1.   Jagu

EAGGFi tagatisrahastust kaasrahastatavate meetmetega seotud kulutused

Artikkel 12

1.   Uue programmiperioodi eelhindamisega seotud kulutused, mis on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 85, võib määruse 1290/2005 artikli 39 lõike 1 punktis a kindlaksmääratud aja jooksul katta EAGGFi tagatisrahastust käesoleva programmiperioodi raames, kui peetakse kinni määruse (EÜ) nr 817/2004 artikli 59 teises lõigus nimetatud ülemmäärast 1 %.

2.   Käesoleva programmiperioodi järelhindamisega seotud kulutused, mis on ette nähtud määruse (EÜ) nr 817/2004 artiklis 64, on kõlblikud uue programmiperioodi maaelu arengu kava tehnilisest abist abi saama, kui see toimub määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 66 lõike 2 teise lõigu sätete kohaselt ja on kavas ette nähtud.

2.   Jagu

EAGGFi arendus- ja/või tagatisrahastust kaasrahastatavate meetmetega seotud kulutused

Artikkel 13

1.   EAFRD ei toeta uuel programmiperioodil käesoleva programmiperioodi kulutusi, mis tehakse pärast käesoleva programmiperioodi kulutuste abikõlblikkuse tähtaega ja on seotud komisjoni määruse (EÜ) nr 1685/2000 (8) lisa eeskirja nr 11 punktides 2 ja 3 ette nähtud meetmetega, välja arvatud järelhindamised, auditid ja lõpparuannete koostamine.

2.   Käesoleva programmiperioodi kulutused, mis on tehtud enne selle programmiperioodi kulutuste abikõlblikkuse tähtaega ja on seotud määruse (EÜ) nr 1685/2000 lisa eeskirja nr 11 punkti 2.1 esimeses taandes ja punktis 3 ette nähtud meetmetega uue programmiperioodi maaelu arengu kavade koostamiseks, sealhulgas määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 85 nimetatud eelhindamisega, on abikõlblikud praeguste rakenduskavade või maaelu arengu programmdokumentide tehnilisest abist, kui selle eeskirja punktide 2.2–2.7 ja 3 tingimused on täidetud.

3.   Käesoleva programmiperioodi järelhindamisega seotud kulutused, mis on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1260/1999 artiklis 43, võivad olla kõlblikud EAFRDst abi saama uue programmiperioodi kavade tehnilise abi raames, kui need vastavad määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 66 lõike 2 teise lõigu sätetele ja on kavas ette nähtud.

III   JAOTIS

MÄÄRUSE (EÜ) NR 1268/1999 ÜLEMINEKUEESKIRJAD

Artikkel 14

Määruse (EÜ) nr 1268/1999 artikli 2 neljandas, seitsmendas ja neljateistkümnendas taandes nimetatud meetmete osas on pärast 31. detsembrit 2006 tehtavate maksetega seotud kulutused kõlblikud uue programmiperioodi raames EAFRDst abi saama, kui määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 71 lõike 1 tingimused on täidetud ja need kulutused on ette nähtud uue programmiperioodi kavas.

IV   JAOTIS

LÕPPSÄTTED

Artikkel 15

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvad üleminekumeetmed on nende juhtimis- ja kontrollsüsteemide abil selgelt kindlaksmääratavad.

Artikkel 16

Käesoleva ja uue programmiperioodi meetmete vastavustabel on esitatud II lisas.

Artikkel 17

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. september 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 277, 21.10.2005, lk 1.

(2)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 80. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2223/2004 (ELT L 379, 24.12.2004, lk 1).

(3)  EÜT L 161, 26.6.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 173/2005 (ELT L 29, 2.2.2005, lk 3).

(4)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1156/2006 (ELT L 208, 29.7.2006, lk 3).

(5)  ELT L 153, 30.4.2004, lk 30. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1360/2005 (ELT L 214, 19.8.2005, lk 55).

(6)  EÜT L 161, 26.6.1999, lk 87. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2112/2005 (ELT L 344, 27.12.2005, lk 23).

(7)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1.

(8)  EÜT L 193, 29.7.2000, lk 39.


I LISA

Artikli 4 lõike 1 teises lõigus nimetatud maaelu arengu meetmete või osameetmete tüübid:

koolitus;

noorte põllumajandustootjate starditoetus;

ennetähtaegselt pensionile jäämine (uued liikmesriigid);

nõuandeteenuste kasutamine (uued liikmesriigid);

põllumajandusettevõtte nõuande-, asendus- ja juhtimisteenuste loomine (kõik asjaomased liikmesriigid)/nõuande- ja teabeleviteenuste osutamine (uued liikmesriigid);

investeeringud põllumajandusettevõtetesse;

investeeringud metsadesse;

põllumajandustoodete ja metsandussaaduste töötlemine/turustamine;

maaparandus, ümberkruntimine, veevarude majandamine, põllumajanduse infrastruktuur;

loodusõnnetuste kahjude vältimise ja kahjustatud põllumajandusliku tootmispotentsiaali taastamise meetmed;

ühenduse nõuete järgimine/ühenduse standarditele vastamine (uued liikmesriigid) – mitmesugused standardid;

toidu kvaliteedi kavad (uued liikmesriigid) – mitmesugused kavad;

tootjarühmade tegevus kvaliteettoodete edendamiseks (uued liikmesriigid);

elatustalud (uued liikmesriigid);

tootjarühmade loomine (uued liikmesriigid);

keskkonnaalaste kitsendustega piirkonnad/Natura 2000 maksed (uued liikmesriigid);

põllumajanduse/metsandusega seotud keskkonnakaitse;

põllumajandusmaa metsastamine (uued liikmesriigid);

muu kui põllumajandusmaa metsastamine;

metsade ökoloogiline stabiilsus;

metsanduses tulekahjude vältimine ja tekkinud kahju kõrvaldamine;

mittepõllumajandusliku tegevuse mitmekesistamine;

käsitöönduse/turismi arendamine;

põhiteenused – mitmesugused teenused;

külade taastamine/uuendamine ja arendamine – mitmesugused meetmed;

maapiirkondade kultuuripärand – mitmesugused meetmed;

Leader – kohalike tegevusrühmade juhtimine ning mitmesugused kohaliku arengu strateegia ja koostöö meetmed (välja arvatud oskuste omandamise ja elavdamise meetmed).


II LISA

Määrustes (EÜ) nr 1257/1999, (EÜ) nr 1268/1999 ja (EÜ) nr 1698/2005 sätestatud meetmete vastavuse tabel

Määruse (EÜ) nr 1257/1999 kohased meetmed

Komisjoni määruste (EÜ) nr 817/2004 ja (EÜ) nr 141/2004 (1) kohased koodid

Komisjoni määruse (EÜ) nr 438/2001 (2) kohased kategooriad

Määruse (EÜ) nr 1698/2005 kohased teljed ja meetmed

Määruse (EÜ) nr 1698/2005 kohased koodid

 

1. telg

Koolitus: art. 9

(c)

113 ja 128

Art. 20 punkti a alapunkt i ja art. 21: koolitus ja teavitamine

111

Noorte põllumajandustootjate starditoetus: art. 8

(b)

112

Art. 20 punkti a alapunkt ii ja art. 22: noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine

112

Ennetähtaegselt pensionile jäämine: art. 10, 11 ja 12

(d)

/

Art. 20 punkti a alapunkt iii ja art. 23: ennetähtaegselt pensionile jäämine

113

Nõuandeteenuste kasutamine: art. 21d

(y)

/

Art. 20 punkti a alapunkt iv ja art. 24: nõuandeteenuste kasutamine

114

Põllumajandusettevõtete nõuande-, asendus- ja juhtimisteenuste loomine: art. 33 kolmas taane.

Nõuande- ja teabeleviteenuste osutamine: art. 33g

(l)

1303

Art. 20 punkti a alapunkt v ja art. 25: põllumajandusettevõtete juhtimis-, asendus- ja nõuandeteenuste loomine

115

Investeeringud põllumajandusettevõtetesse: art. 4–7

(a)

111

Art. 20 punkti b alapunkt i ja art. 26: põllumajandusettevõtete ajakohastamine

121

Investeeringud metsadesse nende majandusliku väärtuse suurendamiseks, metsaomanike ühenduste loomine: art. 30 lõike 1 teine ja viies taane

(i)

121

124

Art. 20 punkti b alapunkt ii ja art. 27: metsade majandusliku väärtuse parandamine

122

Põllumajandustoodete ja metsandussaaduste töötlemine ning turustamine, metsandussaaduste uute turustusvõimaluste edendamine: art. 25–28 ja art. 30 lõike 1 kolmas ja neljas taane.

(g)

114

Art. 20 punkti b alapunkt iii ja art. 28: põllumajandustoodetele ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine

123

(i)

122

Kvaliteettoodete turustamine ja kvaliteedisüsteemide loomine: art. 33 neljas taane

(m)

123

 

 

 

Art. 20 punkti b alapunkt iv ja art. 29: uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamiseks tehtav koostöö

124

Maaparandus, ümberkruntimine, veevarude majandamine, põllumajanduse infrastruktuur: art. 33 esimene, teine, kaheksas ja üheksas taane

(j)

1301

Art. 20 punkti b alapunkt v ja art. 30: põllumajanduse ja metsanduse infrastruktuur

125

(k)

1302

(q)

1308

(r)

1309

Taastamis- ja ennetusmeetmed: art. 33 kaheteistkümnes taane

(u)

1313

Art. 20 punkti b alapunkt vi: taastamis- ja ennetusmeetmed

126

Nõuetele vastavus: art. 21b ja 21c. Nõuetele vastavus: art. 33l lõiked 2a ja 2b

(x)

/

Art. 20 punkti c alapunkt i ja art. 31: nõuetele vastavus

131

Toidukvaliteedikavad: art. 24b–24c

(z)

/

Art. 20 punkti c alapunkt ii ja art. 32: toidukvaliteedikavad

132

Toetus tootjarühmadele kvaliteettoodete edendamiseks: art. 24d

(aa)

/

Art. 20 punkti c alapunkt iii ja art. 33: teavitamis- ja edendamistegevus

133

Elatuspõllumajandus: art. 33b

(ab)

/

Art. 20 punkti d alapunkt i ja art. 34: elatuspõllumajandus

141

Tootjarühmad: art. 33d

(ac)

/

Art. 20 punkti d alapunkt ii ja art. 35: tootjarühmad

142

 

2. telg

Vähem soodsate piirkondade maksed, mägipiirkonnad: art. 13–15 ja 18

(e)

/

Art. 36 lõike a alapunkt i ja art. 37: ebasoodsate looduslike tingimuste toetus mägipiirkondades

211

Vähem soodsate piirkondade maksed; muud vähem soodsad piirkonnad: art. 13–15, 18 ja 19

(e)

/

Art. 36 punkti a alapunkt ii ja art. 37: ebasoodsate looduslike tingimuste toetus muudes kui mägipiirkondades

212

Keskkonnaalaste kitsendustega piirkonnad: art. 16

(e)

/

Art. 36 punkti a alapunkt iii ja art. 38: Natura 2000 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2000/60/EÜ seotud maksed (3)

213

Põllumajanduse keskkonnapoliitika: art. 22, 23 ja 24

(f)

/

Art. 36 punkti a alapunkt iv ja art. 39: põllumajanduse keskkonnatoetus

214

Loomade heaolu: art. 22, 23 ja 24.

(f)

/

Art. 36 punkti a alapunkt v ja art. 40: loomade heaolu toetus

215

Keskkonnakaitse seoses loomade heaoluga: art. 33 üheteistkümnes taane

(t)

1312

Keskkonnakaitse seoses põllumajandusega: art. 33 üheteistkümnes taane

(t)

1312

Art. 36 punkti a alapunkt vi ja art. 41: vähetootlikud investeeringud

216

Põllumajandusmaa metsastamine: art. 31

(h)

/

Art. 36 punkti b alapunkt i ja art. 43: põllumajandusmaa metsastamine

221

 

 

 

Art. 36 punkti b alapunkt ii ja art. 44: agrometsandussüsteemide rajamine

222

Muu kui põllumajandusmaa metsastamine: art. 30 lõike 1 esimene taane

(i)

126

Art. 36 punkti b alapunkt iii ja art. 45: muu kui põllumajandusmaa metsastamine

223

Metsade ökoloogiline tasakaal: art. 32 lõike 1 esimene taane

(i)

127

Art. 36 punkti b alapunkt iv ja art. 46: Natura 2000 toetus

224

Metsade ökoloogiline tasakaal: art. 32 lõike 1 esimene taane

(i)

127

Art. 36 punkti b alapunkt v ja art. 47: metsanduse keskkonnatoetus

225

Metsanduse taastamis- ja ennetusabinõud: art. 30 lõike 1 kuues taane;

tulekahjud: art. 32 lõike 1 teine taane

(i)

125

Art. 36 punkti b alapunkt vi ja art. 48: metsanduse taastamis- ja ennetustegevus

226

Investeeringud metsade ökoloogilisse ja sotsiaalsesse väärtusesse: art. 30 lõike 1 teine taane. Metsandusega seotud keskkonnakaitse: art. 33 üheteistkümnes taane

(i)

121

Art. 36 punkti b alapunkt vii ja art. 49: vähetootlikud investeeringud

227

(t)

1312

 

3. telg

Mitmekesistamine: art. 33 seitsmes taane

(p)

1307

Art. 52 lõike a alapunkt i ja art. 53: mitmekesistamine

311

Käsitööndus; uus finantskorraldus:

(s)

1311

Art. 52 punkti a alapunkt ii ja art. 54: ettevõtete rajamine ja arendamine

312

art. 33 kümnes ja kolmeteistkümnes taane

(v)

1314

Turismi edendamine: art. 33 kümnes taane.

(s)

1310

Art. 52 punkti a alapunkt iii ja art. 55: turismi edendamine

313

Põhiteenuste osutamine: art. 33 viies taane

(n)

1305

Art. 52 punkti b alapunkt i ja art. 56: põhiteenused

321

Külade taastamine ja arendamine: art. 33 kuues taane

(o)

1306

Art. 52 punkti b alapunkt ii: külade uuendamine ja arendamine

322

Maapiirkondade kultuuripärandi kaitsmine ja säilitamine: art. 33 kuues taane

(o)

1306

Art. 52 punkti b alapunkt iii ja art. 57: maapiirkondade kultuuripärandi säilitamine ja selle kvaliteedi parandamine

323

 

 

 

Art. 52 punkt c ja art. 58: koolitus ja teavitamine

331

Maaelu ühtlustatud arendamise strateegiate juhtimine kohalike partnerite poolt: art. 33 neljateistkümnes taane

(w)

1305-11305-2

Art. 52 punkt d ja art. 59: oskuste omandamine, elavdamine ja rakendamine

341

 

4. telg

Leader+ kommunikatsioon ja Leader+ tüüpi meetmed: art. 33f

 

Art. 63 punkt a:

kohaliku arengu strateegiad

41

Meede 1: kohaliku arengu strateegiad

Konkurentsivõime osas: kõik määruste (EÜ) nr 817/2004 ja (EÜ) nr 438/2001 kohased vanad koodid, mis vastavad 1. teljele

411 konkurentsivõime

Maa majandamise/keskkonna osas: kõik määruste (EÜ) nr 817/2004 ja (EÜ) nr 438/2001 kohased vanad koodid, mis vastavad 2. teljele

412 keskkonna/maa majandamine

Mitmekesistamise/elu kvaliteedi osas: kõik määruste (EÜ) nr 817/2004 ja (EÜ) nr 438/2001 kohased vanad koodid, mis vastavad 3. teljele, lisaks järgmised kategooriad määrusest (EÜ) nr 438/2001: 161–164, 166, 167, 171–174, 22–25, 322, 323, 332, 333, 341, 343, 345, 351, 353, 354 ja 36.

413 elu kvaliteet/mitmekesistamine

Leader+ kommunikatsioon ja Leader+ tüüpi meetmed: art. 33f

/

 

 

 

Meede 2: koostöö

 

1305-3

1305-4

Art. 63 punkt b:

koostöö

421

Leader+ kommunikatsioon ja Leader+ tüüpi meetmed: art. 33f

/

 

 

 

Meede 3: kohalike tegevusrühmade juhtimine

 

1305-1

1305-2

Art. 63 punkt c:

kohalike tegevusrühmade juhtimine, elavdamine

431

Leader+ kommunikatsioon ja Leader+ tüüpi meetmed: art. 33f

/

 

 

 

Meede 3: võrgustikud

/

1305-5

Art. 66 lõige 3 ja art. 68:

riiklik maaeluvõrgustik

511

Tehniline abi

 

 

Tehniline abi

 

Tehniline abi: art. 49.

 

411–415

Art. 66 lõige 2: tehniline abi

511

Määruse (EÜ) nr 1685/2000 lisa eeskiri nr 11

(ad)

 

Art. 66 lõige 3: riiklik maaeluvõrgustik

511

Määruse (EÜ) nr 1268/1999 kohased meetmed

 

 

Määruse (EÜ) nr 1698/2005 kohased meetmed

 

Keskkonna kaitsmiseks ja paikkonna alalhoidmiseks kavandatud põllumajandusliku tootmise meetodid

art. 2 neljas taane

/

/

Art. 36 punkti a alapunkt iv ja art. 39: põllumajanduslik keskkonnatoetus

214

Tootjarühmade moodustamine:

art. 2 seitsmes taane

/

/

Art. 20 punkti d alapunkt ii ja art. 35: tootjarühmad

142

Metsandus: art. 2 neljateistkümnes taane

/

/

Art. 36 punkti b alapunkt i ja art. 43:

põllumajandusmaa metsastamine

221


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 25.

(2)  EÜT L 63, 3.3.2001, lk 21.

(3)  EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.


Top