EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1195

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1195/2006, 18. juuli 2006 , millega muudetakse IV lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 217, 8.8.2006, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 206–208 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 017 P. 15 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 017 P. 15 - 17
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 71 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; kehtetuks tunnistatud 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1195/oj

8.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 217/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1195/2006,

18. juuli 2006,

millega muudetakse IV lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse määrust (EÜ) nr 850/2004, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 punkti a ja artikli 14 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on viinud läbi uuringu määruses (EÜ) nr 850/2004 sisalduvate jäätmeid käsitlevate sätete rakendamise kohta.

(2)

Püsivate orgaaniliste saasteainete lagunemist või pöördumatut muundumist arvestades peetakse määruse (EÜ) nr 850/2004 IV lisas esitatud kontsentratsioonipiire inimeste tervise ja keskkonna tõhusa kaitse tagamiseks kõige sobivamaks.

(3)

Toksafeeni puhul, mis kujutab endast enam kui 670 aine segu, ei ole üldkontsentratsiooni määramiseks sobivat üldtunnustatud analüütilist meetodit. Samas ei leitud eespool nimetatud uuringuga Euroopa Liidus mingeid toksafeeni varusid ega ka selliseid varusid, mis sisaldaksid toksafeeni või oleksid sellega saastatud. Lisaks sellele näitab kõnealune uuring, et kui jäätmetes oli püsivaid orgaanilisi pestitsiidseid saasteaineid, oli nende kontsentratsioon soovitatavast kontsentratsioonipiirist tavaliselt kõrgem. Esialgu võib teha järelduse, et toksafeeni määramise praegused analüütilised meetodid on käesoleva määruse seisukohast piisavalt head.

(4)

Polüklooritud dibensodioksiinide ja dibensofuraanide (PCDD/PCDFid) kontsentratsioonipiir väljendatakse toksilisuse ekvivalentkontsentratsioonina (TEQ), kasutades Maailma Terviseorganisatsiooni toksilisuse ekvivalentfaktoreid (TEFid), mis avaldati 1998. aastal. Polüklooritud bifenüülide arvessevõtmiseks TEQs on andmeid liiga vähe.

(5)

Heksaklorotsükloheksaan (HCH) on eri isomeeride segu tehniline nimetus. Nende täielik analüüs nõuaks ebaproportsionaalselt suuri jõupingutusi. Toksikoloogiliselt olulised on üksnes α-HCH, β-HCH ja γ-HCH. Seetõttu kehtib kontsentratsioonipiir üksnes nende kohta. Enamik müügilolevaid standardsegusid kõnealuse ühendiklassi analüütiliseks määramiseks on ette nähtud üksnes nende isomeeride määramiseks.

(6)

Määrust (EÜ) nr 850/2004 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(7)

Määruse (EÜ) nr 850/2004 artikli 17 lõikes 1 ettenähtud komitee, kellega konsulteeriti 25. jaanuaril 2006. aastal, ei ole pärast seda oma arvamust käesolevas määruses sätestatud meetmete kohta kõnealuse määruse artikli 17 lõikes 2 sätestatud korras esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 850/2004 IV lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. juuli 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KORKEAOJA


(1)  ELT L 158, 30.4.2004, lk 7.


LISA

“IV LISA

Artiklis 7 esitatud jäätmekäitlussätete alla kuuluvate ainete loend

Aine

CASi nr

EÜ nr

Artikli 7 lõike 4 punktis a viidatud kontsentratsioonipiir

Aldriin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Klordaan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Dieldriin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endriin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptakloor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Heksaklorobenseen

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Mireks

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toksafeen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Polüklorobifenüülid (PCBd)

1336-36-3 ja muud

215-648-1

50 mg/kg (1)

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenüül)etaan)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Klordekoon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

α-, β- ja γ-HCH summa

58-89-9, 319-84-6, 319-85-7

206-270-8, 206-271-3 ja 200-401-2

50 mg/kg

Heksabromobifenüül

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Vajaduse korral rakendatakse arvutusmeetodit, mis on esitatud Euroopa standardites EN 12766-1 ja EN 12766-2.

(2)  PCDD ja PCDFi kontsentratsioonipiiride arvutamisel kasutatakse järgmisi toksilisuse ekvivalentfaktoreid (TEFe):

 

TEF

PCDD

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

PCDF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001”


Top