EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1115

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1115/2006, 20. juuli 2006 , millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 3703/85, milles sätestatakse teatavate värskete ja jahutatud kalade ühiste turustusnormide üksikasjalikud rakenduseeskirjad

OJ L 199, 21.7.2006, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 661–663 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 009 P. 220 - 221
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 009 P. 220 - 221
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 010 P. 57 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1115/oj

21.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1115/2006,

20. juuli 2006,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 3703/85, milles sätestatakse teatavate värskete ja jahutatud kalade ühiste turustusnormide üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 3 ja artikli 3 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. novembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2406/96 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 8 lõiget 4 ja artiklit 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 2406/96 on sätestatud teatavate kalandustoodete ühised turustusnormid. Kõnealuste normide rakendamise üksikasjalikud eeskirjad on kehtestatud komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3703/85. (3)

(2)

Määruse (EÜ) nr 2406/96 artiklis 9 on sätestatud võimalus liigitada pelaagilisi liike valimsüsteemi põhjal, et kõnealuste liikide puhul tagada ühiste turustusnormide täitmine.

(3)

Vastavalt määrusega (EÜ) nr 790/2005 (4) määruses (EÜ) nr 2406/96 tehtud muudatustele on ühised turustusnormid ka kilu jaoks kindlaks määratud.

(4)

Määruses (EMÜ) nr 3703/85 sätestatud pelaagiliste liikide liigitamise ja kaalumise üksikasjalikke eeskirju ei kohaldata praegu kilu puhul. Seepärast tuleks kõnealust määrust muuta, et sellega hõlmata ka eespool nimetatud liik.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EMÜ) nr 3703/85 muudetakse järgmiselt.

1.

I lisale lisatakse käesoleva määruse lisas esitatud kirje.

2.

II lisale lisatakse järgmine kirje:

“8.

Kilu liigist Sprattus sprattus”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. juuli 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  EÜT L 334, 23.12.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 790/2005 (ELT L 132, 26.5.2005, lk 15).

(3)  EÜT L 351, 28.12.1985, lk 63. Määrust on muudetud määrusega (EMÜ) nr 3506/89 (EÜT L 342, 24.11.1989, lk 11).

(4)  ELT L 132, 26.5.2005, lk 15.


LISA

Liigid

Suurus

Maht m3

Koefitsiendid

“Kilu

1

1

0,92”


Top