EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0730

Komisjoni määrus (EÜ) nr 730/2006, 11. mai 2006 , õhuruumi klassifikatsiooni ja visuaallennureeglitele vastavate lendude lubamise kohta lennutasandist 195 kõrgemal (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 128, 16.5.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 578–581 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 215 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 215 - 216
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 11 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2016; kehtetuks tunnistatud 32016R1185 . Latest consolidated version: 04/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/730/oj

16.5.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 128/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 730/2006,

11. mai 2006,

õhuruumi klassifikatsiooni ja visuaallennureeglitele vastavate lendude lubamise kohta lennutasandist 195 kõrgemal

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 551/2004 õhuruumi korraldamise ja kasutamise kohta ühtses Euroopa taevas (õhuruumi määrus), (1) eriti selle artiklit 4,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 549/2004, millega sätestatakse raamistik ühtse Euroopa taeva loomiseks (raammäärus), (2) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 11. lisa (3) 2. peatüki punktis 6 on sätestatud õhuruumi liigitamine kindlaksmääratud mõõtmetega õhuruumiklassideks, mis on tähistatud tähtedega A–G, milles võib teostada kindlat liiki lende ning mille jaoks on kindlaks määratud lennuliiklusteenuste liigid ja käitamiseeskirjad.

(2)

Määruse (EÜ) nr 549/2004 artikli 8 lõike 1 kohaselt on Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioonile (Eurocontrol) antud volitused analüüsida ühtse Euroopa taeva õhuruumi ühtlustatud klassifitseerimiskava. Nende volituste alusel 30. detsembril 2004 ja 30. aprillil 2005 koostatud aruannetes on tehtud ettepanek võtta lennutasandist 195 kõrgemal asuva õhuruumi puhul kasutusele asjakohane klassifikatsiooniklass C. Käesolev määrus arvestab täielikult neid aruandeid. Et liigitamist liikmesriikides ühtmoodi kohaldada, on vaja kehtestada õhuruumi ühtlustatud klassifikatsioon ja ette näha visuaallennureeglitele vastavate lendude lubamine.

(3)

Kuna õhuruumi ülemist piiri ei ole käesoleva määrusega kindlaks määratud, tuleks õhuruumi lennutasandist 195 kõrgemal klassifitseerida ühtmoodi kõigi selles õhuruumis toimuvate lendude puhul.

(4)

1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 2. lisa (4) 4. peatüki punktis 5 kehtestatakse lennutasandist 290 kõrgemal toimuvatele visuaallennureeglitele vastavatele lendudele (VFR-lennud) piirangud seoses vähendatud kõrgushajutusmiinimumiga aladega, kuna kõnealuse peatüki punktis 4 sätestatakse, et kõikidel lennutasandist 200 kõrgemal toimuvatel VFR-lendudel peab olema sellekohane luba.

(5)

Lennutasandil 195–285 toimuvateks VFR-lendudeks loa taotlemise kord peab kõikides liikmesriikides olema avatud ja läbipaistev, ilma et see piiraks õiguspäraste VFR-lendude lubamist või lennuliiklusteeninduse paindlikkust.

(6)

Liikmesriigid peaksid tagama turvalise ülemineku lennutasandist 195 kõrgemal toimuvate lendude puhul üle õhuruumiklassile C. Kuna liikmesriigid vajavad lisaaega, et muuta oma õhuruumi klassifikatsiooni, tuleks käesoleva määruse kohaldamine edasi lükata kuni 1. juulini 2007.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas ühtse õhuruumi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse õhuruumi ühtlustatud klassifikatsioon, mida tuleb kohaldada lennutasandist 195 kõrgemal toimuvate lendude suhtes ning milles sätestatakse kõnealuses õhuruumis toimuvate visuaallennureeglitele vastavate lendude lubamise ühtlustatud nõuded.

2.   Määruse (EÜ) nr 551/2004 artikli 1 lõike 3 kohaselt kohaldatakse käesolevat määrust rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni Euroopa (ICAO EUR) ja Aafrika (ICAO AFI) piirkondades, kus liikmesriigid vastutavad lennuliiklusteenuste osutamise eest.

Artikkel 2

Mõisted

Lisaks määruse (EÜ) nr 549/2004 artiklis 2 sätestatud asjakohastele mõistetele kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.   reserveeritud õhuruum– määratletud mahus õhuruum, mis on ajutiselt reserveeritud kasutajarühmade erandlikuks või eriotstarbeliseks kasutuseks;

2.   lennuliiklusteeninduse üksus– tsiviil- või sõjaline üksus, mis on vastutav lennuliiklusteenuste osutamise eest;

3.   instrumentaallennureeglitele vastavad lennud (IFR-lennud)– mis tahes lennud, mida teostatakse 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 2. lisas (5) sätestatud instrumentaallennureeglite kohaselt;

4.   visuaallennureeglitele vastavad lennud (VFR-lennud)– mis tahes lennud, mida teostatakse 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 2. lisas (6) sätestatud visuaallennureeglite kohaselt;

5.   õhuruumi klassifikatsioon– õhuruumi liigitamine kindlaksmääratud mõõtmetega õhuruumiklassideks, mis on tähistatud tähtedega, milles võib teostada kindlat liiki lende ning mille jaoks on kindlaks määratud lennuliiklusteenuste liigid ja käitamiseeskirjad; õhuruum on liigitatud klassideks A–G, nagu on kindlaks määratud Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 11. lisa (7) 2. peatüki punktiga 6.1.

Artikkel 3

Õhuruumi klassifikatsioon lennutasandist 195 kõrgemal

1.   Liikmesriigid käsitavad kogu õhuruumi, mis asub lennutasandist 195 kõrgemal, õhuruumiklassina C.

2.   Kui artiklist 4 ei tulene teisiti, tagavad liikmesriigid, et õhuruumi klassis C on lubatud IFR- ja VFR-lennud, et kõikidele kõnealustele lendudele on tagatud lennujuhtimisteenus ning et IFR-lennud on hajutatud teistest IFR-lendudest ja VFR-lendudest.

VFR-lennud hajutatakse IFR-lendudest ning neile antakse teisi VFR-lende käsitavat liiklusteavet.

Artikkel 4

Juurdepääs VFR-lendudele lennutasandist 195 kõrgemal

Liikmesriigid võivad vajaduse korral reserveerida lennutasandist 195 kõrgemal asuva õhuruumi, kus võib lubada VFR-lende.

Vastutavad lennuliiklusteeninduse üksused võivad samuti lubada VFR-lende lennutasandil 195–285 vastavalt liikmesriikide kehtestatud ja lennundusteabe kogumikus avaldatud loa andmise korrale.

Artikkel 5

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. mai 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Jacques BARROT


(1)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 20.

(2)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 1.

(3)  13. väljaanne – juuli 2001 www.icao.int

(4)  10. väljaanne – juuli 2005 www.icao.int

(5)  10. väljaanne – juuli 2005 www.icao.int

(6)  10. väljaanne – juuli 2005 www.icao.int

(7)  13. väljaanne – juuli 2001 www.icao.int


Top