EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0456

Nõukogu määrus (EÜ) nr 456/2006, 20. märts 2006 , millega parandatakse määrust (EÜ) nr 1786/2003 kuivsöödaturu ühise korralduse kohta

OJ L 82, 21.3.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 94–97 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 070 P. 207 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 070 P. 207 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008; mõjud tunnistatud kehtetuks 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/456/oj

21.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 82/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 456/2006,

20. märts 2006,

millega parandatakse määrust (EÜ) nr 1786/2003 kuivsöödaturu ühise korralduse kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 36 ja artikli 37 lõike 2 kolmandat lõiku,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1786/2003 (2) tekstis esinevad mõned vead.

(2)

Kombineeritud nomenklatuuri muudatuse tõttu tuleks artiklis 1 asendada CN-koodid ex 1214 90 91 ja ex 1214 90 99 CN-koodiga ex 1214 90 90.

(3)

Artikli 5 lõikes 1 osutatud garanteeritud maksimumkogus 4 855 900 tonni tuleks asendada garanteeritud maksimumkogusega 4 960 723 tonni, mis vastab nimetatud artikli lõikes 2 loetletud riiklike garanteeritud koguste summale.

(4)

Artikli 6 esimene lõik tuleks ümber sõnastada, et täpselt kirjeldada toetuse vähendamise meetodit juhuks, kui garanteeritud maksimumkogust peaks ületatama. Sama artikli teises lõigus tuleks kõikide keeleversioonide tekstid ühtlustada, et kasutataks ühesuguseid termineid, kui väljendatakse põhimõtet, et garanteeritud maksimumkoguse ületamise korral ei ole eelarvekulude suurendamine võimalik.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1786/2003 vastavalt parandada.

(6)

Kuivõrd nimetatud parandused ei avalda ettevõtjatele negatiivset mõju, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates määruse (EÜ) nr 1786/2003 kohaldamise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1786/2003 parandatakse järgmiselt.

1.

Artiklis 1 oleva tabeli esimese veeru punktis a asendatakse CN-koodid ex 1214 90 91 ja ex 1214 90 99 CN-koodiga ex 1214 90 90.

2.

Artikli 5 lõikes 1 asendatakse garanteeritud maksimumkogus 4 855 900 tonni garanteeritud maksimumkogusega 4 960 723 tonni.

3.

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 6

Kui mõnel turustusaastal kuivsöödakogus, mille puhul taotletakse toetust artikli 4 lõike 2 kohaselt, ületab artikli 5 lõikes 1 osutatud garanteeritud maksimumkoguse, vähendatakse makstavat toetust igas liikmesriigis, kus tootmine ületab garanteeritud riikliku koguse, vähendades kulusid sõltuvalt sellest, mitu protsenti garanteeritud maksimumkoguse ületamine asjaomases liikmesriigis moodustab ületamise kogusummast.

Toetuse vähendamine kehtestatakse artikli 18 lõikes 2 osutatud korra kohaselt niisugusel tasemel, mis tagab, et eurodes väljendatud eelarvekulud ei ületa kulusid, mis oleksid tekkinud juhul, kui garanteeritud maksimumkogust ei oleks ületatud.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. aprillist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. märts 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PRÖLL


(1)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 114. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 583/2004 (ELT L 91, 30.3.2004, lk 1).


Top