EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0139

Komisjoni direktiiv 2006/139/EÜ, 20. detsember 2006 , millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ arseeniühendite turustamise ja kasutamise piirangute osas eesmärgiga kohandada direktiivi I lisa tehnika arenguga (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 314M , 1.12.2007, p. 729–733 (MT)
OJ L 384, 29.12.2006, p. 94–97 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 058 P. 104 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 058 P. 104 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/139/oj

29.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 384/94


KOMISJONI DIREKTIIV 2006/139/EÜ,

20. detsember 2006,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ arseeniühendite turustamise ja kasutamise piirangute osas eesmärgiga kohandada direktiivi I lisa tehnika arenguga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega, (1) eriti selle artiklit 2a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 76/769/EMÜ kohaselt on teatavate arseeniühendite kasutamine lubatud ainult biotsiidina puidu töötlemisel ning direktiiviga sätestatakse eeskirjad arseeniühenditega töödeldud puidu turustamiseks ja kasutamiseks.

(2)

Biotsiidide turustamist ja kasutamist reguleeritakse samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiviga 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist. (2) Direktiivist 98/8/EÜ ja komisjoni 4. novembri 2003. aasta määrusest (EÜ) nr 2032/2003 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta ja määruse (EÜ) nr 1896/2000 (3) muutmise kohta) lähtuvalt ei ole alates 1. septembrist 2006 arseeni või arseeniühendeid sisaldavate biotsiidide turustamine ega kasutamine puidukaitsevahendina enam lubatud, välja arvatud juhtudel, kui nimetatud ühendite kasutamine on lubatud vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 lõikele 1.

(3)

Asjaomaste õigusnormide ühtseks kohaldamiseks tuleb direktiivis 76/769/EMÜ sätestatud eeskirju arseeniühendeid sisaldavate biotsiidide kohta kohandada vastavalt direktiivis 98/8/EÜ sätestatud eeskirjadele.

(4)

Direktiivis 76/769/EMÜ sätestatud eeskirjades arseeniühenditega töödeldud puidu kohta ei eristata vajalikul määral asjaomase puidu esmast turuleviimist ja selle taaskasutamist. Seepärast peab eeskirju täpsustama, eriti sellise puidu sekundaarse müümise ja taaskasutamise osas.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 76/769/EMÜ vastavalt muuta.

(6)

Käesolevas direktiivis ettenähtud meetmed on kooskõlas ohtlike ainete ja valmististe kaubanduses tehniliste tõkete kõrvaldamist käsitlevate direktiivide tehnika arengule kohandamise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 76/769/EMÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 30. juuniks 2007. Liikmesriigid edastavad komisjonile viivitamata nende normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli.

Liikmesriigid kohaldavad need õigusnormid hiljemalt 30. septembriks 2007.

Kui liikmesriigid kõnealused normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste riiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. detsember 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 262, 27.9.1976, lk 201. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2005/90/EÜ (ELT L 33, 4.2.2006, lk 28).

(2)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/50/EÜ (ELT L 142, 30.5.2006, lk 6).

(3)  ELT L 307, 24.11.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1048/2005 (ELT L 178, 9.7.2005, lk 1).


LISA

Direktiivi 76/769/EMÜ I lisas asendatakse punkt 20 järgmise tekstiga:

“20.

Arseeniühendid

1.

Ei tohi viia turule ega kasutada ainetena ja valmististe koostisosadena, mis on ette nähtud mikroorganismide, taimede või loomade põhjustatud kahjustuste vältimiseks järgmistes kohtades:

laevakered,

sumbad, triivvõrgud, võrgud ja igasugused muud seadmed või varustus, mida kasutatakse kala- või karbikasvatuses,

mis tahes täielikult või osaliselt vee alla jäävad seadmed või varustus.

2.

Ei tohi viia turule ega kasutada selliste ainetena või valmististe koostisosana, mida kasutatakse tööstusvete käitlemiseks, olenemata nende kasutusviisist.

3.

Ei tohi kasutada puidukaitsevahendina. Lisaks ei tohi selliselt töödeldud puitu turule viia.

4.

Siiski tehakse järgmine erand:

a)

puidukaitsevahendina kasutatavaid aineid ja valmistisi võib kasutada üksnes tööstusseadmetes, kasutades puidu immutamiseks vaakumit või rõhku, ja juhul, kui on tegemist C-tüüpi anorgaaniliste vase-, kroomi- või arseeniühendite (CCA) lahustega, mille kasutamine on lubatud vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 lõikele 1. Selliselt töödeldud puitu ei tohi turustada enne, kui puidukaitsevahend on täielikult kinnistunud;

b)

tingimusel, et puidu kasutusea jooksul on inimeste või loomade ohutuse tagamiseks säilitatud selle struktuurne terviklikkus ning pole tõenäoline, et elanikkond võiks sellega naha kaudu kokkupuutesse sattuda, võib tööstusseadmetes punkti a kohaselt CCA-lahustega töödeldud puitu ametialaseks ja tööstuslikuks kasutamiseks turule viia järgmiseks otstarbeks:

üldkasutatavate hoonete, põllumajandushoonete, büroohoonete ja tööstusrajatiste puitkonstruktsioonid,

sildade ja sillatoestuse osad,

puitkonstruktsioonid mageveekogudes ja riimvees, nt maabumissillad ja sillad,

müratõkked,

rajatised kaitseks laviinide eest,

maanteede ohutustarad ja põrkepiirded,

kooritud ümarast okaspuust kandepostid kariloomade tarastamisel,

pinnasetoestusrajatised,

elektri- ja telefonipostid,

maa-aluse raudtee liiprid;

c)

ilma et see piiraks ühenduse muude sätete kohaldamist ohtlike ainete ja valmististe klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise kohta, märgistatakse kogu turule viidava töödeldud puidu iga ühik järgmise markeeringuga: “Üksnes ametialaseks ja tööstuslikuks kasutuseks, sisaldab arseeni”. Lisaks peab kogu puit, mis viiakse turule pakendatult, olema märgistatud ka järgmise tekstiga: “Seda puitu käsitsedes kanda kindaid. Seda puitu saagides või muul viisil töödeldes kanda maski ja kaitseprille. Puidujäätmeid töötleb ohtlike jäätmetena vastava tegevusloaga ettevõte”;

d)

punktis a osutatud töödeldud puitu ei tohi kasutada

elumajades mitte mingil otstarbel,

mitte üheski kohas, kus on oht korduvaks kokkupuuteks naha kaudu,

mereakvatooriumis,

põllumajanduslikul otstarbel mujal kui tugipostidena kariloomade tarastamisel ja puitkonstruktsioonides vastavalt punktile b,

mitte üheski kohas, kus töödeldud puit võib kokku puutuda inimtoiduks või loomasöödaks ette nähtud vahesaaduste või lõpptoodetega.

5.

Arseeniühenditega töödeldud puit, mida ühenduse territooriumil kasutati enne 30. septembrit 2007 või mis on turule viidud käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade kohaselt, võib jääda paigale ja selle kasutamist võib jätkata kuni puidu tööea lõpuni.

6.

C-tüüpi CCA lahustega töödeldud puitu, mida kasutati ühenduse territooriumil enne 30. septembrit 2007 või mis on turule viidud käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade kohaselt,

võib kasutada ja taaskasutada vastavalt lõike 4 punktides b, c ja d loetletud tingimustele,

võib sekundaarselt müüa vastavalt lõike 4 punktides b, c ja d loetletud tingimustele.

7.

Liikmesriigid võivad lubada, et puitu, mis on töödeldud muud tüüpi CCA lahustega ning mida kasutati ühenduse territooriumil enne 30. septembrit 2007,

võib kasutada ja taaskasutada vastavalt lõike 4 punktides b, c ja d loetletud tingimustele,

võib sekundaarselt müüa vastavalt lõike 4 punktides b, c ja d loetletud tingimustele.”


Top