EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0099

Nõukogu Direktiiv 2006/99/EÜ, 20. november 2006 , millega kohandatakse teatavaid direktiive äriühinguõiguse valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

OJ L 363, 20.12.2006, p. 137–140 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 765–768 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 100 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; mõjud tunnistatud kehtetuks 32013L0034 . Latest consolidated version: 01/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/99/oj

20.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 363/137


NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/99/EÜ,

20. november 2006,

millega kohandatakse teatavaid direktiive äriühinguõiguse valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia (1) ühinemislepingut, eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 56,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühinemisakti artiklis 56 on sätestatud, et kui akte, mis jäävad kehtima pärast 1. jaanuari 2007, on vaja seoses ühinemisega kohandada ning kui neid vajalikke kohandusi ei ole ühinemisakti ega selle lisadega ette nähtud, võtab nõukogu vastu vajalikud kohandused, välja arvatud juhul, kui esialgse akti on vastu võtnud komisjon.

(2)

Ühinemislepingu koostamise konverentsi lõppaktis on kirjas, et kõrged lepinguosalised on jõudnud poliitilisele kokkuleppele institutsioonide vastu võetud aktide kohandustes, mis on vajalikud seoses ühinemisega, ning nad kutsuvad nõukogu ja komisjoni nimetatud kohandusi vastu võtma enne ühinemist ning neid vajadusel täiendama ja ajakohastama, et võtta arvesse ühenduse õiguse arengut.

(3)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta direktiive 68/151/EMÜ (2), 77/91/EMÜ (3), 78/660/EMÜ (4), 78/855/EMÜ (5), 83/349/EMÜ (6) ja 89/667/EMÜ (7),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiive 68/151/EMÜ, 77/91/EMÜ, 78/660/EMÜ, 78/855/EMÜ, 83/349/EMÜ ja 89/667/EMÜ muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise kuupäevaks. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Liikmesriigid kehtestavad sellise viitamise meetodid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile nende poolt käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste riiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingu jõustumise korral ning lepingu jõustumise kuupäeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. november 2006

Nõukogu nimel

Eesistuja

J. KORKEAOJA


(1)  ELT L 157, 21.6.2005, lk 11.

(2)  EÜT L 65, 14.3.1968, lk 8.

(3)  EÜT L 26, 31.1.1977, lk 1.

(4)  EÜT L 222, 14.8.1978, lk 11.

(5)  EÜT L 295, 20.10.1978, lk 36.

(6)  EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1.

(7)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 40.


LISA

ÄRIÜHINGUÕIGUS

A.   ÄRIÜHINGUÕIGUS

1.

31968 L 0151: esimene nõukogu direktiiv 68/151/EMÜ, 9. märts 1968, tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu artikli 58 teises lõigus tähendatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised ühenduse kõigis osades võrdväärseteks (EÜT L 65, 14.3.1968, lk 8); muudetud järgmiste aktidega:

11972 B: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt — Taani Kuningriigi, Iirimaa ja Ühendkuningriigi ühinemine (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt — Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt — Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32003 L 0058: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/58/EÜ, 15.7.2003 (ELT L 221, 4.9.2003, lk 13).

Artiklit 1 täiendatakse järgmiselt:

“—   Bulgaarias:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

—   Rumeenias:

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni”.

2.

31977 L 0091: teine nõukogu direktiiv 77/91/EMÜ, 13. detsember 1976, tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu artikli 58 teises lõigus tähendatud äriühingutelt nõuavad seoses aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmisega, et muuta sellised tagatised ühenduse kõigis osades võrdväärseteks (EÜT L 26, 31.1.1977, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt — Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt — Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

31992 L 0101: nõukogu direktiiv 92/101/EMÜ, 23.11.1992 (EÜT L 347, 28.11.1992, lk 64),

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).

Artikli 1 lõiget 1 täiendatakse järgmiselt:

“—   Bulgaarias:

акционерно дружество;

—   Rumeenias:

societate pe acţiuni”.

3.

31978 L 0855: nõukogu kolmas direktiiv 78/855/EMÜ, 9. oktoober 1978, mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist lähtuvalt asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktist g (EÜT L 295, 20.10.1978, lk 36); muudetud järgmiste aktidega

11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt — Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt — Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).

Artikli 1 lõiget 1 täiendatakse järgmiselt:

“—   Bulgaaria:

акционерно дружество;

—   Rumeenia:

societate pe acţiuni”.

4.

31989 L 0667: kaheteistkümnes nõukogu äriühinguõiguse direktiiv 89/667/EMÜ, 21. detsember 1989, ühe osanikuga osaühingute kohta (EÜT L 395, 30.12.1989, lk 40); muudetud järgmiste aktidega:

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).

Artiklit 1 täiendatakse järgmiselt:

“—   Bulgaarias:

дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество;

—   Rumeenias:

societate cu răspundere limitată”.

B.   RAAMATUPIDAMISSTANDARDID

1.

31978 L 0660: neljas nõukogu direktiiv 78/660/EMÜ, 25. juuli 1978, mis põhineb asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid (EÜT L 222, 14.8.1978, lk 11); muudetud järgmiste aktidega:

11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt — Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

31983 L 0349: seitsmes nõukogu direktiiv 83/349/EMÜ, 13.6.1983 (EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1),

31984 L 0569: nõukogu direktiiv 84/569/EMÜ, 27.11.1984 (EÜT L 314, 4.12.1984, lk 28),

11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt — Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

31989 L 0666: üheteistkümnes nõukogu direktiiv 89/666/EMÜ, 21.12.1989 (EÜT L 395, 30.12.1989, lk 36),

31990 L 0604: nõukogu direktiiv 90/604/EMÜ, 8.11.1990 (EÜT L 317, 16.11.1990, lk 57),

31990 L 0605: nõukogu direktiiv 90/605/EMÜ, 8.11.1990 (EÜT L 317, 16.11.1990, lk 60),

31994 L 0008: nõukogu direktiiv 94/8/EÜ, 21.3.1994 (EÜT L 82, 25.3.1994, lk 33),

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

31999 L 0060: nõukogu direktiiv 1999/60/EÜ, 17.6.1999 (EÜT L 162, 26.6.1999, lk 65),

32001 L 0065: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/65/EÜ, 27.9.2001 (EÜT L 283, 27.10.2001, lk 28),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32003 L 0038: nõukogu direktiiv 2003/38/EÜ, 13.5.2003 (ELT L 120, 15.5.2003, lk 22),

32003 L 0051: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/51/EÜ, 18.6.2003 (ELT L 178, 17.7.2003, lk 16),

32006 L 0043: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/43/EÜ, 17.5.2006 (ELT L 157, 9.6.2006, lk 87).

32006 L 0046: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/46/EÜ, 14.6.2006 (ELT L 224, 16.8.2006, lk 1).

a)

Artikli 1 lõike 1 esimest lõiku täiendatakse järgmiselt:

“—   Bulgaarias:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

—   Rumeenias:

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni”.

b)

artikli 1 lõike 1 teist lõiku täiendatakse järgmiselt:

“—

z)

Bulgaarias:

събирателно дружество, командитно дружество;

aa)

Rumeenias:

asocietate în nume colectiv, societate în comandită simplă”.

2.

31983 L 0349: seitsmes nõukogu direktiiv 83/349/EMÜ, 13. juuni 1983, mis põhineb asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb konsolideeritud aastaaruandeid (EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

11985 l: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt — Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

31989 L 0666: üheteistkümnes nõukogu direktiiv 89/666/EMÜ, 21.12.1989 (EÜT L 395, 30.12.1989, lk 36),

31990 L 0604: nõukogu direktiiv 90/604/EMÜ, 8.11.1990 (EÜT L 317, 16.11.1990, lk 57),

31990 L 0605: nõukogu direktiiv 90/605/EMÜ, 8.11.1990 (EÜT L 317, 16.11.1990, lk 60),

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

32001 L 0065: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/65/EÜ, 27.9.2001 (EÜT L 283, 27.10.2001, lk 28),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32003 L 0051: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/51/EÜ, 18.6.2003 (ELT L 178, 17.7.2003, lk 16),

32006 L 0043: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/43/EÜ, 17.5.2006 (ELT L 157, 9.6.2006, lk 87).

32006 L 0046: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/46/EÜ, 14.6.2006 (ELT L 224, 16.8.2006, lk 1).

Artikli 4 lõiget 1 täiendatakse järgmiselt:

“z)

Bulgaarias:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

aa)

Rumeenias:

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni”.


Top