EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0093

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/93/EÜ, 12. detsember 2006 , rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni teise väljaande (1988) 16. lisa 1. köite 3. peatüki II osas käsitletud lennukite lendude reguleerimise kohta (kodifitseeritud versioon) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 374, 27.12.2006, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 26 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 26 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 31 - 34

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/93/oj

27.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 374/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/93/EÜ,

12. detsember 2006,

rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni teise väljaande (1988) 16. lisa 1. köite 3. peatüki II osas käsitletud lennukite lendude reguleerimise kohta

(kodifitseeritud versioon)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 80 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 2. märtsi 1992. aasta direktiivi 92/14/EMÜ rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni teise väljaande (1988) 16. lisa 1. köite 2. peatüki II osas käsitletud lennukite lendude piiramise kohta (3) on korduvalt oluliselt muudetud (4). Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune direktiiv kodifitseerida.

(2)

Mürastandardite kohaldamine tsiviilkasutuses olevate allahelikiirusega reaktiivlennukite suhtes on lennutransporditeenuste osutamise seisukohast olulise tähtsusega, eriti kui kõnealused standardid piiravad lennuettevõtjate käitatavate lennukite kasulikku tööiga.

(3)

Nõukogu 4. detsembri 1989. aasta direktiiv 89/629/EMÜ tsiviilkasutuses olevate allahelikiirusega reaktiivlennukite müra piiramise kohta (5) piirab ainult rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni teise väljaande (1988) 16. lisa 1. köite 2. peatüki II osas kindlaksmääratud standarditele vastavate lennukite kandmist liikmesriikide tsiviilõhusõidukite registritesse. Kõnealuses direktiivis täpsustatakse, et registreerimise piiramine on ainult esimene etapp.

(4)

Ühenduse lennujaamade üha suureneva ülekoormuse tõttu on oluline tagada, et olemasolevaid rajatisi kasutatakse parimal viisil. See on võimalik ainult siis, kui kasutatakse keskkonnale sobivaid lennukeid.

(5)

Töö, mida ühendus on teinud koostöös teiste rahvusvaheliste organitega, on näidanud, et meetmed, millega piiratakse selliste lennukite käitamist, mis ei vasta 16. lisa 3. peatükis kindlaksmääratud standarditele, peavad järgima kõiki registreerimist piiravaid eeskirju, et sellest oleks keskkonnale kasu.

(6)

Sel eesmärgil tuleks kehtestada ühtsed eeskirjad põhjendatud aja jooksul, et tagada kogu ühenduses kooskõlastatud lähenemine olemasolevate eeskirjade täiendamisele. See on eriti tähtis, pidades silmas hiljutist suunda järk-järgult liberaliseerida Euroopa lennuliiklust.

(7)

Lennukimüra tuleks vähendada, võttes arvesse keskkonnategureid, tehnilist teostatavust ja majanduslikke tagajärgi.

(8)

Seepärast on asjakohane reguleerida nende tsiviilkasutuses olevate allahelikiirusega reaktiivlennukite käitamist, mis on kantud liikmesriikide registritesse ja mis vastavad 16. lisa 3. peatüki standarditele.

(9)

Liikmesriigid peaksid sätestama reeglid sanktsioonide kohta käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklike sätete rikkumiste eest. Need sanktsioonid peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(10)

Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise tähtaegadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1.   Käesoleva direktiivi eesmärk on reguleerida artiklis 2 kirjeldatud tsiviilkasutuses olevate allahelikiirusega reaktiivlennukite käitamist.

2.   Käesolevat direktiivi kohaldatakse lennukite suhtes, mille maksimaalne stardimass on vähemalt 34 000 kg või kui kõnealuse lennukitüübi kinnitatud maksimaalne mahutavus on rohkem kui 19 istekohta, välja arvatud meeskonnale ettenähtud kohad.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid tagavad, et kõik nende territooriumil asuvatest lennujaamadest käitatavad tsiviilkasutuses olevad allahelikiirusega reaktiivlennukid vastavad teise rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni (1988) 16. lisa 1. osa 3. peatüki II osas täpsustatud standarditele.

2.   Lõikes 1 märgitud territooriumide hulka ei kuulu asutamislepingu artikli 229 lõikes 2 märgitud ülemeredepartemangud.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid võivad anda erandeid artikli 2 nõuetest ajaloolist huvi pakkuvatele lennukitele.

2.   Iga liikmesriik, kes annab erandeid lõike 1 alusel, teatab sellest ja oma otsuse põhjustest teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ja komisjonile.

3.   Iga liikmesriik tunnustab teise liikmesriigi antud erandeid viimase registris olevate lennukite suhtes.

4.   Üksikjuhtudel võivad liikmesriigid lubada oma territooriumil asuvatel lennuväljadel ajutiselt kasutada lennukeid, mida ei või käitada käesoleva direktiivi muude sätete alusel. See erand peaks piirduma:

a)

lennukitega, mille käitamine on nii erandlik, et ajutise erandi tegemisest keeldumine ei oleks mõistlik;

b)

lennukitega, mis teostavad mittetulunduslikke lende seoses ümberehitustööde, remondi või hooldustöödega.

Artikkel 4

Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide tekstid.

Artikkel 5

Liikmesriigid kehtestavad reeglid käesoleva direktiivi kohaselt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumisel kohaldatavate sanktsioonide kohta ja võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nende reeglite kohaldamine. Sätestatavad sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad komisjonile nimetatud sätted ja viivitamatult kõik nimetatud sätteid puudutavad muudatused.

Artikkel 6

1.   Direktiiv 92/14/EMÜ tunnistatakse kehtetuks; see ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas esitatud direktiivide siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaegadega.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile kooskõlas II lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 7

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 8

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 12. detsember 2006.

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BORRELL FONTELLES

Nõukogu nimel

eesistuja

M. PEKKARINEN


(1)  ELT C 108, 30.4.2004, lk 55.

(2)  Euroopa Parlamendi 10. veebruari 2004. aasta arvamus (ELT C 97 E, 22.4.2004, lk 67) ja nõukogu 14. novembri 2006. aasta otsus.

(3)  EÜT L 76, 23.3.1992, lk 21. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 991/2001 (EÜT L 138, 22.5.2001, lk 12).

(4)  Vt I lisa A osa.

(5)  EÜT L 363, 13.12.1989, lk 27.


I LISA

A osa

Kehtetuks tunnistatud direktiiv koos muudatustega

Nõukogu direktiiv 92/14/EMÜ

(EÜT L 76, 23.3.1992, lk 21)

Nõukogu direktiiv 98/20/EÜ

(EÜT L 107, 7.4.1998, lk 4)

Komisjoni direktiiv 1999/28/EÜ

(EÜT L 118, 6.5.1999, lk 53)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 991/2001

(EÜT L 138, 22.5.2001, lk 12)

B osa

Siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtajad

(artikkel 6)

Direktiiv

Ülevõtmise tähtaeg

92/14/EMÜ

1. juuli 1992

98/20/EÜ

1. märts 1999

1999/28/EÜ

1. september 1999


II LISA

VASTAVUSTABEL

Direktiiv 92/14/EMÜ

Käesolev direktiiv

Artikkel 1 lõiked 1 ja 2

Artikkel 1 lõiked 1 ja 2

Artikkel 1 lõige 3

Artikkel 2 lõige 1

Artikkel 2 lõige 2

Artikkel 2 lõige 1

Artikkel 2 lõige 3

Artikkel 2 lõige 2

Artikkel 2 lõige 4

Artiklid 3 ja 4

Artikkel 5 lõige 1

Artikkel 5 lõige 2

Artikkel 3 lõige 1

Artiklid 6 ja 7

Artikkel 8

Artikkel 3 lõige 4

Artikkel 9 lõige 1

Artikkel 3 lõige 2

Artikkel 9 lõige 2

Artikkel 3 lõige 3

Artiklid 9a ja 9b

Artikkel 10 lõige 1

Artikkel 10 lõige 2

Artikkel 4

Artikkel 5 (1)

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 11

Artikkel 8

Lisa

I lisa

II lisa


(1)  Nõukogu direktiivi 98/20/EÜ artikkel 2.


Top