Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0033

Komisjoni direktiiv 2006/33/EÜ, 20. märts 2006 , millega muudetakse direktiivi 95/45/EÜ seoses päikeseloojangukollase FCF (E 110) ja titaandioksiidiga (E 171) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 82, 21.3.2006, p. 10–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 285–288 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 38 - 41
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 38 - 41
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 030 P. 225 - 228

No longer in force, Date of end of validity: 29/01/2009; kehtetuks tunnistatud 32008L0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/33/oj

21.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 82/10


KOMISJONI DIREKTIIV 2006/33/EÜ,

20. märts 2006,

millega muudetakse direktiivi 95/45/EÜ seoses päikeseloojangukollase FCF (E 110) ja titaandioksiidiga (E 171)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/107/EMÜ toiduainetes lubatud lisaaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõike 3 punkti a,

olles konsulteerinud Euroopa Toiduohutusametiga,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 26. juuli 1995. aasta direktiiviga 95/45/EÜ, millega nähakse ette toiduainetes kasutatavate värvainete puhtuse erikriteeriumid, (2) on sätestatud puhtuse kriteeriumid Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 1994. aasta direktiivis 94/36/EÜ (toiduainetes kasutatavate värvainete kohta) (3) nimetatud värvainete kohta.

(2)

Vastavalt direktiivile 94/36/EÜ on päikeseloojangukollast FCF (E 110) lubatud kasutada värvainena teatavates toiduainetes. Teaduslikult on tõestatud, et teatud tingimustel võib päikeseloojangukollase tootmise käigus tekkida lisandina Sudan I (1-(fenüülaso)-2-naftalenool). Sudan I ei ole lubatud värvaine ning on toidus soovimatu aine. Selle esinemine päikeseloojangukollases tuleks seepärast piirata koguseni, mis on väiksem avastamiskünnisest 0,5 mg/kg. Seepärast tuleks päikeseloojangukollase FCF (E 110) puhtusekriteeriume vastavalt muuta.

(3)

Tuleks arvesse võtta FAO/WHO ühise lisaainete ekspertkomisjoni (JECFA) poolt Codex Alimentarius'es esitatud lisaainete spetsifikatsioone ja analüüsimeetodeid. JECFA on hakanud kõigis toidu lisaainete spetsifikatsioonides asendama raskemetallide (nt plii) teste asjaomaste üksikute metallide asjakohaste piirangutega. Seepärast tuleks päikeseloojangukollase FCF (E 110) piiranguid vastavalt muuta.

(4)

Vastavalt direktiivile 94/36/EÜ on titaandioksiidi (E 171) lubatud kasutada värvainena teatavates toiduainetes. Titaandioksiidi on võimalik toota nii, et tekivad anataasi või rutiili struktuuriga kristallid. Titaandioksiidi rutiilivormi lehekesed erinevad anataasivormist nii struktuurilt kui ka optilistelt omadustelt (pärlmutritaoline helk). Titaandioksiidi rutiilivormi on tehnoloogia tõttu vaja kasutada toiduainetes värvainena ning toidulisanditablettide kattekihis. Euroopa Toiduohutusamet kinnitas 7. detsembril 2004, et titaandioksiidi rutiilivormi kasutamine lehekestena või amorfsena ei tekita ohutusprobleeme. Seepärast tuleks titaandioksiidi (E 171) puhtusekriteeriume muuta, et kanda loetellu nii aine anataasi- kui ka rutiilivorm.

(5)

Seepärast tuleb direktiivi 95/45/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 95/45/EÜ lisa muudetakse kooskõlas käesoleva direktiivi lisaga.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 10. aprilliks 2007. Nad edastavad kõnealuste õigusnormide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste riigisiseste õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. märts 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 40, 11.2.1989, lk 27. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 226, 22.9.1995, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/47/EÜ (ELT L 113, 20.4.2004, lk 24).

(3)  EÜT L 237, 10.9.1994, lk 13. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.


LISA

Direktiivi 95/45/EÜ lisa B-osa muudetakse järgmiselt.

1)

Päikeseloojangukollast FCF (E 110) käsitlev tekst asendatakse järgmisega:

“E 110 PÄIKESELOOJANGUKOLLANE FCF

Sünonüümid

CI kollane toiduvärv 3, oranžkollane S

Mõiste

Päikeseloojangukollane FCF koosneb peamiselt dinaatrium-2-hüdroksü-1-(4-sulfonatofenüülaso)-naftaleen-6-sulfonaadist ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat.

Päikeseloojangukollase FCF kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool.

Klass

Monoasoühendid

Värviindeksi nr

15985

EINECSi nr

220-491-7

Keemiline nimetus

Dinaatrium-2-hüdroksü-1-(4-sulfonatofenüülaso)-naftaleen-6-sulfonaat

Keemiline valem

C16H10N2Na2O7S2

Molekulmass

452,37

Analüüs

Sisaldab kokku vähemalt 85 % värvaineid (ümberarvutatuna naatriumsooladele)

E1 % 1 cm 555 (vesilahuses pH 7 juures)

Kirjeldus

Oranžikaspunase värvusega pulber või graanulid

Identifitseerimisandmed

A.

Spektromeetria

Neeldumismaksimum vees, pH 7, on umbes 485 nm juures

B.

Oranž vesilahus

 

Puhtus

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,2 %

Lisavärvained

Mitte üle 5,0 %

1-(fenüülaso)-2-naftalenool (Sudan I)

Mitte üle 0,5 mg/kg

Muud orgaanilised ühendid peale värvainete:

 

4-aminobenseen-1-sulfoonhape

3-hüdroksünaftaleen-2,7-disulfoonhape

6-hüdroksünaftaleen-2-sulfoonhape

7-hüdroksünaftaleen-1,3-disulfoonhape

4,4'-diasoaminodi(benseen-sulfoonhape)

6,6'-oksüdi(naftaleen-2-sulfoonhape)

Kokku mitte üle 0,5 %

Sulfoneerimata primaarsed aromaatsed amiinid

Mitte üle 0,01 % (ümberarvutatuna aniliinile)

Eetriga ekstraheeritavad ained

Mitte üle 0,2 % neutraalses keskkonnas

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg”

2)

Titaandioksiidi E 171 käsitlev tekst asendatakse järgmisega:

“E 171 TITAANDIOKSIID

Sünonüümid

CI pigmentvalge 6

Mõiste

Titaandioksiid koosneb peamiselt puhtast anataasi- ja/või rutiilivormis titaandioksiidist, mis võib olla kaetud vähese koguse alumiiniumoksiidi ja/või ränidioksiidiga, et parandada toote tehnoloogilisi omadusi.

Klass

Anorgaanilised ühendid

Värviindeksi nr

77891

EINECSi nr

236-675-5

Keemiline nimetus

Titaandioksiid

Keemiline valem

TiO2

Molekulmass

79,88

Analüüs

Sisaldus on vähemalt 99 % alumiiniumoksiidi- ja ränidioksiidivabast ainest

Kirjeldus

Valge või nõrga värvusega pulber

Identifitseerimisandmed

Lahustuvus

Vees ja orgaanilistes lahustites lahustumatu. Lahustub aeglaselt vesinikfluoriidhappes ja kuumas kontsentreeritud väävelhappes.

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,5 % (105 oC, 3 tundi)

Kadu põletamisel

Mitte üle 1,0 % lenduvate lisandite vabast ainest (800 oC)

Alumiiniumoksiid ja/või ränidioksiid

Kokku mitte üle 2,0 %

0,5 N HCl-is lahustuvad ained

Mitte üle 0,5 % alumiiniumoksiidi- ja ränidioksiidivabast ainest ning alumiiniumoksiidi ja/või ränidioksiidi sisaldavate toodete puhul mitte üle 1,5 % müüdava toote massist.

Vees lahustuvad ained

Mitte üle 0,5 %

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Antimon

Mitte üle 50 mg/kg täielikult lahustunud aine kohta

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg täielikult lahustunud aine kohta

Plii

Mitte üle 10 mg/kg täielikult lahustunud aine kohta

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg täielikult lahustunud aine kohta

Tsink

Mitte üle 50 mg/kg täielikult lahustunud aine kohta.”.


Top