EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006E0362

Nõukogu ühine seisukoht 2006/362/ÜVJP, 18. mai 2006 , millega muudetakse ühist seisukohta 2006/276/ÜVJP, mis käsitleb teatud Valgevene ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid

ELT L 134, 20.5.2006, p. 45–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
ELT L 294M, 25.10.2006, p. 95–103 (MT)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2006/362/oj

20.5.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 134/45


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2006/362/ÜVJP,

18. mai 2006,

millega muudetakse ühist seisukohta 2006/276/ÜVJP, mis käsitleb teatud Valgevene ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 10. aprillil 2006 vastu ühise seisukoha 2006/276/ÜVJP, mis käsitleb teatud Valgevene ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2004/661/ÜVJP, (1) millega kehtestati reisipiirangud president Lukašenko, Valgevene juhtide ja teatud ametnike suhtes.

(2)

Samuti peab nõukogu oma 10. aprilli 2006. aasta järelduste kohaselt vajalikuks külmutada rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad eespool osutatud isikutele, kel oli oluline osa Valgevenes 19. märtsil 2006 toimunud presidendivalimistel rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumises ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseaduslikus käitumises.

(3)

Nimetatud rahalised piiravad meetmed tuleks läbi vaadata, eesmärgiga saavutada kõikide poliitvangide kiire vabastamine ja rehabiliteerimine ning silmas pidades valimisseaduse reforme, mis viiakse läbi, et viia see vastavusse OSCE seatud kohustustega ja muude OSCE/ODIHRi soovitatud demokraatlike valimiste rahvusvaheliste standarditega, ning arvestades tulevaste valimiste läbiviimist ja ametivõimude poolt demokraatlike väärtuste, õigusriigi, inimõiguste ja põhivabaduste, sealhulgas sõnavabaduse ja ajakirjandusvabaduse ning kogunemisvabaduse ja poliitilise ühinemise vabaduse austamiseks võetud konkreetseid meetmeid.

(4)

Ühise seisukoha 2006/276/ÜVJP lisades on seetõttu asjakohane teha mõningaid tehnilisi muudatusi.

(5)

Nimetatud meetmete rakendamiseks on vaja võtta ühenduse meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

Ühisele seisukohale 2006/276/ÜVJP lisatakse järgmised artiklid:

“Artikkel 1a

1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad Valgevenes 19. märtsil 2006 toimunud presidendivalimistel rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise eest vastutavatele ja IV lisas loetletud isikutele või nendega seotud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, mis on nende omandis, valduses või nende kontrolli all.

2.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt ühegi IV lisas nimetatud isiku käsutusse ega tema toetamiseks.

Artikkel 1b

1.   Liikmesriigi pädev asutus võib tingimustel, mida ta sobivaiks peab, lubada teatud külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamise või teatud rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemise pärast seda, kui on kindlaks tehtud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on:

a)

vajalikud IV lisas loetletud isikute ja neist sõltuvate perekonnaliikmete põhivajaduste katmiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja vastavate kulude hüvitamiseks;

c)

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest või

d)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks tingimusel, et pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud muid pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel pädev asutus peab vajalikuks konkreetse loa andmist.

Pädev asutus teavitab teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni käesoleva artikli alusel antud lubadest.

2.   Artikli 1a lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud või

b)

maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama käesoleva ühise seisukoha sätteid,

tingimusel, et selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt artikli 1a lõiget 1.”

Artikkel 2

Ühise seisukoha 2006/276/ÜVJP artikkel 2 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 2

Nõukogu teeb liikmesriigi või komisjoni ettepanekul muudatusi I, II, III ja IV lisas olevatesse nimekirjadesse, kui poliitiline areng Valgevenes seda nõuab.”

Artikkel 3

Ühise seisukoha 2006/276/ÜVJP lisad asendatakse käesoleva ühise seisukoha lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 4

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 5

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 18. mai 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

Franz MORAK


(1)  ELT L 101, 11.4.2006, lk 5.


LISA

I LISA

Artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud isikute nimekiri

1.

SIVAKOV, JURI (YURIJ) Leonidovitš, endine Valgevene turismi- ja spordiminister, sündinud 5. augustil 1946 Sahhalini oblastis, endises Vene Nõukogude Föderatiivses Sotsialistlikus Vabariigis (VNFSV).

2.

ŠEIMAN (SHEIMAN), VIKTOR Vladimirovitš, Valgevene Julgeolekunõukogu riigisekretär, sündinud 26. mail 1958 Grodno oblastis.

3.

PAVLITŠENKO (PAVLIUCHENKO), DMITRI (Dmitry) Valerievitš, Valgevene Siseministeeriumi erireageerimisrühma (SOBR) ülem, sündinud 1966. aastal Vitebskis.

4.

NAUMOV, VLADIMIR Vladimirovitš, siseminister, sündinud 1956. aastal.

II LISA

Artikli 1 lõike 1 punktis b osutatud isikute nimekiri

1.

Lidia Mihhailovna JERMOŠINA, Valgevene keskvalimiskomisjoni esinaine, sündinud 29. jaanuaril 1953. aastal Slutskis (Minski piirkond).

2.

Juri Nikolajevitš PODOBED, Siseministeerium, miilitsa eriüksuse (OMON) kolonelleitnant, sündinud 5. märtsil 1962. aastal Slutskis (Minski piirkond).

III LISA

Artikli 1 lõike 1 punktis c osutatud isikute nimekiri

Nimed

(kirjapilt inglise keeles)

Nimed

(kirjapilt valgevene keeles)

Nimed

(kirjapilt vene keeles)

Sünniaeg

Sünnikoht

Ametikoht

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopõss, Vitebski oblast

President

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, Pinski oblast

Presidendi administratsiooni juht

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

Presidendi administratsiooni juhi asetäitja

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

Meedia ja ideoloogia eest vastutav asejuht, presidendi administratsioon

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

(Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Venemaa, praegu Sergijev Posad)

Presidendi abi ja peamise ideoloogilise osakonna juhataja, presidendi administratsioon

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnja,

Вотня Бьıховского района Могилевской области

Haridusminister

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Võgonoštši,

Вьıгонощи, Брестская область

Infominister

Golovanov Viktor Grigoryevich

(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

Justiitsminister

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Saksamaa

Parlamendi ülemkoja liige, riikliku ringhäälingu ettevõtte juht

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsõ

д. Акулинцьı Могилевского района

Parlamendi alamkoja esimees

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

Parlamendi ülemkoja välissuhete komitee esimees

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usohi, Mogilevi oblast,

Усохи Кличевского района Могилевской области

Parlamendi alamkoja välissuhete komitee esimees

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Djatlovo, Grodno oblast

Дятлово Гродненской области

Parlamendi ülemkoja liige, Valgevene vabariikliku noorteühenduse (BRSM) juht

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinjanõ, Minski oblast

Невиняньı Вилейского р-на Минской обл

Valgevene keskvalimiskomisjoni aseesimees

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, Minski oblast

Косута Минской области

Peaprokurör

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

Justiitsministeeriumi sotsiaalsete organisatsioonide, parteide ja valitsusväliste organisatsioonide üksuse juht

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харьıтон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

Justiitsministeeriumi sotsiaalsete organisatsioonide, parteide ja valitsusväliste organisatsioonide üksuse konsultant

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

Rjazani oblast, Venemaa

Majanduskohtu esimehe esimene asetäitja

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

Minski linna Moskva rajooni kohtunik

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

Minski linna Partizanski rajooni kohtunik

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

Peaprokuröri asetäitja

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zduditši, Mogilevi rajoon

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

KGB esimees

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

KGB esimehe esimene asetäitja

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Barõssav

Ametühingute ühenduse juht

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

Bresti oblasti valimiskomisjoni esimees

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

Gomeli oblasti keskvalimiskomisjoni esimees

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучьıна Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Minski oblast

Grodno oblasti keskvalimiskomisjoni esimees

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Venemaa

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

Minski linna keskvalimiskomisjoni esimees

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

Minski rajooni keskvalimiskomisjoni esimees

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

Mogilevi rajooni keskvalimiskomisjoni esimees

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

Vitebski rajooni keskvalimiskomisjoni esimees

IV LISA

Artiklis 1 a osutatud isikute nimekiri

Nimed

(kirjapilt inglise keeles)

Nimed

(kirjapilt valgevene keeles)

Nimed

(kirjapilt vene keeles)

Sünniaeg

Sünnikoht

Ametikoht

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopõss, Vitebski oblast

President

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, Pinski oblast

Presidendi administratsiooni juht

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

Presidendi administratsiooni juhi asetäitja

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

Meedia ja ideoloogia eest vastutav asejuht, presidendi administratsioon

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

(Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Venemaa, praegu Sergijev Posad)

Presidendi abi ja peamise ideoloogilise osakonna juhataja, presidendi administratsioon

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnja, Вотня Бьıховского района Могилевской области

Haridusminister

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Võgonoštši, Вьıгонощи, Брестская область

Infominister

Golovanov Viktor Grigoryevich

(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

Justiitsminister

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Saksamaa

Parlamendi ülemkoja liige, riikliku ringhäälingu ettevõtte juht

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsõ д. Акулинцьı Могилевского района

Parlamendi alamkoja esimees

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

Parlamendi ülemkoja välissuhete komitee esimees

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usohi, Mogilevi oblast, Усохи Кличевского района Могилевской области

Parlamendi alamkoja välissuhete komitee esimees

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Djatlovo, Grodno oblast,

Дятлово Гродненской области

Parlamendi ülemkoja liige, Valgevene vabariikliku noorteühenduse (BRSM) juht

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinjanõ, Minski oblast

Невиняньı Вилейского р-на Минской обл

Valgevene keskvalimiskomisjoni aseesimees

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, Minski oblast

Косута Минской области

Peaprokurör

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

Justiitsministeeriumi sotsiaalsete organisatsioonide, parteide ja valitsusväliste organisatsioonide üksuse juht

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харьıтон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

Justiitsministeeriumi sotsiaalsete organisatsioonide, parteide ja valitsusväliste organisatsioonide üksuse konsultant

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

Rjazani oblast, Venemaa

Majanduskohtu esimehe esimene asetäitja

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

Minski linna Moskva rajooni kohtunik

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

Minski linna Partizanski rajooni kohtunik

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

Peaprokuröri asetäitja

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zduditši, Mogilevi oblast

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

KGB esimees

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

KGB esimehe esimene asetäitja

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Barõssav

Ametühingute ühenduse juht

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

Bresti oblasti valimiskomisjoni esimees

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

Gomeli oblasti keskvalimiskomisjoni esimees

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучьıна Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Minski oblast

Grodno oblasti keskvalimiskomisjoni esimees

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Venemaa

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

Minski linna keskvalimiskomisjoni esimees

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

Minski rajooni keskvalimiskomisjoni esimees

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

Mogilevi rajooni keskvalimiskomisjoni esimees

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

Vitebski rajooni keskvalimiskomisjoni esimees

Sheyman (Sheiman), Victor Vladimirovich

 

 

26.5.1958

Grodno oblast

Julgeolekunõukogu riigisekretär

Pavlichenko (Pavliuchenko), Dmitri (Dmitry) Valeriyevich

 

 

1966

Vitebsk

Siseministeeriumi erireageerimisrühma (SOBR) ülem

Naumov, Vladimir Vladimïrovich

 

 

1956

 

Siseminister

Yermoshina Lydia Mihajlovna

 

 

29.1.1953

Slutsk (Minski piirkond)

Keskvalimis-komisjoni esinaine

Podobed Yuri Nikolaevich

 

 

5.3.1962

Slutsk (Minski piirkond)

Siseministeerium, miilitsa eriüksuse (OMON) kolonel-leitnant


Top