EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0673

2006/673/EÜ: Komisjoni otsus, 5. oktoober 2006 , millega muudetakse otsust 2003/43/EÜ, millega kehtestatakse teatavate ehitustoodete tuletundlikkustoimivuse klassid seoses kipsplaatidega (teatavaks tehtud numbri K(2006) 4360 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 276, 7.10.2006, p. 77–79 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 227–229 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 054 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 054 P. 3 - 5
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 136 - 138

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/673/oj

7.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 276/77


KOMISJONI OTSUS,

5. oktoober 2006,

millega muudetakse otsust 2003/43/EÜ, millega kehtestatakse teatavate ehitustoodete tuletundlikkustoimivuse klassid seoses kipsplaatidega

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 4360 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/673/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/106/EMÜ ehitustooteid käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2003/43/EÜ (2) kehtestatakse teatavate ehitustoodete, nimelt puidupõhiste paneelide tuletundlikkustoimivuse klassid.

(2)

Otsust 2003/43/EÜ kohandatakse, et võtta arvesse tehnika arengut seoses kipsplaatide kasutuselevõtmisega.

(3)

Seepärast tuleks otsust 2003/43/EÜ vastavalt muuta.

(4)

Käesolevas otsuses ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise ehituskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2003/43/EÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 5. oktoober 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 40, 11.2.1989, lk 12. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2006/190/EÜ (ELT L 66, 8.3.2006, lk 47).

(2)  EÜT L 13, 18.1.2003, lk 35. Otsust on muudetud otsusega 2003/593/EÜ (ELT L 201, 8.8.2003, lk 25).


LISA

Otsuse 2003/43/EÜ lisas asendatakse tabel 2 ja märkus järgmisega:

“TABEL 2

Kipsplaatide tuletundlikkustoimivuse klassid

Kipsplaat

Plaadi paksus

(mm)

Kipssüdamik

Pinnakartongi mass (1)

(g/m2)

Substraat

Klass (2) (v.a põrandakatted)

Tihedus

kg/m3

Tuletundlikkuse klass

Vastavus standardile EN 520 (v.a perforeeritud plaadid)

≥ 6,5 < 9,5

≥ 800

A1

≤ 220

Mis tahes puidupõhine toode tihedusega ≥ 400 kg/m3 või mis tahes toode, mille klass on A2-s1, d0

A2-s1, d0

> 220 ≤ 320

B-s1, d0

≥ 9,5

≥ 600

≤ 220

Mis tahes puidupõhine toode tihedusega ≥ 400 kg/m3 või mis tahes toode, mille klass on vähemalt A2-s1, d0 või mis tahes isolatsioonitoode, mille klass on vähemalt E-d2, paigaldatud vastavalt meetodile 1.

A2-s1, d0

> 220 ≤ 320

B-s1, d0

Märkus:   Paigaldamine ja kinnitamine

Kuivkrohvplaadid (edaspidi “kipsplaadid”) paigaldatakse ja kinnitatakse, kasutades ühte kolmest järgmisest meetodist.

 

Meetod 1 – Mehhaaniline kinnitus tugikarkassi külge

Kipsplaadid või (mitmekihiliste tarindite puhul) vähemalt välimine kipsplaadikiht kinnitatakse mehhaaniliselt metallist tugikarkassile (koosneb standardis EN 14195 nimetatud osadest) või puidust tugikarkassile (vastab standarditele EN 336 ja EN 1995-1-1).

Kui karkassi tugielemendid paiknevad ainult ühes suunas, ei või suurim vahekaugus tugielementide vahel ületada 50 kipsplaadi paksust.

Kui tugielemendid paiknevad karkassis kahes suunas, ei või suurim vahekaugus tugielementide vahel mõlemas suunas ületada 100 kipsplaadi paksust.

Mehhaaniliseks kinnituseks kasutatakse kruvisid, klambreid või naelu, mis kinnitatakse ühtlaselt läbi kipsplaadi karkassi külge kuni 300-millimeetriste vahedega piki tugielemendi pikitelge.

Kipsplaatide taga võib olla õhuruum või isolatsioonitoode. Substraat võib olla:

a)

mis tahes puidupõhine toode, mille tihedus on vähemalt 400 kg/m3, või mis tahes klassi A2-sl, d0 toode kipsplaatide puhul, mille nimipaksus on vähemalt 6,5 ja alla 9,5 mm ning tihedus vähemalt 800 kg/m3;

b)

mis tahes puidupõhine toode, mille tihedus on vähemalt 400 kg/m3, või mis tahes klassi A2-s1, d0 toode kipsplaatide puhul, mille nimipaksus on vähemalt 9,5 mm ning tihedus vähemalt 600 kg/m3;

c)

mis tahes substraat vähemalt klassist E-d2 kipsplaatide puhul, mille nimipaksus on vähemalt 9,5 mm ja tihedus vähemalt 600 kg/m3.

Kõrvuti asetsevate kipsplaatide vahele jääva vuugi laius on kõige rohkem 4 mm. Selline nõue kehtib mis tahes vuukide kohta, sõltumata sellest, kas vuugid toestatakse tugielemendiga või mitte ja kas vuugid täidetakse vuugiseguga või mitte.

Punktides a ja b märgitud juhtudel täidetakse iga kõrvuti asetsevate plaatide vaheline vuuk, mida ei toestata tugielemendiga ja mille laius on suurem kui 1 mm, vuugiseguga, nagu on ette nähtud standardis EN 13963 (muud vuugid võivad jääda täitmata).

Punktis c märgitud juhul täidetakse kõrvuti asetsevate kipsplaatide vahelised vuugid vuugiseguga, nagu on ette nähtud standardis EN 13963.

 

Meetod 2 – Mehhaaniline kinnitus tahke puidupõhise substraadi külge

Kipsplaadid kinnitatakse mehhaaniliselt vähemalt 400 kg/m3 tihedusega tahke puidupõhise substraadi külge.

Kipsplaatide ja substraadi vahele ei jää tühimikku.

Mehhaaniliseks kinnituseks kasutatakse kruvisid, klambreid või naelu. Vahemik mehhaaniliste kinnituste vahel vastab eespool meetodis 1 märgitud eeskirjadele.

Kõrvuti asetsevate kipsplaatide vahelise vuugi laius on kõige rohkem 4 mm ja see võib jääda täitmata.

 

Meetod 3 – Vahetu kinnitamine või liimimine terviklikule aluspinnale (kuivviimistlus)

Kipsplaadid kinnitatakse vahetult terviklikule aluspinnale, mille tuletundlikkuse klass on vähemalt A2-s1, d0.

Kipsplaadid võib kinnitada kruvide või naeltega, mis on kinnitatud läbi kipsplaadi terviklikule aluspinnale, või liimida kipsplaadid aluspinna külge, kasutades kipsi põhjal valmistatud liimisegu, nagu on ette nähtud standardis EN 14496.

Mõlemal juhul paiknevad kruvi- või naelkinnitused ning liimipintseldused ühtlaselt kuni 600-millimeetriste vahedega piki- ja laiusuunas.

Kõrvuti asetsevate kipsplaatide vahelised vuugid võib jätta täitmata.”


(1)  Määratletud vastavalt standardile EN ISO 536 ja ei sisalda üle 5 % orgaanilisi lisaaineid.

(2)  Klassid on ette nähtud komisjoni otsuse 2000/147/EÜ lisa tabelis 1.


Top