EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0188

2006/188/EÜ: Nõukogu otsus, 21. veebruar 2006 , Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelise lepingu sõlmimise kohta, millega laiendatakse Taanile nõukogu määruse (EÜ) nr 343/2003, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest, ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2725/2000, mis käsitleb sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil, sätteid

OJ L 66, 8.3.2006, p. 37–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 72–74 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 270 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 270 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 100 - 100

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/188/oj

8.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 66/37


NÕUKOGU OTSUS,

21. veebruar 2006,

Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelise lepingu sõlmimise kohta, millega laiendatakse Taanile nõukogu määruse (EÜ) nr 343/2003, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest, ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2725/2000, mis käsitleb sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil, sätteid

(2006/188/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 63 lõike 1 punkti a koostoimes selle artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ja artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on ühenduse nimel pidanud läbirääkimisi Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelise lepingu üle, millega laiendatakse Taanile nõukogu määruste (EÜ) nr 343/2003 (2) ja (EÜ) nr 2725/2000 (3) sätteid.

(2)

Kooskõlas nõukogu 13. juuni 2005. aasta otsusega kirjutati lepingule Euroopa Ühenduse nimel alla 13. märtsil 2005, eeldusel et seda on võimalik sõlmida hilisemal kuupäeval.

(3)

Vastavalt Euroopa Liidu lepingule ja EÜ asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artiklile 3 osalevad Ühendkuningriik ja Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(4)

Vastavalt Euroopa Liidu lepingule ja EÜ asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklitele 1 ja 2 ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele.

(5)

Leping tuleks heaks kiita,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse ühenduse nimel heaks Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vaheline leping, millega laiendatakse Taanile nõukogu määruse (EÜ) nr 343/2003, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest, ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2725/2000, mis käsitleb sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil, sätteid.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab lepingu artikli 10 lõikega 2 ettenähtud teate. (4)

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 21. veebruar 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

K. GASTINGER


(1)  Arvamus on esitatud 13. detsembril 2005 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT L 50, 25.2.2003, lk 1.

(3)  EÜT L 316, 15.12.2000, lk 1.

(4)  Leping jõustub lepingupoolte teatele järgneva teise kuu esimesel päeval.


Top

8.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 66/38


LEPING

Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahel, mis käsitleb kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist selle riigi määramiseks, kes vastutab Taanis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest, ning sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil

EUROOPA ÜHENDUS,

edaspidi “ühendus”, ühelt poolt ja

TAANI KUNINGRIIK,

edaspidi “Taani”, teiselt poolt,

VIIDATES Taani osalusele Euroopa ühenduste liikmesriiki jäetud varjupaigataotluste läbivaatamise eest vastutava riigi määramist käsitlevas konventsioonis, mis allkirjastati Dublinis 15. juunil 1990 (edaspidi “Dublini konventsioon”),

VIIDATES Euroopa Ühenduse ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu (mis käsitleb liikmesriigis või Islandil või Norras esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriume ja mehhanisme) artiklile 12,

VÕTTES ARVESSE, et nõukogu 18. veebruari 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 343/2003, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest (edaspidi “II Dublini määrus”), asendatakse “Dublini konventsioon”,

MÄRKIDES, et 2. septembril 2003 võeti vastu komisjoni määruse (EÜ) nr 1560/2003, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 343/2003, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest,

VÕTTES ARVESSE nõukogu 11. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 2725/2000 (mis käsitleb sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil (edaspidi “Eurodaci määrus”)) olulisust. Edaspidi kasutatakse Eurodaci määrusele ja II Dublini määrusele viitamisel nimetust “määrused”,

MÄRKIDES, et 28. veebruaril 2002 võttis nõukogu vastu määruse (EÜ) nr 407/2002 Eurodaci määruse teatavate rakenduseeskirjade kohta,

VIIDATES Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitlevale protokollile (edaspidi “Taani seisukohta käsitlev protokoll”), mille kohaselt ei ole II Dublini määrus ega Eurodaci määrus Taanile siduvad ega seal kohaldatavad,

SOOVIDES, et määruste sätteid, edaspidiseid muudatusi ja määrustega seotud rakendusmeetmeid kohaldataks rahvusvahelise õiguse kohaselt ühenduse ja Taani suhete suhtes, kuna Taani on liikmesriik, kellel on eriseisukoht seoses Euroopa Ühenduse asutamislepingu IV jaotisega,

RÕHUTADES ühenduse ja Taani vahelise nõuetekohase kooskõlastamise olulisust seoses selliste rahvusvaheliste lepingute üle peetavate läbirääkimiste ja nende sõlmimisega, mis võivad mõjutada või muuta määruste reguleerimisala,

RÕHUTADES, et Taani peaks taotlema ühenduse sõlmitud rahvusvaheliste lepingutega ühinemist, kui Taani osalus nendes lepingutes on oluline määruste ja käesoleva lepingu ühtse kohaldamise seisukohast,

DEKLAREERIDES, et Euroopa Ühenduste Kohtul peaks olema pädevus tagada käesoleva lepingu, määruste sätete ja käesolevas lepingus sisalduvate ühenduse rakendusmeetmete ühetaoline kohaldamine ja tõlgendamine,

VIIDATES Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 68 lõike 1 kohaselt Euroopa Kohtule antud pädevusele teha eelotsuseid küsimustes, mis käsitlevad asutamislepingu IV jaotisel põhinevate ühenduse institutsioonide õigusaktide kehtivust ja tõlgendamist, sealhulgas käesoleva lepingu kehtivust ja tõlgendamist, ning asjaolule, et vastavalt Taani seisukohta käsitlevale protokollile ei ole kõnealune säte Taanile siduv ega seal kohaldatav,

VÕTTES ARVESSE, et Euroopa Kohtul peaks olema samadel tingimustel pädevus teha eelotsuseid Taani kohtute esitatud küsimuste kohta, mis käsitlevad käesoleva lepingu kehtivust ja tõlgendamist, ning et määruste ja nende rakendusmeetmete tõlgendamise osas peaksid Taani kohtud seepärast taotlema eelotsuste tegemist samadel tingimustel nagu muude liikmesriikide kohtud,

VIIDATES sättele, mille kohaselt võivad Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon ja liikmesriigid vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 68 lõikele 3 taotleda Euroopa Kohtult eelotsuse tegemist küsimustes, mis käsitlevad asutamislepingu IV jaotisel põhinevate ühenduse institutsioonide õigusaktide tõlgendamist, sealhulgas käesoleva lepingu tõlgendamist, ning asjaolule, et vastavalt Taani seisukohta käsitlevale protokollile ei ole kõnealune säte Taanile siduv ega seal kohaldatav,

VÕTTES ARVESSE, et Taanile tuleks samadel tingimustel nagu teistele liikmesriikidele määruste ja nende rakendusmeetmete suhtes anda võimalus taotleda Euroopa Kohtult eelotsuse tegemist küsimustes, mis käsitlevad käesoleva lepingu tõlgendamist,

RÕHUTADES, et Taani seaduste kohaselt peaksid Taani kohtud käesoleva lepingu, määruste sätete ja käesolevas lepingus sisalduvate ühenduse rakendusmeetmete tõlgendamisel võtma nõuetekohaselt arvesse Euroopa Kohtu ja Euroopa ühenduste liikmesriikide kohtute praktikas määruste sätete ja ühenduse rakendusmeetmete kohta tehtud otsuseid,

VÕTTES ARVESSE, et vastavalt Euroopa Kohtu menetlust käsitlevatele Euroopa Ühenduse asutamislepingu sätetele peaks Euroopa Kohtult olema võimalik taotleda otsust küsimustes, mis käsitlevad käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmist,

ARVESTADES, et vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 300 lõikele 7 on käesolev leping liikmesriikidele siduv; seepärast on asjakohane, et Taanil oleks liikmesriigi kohustuste täitmata jätmise korral võimalus pöörduda komisjoni kui asutamislepingu täitmise järelevalvaja poole;

VÕTTES ARVESSE, et vastavalt Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklile 3 ei vastuta Taani nende meetmete finantstagajärgede eest, mis ei ole Taanile siduvad ega seal kohaldatavad, välja arvatud halduskulud, ning et seepärast tuleb kindlaks määrata Taani osa tegevuskuludest seoses kesküksuse loomise ja toimimisega vastavalt Eurodaci määruse artiklile 3,

RÕHUTADES, et liikmesriigis või Islandil või Norras esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriume ja mehhanisme käsitleva Euroopa Ühenduse ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu artikli 12 kohane protokoll peab tagama ühelt poolt Islandi ja Norra ning teiselt poolt Taani vahelised suhted seoses II Dublini määruse ja Eurodaci määruse sätetega,

SOOVIDES, et Euroopa Ühendus ning Island ja Norra määraksid paralleelselt käesoleva lepinguga Taani nõusolekul kindlaks kõnealuse protokolli sisu,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Eesmärk

1.   Käesoleva lepingu eesmärk on vastavalt artikli 2 lõigetele 1 ja 2 kohaldada nõukogu 18. veebruari 2003. aasta määruse (EÜ) nr 343/2003, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab Taanis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest (“II Dublini määrus”), ja nõukogu 11. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 2725/2000, mis käsitleb sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil (“Eurodaci määrus”) sätteid ning nende rakendusmeetmeid ühenduse ja Taani vaheliste suhete suhtes.

2.   Lepingupoolte eesmärk on saavutada määruste sätete ja nende rakendusmeetmete ühetaoline kohaldamine ja tõlgendamine kõigis liikmesriikides.

3.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõike 1, artikli 4 lõike 1 ja artikli 5 lõike 1 sätted tulenevad Taani seisukohta käsitlevast protokollist.

Artikkel 2

II Dublini määrus ja Eurodaci määrus

1.   Käesolevale lepingule lisatud ja selle osaks oleva II Dublini määruse sätteid koos rakendusmeetmetega, mis on vastu võetud vastavalt II Dublini määruse artikli 27 lõikele 2 ja mida Taani on vastavalt käesoleva lepingu artiklile 4 pärast käesoleva lepingu jõustumist vastuvõetud rakendusmeetmete puhul rakendanud, kohaldatakse rahvusvahelise õiguse kohaselt ühenduse ja Taani vaheliste suhete suhtes.

2.   Käesolevale lepingule lisatud ja selle osaks oleva Eurodaci määruse sätteid koos rakendusmeetmetega, mis on vastu võetud vastavalt Eurodaci määruse artiklile 22 või artikli 23 lõikele 2 ja mida Taani on vastavalt käesoleva lepingu artiklile 4 pärast käesoleva lepingu jõustumist vastuvõetud rakendusmeetmete puhul rakendanud, kohaldatakse rahvusvahelise õiguse kohaselt ühenduse ja Taani vaheliste suhete suhtes.

3.   II Dublini määruse artiklis 29 ja Eurodaci määruse artiklis 27 osutatud kuupäeva asemel kohaldatakse käesoleva lepingu jõustumise kuupäeva.

Artikkel 3

II Dublini määruse ja Eurodaci määruse muudatused

1.   Taani ei osale II Dublini määruse ega Eurodaci määruse muudatuste vastuvõtmisel ning kõnealused muudatused ei ole Taanile siduvad ega seal kohaldatavad.

2.   Kui võetakse vastu määruste muudatused, teatab Taani komisjonile oma otsusest selle kohta, kas kõnealuste muudatuste sisu rakendada või mitte. Teade saadetakse muudatuste vastuvõtmise ajal või 30 päeva jooksul pärast seda.

3.   Kui Taani otsustab muudatuste sisu rakendada, tuleb teates märkida, kas rakendamine saab toimuda halduslikult või nõuab see heakskiitmist parlamendis.

4.   Kui teates märgitakse, et rakendamine saab toimuda halduslikult, tuleb teates deklareerida ka see, et kõik vajalikud haldusmeetmed jõustuvad määruste muudatuste jõustumise kuupäeval või on jõustunud teatamise kuupäeval, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

5.   Kui teates on märgitud, et rakendamine nõuab heakskiitmist Taani parlamendis, kohaldatakse järgmisi eeskirju:

a)

Taani seadusandlikud meetmed jõustuvad määruste muudatuste jõustumise kuupäeval või 6 kuud pärast teatamist, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem;

b)

kKui Taani seadusandlikud meetmed ei ole määruste muudatuste jõustumise kuupäeval jõustunud, kohaldab Taani muudatuste sisu ajutiselt, ulatuses milles see vastab siseriiklikule õigusele;

c)

Taani teavitab komisjoni kuupäevast, mil seadusandlikud rakendusmeetmed jõustuvad, ning ajutise kohaldamisega seotud erimeetmetest.

6.   Taani teade selle kohta, et muudatuste sisu on vastavalt lõigetele 4 ja 5 Taanis rakendatud, toob rahvusvahelise õiguse kohaselt kaasa vastastikused kohustused Taani ja ühenduse vahel. Määruste muudatused on seejärel käesoleva lepingu muudatused ja neid käsitatakse lepingule lisatuna.

7.   Juhul kui:

a)

Taani teatab oma otsusest mitte rakendada muudatuste sisu või

b)

Taani ei saada teadet lõikes 2 sätestatud 30päevase tähtaja jooksul või

c)

Taani seadusandlikud meetmed ei jõustu lõikes 5 sätestatud tähtaegade jooksul,

loetakse käesolev lepingu lõpetatuks, kui lepingupooled ei otsusta 90 päeva jooksul teisiti või kui punktis c osutatud juhul ei jõustu Taani seadusandlikud meetmed sama tähtaja jooksul. Lõpetamine jõustub 3 kuud pärast 90päevase tähtaja möödumist.

8.   See ei mõjuta II Dublini määruse kohaseid taotlusi, mis on esitatud enne lepingu lõpetamist vastavalt lõikele 7.

Artikkel 4

Rakendusmeetmed

1.   Taani ei osale II Dublini määruse artikli 27 lõikes 2 ja Eurodaci määruse artikli 23 lõikes 2 osutatud komitee arvamuste vastuvõtmisel ega vastavalt Eurodaci määruse artiklile 22 vastuvõetud rakendusmeetmete vastuvõtmisel. Vastavalt II Dublini määruse artikli 27 lõikele 2 ja Eurodaci määruse artikli 23 lõikele 2 vastuvõetud rakendusmeetmed ning vastavalt Eurodaci määruse artiklile 22 vastuvõetud rakendusmeetmed ei ole Taanile siduvad ega seal kohaldatavad.

2.   Kui võetakse vastu rakendusmeetmeid vastavalt II Dublini määruse artikli 27 lõikele 2 või vastavalt Eurodaci määruse artikli 23 lõikele 2, teatatakse kõnealustest meetmetest Taanile. Taani teatab komisjonile oma otsusest selle kohta, kas rakendusmeetmete sisu rakendada või mitte. Teade saadetakse rakendusmeetmete vastuvõtmise ajal või 30 päeva jooksul pärast seda.

3.   Teates deklareeritakse, et kõik vajalikud haldusmeetmed Taanis jõustuvad rakendusmeetmete jõustumise kuupäeval või on jõustunud teatamise kuupäeval, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

4.   Taani teade selle kohta, et muudatuste sisu on Taanis rakendatud, toob rahvusvahelise õiguse kohaselt kaasa vastastikused kohustused Taani ja ühenduse vahel. Rakendusmeetmed on seejärel käesoleva lepingu osa.

5.   Juhul kui:

a)

Taani teatab oma otsusest mitte rakendada muudatuste sisu või

b)

Taani ei saada teadet lõikes 2 sätestatud 30päevase tähtaja jooksul,

loetakse käesolev leping lõpetatuks, kui lepingupooled ei otsusta 90 päeva jooksul teisiti. Lõpetamine jõustub 3 kuud pärast 90päevase tähtaja möödumist.

6.   See ei mõjuta II Dublini määruse kohaseid taotlusi, mis on esitatud enne lepingu lõpetamist vastavalt lõikele 5.

7.   Kui erandjuhtudel nõuab rakendamine heakskiitmist Taani parlamendis, tuleb seda märkida teates, mille Taani saadab vastavalt lõikele 2, ning kohaldatakse artikli 3 lõigete 5 kuni 8 sätteid.

Artikkel 5

Rahvusvahelised lepingud, mis mõjutavad II Dublini määrust ja Eurodaci määrust

1.   Vastavalt II Dublini määrusele ja Eurodaci määrusele ühenduse poolt sõlmitud rahvusvahelised lepingud ei ole Taanile siduvad ega seal kohaldatavad.

2.   Taani hoidub sõlmimast rahvusvahelisi lepinguid, mis võivad mõjutada või muuta käesolevale lepingule lisatud määruste reguleerimisala, mis käsitleb vastutuse määramist varjupaigataotluse läbivaatamise eest või Eurodaci määrusega hõlmatud meetmeid seoses kolmandate riikide kodanike sõrmejälgede võrdlemisega, välja arvatud juhul, kui see toimub ühenduse nõusolekul ning kui käesoleva lepingu ja asjaomase rahvusvahelise lepingute vaheline suhe on rahuldavalt määratletud.

3.   Kui Taani peab läbirääkimisi rahvusvaheliste lepingute üle, mis võivad mõjutada või muuta käesolevale lepingule lisatud määruste reguleerimisala, kooskõlastab ta oma seisukoha ühendusega ning hoidub igasugusest tegevusest, mis võiks ohustada ühenduse seisukoha eesmärke pädevuse ulatuses, mis ühendusel kõnealustel läbirääkimistel on.

Artikkel 6

Euroopa Kohtu pädevus seoses lepingu tõlgendamisega

1.   Kui Taani kohtus kerkib poolelioleva kohtuasja käigus üles käesoleva lepingu kehtivuse või tõlgendamisega seotud küsimus, taotleb asjaomane kohus Euroopa Kohtult sellekohast otsust, kui samadel tingimustel peab mõne teise Euroopa Liidu liikmesriigi kohus taotlema otsust seoses II Dublini määruse ja Eurodaci määruse ning nende artikli 2 lõikes 1 ja artikli 2 lõikes 2 osutatud rakendusmeetmetega.

2.   Taani seaduste kohaselt võtavad Taani kohtud käesoleva lepingu tõlgendamisel nõuetekohaselt arvesse Euroopa Kohtu praktikas tehtud otsuseid seoses II Dublini määruse ja Eurodaci määruse sätetega ning ühenduse rakendusmeetmetega.

3.   Taani võib samuti kui nõukogu, komisjon ja mis tahes liikmesriik taotleda Euroopa Kohtult otsuse tegemist käesoleva lepingu tõlgendamist käsitlevas küsimuses. Otsust, mille Euroopa Kohus vastuseks sellisele taotlusele teeb, ei kohaldata liikmesriikide kohtute jõustunud otsuste suhtes, millest on saanud res judicata.

4.   Taanil on õigus esitada Euroopa Kohtule seisukohti juhul, kui liikmesriigi kohus on suunanud Euroopa Kohtule küsimuse eelotsuse saamiseks seoses artikli 2 lõikes 1 või artikli 2 lõikes 2 osutatud sätete tõlgendamisega.

5.   Kohaldatakse Euroopa Ühenduste Kohtu põhikirja protokolli ja kodukorda.

6.   Kui Euroopa Kohtu otsuseid käsitlevaid Euroopa Ühenduse asutamislepingu sätteid muudetakse nii, et see mõjutab II Dublini määruse ja Eurodaci määruse suhtes tehtavaid otsuseid, võib Taani teavitada komisjoni oma otsusest mitte kohaldada muudatusi seoses käesoleva lepinguga. Teade saadetakse muudatuste jõustumise ajal või 60 päeva jooksul pärast seda.

Sellisel juhul loetakse käesolev leping lõpetatuks. Lõpetamine jõustub 3 kuud pärast teatamist.

7.   See ei mõjuta II Dublini määruse kohaseid taotlusi, mis on esitatud enne lepingu lõpetamist vastavalt lõikele 6.

Artikkel 7

Euroopa Ühenduste Kohtu pädevus seoses lepingu täitmisega

1.   Komisjon võib pöörduda Euroopa Kohtusse hagiga Taani vastu seoses käesoleva lepingu kohaste kohustuste täitmata jätmisega.

2.   Taani võib pöörduda komisjoni poole kaebusega seoses käesoleva lepingu kohaste kohustuste täitmata jätmisega liikmesriigi poolt.

3.   Kohaldatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu asjakohaseid sätteid, mis käsitlevad Euroopa Kohtu menetlust, ning Euroopa Ühenduste Kohtu põhikirja protokolli ja kodukorda.

Artikkel 8

Territoriaalne kohaldatavus

Käesolevat lepingut kohaldatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklis 299 osutatud territooriumide suhtes vastavalt Eurodaci määruse artiklile 26 ja II Dublini määruse artiklile 26.

Artikkel 9

Finantsosalus seoses Eurodac-süsteemiga

Eurodac-süsteemi kesküksuse loomise ja toimimisega seotud haldus- ja tegevuskulude katteks maksab Taani Euroopa Liidu eelarvesse igal aastal summa, mis arvutatakse selleks tehtud eraldiste alusel vastavalt protsendimäärale, mille Taani rahvamajanduse kogutoodang moodustab kõikide osalevate liikmesriikide rahvamajanduse kogutoodangu summast.

Käesolevat sätet kohaldatakse alates aastast, mil Taani ühendatakse kesküksusega.

Taani panus kesküksuse loomise rahastamiseks määratakse kindla summana, mis vastab summale, mis on Taanile tagastatud Euroopa Liidu üldeelarvesse makstud summast, kuna Taani ei osalenud esialgu Eurodaci määruses.

Artikkel 10

Lepingu lõpetamine

1.   Kui Taani teavitab teisi liikmesriike sellest, et ta ei soovi enam kasutada Taani seisukohta käsitleva protokolli I osa sätteid, lõpetatakse käesolev leping kõnealuse protokolli artikli 7 alusel.

2.   Kumbki pool võib käesoleva lepingu lõpetada, teavitades sellest teist lepingupoolt. Lõpetamine jõustub kuus kuud pärast sellist teatamist.

3.   See ei mõjuta taotlusi, mis on esitatud enne lepingu lõpetamist vastavalt lõigetele 1 või 2.

Artikkel 11

Jõustumine

1.   Lepingupooled võtavad kokkuleppe vastu oma vastavate menetluste kohaselt.

2.   Leping jõustub teise kuu esimesel päeval pärast seda, kui lepingupooled on teatanud selleks ettenähtud menetluste lõpetamisest.

Artikkel 12

Tekstide autentsus

Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.


LISA

NÕUKOGU 18. veebruari 2003. aasta MÄÄRUS (EÜ) nr 343/2003, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest.

NÕUKOGU 11. detsembri 2000. aasta MÄÄRUS (EÜ) nr 2725/2000, mis käsitleb sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil.

Top