EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1239

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1239/2005, 29. juuli 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 581/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses teatavate või liikidega, ja määrust (EÜ) nr 582/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses lõssipulbriga

OJ L 200, 30.7.2005, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 422–423 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 065 P. 137 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 065 P. 137 - 138

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1239/oj

30.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 200/32


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1239/2005,

29. juuli 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 581/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses teatavate või liikidega, ja määrust (EÜ) nr 582/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses lõssipulbriga

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõike 3 punkti b ja lõiget 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 581/2004 (2) artikli 1 lõikele 1 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 582/2004 (3) artikli 1 lõikele 1 on teatud sihtkohad eksporditoetuse alt välja arvatud.

(2)

Komisjoni 16. juuni 2005. aasta määrusesse (EÜ) nr 909/2005, millega määratakse kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused, (4) on alates 17. juunist 2005 lisatud Ceuta ja Melilla sihtkohatsoonide L 01 ja L 03 alla (milles on loetletud sihtkohad, mis ei vasta eksporditoetuste saamise tingimustele) ning võrdsustatud Venemaa suhtes kohaldatav või toetusemäär kõikide teiste sihtkohtade suhtes kohaldatava määraga. Seetõttu on vaja kõnealused sihtkohad välja arvata määruste (EÜ) nr 581/2004 ja (EÜ) nr 582/2004 kohaselt makstavate eksporditoetuste hulgast.

(3)

Määrusi (EÜ) nr 581/2004 ja (EÜ) nr 582/2004 tuleks vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 581/2004 artikli 1 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

“Esimeses lõigus osutatud tooted on ette nähtud ekspordiks kõikidesse sihtkohtadesse, välja arvatud Andorra, Ceuta ja Melilla, Gibraltar, Ameerika Ühendriigid ja Vatikani Linnriik.”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 582/2004 artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Kuulutatakse välja alaline pakkumine, et määratleda eksporditoetus komisjoni määruse (EMÜ) nr 3846/87 (5) I lisa jaos 9 osutatud lõssipulbri jaoks, mis on pakitud vähemalt 25 kg netomassiga kottidesse ja mille lisatud piimavaba aine sisaldus ei ületa 0,5 massiprotsenti, tootekoodiga ex ex 0402 10 19 9000, mis on ette nähtud eksportimiseks kõigisse sihtkohtadesse, välja arvatud Andorra, Bulgaaria, Ceuta ja Melilla, Gibraltar, Ameerika Ühendriigid ja Vatikani Linnriik.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 64. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2250/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 25).

(3)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 67. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2250/2004.

(4)  ELT L 154, 17.6.2005, lk 10.

(5)  EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1.”


Top