Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1236

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1236/2005, 27. juuni 2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks

OJ L 239M , 10.9.2010, p. 299–317 (MT)
OJ L 200, 30.7.2005, p. 1–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 042 P. 3 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 042 P. 3 - 21
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 130 P. 127 - 145

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; kehtetuks tunnistatud 32019R0125

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1236/oj

30.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 200/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1236/2005,

27. juuni 2005,

mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu lepingu artikli 6 kohaselt on inimõiguste ja põhivabaduste austamine üks liikmesriikide ühistest põhimõtetest. Seda arvesse võttes otsustas ühendus 1995. aastal muuta inimõiguste ja põhivabaduste austamise oluliseks osaks tema suhetes kolmandate riikidega. Sellekohane klausel otsustati lisada kõikidesse uutesse kolmandate riikidega sõlmitavatesse üldist laadi kaubandus-, koostöö- ja assotsiatsioonilepingutesse.

(2)

Inimõiguste ülddeklaratsiooni artikliga 5, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artikliga 7 ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikliga 3 nähakse ette piinamise ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemise või karistamise tingimusteta ja täielik keeld. Muude sätetega, eelkõige ÜRO piinamisvastase deklaratsiooni (1) ja ÜRO 1984. aasta piinamise ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemise või karistamise vastase konventsiooniga kohustatakse riike piinamist ära hoidma.

(3)

Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2) artikli 2 lõike 2 kohaselt ei tohi kedagi surma mõista ega hukata. Nõukogu kiitis 29. juunil 1998 heaks “suunised kolmandatele riikidele suunatud ELi poliitika kohta surmanuhtluse küsimuses” ja otsustas, et Euroopa Liit töötab selle nimel, et kaotada surmanuhtlus kogu maailmas.

(4)

Nimetatud harta artikli 4 kohaselt ei tohi kellegi suhtes rakendada piinamist või ebainimlikku või alandavat kohtlemist või karistamist. Nõukogu kiitis 9. aprillil 2001 heaks “suunised kolmandatele riikidele suunatud ELi poliitika kohta piinamise ja muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise küsimuses”. Nendes suunistes viidatakse ELi relvaväljaveo toimimisjuhendi vastuvõtmisele 1998. aastal ja käimasolevale tööle kogu ELi hõlmava kontrolli kehtestamiseks poolsõjalise varustuse väljaveole kui näidetele meetmetest, kuidas võidelda üldise välis- ja julgeolekupoliitika raames tõhusalt piinamise ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemise või karistamise vastu. Nende suunistega nähakse samuti ette, et kolmandaid riike ärgitatakse ära hoidma piinamiseks või muuks julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks ettenähtud seadmete kasutamist ja tootmist ning nendega kauplemist ja vältima muude seadmete kuritarvitamist nimetatud otstarbel. Samuti rõhutatakse, et julma, ebainimliku või alandava karistamise keelamine esitab selged piirangud surmanuhtluse kohaldamisele. Sellest tulenevalt ja kooskõlas eespool nimetatud dokumentidega ei loeta surmanuhtlust mitte ühelgi juhul seaduslikuks karistuseks.

(5)

ÜRO inimõiguste komisjon kutsus oma 25. aprillil 2001 vastuvõetud piinamist ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemist või karistamist käsitlevas resolutsioonis, mida ELi liikmesriigid toetavad, ÜRO liikmeid võtma asjakohaseid, sealhulgas seadusandlikke meetmeid, et muu hulgas ära hoida ja keelata spetsiaalselt piinamiseks või muuks julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks ettenähtud seadmete väljavedu. Seda seisukohta kinnitati 16. aprillil 2002, 23. aprillil 2003, 19. aprillil 2004 ja 19. aprillil 2005 vastuvõetud resolutsioonides.

(6)

3. oktoobril 2001 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, (3) mis käsitleb nõukogu teist iga-aastast aruannet vastavalt Euroopa Liidu relvaväljaveo toimimisjuhendi rakendussättele 8, milles ärgitatakse komisjoni kiiresti tegutsema, et esitada asjakohane ühenduse vahend, et keelata selline politsei- ja julgeolekuvarustuse reklaam, kaubandus ja väljavedu, mille kasutamine on olemuslikult julm, ebainimlik või alandav, ja tagada, et kõnealuse ühenduse vahendiga peatatakse selliste politsei- ja julgeolekuvahendite vedu, mille meditsiinilised tagajärjed ei ole täielikult teada, ja selliste seadmete vedu, mille kasutamisel on ilmnenud märkimisväärne kuritarvitamise või põhjendamatute vigastuste oht.

(7)

Seepärast on asjakohane kehtestada ühenduse eeskirjad, mis käsitlevad kaubavahetust kolmandate riikidega selliste kaupade osas, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, ning kaupade osas, mida on võimalik kasutada piinamiseks ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks. Need eeskirjad aitavad kaasa inimelu ja põhiliste inimõiguste austamisele ning teenivad seeläbi avaliku kõlbluse kaitsmise eesmärki. Selliste eeskirjadega tuleks tagada, et ühenduse ettevõtjad ei saaks kasu kauplemisest, mis edendaks või hõlbustaks muul viisil surmanuhtlust või piinamist või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemist või karistamist käsitleva poliitika rakendamist, mis ei ole kooskõlas asjaomaste ELi suuniste, Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingutega.

(8)

Käesoleva määruse puhul peetakse asjakohaseks kohaldada ÜRO 1984. aasta piinamise ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemise või karistamise vastases konventsioonis ja ÜRO Peaassamblee resolutsioonis 3452 (XXX) sätestatud piinamise ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemise või karistamise määratlusi. Nende määratluste tõlgendamisel tuleks arvesse võtta Euroopa inimõiguste konventsioonis ja ELi või selle liikmesriikide vastu võetud asjaomastes tekstides kasutatavate terminite tõlgendust käsitlevat kohtupraktikat.

(9)

Peetakse vajalikuks keelata selliste seadmete sisse- ja väljavedu, millel puudub muu praktiline kasutus kui kasutamine surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks.

(10)

Samuti tuleb kehtestada kontrollid selliste kaupade väljaveo suhtes, mida on võimalik kasutada mitte ainult piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, vaid ka õiguspärastel eesmärkidel. Selliseid kontrolle tuleks kohaldada kaupade suhtes, mida kasutatakse esmajoones õiguskaitse eesmärgil, ja muude seadmete ja toodete suhtes, mida on nende ehitust ja tehnilisi omadusi arvesse võttes võimalik piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks kuritarvitada, välja arvatud juhul, kui sellised kontrollid osutuvad ebaproportsionaalseteks.

(11)

Politseivarustusega seoses tuleks märkida, et õiguskaitsetöötajate tegevusjuhendi (4) artiklis 3 nähakse ette, et õiguskaitsetöötajad võivad kasutada jõudu üksnes äärmise vajaduse korral ja oma ülesande täitmiseks vajalikul määral. 1990. aastal toimunud ÜRO kuritegevuse tõkestamise ja kurjategijate kohtlemise 8. kongressil vastu võetud õiguskaitsetöötajate jõu ja tulirelvade kasutamist käsitlevate peamiste põhimõtetega nähakse ette, et õiguskaitsetöötajad peaksid oma ülesandeid täites rakendama enne jõu ja tulirelvade kasutamist võimaluse piires vägivallatuid vahendeid.

(12)

Kõnealustes põhimõtetes soovitatakse töötada asjakohastes olukordades kasutamiseks välja mittesurmavad tegutsemisvõimetuks muutvad relvad, kuid tõdetakse samas, et selliste relvade kasutamist tuleks hoolikalt kontrollida. Teatavaid seadmeid, mida politsei on tavapäraselt enesekaitseks ja massirahutuste ohjeldamiseks kasutanud, on kohandatud nii, et neid saaks kasutada inimeste tegutsemisvõimetuks muutmiseks elektrilöögi ja keemiliste ainete abil. On andmeid selle kohta, et selliseid relvi kuritarvitatakse mitmes riigis piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks.

(13)

Kõnealustes põhimõtetes rõhutatakse, et õiguskaitsetöötajad peaksid olema varustatud enesekaitsevahenditega. Seepärast ei tohiks käesolevat määrust kohaldada tavapäraste enesekaitsevahendite, näiteks kilpidega kauplemise suhtes.

(14)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada ka isikute tegutsemisvõimetuks muutmiseks kasutatavate teatavate keemiliste ainetega kauplemise suhtes.

(15)

Seoses jalaraudade, rühmaahelate, vangiahelate ja käeraudadega tuleb märkida, et ÜRO kinnipeetavate kohtlemise miinimumnõuete (5) artikkel 33 sätestab, et ohjeldamisvahendeid ei kasutata mitte kunagi karistusena. Samuti ei kasutata ahelaid ja raudu ohjeldamiseks. Samuti tuleks märkida, et ÜRO kinnipeetavate kohtlemise miinimumnõuded sätestavad, et muid ohjeldamisvahendeid ei kasutata muul eesmärgil, kui ettevaatusabinõuna transportimisel põgenemise vastu, meditsiinilisel alusel vastavalt meditsiinitöötaja juhistele või, kui muudest kontrollimeetmetest ei piisa, selleks et takistada kinnipeetavat tekitamast kahju iseendale, teistele isikutele või omandile.

(16)

Arvestades asjaoluga, et mõned liikmesriigid on juba keelanud niisuguste kaupade sisse- ja väljaveo, on asjakohane anda liikmesriikidele õigus jalaraudade, rühmaahelate ja kaasaskantavate elektrišokivahendite, välja arvatud elektrišokivööde sisse- ja väljaveo keelamiseks. Liikmesriikidel peaks samuti olema soovi korral õigus kohaldada väljaveokontrolli käeraudadele, mille kogupikkus koos ketiga lukustatuna on üle 240 mm.

(17)

Käesolevat määrust tõlgendatakse viisil, mis ei mõjuta olemasolevaid eeskirju pisargaasi ja massirahutuste ohjeldamiseks kasutatavate ainete, (6) tulirelvade, keemiarelvade ja mürkkemikaalide väljaveo kohta.

(18)

On asjakohane ette näha teatavad vabastused väljaveokontrollist, et mitte takistada liikmesriikide politseiteenistuste toimimist ja rahuvalve- või kriisiohjamisoperatsioonide läbiviimist, võimalusega küsimus hiljem üle vaadata, et tagada välismaiste kaupade transiit.

(19)

Suunistega kolmandatele riikidele suunatud ELi poliitika kohta piinamise ja muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise küsimuses nähakse muu hulgas ette, et kolmandates riikides asuvate missioonide juhid lisavad oma perioodilistesse aruannetesse analüüsi piinamise või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemise või karistamise esinemise kohta nende asukohariigis ja võetud asjakohased vastumeetmed. On asjakohane, et pädevad asutused võtavad loataotluste üle otsustades arvesse neid ja samalaadseid asjakohaste rahvusvaheliste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide aruandeid. Sellistes aruannetes tuleks kirjeldada ka mis tahes seadmeid, mida kasutatakse kolmandates riikides surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks.

(20)

Et aidata kaasa surmanuhtluse keelustamisele kolmandates riikides ja ära hoida piinamist ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemist või karistamist, peetakse oluliseks keelata tehnilise abi osutamine kolmandatele riikidele seoses niisuguste kaupadega, millel puudub muu praktiline kasutus kui kasutamine surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks.

(21)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete eesmärk on hoida kolmandates riikides ära surmanuhtlus, piinamine ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemine või karistamine. Nende meetmete hulka kuuluvad kolmandate riikidega toimuva kaubavahetuse piirangud selliste kaupade osas, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks. Ühendusesisestele tehingutele ei peeta vajalikuks kehtestada samalaadseid kontrolle, sest liikmesriikides ei ole surmanuhtlust kehtestatud ja liikmesriigid on piinamise ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemise või karistamise keelamiseks ja ärahoidmiseks vastu võtnud asjakohased meetmed.

(22)

Eespool mainitud suunistes tõdetakse, et piinamise ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemise või karistamise vastaste tõhusate meetmete võtmise eesmärgi saavutamiseks tuleks võtta meetmeid, et takistada piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks ettenähtud seadmete kasutamist, tootmist ja nendega kauplemist. Liikmesriikide ülesanne on kehtestada selliste seadmete kasutamisele ja tootmisele vajalikud piirangud ja neid rakendada.

(23)

Uute andmete ja tehnika arengu arvessevõtmiseks tuleks käesolevas määruses käsitletud kaupade nimekirju üle vaadata ja näha ette konkreetne menetlus nende nimekirjade muutmiseks.

(24)

Komisjon ja liikmesriigid peaksid teatama üksteisele käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja edastama üksteisele muu nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe.

(25)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused). (7)

(26)

Liikmesriigid peaksid kehtestama käesoleva määruse sätete rikkumise korral kohaldatavaid karistusi käsitlevad eeskirjad ja tagama nende rakendamise. Need karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(27)

Käesoleva määrusega ei kitsendata mingil viisil nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (8), ja sellele komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2454/93 (9) sätestatud rakendussätetega ettenähtud ega neist tulenevaid volitusi.

(28)

Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja peetakse kinni eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtetest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

Sisu, kohaldamisala ja mõisted

Artikkel 1

Sisu ja kohaldamisala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse ühenduse eeskirjad, mis reguleerivad kolmandate riikidega toimuvat kaubavahetust selliste kaupade osas, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, ja nendega seonduva tehnilise abi osas.

2.   Käesolevat määrust ei kohaldata asjaomase tehnilise abi osutamise suhtes, kui sellega kaasneb füüsiliste isikute piiriülene liikumine.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   piinamine– tahtlik tegu, millega põhjustatakse isikule tugevat füüsilist või vaimset valu või kannatust, eesmärgiga saada temalt või kolmandalt isikult teavet või ülestunnistust, karistada teda teo eest, mille tema või kolmas isik on toime pannud või mille toimepanemises teda kahtlustatakse, või ähvardada või veenda seda isikut või kolmandat isikut, või mis tahes diskrimineerimisel põhineval põhjusel, kui selline valu või kannatus põhjustatakse ametiisiku või muu ametiülesandeid täitva isiku algatusel või nõusolekul. See ei hõlma siiski valu või kannatust, mis tuleneb üksnes seaduslikust karistusest, on sellele olemuslik või kaasneb sellega;

b)   muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemine või karistamine– tegu, millega põhjustatakse isikule füüsilist või vaimset valu või kannatust, kui selline valu või kannatus põhjustatakse ametiisiku või muu ametiülesandeid täitva isiku algatusel või nõusolekul. See ei hõlma siiski valu või kannatust, mis tuleneb üksnes seaduslikust karistusest, on sellele olemuslik või kaasneb sellega;

c)   õiguskaitseasutus– kuritegude ärahoidmise, avastamise, uurimise, nende vastu võitlemise ja nende eest karistamise eest vastutav asutus kolmandas riigis, sealhulgas, kuid mitte ainult, politsei, prokurör, kohtuasutused, avaliku või eravangla ametnikud ja, kui see on asjakohane, riigi julgeolekujõud ja sõjaväevõimud;

d)   väljavedu– kaupade väljaviimine ühenduse tolliterritooriumilt, sealhulgas tollideklaratsiooni nõudvate kaupade väljaviimine ning kaupade väljaviimine pärast ladustamist määruses (EMÜ) nr 2913/92 sätestatud I kontrollitüübile vastavas vabatsoonis või -laos;

e)   sissevedu– kaupade sissetoomine ühenduse tolliterritooriumile, sealhulgas ajutine ladustamine, vabatsoonidesse või -ladudesse paigutamine, peatamismenetlusele suunamine ja vabasse ringlusse lubamine määruse (EMÜ) nr 2913/92 tähenduses;

f)   tehniline abi– igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, katsetamise, hoolduse, komplekteerimise ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või nõustamisteenuste kaudu. Tehniline abi hõlmab ka suuliselt ja elektroonilisel teel edastatavat abi;

g)   muuseum– ühiskonna ja selle arendamise huvides tegutsev üldsusele avatud mittetulunduslik alaline institutsioon, mis uurimise, hariduse ja meelelahutuse eesmärgil soetab, säilitab, edastab ja eksponeerib tõendeid inimeste ja neid ümbritseva keskkonna kohta ning viib läbi vastavasisulisi uurimusi;

h)   pädev asutus– I lisas loetletud liikmesriigi asutus, kellel on kooskõlas artikli 8 lõikega 1 õigus teha otsus loataotluse kohta;

i)   taotleja–

1.

artiklis 3 või 5 osutatud väljaveo puhul füüsiline või juriidiline isik, kellel on riigis, kuhu kaubad välja veetakse, kaubasaajaga leping ja kes on volitatud otsustama käesoleva määrusega reguleeritavate kaupade ühenduse tolliterritooriumilt välja saatmise üle tollideklaratsiooni vastuvõtmise ajal. Kui ei ole sõlmitud väljaveolepingut või kui lepingu pool ei tegutse iseenda nimel, on otsustavaks teguriks õigus teha otsus kauba saatmise kohta väljapoole ühenduse tolliterritooriumi;

2.

kui niisuguse väljaveo puhul on kaupade käsutajaks väljaveolepingu alusel väljaspool ühendust asuv isik, on taotlejaks ühenduses asuv lepinguosaline;

3.

artiklis 3 nimetatud tehnilise abi osutamise puhul füüsiline või juriidiline isik, kes teenust osutab; ning

4.

artiklis 4 nimetatud sisseveo ja tehnilise abi osutamise puhul muuseum, kes kaupa eksponeerib.

II PEATÜKK

Kaubad, millel puudub muu praktiline kasutus kui kasutamine surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks

Artikkel 3

Väljaveokeeld

1.   II lisas loetletud kaupade, millel puudub muu praktiline kasutus kui kasutamine surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, mis tahes väljavedu on keelatud, sõltumata nende seadmete päritolust.

II lisas loetletud kaupadega seotud tehnilise abi osutamine, tasu eest või mitte, ühenduse tolliterritooriumilt kolmandas riigis asuvale mis tahes isikule, üksusele või asutusele on keelatud.

2.   Erandina lõikest 1 võib pädev asutus anda loa II lisas loetletud kaupade väljaveoks ja nendega seonduva tehnilise abi osutamiseks, kui tõendatakse, et riigis, kuhu need kaubad välja veetakse, kasutatakse neid kaupu nende ajaloolise tähtsuse tõttu üksnes avalikuks eksponeerimiseks muuseumis.

Artikkel 4

Sisseveokeeld

1.   II lisas loetletud kaupade sissevedu, sõltumata nende kaupade päritolust, on keelatud.

II lisas loetletud kaupadega seotud ning kolmandas riigis asuva mis tahes isiku, üksuse või asutuse poolt, tasu eest või mitte, pakutava tehnilise abi vastuvõtmine ühenduse tolliterritooriumil asuva isiku, üksuse või asutuse poolt on keelatud.

2.   Erandina lõikest 1 võib pädev asutus anda loa II lisas loetletud kaupade sisseveoks ja nendega seonduva tehnilise abi osutamiseks, kui tõendatakse, et sihtliikmesriigis kasutatakse neid kaupu nende ajaloolise tähtsuse tõttu üksnes avalikuks eksponeerimiseks muuseumis.

III PEATÜKK

Kaubad, mida on võimalik kasutada piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks

Artikkel 5

Väljaveoloa nõue

1.   Niisuguste III lisas loetletud kaupade väljaveoks, mida on võimalik kasutada piinamiseks ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, nõutakse luba, sõltumata nende kaupade päritolust. Luba ei nõuta siiski niisuguste kaupade puhul, mis ainult läbivad ühenduse tolliterritooriumi, nimelt kaupade puhul, millele ei ole määratud muud tollikäitlusviisi kui nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklis 91 sätestatud välistransiidiprotseduur, sealhulgas ühenduseväliste kaupade ladustamisel I kontrollitüübile vastavas vabatsoonis või -laos.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata väljaveole liikmesriikide nendele territooriumidele, mis on loetletud IV lisas ja mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osa, tingimusel, et kaupu kasutab nii sihtriigi või -territooriumi kui ka selle liikmesriigi, millele see territoorium kuulub, emamaaosa õiguskaitse eest vastutav asutus. Tollil või muudel asjakohastel asutustel on õigus kontrollida selle tingimuse täitmist ning nad võivad sõltuvalt kontrolli tulemustest otsustada, et väljavedu ei toimu.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata väljaveole kolmandatesse riikidesse, tingimusel, et kaupu kasutab liikmesriigi sõjaväe- või tsiviilpersonal, kui niisugune personal osaleb ELi või ÜRO rahuvalve- või kriisiohjamisoperatsioonis kõnesolevas kolmandas riigis või operatsioonis, mis põhineb liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelistel riigikaitsealastel kokkulepetel. Tollil või muudel asjakohastel asutustel on õigus kontrollida selle tingimuse täitmist. Sõltuvalt kontrolli tulemustest võidakse otsustada, et väljavedu ei toimu.

Artikkel 6

Väljaveolubade andmise kriteeriumid

1.   Pädev asutus teeb otsused III lisas loetletud kaupade väljaveoga seotud loataotluste kohta iga juhtumi puhul eraldi, võttes arvesse kõiki asjaomaseid kaalutlusi, eelkõige seda, kas olemuselt samasuguseks väljaveoks loa saamise taotlus on mõnes teises liikmesriigis eelmise kolme aasta jooksul rahuldamata jäetud.

2.   Pädev asutus ei anna luba, kui on põhjendatult alust arvata, et III lisas loetletud kaupu võidakse kasutada piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, sealhulgas kehaliseks karistamiseks kolmanda riigi õiguskaitseasutuse või mis tahes füüsilise või juriidilise isiku poolt.

Pädev asutus võtab arvesse:

kättesaadavaid rahvusvahelise kohtu otsuseid,

ÜRO, Euroopa Nõukogu ja ELi pädevate asutuste otsuseid ning aruandeid Euroopa Nõukogu piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise ja karistamise tõkestamise Euroopa komiteelt ja ÜRO eriraportöörilt, mis käsitlevad piinamist ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval viisil kohtlemist või karistamist.

Arvesse võib võtta ka muud asjakohast teavet, sealhulgas saadaolevaid siseriiklike kohtute otsuseid, kodanikuühiskonna organisatsioonide koostatud aruandeid või muud teavet ning teavet II ja III lisas loetletud kaupadele sihtriigis kohaldatavate väljaveopiirangute kohta.

Artikkel 7

Siseriiklikud meetmed

1.   Olenemata artiklite 5 ja 6 sätetest, võib liikmesriik vastu võtta või säilitada keelu jalaraudade, rühmaahelate ja kaasaskantavate elektrišokivahendite sisse- ja väljaveo kohta.

2.   Liikmesriik võib kehtestada loanõude niisuguste käeraudade väljaveole, mille kogupikkus koos ketiga ühe käeraua äärest teise käeraua ääreni lukustatuna on üle 240 mm. Niisugustele käeraudadele kohaldab asjaomane liikmesriik peatükke III ja IV.

3.   Liikmesriik teavitab komisjoni mistahes vastavalt lõigetele 1 ja 2 vastvõetud meetmetest. Olemasolevatest meetmetest teavitatakse hiljemalt 30. juuliks 2006. Järgnevatest meetmetest teavitatakse enne nende jõustumist.

IV PEATÜKK

Loa andmise kord

Artikkel 8

Loataotlused

1.   Loa sisse- ja väljaveoks ja tehnilise abi osutamiseks võib anda üksnes selle liikmesriigi I lisas nimetatud pädev asutus, mis on taotleja asukohariigiks.

2.   Taotlejad annavad pädevale asutusele kogu asjaomase teabe tegevuse kohta, mille jaoks luba taotletakse.

Artikkel 9

Load

1.   Sisse- ja väljaveoload väljastatakse V lisas esitatud näidisele vastaval vormil ja need kehtivad kogu ühenduse piires. Loa kehtivusaeg on 3 kuni 12 kuud, võimalusega pikendada seda kuni 12 kuu võrra.

2.   Loa võib väljastada elektroonilisel kujul. Täpne kord kehtestatakse siseriiklikul tasandil. Liikmesriigid, kes kasutavad seda võimalust, teavitavad sellest komisjoni.

3.   Sisse- ja väljaveoloa suhtes kehtivad nõuded ja tingimused, mida pädev asutus peab kohaseks.

4.   Tegutsedes vastavalt käesolevale määrusele, võivad pädevad asutused keelduda väljaveoloa andmisest ning tühistada, peatada, muuta või kehtetuks tunnistada tema poolt juba antud väljaveoloa.

Artikkel 10

Tolliformaalsused

1.   Tolliformaalsuste täitmisel esitab väljavedaja või sissevedaja V lisas sätestatud nõuetekohaselt täidetud vormi tõendina selle kohta, et asjaomase välja- või sisseveo jaoks vajalik luba on saadud. Kui dokument ei ole täidetud selle liikmesriigi ametlikus keeles, kus tolliformaalsusi täidetakse, võib nõuda, et väljavedaja või sissevedaja esitaks tõlke vastavasse ametlikku keelde.

2.   Kui tollideklaratsioon esitatakse II või III lisas loetletud kaupade osas ja leiab kinnitust, et kavandatava sisse- või väljaveo jaoks ei ole käesolevale määrusele vastavat luba antud, arestib toll deklareeritud kaubad ja juhib tähelepanu võimalusele taotleda luba vastavalt käesolevale määrusele. Kui loataotlust ei ole esitatud kuue kuu jooksul pärast arestimist või kui pädev asutus sellise taotluse rahuldamata jätab, hävitab toll arestitud kaubad kooskõlas liikmesriigi kohaldatava õigusega.

Artikkel 11

Teavitamise ja konsulteerimise nõue

1.   I lisas loetletud liikmesriikide asutused teatavad samas lisas loetletud teistele liikmesriikide asutustele ja komisjonile, kui nad jätavad loataotluse rahuldamata vastavalt käesolevale määrusele või kui nad tühistavad nende poolt antud loa. Teatamine peab toimuma 30 päeva jooksul alates otsuse tegemise kuupäevast.

2.   Pädev asutus konsulteerib asutuse või asutustega, kes on eelmise kolme aasta jooksul käesolevas määruses käsitletud väljaveo-, sisseveo- või tehnilise abi osutamise loataotluse rahuldamata jätnud, kui ta saab taotluse, mis käsitleb niisuguses varasemas taotluses nimetatud olemuselt samasuguse tehinguga seotud sisse- või väljavedu või tehnilise abi osutamist, ja leiab, et luba tuleb sellest hoolimata anda.

3.   Kui pädev asutus otsustab pärast selliseid konsultatsioone loa anda, teatab ta oma otsusest viivitamata kõigile I lisas loetletud asutustele ja põhjendab oma otsust, esitades vajadusel taustteavet.

4.   Loa andmisest keeldumine, kui see tugineb artikli 7 lõike 1 kohasele siseriiklikule keelule, ei kujuta endast loataotluse rahuldamata jätmise otsust lõike 1 tähenduses.

V PEATÜKK

Üld- Ja lõppsätted

Artikkel 12

Lisade muutmine

1.   Komisjonil on õigus I lisa muuta. Liikmesriikide pädevaid asutusi käsitlevaid andmeid muudetakse liikmesriikide edastatud teabe põhjal.

2.   Vastavalt artikli 15 lõikes 2 osutatud tingimustele on komisjonil õigus II, III, IV ja V lisa muuta.

Artikkel 13

Teabevahetus liikmesriikide asutuste ja komisjoni vahel

1.   Ilma et see piiraks artikli 11 kohaldamist, teatavad komisjon ja liikmesriigid üksteisele taotluse korral käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja edastavad üksteisele igasuguse nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, eelkõige teabe lubade kohta, mis on antud või mille andmisest on keeldutud.

2.   Asjaomane teave lubade kohta, mis on antud või mille andmisest on keeldutud hõlmab vähemalt otsuse liiki, otsuse põhjuseid või nende kokkuvõtet, kaubasaajate nimesid ja kui see on erinev, siis lõppkasutajate nimesid, ning kõnealust kaupa.

3.   Liikmesriigid esitavad, võimaluse korral koostöös komisjoniga, avaliku iga-aastase tegevusaruande, milles antakse teavet saadud taotluste arvu, nendes taotlustes käsitletud toodete ja riikide ning nende taotluste suhtes tehtud otsuste kohta. Kõnealune aruanne ei sisalda teavet, mille avalikustamist peab liikmesriik oma oluliste julgeolekuhuvide vastaseks.

4.   Välja arvatud lõikes 2 loetletud teabe esitamise puhul teiste liikmesriikide asutustele ja komisjonile, ei piira käesolev artikkel konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate kehtivate siseriiklike eeskirjade kohaldamist.

5.   Loa andmisest keeldumine, kui see tugineb artikli 7 lõike 1 kohaselt vastu võetud siseriiklikule keelule, ei kujuta endast loa andmisest keeldumist käesoleva artikli lõigete 1, 2 ja 3 tähenduses.

Artikkel 14

Teabe kasutamine

Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) (10) ja üldsuse juurdepääsu dokumentidele käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohaldamist, kasutatakse käesoleva määruse kohaselt saadud teavet üksnes sellel otstarbel, milleks seda taotleti.

Artikkel 15

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab määruse (EMÜ) nr 2603/69 artikli 4 lõikega 1 loodud toodete ühiseid ekspordieeskirju käsitlev komitee. (11)

2.   Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kaks kuud.

3.   Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 16

Rakendamine

Artiklis 15 osutatud komitee vaatab läbi kõik kas oma eesistuja enda algatusel või liikmesriigi esindaja nõudel eesistuja poolt tõstatatud küsimused, mis käsitlevad käesoleva määruse rakendamist.

Artikkel 17

Karistused

1.   Liikmesriigid kehtestavad käesoleva määruse sätete rikkumise korral kohaldatavaid karistusi käsitlevad eeskirjad ja võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.   Liikmesriigid teatavad neist eeskirjadest komisjonile 29. augustiks 2006 ja annavad komisjonile viivitamata teada nende edaspidistest muudatustest.

Artikkel 18

Territoriaalne kohaldamisala

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse:

ühenduse tolliterritooriumil, nagu see on määratletud määruses (EMÜ) nr 2913/92,

Hispaania Ceuta ja Melilla territooriumidel,

Saksamaa Helgolandi territooriumil.

2.   Käesolevas määruses käsitletakse Ceutat, Helgolandi and Melillat ühenduse tolliterritooriumi osana.

Artikkel 19

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub 30. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 27. juuni 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

L. LUX


(1)  ÜRO Peaassamblee 9. detsembri 1975. aasta resolutsioon 3452 (XXX).

(2)  EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.

(3)  EÜT C 87 E, 11.4.2002, lk 136.

(4)  ÜRO Peaassamblee 17. detsembri 1979. aasta resolutsioon 34/169.

(5)  Heaks kiidetud ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu 31. juuli 1957. aasta resolutsiooniga 663 C (XXIV) ja 13. mai 1977. aasta resolutsiooniga 2076 (LXII).

(6)  Vt Euroopa Liidu sõjaliste kaupade nimekirja punkt ML 7(c) (ELT C 127, 25.5.2005, lk 1).

(7)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(8)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 648/2005 (ELT L 117, 4.5.2005, lk 13).

(9)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 883/2005 (EÜT L 148, 11.6.2005, lk 5).

(10)  EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.

(11)  EÜT L 324, 27.12.1969, lk 25. Määrust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3918/91 (EÜT L 372, 31.12.1991, lk 31).


I LISA

ARTIKLITES 8 JA 11 NIMETATUD ASUTUSTE NIMEKIRI

A.   Liikmesriikide asustused:

BELGIA

Ministerie van Economie, Energie, Handel en Wetenschapsbeleid

Directoraat E4: Economisch Potentieel, Markttoegangsbeleid, Tarifaire en Non-tarifaire Maatregelen

Vooruitgangsstraat 50c

B-1210 Brussel

Tel. (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 03

E-mail: Charles.godart@mineco.fgvov.be

Ministère de l'économie, de l'énergie, du commerce et de la politique scientifique

Directorat, E4: potentiel économique, politique d'accès aux marchés, mesures tarifaires et non-tarifaires

Rue du Progrès 50c

B-1210 Bruxelles

Téléphone: 32 (2) 277 51 11

Télécopie: 32 (2) 277 53 03

E-mail: Charles.godart@mineco.fgvov.be

TŠEHHI VABARIIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 224 90 76 41

Fax: (420) 224 22 18 81

E-mail: osm@mpo.cz

TAANI

III lisa, nr 2 ja 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Denmark

Telephone: (45) 33 92 33 40

Telefax: (45) 33 93 35 10

E-mail: jm@jm.dk

II lisa ja III lisa, nr 1

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Erhvers- og Byggestyrelsen

Eksportkontroladministrationen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Denmark

Telephone: (45) 35 46 60 00

Telefax: (45) 35 46 60 01

E-mail: ebst@ebst.dk

SAKSAMAA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

D-65760 Eschborn

Tel.: (+49) 6196 908-0

Fax: (+49) 6196 908 800

E-Mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

KREEKA

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30-210) 328 60 47, (30-210) 328 60 31

Φαξ (30-210) 328 60 94

E-mail: e3c@mnec.gr

EESTI

Eesti Välisministeerium

Välismajanduse ja arengukoostöö osakond

Strateegilise kauba kontrolli büroo

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Eesti

Tel: +372 631 7200

Faks: +372 631 7288

E-post: stratkom@mfa.ee

HISPAANIA

Secretaría General de Comercio Exterior

Secretaría de Estado de Turismo y Comercio

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Telephone: (34) 915 83 52 84

Telefax: (34) 915 83 56 19

E-mail: Buzon.Oficial@SGDEFENSA.SECGCOMEX.SSCC.MCX.ES

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la

Agencía Estatal de Administración Tributaria

Avda. Llano Castellano, 17

28071 Madrid

España

Telephone: +34 91 7289450

Telefax: +34 91 7292065

PRANTSUSA

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Direction générale des douanes et droits indirects

Service des titres du commerce extérieur (SETICE)

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 PARIS CEDEX 09

Téléphone: 01 55 07 46 73/- 46 42/- 48 64/- 47 64

Télécopie: 01 55 07 46 67/- 46 91

Courrier électronique: dg-setice@douane.finances.gouv.fr

IIRIMAA

Licensing Unit

Department of Enterprise, Trade and Employment

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Telephone (353-1) 631 21 21

Telefax (353-1) 631 25 62

ITAALIA

Ministero delle attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Telephone: +39 06 59 93 25 79

Telefax: +39 06 59 93 26 34

E-mail: polcomsegr@mincomes.it

KÜPROS

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Τμήμα έκδοσης αδειών εισαγωγών/εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Τηλ. (357-22) 86 71 00

Φαξ (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cygr

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Unit

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

Telephone: (357- 22) 86 71 00

Telefax: (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy

LÄTI

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Latvija

Telefax.: +371 7 280 882

LEEDU

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

Lietuva

Telephone: +370 8 271 97 67

Telefax: +370 5 271 99 76

E-mail: leidimai.pd@policija.lt

LUKSEMBURG

Commerce extérieur

Office des licences

B. P. 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: 352 4782370

Télécopie: 352 466138

Courrier électronique: office.licences@mae.etat.lu

UNGARI

Magyar Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Telephone: +36 1 336 74 30

Telefax: +36 1 336 74 28

E-mail: spectrade@mkeh.hu

MALTA

Diviżjoni għall–Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR02

Telephone: +356 25 69 02 09

Telefax: +356 21 24 05 16

MADALMAAD

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung für Aus- und Einfuhrkontrolle

A-1011 Wien

Stubenring 1

Tel.: (+43) 1 71100 8327

Fax: (+43) 1 71100 8386

E-Mail: post@C22.bmwa.gv.at

POOLA

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Telephone: (+48-22) 693 50 00

Telefax: (+48-22) 693 40 48

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais de Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo, edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351-21) 881 42 63

Fax: (351-21) 881 42 61

SLOVEENIA

Ministrstvo za gospodarstvo

Direktorat za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Telephone: +386 1 478 35 42

Telefax: +386 1 478 36 11

SLOVAKKIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor riadenia obchodovania s citlivými tovarmi

Mierová 19

827 15 Bratislava

Slovenská republika

Telephone: +421 2 48 54 20 53

Telefax: +421 2 43 42 39 15

SOOME

Sisäasiainministeriö

Arpajais- ja asehallintoyksikkö

PL 50

FI-11101 RIIHIMÄKI

Puhelin (358-9) 160 01

Faksi (358-19) 72 06 68

Sähköposti: aahy@poliisi.fi

ROOTSI

Kommerskollegium

PO Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tfn (46-8) 690 48 00

Fax (46-8) 30 67 59

E-post: registrator@kommers.se

ÜHENDKUNINGRIIK

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

4 Abbey Orchard Street

London

SW1P 2HT

United Kingdom

Telephone (44) 207 215 05 85

Telefax (44) 207 215 05 72

E-mail: mevlyn.tompkins@dti.gsi.gov.uk

B.   Aadress komisjonile teatiste esitamiseks:

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

Directorate-General for External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

Tel: (32-2) 296 25 56

Faks: (32-2) 296 75 63

E-post: relex-sanctions@cec.eu.int


II LISA

Artiklites 3 ja 4 nimetatud seadmete nimekiri

Märkus: käesolev nimekiri ei hõlma meditsiinitehnika seadmeid


CN-kood

Kirjeldus

1.   

Järgmised inimeste hukkamiseks välja töötatud seadmed:

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1.

Võllad ja giljotiinid

ex 8543 89 95

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2.

Elektritoolid inimeste hukkamiseks

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Õhukindlad, nt terasest või klaasist kambrid inimeste hukkamiseks surmava gaasi või muu aine abil

ex 8413 81 90

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 85

1.4.

Automaatsed surmava keemilise aine manustamise süsteemid inimeste hukkamiseks

2.   

Järgmised inimeste ohjeldamiseks välja töötatud seadmed:

ex 8543 89 95

2.1.

Elektrišokivööd inimeste ohjeldamiseks elektrišoki abil, mille tühijooksu pinge on kuni 10 000 V.


III LISA

Artiklis 5 osutatud seadmete loetelu

CN-kood

Kirjeldus

1.   

Järgmised inimeste ohjeldamiseks välja töötatud seadmed:

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 91

ex 9403 20 99

ex 9403 50 00

ex 9403 70 90

ex 9403 80 00

1.1.

Aheldamistoolid ja -lauad

Märkus:

Kõnealune seade ei hõlma turvatoole puuetega isikute jaoks

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.2.

Jalarauad, rühmaahelad, ahelad ja üksikud käerauad või ahela rauad

Märkus:

Kõnealune vahend ei hõlma “tavalisi käeraudu”. Tavalised käerauad on käerauad, mille kogupikkus koos ketiga, lukustatuna, on ühe käeraua välimisest äärest teise käeraua välimise ääreni 150–280 mm ja mida ei ole kohandatud füüsilise valu või kannatuse valmistamiseks.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.3.

Näpurauad ja näpukruvid, sealhulgas sakilised näpurauad

2.   

Järgmised kaasaskantavad vahendid, mis on välja töötatud massirahutuste ohjeldamiseks või enesekaitseks:

ex 8543 89 95

ex 9304 00 00

2.1.

Kaasaskantavad elektrišokivahendid, sealhulgas elektrišokinuiad, elektrišokikilbid, elektripüstolid ja elektrišoki noolepüstolid, väljundpingega kuni 10 000 V.

1.

Käesolev vahend ei hõlma II lisa punktis 2.1 kirjeldatud elektrišokivöösid.

2.

Kõnealune vahend ei hõlma individuaalseid elektrišokivahendeid, kui need on kasutajal kaasas enesekaitseks.

3.   

Järgmised ained ning nendega seotud kaasaskantavad levitamisvahendid massirahutuste ohjeldamiseks või enesekaitseks:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1.

Kaasaskantavad vahendid, mis on välja töötatud massirahutuste ohjeldamiseks või enesekaitseks tegutsemisvõimetuks muutva aine abil või selle levitamise abil

Märkus:

Kõnealune vahend ei hõlma individuaalseid kaasaskantavaid vahendeid, isegi kui need sisaldavad keemilist ainet, kui need on kasutajal kaasas enesekaitseks.

ex 2924 29 95

3.2.

Pelargoonhappe vanillüülamiid (PAVA) (CAS 2444-46-4)

ex 2939 99 00

3.3.

Pipragaas (Oleoresin capsicum, OC) (CAS 8023-77-6).


IV LISA

Artikli 5 lõikes 2 nimetatud territooriumide nimekiri

TAANI:

Gröönimaa.

PRANTSUSMAA:

Uus-Kaledoonia ja sõltkonnad,

Prantsuse Polüneesia,

Prantsuse Antarktilised ja Lõunaalad,

Wallis ja Futuna,

Mayotte,

Saint-Pierre ja Miquelon.

SAKSAMAA:

Büsingen.


V LISA

Artikli 9 lõikes 1 osutatud sisse- või väljaveoloa vorm

Tehnilised näitajad:

Plankide mõõt on 210 × 297 mm, kusjuures pikkuse maksimaalne lubatud kõrvalekalle on 5 mm vähem ja 8 mm rohkem. Lahtrid põhinevad mõõtühikutel üks kümnendik tolli horisontaalsuunas ja üks kuuendik tolli vertikaalsuunas. Alajaotusi mõõdetakse horisontaalselt kümnendiktollides.

Image

Image

Selgitavad märkused vormile

“Sisse- või väljaveoluba kaupadele, mida on võimalik kasutada piinamiseks (määrus (EÜ) nr 1236/2005)”

Kõnealust loavormi kasutatakse loa väljastamisel kaupade sisse- või väljaveoks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks. Seda ei kasutata tehnilise abi osutamise loa andmiseks.

Loa väljastab nõukogu määruse (EÜ) nr 1236/2005 artikli 2 punktis h määratud asutus, mis on nimetatud käesoleva määruse I lisas.

Luba väljastatakse ühest lehest koosneval vormil, mis täidetakse mõlemal küljel. Pädev tolliasutus arvab välja veetavaid kogused maha kogu kasutatavatest kogustest. Nimetatud asutus peab kindlaks tegema, et eri kaubaartiklitele antud luba oleks sel eesmärgil selgelt eraldi välja toodud.

Juhul, kui liikmesriigi menetluste kohaselt tuleb esitada täiendavad loavormi koopiad (näiteks taotlemiseks), võib need lisada vormi paketti, mis sisaldab vajalikke koopiaid siseriiklike eeskirjade kohaselt. Eespool esitatud vormi näidise lahtris 3 vasakul ääres tuleb selgelt märkida, mis eesmärgil asjaomast koopiat kavatsetakse kasutada (nt taotluse esitamiseks, taotleja eksemplar). Vaid üks näidistest on määruse (EÜ) nr 1236/2005 V lisas esitatud loa vorm.

Lahter 1:

Taotleja:

Palun märkige taotleja nimi ja täielik aadress.

Samuti võib märkida taotleja tollinumbri (enamikul juhtudel valikuline).

Vastavasse lahtrisse tuleb märkida taotleja kategooria (valikuliselt) numbriga 1, 2 või 4 vastavalt määruse (EÜ) nr 1236/2005 artikli 2 punktile i.

Lahter 3:

Loa number:

Palun märkige loa number ja märgistage kas väljaveo või sisseveo lahter. Vt määruse artikli 2 punkte d ja e ning artiklit 17 mõistete “väljavedu” ja “sissevedu” määratluste kohta.

Lahter 4:

Kehtivusaja lõpp:

Märkida kuupäev (kahekohaline), kuu (kahekohaline) ja aasta (neljakohaline).

Lahter 5:

Tollimaakler/esindaja:

Juhul kui taotlust ei esita taotleja, märkige palun nõuetekohaselt volitatud esindaja või (tolli)maakleri nimi, kes tegutseb taotleja nimel. Vt ka nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklit 5.

Lahter 6:

Riik, kus kaubad asuvad:

Palun märkige nii asjaomane riik kui ka riigi kood vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1172/95, EÜT L 118, 25.5.1995, lk 10. Vt komisjoni määrus (EÜ) nr 1779/2002, EÜT L 296, 5.10.2002, lk 6.

Lahter 7:

Sihtriik:

Palun märkige nii asjaomane riik kui ka riigi kood vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1172/95, EÜT L 118, 25.5.1995, lk 10. Vt komisjoni määrus (EÜ) nr 1779/2002, EÜT L 296, 5.10.2002, lk 6.

Lahter 10:

Kauba kirjeldus:

Palun kaaluge asjaomaste kaupade pakendamise kuupäeva lisamist. Samuti võib 10. lahtris märkida kauba väärtuse.

Juhul kui lahtris 10 ei ole piisavalt ruumi, palun jätkake valgel lehel, märkides sellele loa numbri. 16. lahtris märkige palun lisade arv.

Käesolev vorm on ette nähtud kuni kolme eri tüüpi kauba jaoks (vt määruse II ja III lisa). Kui luba vajatakse enam kui kolme tüüpi kauba jaoks, tuleb vormistada kaks luba.

Lahter 11:

Kaup nr:

See lahter tuleb täita vaid vormi tagaküljel. Kauba number kauba kirjelduse lahtris peab vastama kauba numbrile lahtris 11, mis asub asjaomase kauba kirjelduse kõrval.

Lahter 14:

Erinõuded ja -tingimused:

Juhul kui lahtris 14 ei ole piisavalt ruumi, palun jätkake lisatud valgel lehel, märkides sellele loa numbri. Lahtris 16 märkige palun lisade arv.

Lahter 16:

Lisade arv:

Lisade olemasolu korral märkige palun lisade arv (vt selgitusi lahtrites 10 ja 14).


Top