EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1147

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1147/2005, 15. juuli 2005, millega keelatakse teatavate püügivahenditega tobiapüük Põhjamerel ja Skagerrakis

OJ L 185, 16.7.2005, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1147/oj

16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1147/2005,

15. juuli 2005,

millega keelatakse teatavate püügivahenditega tobiapüük Põhjamerel ja Skagerrakis

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 27/2005, millega määratakse 2005. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühenduse püügikoormus tobiapüügil Põhjamerel ja Skagerrakis on ajutiselt sätestatud määruse (EÜ) nr 27/2005 V lisas.

(2)

Vastavalt kõnealuse lisa punkti 6 alapunktile c vaatab komisjon 2005. aasta püügikoormuse üle, võttes aluseks kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) Põhjamere tobia 2004. aasta suurusklassi käsitlevad nõuanded. Kui STECFi hinnangu kohaselt on Põhjamere alla aasta vanuste tobiate 2004. aasta suurusklass vähem kui 300 000 miljonit kala, keelatakse ülejäänud 2005. aastaks püük põhjatraali, nooda või samalaadsete püügivahenditega, mille silmasuurus on alla 16 mm.

(3)

STECFi hinnangu kohaselt on alla aasta vanuste tobiate 2004. aasta suurusklass 150 000 miljonit kala.

(4)

Kuna STECFi hinnangu kohaselt on Põhjamere alla aasta vanuste tobiate 2004. aasta suurusklass vähem kui 300 000 miljonit kala, tuleb püük ülejäänud 2005. aastal keelata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Põhjamerel ja Skagerrakis (ICES IIa ja IIIa alarajoonid ning IV alapiirkond) (2) keelatakse tobiapüük põhjatraali, nooda või samalaadsete püügivahenditega, mille silmasuurus on alla 16 mm, alates artikliga 2 kindlaksmääratud jõustumiskuupäevast kuni 31. detsembrini 2005.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  ELT L 12, 14.1.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 860/2005 (ELT L 144, 8.6.2005, lk 1).

(2)  Ühenduse veed, välja arvatud 6 miili kaugusel Ühendkuningriigi lähtejoonest Shetlandi, Fair Isle’i ja Foula lähedal asuvad veed.


Top