Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1111

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1111/2005, 24. juuni 2005, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta

OJ L 184, 15.7.2005, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 230–233 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 244 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 244 - 247
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 208 - 211

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; mõjud tunnistatud kehtetuks 32019R0127

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1111/oj

15.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 184/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1111/2005,

24. juuni 2005,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 308,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 26. mai 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta (2) sisaldab sätteid, mis käsitlevad fondi ning eelkõige selle haldusnõukogu organisatsioonilist korraldust. Neid sätteid on muudetud mitu korda pärast iga uue liikmesriigi ühinemist, kui haldusnõukogu oli vaja täiendada uute liikmetega.

(2)

2001. aastal läbi viidud Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (edaspidi “fond”) välishindamisel rõhutati vajadust kohandada määruse (EMÜ) nr 1365/75 sätteid, et säilitada fondi ja selle haldusstruktuuride töö tõhusus ja efektiivsus, sealhulgas vaadata läbi sätted ekspertkomisjoni kohta.

(3)

Euroopa Parlament on kutsunud komisjoni üles vaatama uuesti läbi agentuuride nõukogude või juhatuste koosseisud ja töömeetodid ning esitama asjakohaseid ettepanekuid.

(4)

Fondi, Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri ning Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse vastavad haldusnõukogud või juhatused on esitanud komisjonile ühisarvamuse haldusnõukogude või juhatuste haldamise ja toimimise kohta tulevikus.

(5)

Fondi, Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri ja Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse kolmepoolne haldamine riikide valitsuste, tööandjate organisatsioonide ja töötajate organisatsioonide esindajate poolt on nende asutuste edukuse aluseks.

(6)

Tööturu osapoolte osalemine ühenduse kõnealuse kolme organi haldamisel loob erilise olukorra, mis eeldab nende toimimist ühiseeskirjade kohaselt.

(7)

Valitsuste esindajatest ning tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajatest koosnev kolmepoolne haldusnõukogu ja koordinaatori nimetamine tööandjate ja töötajate rühmadele on osutunud väga oluliseks. Seetõttu tuleks kõnealune kord ametlikult kasutusele võtta ning laiendada seda samuti valitsuste esindajate rühma suhtes.

(8)

Iga liikmesriigi kolmepoolse esindatuse säilitamine tagab kõigi peamiste sidusrühmade kaasamise ja sotsiaalsetele küsimustele iseloomulike huvide ja lähenemiste mitmekesisuse arvestamise.

(9)

Tuleb prognoosida liidu eesseisva laienemise praktilisi tagajärgi fondile. Fondi haldusnõukogu koosseisu ja toimimist tuleks kohandada, võttes arvesse uute liikmesriikide ühinemist.

(10)

Fondi haldusnõukogu kodukorras sätestatud bürood on vaja tugevdada, et tagada fondi toimimise järjepidevus ja otsuste tegemise tõhusus; büroo koosseisus peaks jätkuvalt peegelduma fondi haldusnõukogu kolmepoolne struktuur.

(11)

Asutamislepingu artikli 3 kohaselt on ühenduse eesmärk kõikide toimingute puhul naiste ja meeste ebavõrdsuse kaotamine ja võrdõiguslikkuse edendamine. Seetõttu on asjakohane sätestada meeste ja naiste tasakaalustatud esindatuse soodustamine haldusnõukogu koosseisus.

(12)

Kooskõlas tööprogrammi rakendamisega seotud erivajadustega peaks haldusnõukogu olema võimeline tagama sõltumatute ekspertide ajutise ametliku kaasamise.

(13)

On asjakohane käsitleda Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi, mis on seni olnud ainuke oma personalieeskirju omav ühenduse asutus, personali samasugustel alustel nagu käsitletakse teisi lepingu alusel ühenduse poolt tööle võetud teenistujaid ning anda neile õigus saada samasuguseid uuendatud personalieeskirjades sätestatud hüvitisi, austades nende juba omandatud õigusi, eelkõige teenistuskäigu ja pensioniõiguste osas.

(14)

Määrust (EMÜ) nr 1365/75 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(15)

Asutamisleping ei näe käesoleva määruse vastuvõtmiseks vajalikke volitusi ette mujal kui asutamislepingu artiklis 308,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EMÜ) nr 1365/75 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Fond teeb rahvusvahelisel tasandil võimalikult tihedat koostööd liikmesriikide ja erialainstitutsioonide, -fondide ja -asutustega. Eelkõige tagab fond ilma oma eesmärke piiramata asjakohase koostöö Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuriga.”

2.

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 5

Fondi juhtimis- ja haldusstruktuuri kuuluvad:

a)

juhatus;

b)

büroo;

c)

direktor ja asedirektor.”

3.

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 6

1.   Juhatusse kuuluvad:

a)

üks iga liikmesriigi valitsust esindav liige;

b)

üks iga liikmesriigi tööandjate organisatsioone esindav liige;

c)

üks iga liikmesriigi töötajate organisatsioone esindav liige;

d)

kolm komisjoni esindavat liiget.

2.   Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud liikmed nimetab nõukogu põhimõttel, et iga liikmesriigi ning ülaltoodud kategooria kohta oleks üks liige. Nõukogu nimetab liikmega samal ajal ja samadel tingimustel asendusliikme, kes osaleb juhatuse istungitel üksnes liikme äraolekul.

Komisjon nimetab teda esindavad liikmed ja asendusliikmed meeste ja naiste tasakaalustatud esindatuse põhimõttel.

Kandidaatide nimekirja esitamisel püüavad liikmesriigid, tööandjate organisatsioonid ja töötajate organisatsioonid tagada meeste ja naiste tasakaalustatud esindatuse juhatuse koosseisus.

Nõukogu avaldab juhatuse liikmete nimekirja Euroopa Liidu Teatajas ja fond avaldab selle oma veebilehel.

3.   Juhatuse liikmete ametiaeg on kolm aastat. Samu isikuid võib ametiaja lõppedes ametisse tagasi nimetada.

Ametiaja lõppemisel või ametist lahkumisel jäävad liikmed ametisse kuni nende tagasinimetamiseni või asendamiseni.

4.   Esimehe ja kolme aseesimehe valimiseks valib juhatus igast lõikes 7 nimetatud kolmest rühmast ja komisjoni esindajatest ühe isiku, kelle ametiaeg on üks aasta, mida võib pikendada.

5.   Esimees kutsub juhatuse kokku vähemalt kord aastas. Esimees kutsub kokku lisaistungid vähemalt ühe kolmandiku juhatuse liikmete taotlusel.

6.   Juhatuse otsused võetakse vastu liikmete absoluutse häälteenamusega.

7.   Valitsuste, töötajate ja tööandjate organisatsioonide esindajad moodustavad juhatuses eraldi rühmad. Iga rühm määrab koordinaatori, kes osaleb juhatuse istungitel.

Töötajate ja tööandjate rühmade koordinaatorid on oma vastavate organisatsioonide esindajad Euroopa tasandil. Koordinaatorid, keda ei ole valitud juhatuse liikmeteks lõike 1 tähenduses, osalevad istungitel ilma hääleõiguseta.

8.   Juhatus moodustab 11-liikmelise büroo. Büroo koosneb juhatuse esimehest ja kolmest aseesimehest, ühest koordinaatorist iga lõikes 7 nimetatud rühma kohta ja veel ühest iga rühma ja komisjoni esindajast. Täisliikmete äraolekul võib iga rühm määrata kuni kolm asendusliiget büroo istungitest osa võtma.

9.   Juhatus otsustab büroo iga-aastaste istungite arvu. Oma liikmete taotlusel kutsub büroo esimees kokku lisaistungeid.

10.   Büroo võtab otsused vastu konsensuse alusel. Kui konsensust ei ole võimalik saavutada, edastab büroo küsimuse otsuse tegemiseks juhatusele.

11.   Juhatust teavitatakse täielikult ja koheselt büroo tegevusest ja büroo võetud otsustest.”

4.

Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

Lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Juhatus juhib fondi ja sätestab fondi eeskirjad. Direktori esitatud eelnõu alusel võtab juhatus vastu komisjoniga kooskõlastatud fondi iga-aastase tööprogrammi ja nelja-aastase jooksva tööprogrammi.”

b)

Lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Juhatus võtab pärast komisjonilt arvamuse saamist vastu oma kodukorra, kus kehtestatakse juhatuse tegevuse praktiline kord. Kodukord saadetakse tutvumiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Kolme kuu jooksul pärast selle saamist võib nõukogu lihthäälteenamusega nimetatud kodukorda siiski muuta.”

c)

Lisatakse järgmine lõige:

“4.   Ilma et see piiraks direktori artiklites 8 ja 9 sätestatud kohustuste täitmist, delegeerib juhatus büroole juhatuse otsuste rakendamise järelevalve ja büroo võtab kõik vajalikud meetmed fondi nõuetekohaseks juhtimiseks juhatuse koosolekute vahelisel perioodil. Juhatus ei või delegeerida büroole artiklites 12 ja 15 osutatud ülesandeid.”

5.

Artiklid 9 ja 10 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 9

1.   Direktor vastutab fondi juhtimise eest ning juhatuse ja büroo poolt vastu võetud otsuste ja programmide rakendamise eest. Direktor on fondi seaduslik esindaja.

2.   Piiramata artikli 8 lõiget 1, kasutab direktor artikli 17 lõikes 1 osutatud volitusi.

3.   Direktor valmistab ette juhatuse ja büroo töö. Direktor või asedirektor või mõlemad osalevad juhatuse ja büroo istungitel.

4.   Direktor annab juhatusele aru fondi juhtimisest.

Artikkel 10

Direktori ettepaneku alusel võib juhatus valida sõltumatuid eksperte ning küsida nende arvamust erinevates küsimustes seoses nelja-aastase jooksva tööprogrammiga ja iga-aastase tööprogrammiga.”

6.

Artikkel 11 jäetakse välja.

7.

Artiklit 12 muudetakse järgmiselt:

a)

Artikli 12 lõike 1 esimene ja teine lõik asendatakse järgmistega:

“1.   Direktor koostab enne iga aasta 1. juulit artiklis 7 nimetatud suuniste alusel iga-aastase tööprogrammi. Iga-aastane tööprogramm on osa nelja-aastasest jooksvast tööprogrammist. Iga-aastase tööprogrammi projektidele lisatakse vajalike kulude kalkulatsioon.

Programmide koostamisel arvestab direktor ühenduse institutsioonide ning Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust.”

b)

Artikli 12 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Direktor esitab programmid juhatusele kinnitamiseks.”

8.

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 17

1.   Pärast 4. augustit 2005 fondi teenistusse võetud personali suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju või Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi, mis on kehtestatud määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68. (3) Kohaldatakse personalieeskirjade XIII lisa 2. jao sätteid.

2.   Kõik määruse (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76 (4) alusel enne 4. augustit 2005 fondi ja selle töötajate sõlmitud töölepingud loetakse sõlmituks Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 lõike a kohaselt. Samast kuupäevast kohaldatakse nimetatud lepingute suhtes personalieeskirjade XIII lisa 1., 3. ja 4. jao sätteid, välja arvatud artikli 22 lõiget 2.

Töötajatel on õigus lõpetada leping samal kuupäeval ilma määruse (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76 artiklis 45 sätestatud etteteatamisajast kinnipidamiseta. Lepingu lõpetamisel ette nähtud toetuste ja töötushüvitiste suhtes loetakse niisugune lepingu lõpetamine toimuvaks fondi tegevuse tulemuse tõttu.

3.   Fond kasutab personali suhtes volitusi, mis on vastavalt olukorrale antud ametisse nimetavale asutusele või ametiisikule, või asutusele, kellel on õigus sõlmida lepinguid.

4.   Juhatus võtab vastu komisjoniga kooskõlastatud asjakohased rakenduseeskirjad.

9.

Sõna “haldusnõukogu” asendatakse kõikides artiklites sõnaga “juhatus”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luksemburg, 24. juuni 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

L. LUX


(1)  28. aprilli 2005. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1649/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 25).

(3)  EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 31/2005 (ELT L 8, 12.1.2005, lk 1).

(4)  Nõukogu 29. juuni 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24). Määrust on viimati muudetud määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ), nr 680/87 (EÜT L 72, 14.3.1987, lk 15).”


Top