Help Print this page 

Document 32005R0920

Title and reference
Nõukogu määrus (EÜ) nr 920/2005, 13. juuni 2005, millega muudetakse 15. aprilli 1958. aasta määrust nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled, ja 15. aprilli 1958. aasta määrust nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Aatomienergiaühenduses kasutatavad keeled, ning millega kehtestatakse nendest määrustest ajutised erandmeetmed
  • In force
OJ L 156, 18.6.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 184–185 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 195 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 195 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 84 - 85

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/920/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

18.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 156/3


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 920/2005,

13. juuni 2005,

millega muudetakse 15. aprilli 1958. aasta määrust nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled, ja 15. aprilli 1958. aasta määrust nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Aatomienergiaühenduses kasutatavad keeled, ning millega kehtestatakse nendest määrustest ajutised erandmeetmed

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 290,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 190,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 28 lõiget 1 ja artikli 41 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Iiri valitsus on esitanud taotluse, et iiri keelele antaks teiste liikmesriikide ametlike riigikeeltega samaväärne staatus ning et sel eesmärgil viidaks sisse vajalikud muudatused 15. aprilli 1958. aasta määrusesse nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled, (1) ning nõukogu 15. aprilli 1958. aasta määrusesse nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Aatomienergiaühenduses kasutatavad keeled (2) (edaspidi osutatakse mõlemale määrusele kui “määrusele nr 1”).

(2)

Tulenevalt Euroopa Liidu lepingu artiklist 53 ja Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklist 314 on iiri keel vastavalt kummagi asutamislepingu üks autentsetest keeltest.

(3)

Iiri valitsus rõhutab, et riigikeelena on iiri keel Iirimaa esimene ametlik keel vastavalt Iirimaa põhiseaduse artiklile 8.

(4)

On asjakohane rahuldada Iiri valitsuse taotlus ning viia määrusesse nr 1 sisse vastavad muudatused; vajalik on siiski võtta vastu otsus selle kohta, et praktilistel kaalutlustel ei ole Euroopa Liidu institutsioonidel üleminekuperioodil kohustust kõiki õigusakte, sealhulgas Euroopa Kohtu otsuseid, iiri keeles koostada ega iiri keelde tõlkida. Samuti on asjakohane sätestada, et selline erand oleks osaline, et kõrvaldada selle kohaldamisalast Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühiselt vastu võetud määrused; samuti tuleks anda nõukogule volitused teha nelja aasta jooksul pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva ning seejärel iga viie aasta järel ühehäälne otsus selle kohta, kas lõpetada nimetatud erandi kohaldamine või mitte,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust nr 1 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 1

Euroopa Liidu ametlikud keeled ning selle institutsioonide töökeeled on eesti, hispaania, hollandi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keel.”

2.

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 4

Määrused ja muud üldkohaldatavad dokumendid koostatakse kahekümne ühes ametlikus keeles.”

3.

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 5

Euroopa Liidu Teataja avaldatakse kahekümne ühes ametlikus keeles.”

Artikkel 2

Erandina määrusest nr 1 ning viieaastase pikendatava perioodi jooksul alates käesoleva määruse kohaldamiskuupäevast ei ole Euroopa Liidu institutsioonidel kohustust koostada kõiki õigusakte iiri keeles ning avaldada neid selles keeles Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat artiklit ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt ühiselt vastu võetud määruste suhtes.

Artikkel 3

Hiljemalt neli aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva ning seejärel iga viie aasta järel kontrollib nõukogu artikli 2 toimimist ning teeb ühehäälse otsuse selle kohta, kas nimetatud artiklis osutatud erandi kohaldamine lõpetada või mitte.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 13. juuni 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  EÜT 17, 6.10.1958, lk 385/58. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  EÜT 17, 6.10.1958, lk 401/58. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.


Top