Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0636

Komisjoni määrus (EÜ) nr 636/2005, 26. aprill 2005, riisi impordilitsentside väljaandmise kohta määruse (EÜ) nr 327/98 alusel 2005. aasta aprilli esimesel kümnel tööpäeval esitatud taotluste põhjal

OJ L 106, 27.4.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/636/oj

27.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 106/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 636/2005,

26. aprill 2005,

riisi impordilitsentside väljaandmise kohta määruse (EÜ) nr 327/98 alusel 2005. aasta aprilli esimesel kümnel tööpäeval esitatud taotluste põhjal

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1095/96 vastavalt GATTi artikli XXIV lõikele 6 toimunud läbirääkimiste tulemusel koostatud CXL-loendis sätestatud kontsessioonide rakendamise kohta, (1)

võttes arvesse nõukogu 13. mai 1996. aasta otsust 96/317/EÜ vastavalt GATTi artiklile XXIII Taiga peetud konsultatsioonide tulemuste kokkuvõtte kohta, (2)

võttes arvesse komisjoni 10. veebruari 1998. aasta määrust (EÜ) nr 327/98, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine, (3) eriti selle artikli 5 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

Nende koguste kontrollimine, mille suhtes on esitatud taotlused, näitab, et 2005. aasta aprilli osa eest tuleks litsentsid välja anda taotletud kogustele, mille suhtes on vajadusel kohaldatud vähendusprotsenti, ning tuleks kinnitada kogused, mis kantakse üle järgmisse perioodi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   2005. aasta aprilli esimese kümne tööpäeva jooksul vastavalt määrusele (EÜ) nr 327/98 esitatud ja komisjonile teatatud taotluste alusel antakse riisi impordilitsentsid välja taotletud kogustele, mille suhtes on kohaldatud käesoleva määruse lisas kehtestatud vähendusprotsenti.

2.   Järgmise ossa ülekantavad kogused on kehtestatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 27. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. aprill 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 146, 20.6.1996, lk 1.

(2)  EÜT L 122, 22.5.1996, lk 15.

(3)  EÜT L 37, 11.2.1998, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2296/2003 (ELT L 340, 24.12.2003, lk 35).


LISA

Vähendusprotsendid, mida kohaldatakse 2005. aasta aprilli osa raames taotletud koguste suhtes, ning järgmisse ossa ülekantavad kogused

a)   CN-koodi 1006 30 alla kuuluv poolkroovitud ja kroovitud riis

Päritolu

Vähendusprotsent 2005. aasta aprilli osa raames

2005. aasta juuli ülekantav kogus (tonnides)

Ameerika Ühendriigid

0 (1)

9 630,927

Tai

0 (1)

3 543,197

Austraalia

0 (1)

631,040

Muu

98,1762


b)   CN-koodi 1006 20 alla kuuluv kooritud riis

Päritolu

Vähendusprotsent 2005. aasta aprilli osa raames

2005. aasta juuli ülekantav kogus (tonnides)

Ameerika Ühendriigid

0 (1)

5 732

Tai

0 (1)

1 812

Austraalia

0 (1)

7 822

Muu

0 (1)

117


(1)  Taotletava koguse osa.


Top