EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0560

Nõukogu määrus (EÜ) nr 560/2005, 12. aprill 2005, millega kehtestatakse teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravad meetmed seoses olukorraga Côte d’Ivoire’is

OJ L 95, 14.4.2005, p. 1–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 347–354 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 183 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 183 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 008 P. 80 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; kehtetuks tunnistatud 32016R0907 . Latest consolidated version: 22/04/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/560/oj

14.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 95/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 560/2005,

12. aprill 2005,

millega kehtestatakse teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravad meetmed seoses olukorraga Côte d’Ivoire’is

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 60, 301 ja 308,

võttes arvesse nõukogu 13. detsembri 2004. aasta ühist seisukohta 2004/852/ÜVJP Côte d’Ivoire’i vastu suunatud piiravate meetmete kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Tegutsedes ÜRO põhikirja VII peatüki alusel ning mõistes hukka sõjategevuse taasalustamist Côte d’Ivoire’is ja 3. mai 2003. aasta relvarahukokkuleppe jätkuvat rikkumist, otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu oma 15. novembri 2004. aasta resolutsioonis 1572 (2004) kehtestada Côte d’Ivoire’i suhtes teatavad piiravad meetmed.

(2)

Ühises seisukohas 2004/852/ÜVJP on ette nähtud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1572 (2004) sätestatud meetmete rakendamine, sealhulgas rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine pädeva ÜRO sanktsioonide komitee poolt kindlaksmääratud isikutel, kes ohustavad rahu ja riigisisest lepitusprotsessi Côte d’Ivoire’is, eriti nendel, kes tõkestavad Linas-Marcoussis’ ja Accra III lepingute rakendamist, ja kõigil teistel isikutel, keda asjakohase teabe põhjal peetakse vastutavaks inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsise rikkumise eest Côte d’Ivoire’is, avalikult vaenu ja vägivalda õhutavatel isikutel ning isikutel, keda kõnealune komitee peab resolutsiooniga 1572 (2004) kehtestatud relvaembargo rikkujateks.

(3)

Kõnealused meetmed kuuluvad asutamislepingu reguleerimisalasse ning seetõttu on konkurentsimoonutuste vältimise eesmärgil vaja ühenduse õigusakte nende meetmete rakendamiseks ühenduses. Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse ühenduse territooriumina liikmesriikide territooriume, mille suhtes kohaldatakse asutamislepingut vastavalt asutamislepingus kehtestatud tingimustele.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.   sanktsioonide komitee– ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1572 (2004) lõike 14 kohaselt asutatud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee;

2.   rahalised vahendid– kõik finantsvarad ja igat liiki hüved, sealhulgas, kuid mitte üksnes:

3.   rahaliste vahendite külmutamine– rahaliste vahendite igasuguse sellise liikumise, ülekandmise, muutmise, kasutamise, juurdepääsu või nendega kauplemise vältimine, mille tulemuseks oleks muutus nende mahus, summas, asukohas, omandiõiguses, valduses, laadis või otstarbes või muu muutus, mis võimaldaks rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas vara valitsemine;

4.   majandusressursid– igasugune vara, nii materiaalne kui mittemateriaalne, nii kinnis- kui vallasvara, mis ei ole rahalised vahendid, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;

5.   majandusressursside külmutamine– toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside mis tahes viisil kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas, kuid mitte üksnes, neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades.

Artikkel 2

1.   Kõik I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele või üksustele otseselt või kaudselt kuuluvad või nende poolt kontrollitavad rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse.

2.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei tehta otseselt ega kaudselt kättesaadavaks I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele või üksustele ega anta nende toetuseks.

3.   Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda niisuguses tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmetest kõrvalehoidmine.

Artikkel 3

1.   Erandina artiklist 2 võivad II lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused, tingimusel et nad on kõnealustele rahalistele vahenditele ja majandusressurssidele juurdepääsu lubamise kavatsuse sanktsioonide komiteele teatavaks teinud ning ei ole kahe tööpäeva jooksul pärast kõnealuse teate esitamist sanktsioonide komiteelt eitavat otsust saanud, lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist või kättesaadavaks tegemist neile sobivatel tingimustel, kui nad on teinud kindlaks, et asjakohased rahalised vahendid ja majandusressursid on:

a)

põhivajaduste rahuldamiseks tehtavad vajalikud kulutused, sealhulgas maksed toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude tasumiseks, maksud, kindlustusmaksed ning tasu kommunaalteenuste eest;

b)

üksnes ekspertide töötasudeks mõeldud maksed mõistlikus ulatuses ja õigusabiteenuste pakkumisega seotud kulude hüvitised;

c)

tasud või teenustasud külmutatud rahaliste vahendite või muude majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest.

2.   Erandina artiklist 2 võivad II lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist või kättesaadavaks tegemist pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et asjakohased rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud erakorraliste kulutuste katteks ning tingimusel, et nad on oma kavatsuse sanktsioonide komiteele teatavaks teinud ja komitee on selle heaks kiitnud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1572 (2004) paragrahvi 14 punktis e sätestatud tingimuste alusel.

Artikkel 4

Erandina artiklist 2 võivad II lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused lubada teatud külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

rahalised vahendid või majandusressursid on enne 15. novembrit 2004 kohtu, haldusorgani või vahekohtu poolt põhjendatud kinnipidamisõiguse või enne seda kuupäeva mainitud asutuste poolt tehtud otsuse esemeks;

b)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise otsusega tunnustatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c)

kinnipidamisõigus või otsus ei ole tehtud I lisas loetletud isiku või üksuse kasuks;

d)

kinnipidamisõiguse või otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga;

e)

pädevad asutused on kinnipidamisõigusest või otsusest teatanud sanktsioonide komiteele.

Artikkel 5

Asjaomane pädev asutus teavitab teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni artiklite 3 ja 4 alusel antud lubadest.

Artikkel 6

Artikli 2 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud või

b)

enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes on hakatud kohaldama käesoleva määruse sätteid sõlmitud või tekkinud lepingutest, kokkulepetest või kohustustest tulenevad maksed,

tingimusel, et sellised intressid, muud tulud ja maksed on külmutatud vastavalt artikli 2 lõikele 1.

Artikkel 7

Artikli 2 lõige 2 ei takista rahaasutustel külmutatud kontode krediteerimist, juhul kui kolmandatelt isikutelt kantakse rahalised vahendid I lisas loetletud isikute või üksuste kontodele, tingimusel et kõik sellistele kontodele kantavad lisasummad samuti külmutatakse. Rahaasutus teatab sellistest tehingutest viivitamata pädevatele asutustele.

Artikkel 8

1.   Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade ja asutamislepingu artikli 284 kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning organid:

a)

esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 2 kohaselt külmutatud kontode ja rahasummade kohta, II lisas loetletud pädevatele asutustele, mis asuvad nende elu- või asukoha liikmesriigis, ja otse või kõnealuste pädevate asutuste kaudu komisjonile;

b)

tegema koostööd II lisas loetletud pädevate asutustega kõnealuse teabe kontrollimisel.

2.   Komisjonile otse esitatud lisateave edastatakse asjaomase liikmesriigi pädevatele asutustele.

3.   Kogu käesoleva artikli kohaselt edastatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

Artikkel 9

Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisega või rahaliste vahendite ja majandusressursside kättesaadavaks tegemisest keeldumisega, kui seda tehakse heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei kaasne seda teinud füüsilisele või juriidilisele isikule või üksusele või selle juhtidele või töötajatele mingit vastutust, väljaarvatud juhul kui on tõendatud, et rahalised vahendid ja majandusressursid külmutati hooletuse tõttu.

Artikkel 10

Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad üksteisele nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, eelkõige teabe rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning siseriiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

Artikkel 11

Komisjonil on õigus:

a)

muuta I lisa sanktsioonide komitee otsuste alusel ja

b)

muuta II lisa liikmesriikide esitatud teabe alusel.

Artikkel 12

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Sätestatavad karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist eeskirjadest komisjonile kohe pärast käesoleva määruse jõustumist ning annavad teada nende edaspidistest muutmisest.

Artikkel 13

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a)

ühenduse territooriumil, sealhulgas õhuruumis;

b)

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c)

kõikide liikmesriikide kodanike suhtes ühenduse territooriumil või väljaspool seda;

d)

kõikide juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e)

kõikide ühenduse territooriumil ettevõtlusega tegelevate juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste suhtes.

Artikkel 14

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 12. aprill 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-C. JUNCKER


(1)  ELT L 368, 15.12.2004, lk 50.

(2)  Arvamus on esitatud 24. veebruaril 2005 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).


I LISA

Artiklites 2, 4 ja 7 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute või üksuste loetelu


II LISA

Artiklites 3, 4, 5, 7 ja 8 osutatud pädevate asutuste loetelu

BELGIA

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service public fédéral des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

TŠEHHI VABARIIK

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P. O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

tel.: (420-2) 57 04 45 01

fax: (420-2) 57 04 45 02

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

tel.: (420-2) 24 18 29 87

fax: (420-2) 24 18 40 80

TAANI

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

SAKSAMAA

Rahaliste vahendite külmutamise osas:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 38 00

Fax: (49) 89 35 01 63 38 00

Tehnilise abi osas:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel: (49) 61 96 908-0

Fax: (49) 61 96 908-800

EESTI

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6317 100

Fax: +372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680 500

Fax: +372 6680 501

KREEKA

A.

Rahaliste vahendite külmutamine

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

5 Nikis Str.

GR-105 63 Athens

Tel.: (30) 210 333 27 86

Fax: (30) 210 333 28 10

A.

Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 333 27 86

Φαξ: (30) 210 333 28 10

B.

Impordi-ekspordi piirangud

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Kornaroy Str.

GR-101 80 Athens

Tel.: (30) 210 328 64 01-3

Fax: (30) 210 328 64 04

Β.

Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Κορνάρου 1

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 328 64 01-3

Φαξ: (30) 210 328 64 04

HISPAANIA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y control de Movimiento y Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

PRANTSUSMAA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction «Politique commerciale et investissements»

Service «Investissements et propriété intellectuelle»

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel. (33) 144 87 72 85

Fax (33) 153 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tel. (33) 143 17 59 68

Fax (33) 143 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tel. (33) 143 17 45 16

Fax (33) 143 17 45 84

IIRIMAA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2.

Tel. (353-1) 478 08 22

Fax (353-1) 408 21 65

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2.

Tel. (353-1) 671 66 66

Fax (353-1) 679 88 82

ITAALIA

Ministero degli Affari esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio I

Tel. (39) 06 36 91 73 34

Fax (39) 06 36 91 54 46

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tel. (39) 06 47 61 39 42

Fax (39) 06 47 61 30 32

KÜPROS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

CY-1421 Nicosia

Tel: (357) 22 86 71 00

Fax: (357) 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

CY-1076 Nicosia

Tel: (357) 22 71 41 00

Fax: (357) 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

CY-1096 Nicosia

Tel: (357) 22 60 11 06

Fax: (357) 22 60 27 41/47

LÄTI

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tālr.: (371) 7016 201

Fakss: (371) 7828 121

LEEDU

Financial Crime Investigation Service under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania

Šermukšnių g. 3

Vilnius

LT-01106

Tel. +370 5 271 74 47

Faks. +370 5 262 18 26

LUKSEMBURG

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Direction des relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tel. (352) 478 2346

Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 2712

Fax (352) 47 52 41

UNGARI

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481.

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

MADALMAAD

De Minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

Fax: (31-70) 342 79 84

Tel: (31-70) 342 89 97

AUSTRIA

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel.: (+43-1) 404 20-0

Fax: (+43-1) 404 20-7399

POOLA

Põhiasutus

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 694 59 70

Fax (+48-22) 694 54 50

Koordineeriv asutus:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 523 9427/9348

Fax (+48-22) 523 8329

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Fax: (351) 21 394 60 73.

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 218 82 33 90/8

Fax: (351) 218 82 33 99

SLOVEENIA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 20 00

Faks (386-1) 478 23 41

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 33 11

Faks (386-1) 433 10 31

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 471 22 11

Faks (386-1) 431 81 64

SLOVAKKIA

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 78 11 11

Fax: (421-2) 59 78 36 49

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 58 11 11

Fax: (421-2) 52 49 80 42

SOOME

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

ROOTSI

Artiklid 3, 4 ja 5

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Artiklid 7 ja 8

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

ÜHENDKUNINGRIIK

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-20) 72 70 59 77

Fax (44-20) 72 70 54 30

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-20) 76 01 46 07

Fax (44-20) 76 01 43 09

EUROOPA ÜHENDUS

European Commission

DG External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions,

Kimberley Process

Tel. (32-2) 295 55 85

Fax (32-2) 296 75 63


Top