EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0087

Komisjoni direktiiv 2005/87/EÜ, 5. detsember 2005 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ (loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta) I lisa plii, fluori ja kaadmiumi osas (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 321M , 21.11.2006, p. 321–326 (MT)
OJ L 318, 6.12.2005, p. 19–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 067 P. 188 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 067 P. 188 - 193
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 63 - 68

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/87/oj

6.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/19


KOMISJONI DIREKTIIV 2005/87/EÜ,

5. detsember 2005,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ (loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta) I lisa plii, fluori ja kaadmiumi osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. mai 2002. aasta direktiivi 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta (2) eriti selle artikli 13 lõike 2 kolmandat lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud, et niisuguste loomatoiduks ettenähtud toodete kasutamine, milles leiduvate soovimatute ainete tase ületab direktiivi I lisas sätestatud piirnorme, on keelatud.

(2)

Direktiivi 2002/32/EÜ vastuvõtmisel teatas komisjon, et I lisa sätted vaadatakse läbi ajakohastatud teaduslike riskihinnangute alusel ning arvesse võttes, et saastunud ja nõuetele mittevastavate loomatoiduks ettenähtud toodete mis tahes lahjendamine on keelatud.

(3)

Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) teaduskomisjon, mis käsitleb toiduahelas olevaid saasteaineid, võttis komisjoni taotlusel 2. juunil 2004 vastu arvamuse seoses plii kui soovimatu ainega loomasöödas.

(4)

Toidu saastumine pliiga on rahva tervise alane probleem. Plii koguneb teataval määral maksa ja neerude kudedesse, lihaskude sisaldab väga väikesi pliijääkide koguseid ning selle ülekandumine piimasse on piiratud. Seetõttu ei ole loomsed toiduained peamine allikas inimeste kokkupuutel pliiga.

(5)

Veised ja lambad tunduvad olevat kõige vastuvõtlikumad loomaliigid ägeda pliimürgisuse suhtes. On teatatud üksikutest mürgistusjuhtumitest, mille põhjuseks on saastunud piirkondadest pärit söödatooraine söömine või pliiallikate eksikombel allaneelamine. Euroopa Liidu kaubanduslikus söödatooraines tuvastatud tasemed mürgisuse kliinilisi tunnuseid siiski ei näita.

(6)

Loomatoiduks ettenähtud toodetes leiduvat pliid käsitlevad kehtivad õigusnormid on üldiselt asjakohased tagamaks, et kõnealused tooted ei kujuta mingit ohtu inimeste või loomade tervisele ega kahjusta loomakasvatustoodangut.

(7)

Veised ja lambad tunduvad olevat kõige vastuvõtlikumad loomaliigid ning haljassööt on nende päevase söödaratsiooni peamine koostisosa, seega on tähtis näha ette läbivaatamine, pidades silmas plii piirnormi võimalikku edasist vähendamist haljassöödas.

(8)

Lisaks on asjakohane kehtestada plii piirnorm mikroelementide, sideainete ja paakumisvastaste ainete funktsionaalsesse rühma kuuluvates söödalisandites ning eelsegudes. Eelsegudele kehtestatud piirnormi puhul võetakse arvesse söödalisandeid, millel on kõrgeim plii tase, kuid mitte eri loomaliikide tundlikkust plii suhtes. Seega on eelsegude tootja kohustus loomade ja inimeste tervise kaitseks tagada, et lisaks eelsegude piirnormide järgimisele on eelsegude kasutusjuhendid kooskõlas täis- ja täiendsöötade piirnormidega.

(9)

EFSA teaduskomisjon, mis käsitleb toiduahelas olevaid saasteaineid, võttis komisjoni taotlusel 22. septembril 2004 vastu arvamuse seoses fluori kui soovimatu ainega loomasöödas.

(10)

Fluoriid koguneb eelkõige kaltsiumi sisaldavatesse kudedesse. Seevastu ülekandumine söödavatesse kudedesse, sealhulgas piima ja munadesse, on piiratud. Loomsete toiduainete fluoriidisisaldus mõjutab seega inimesi väga vähe.

(11)

Karjamaade, heintaimede ja segajõusöötade fluoriiditase on Euroopa Liidus üldiselt madal ning sellest tulenevalt loomade kokkupuude fluoriidiga üldiselt allpool kahjulikku mõju avaldavat taset. Teatavates geograafilistes piirkondades ning suure fluoriidiheitega tööstusettevõtete läheduses põhjustab ülemäärane kokkupuude fluoriidiga siiski hammaste ja luustiku kõrvalekaldeid.

(12)

Loomatoiduks ettenähtud toodetes leiduvat fluori käsitlevad kehtivad õigusnormid on asjakohased tagamaks, et kõnealused tooted ei kujuta mingit ohtu inimeste või loomade tervisele ega kahjusta loomakasvatustoodangut.

(13)

Kasutatud ekstraktsioonimenetlusel on suur mõju analüüsi tulemusele ning seetõttu on asjakohane ekstraktsioonimenetlus kindlaks määrata. Võib kasutada samaväärseid menetlusi, mille puhul on tõendatud, et ekstraktsiooni efektiivsus on samaväärne.

(14)

Meres elavate koorikloomade (nagu näiteks krill) fluorisisalduse piirnormi tuleb muuta, et võtta arvesse uusi ümbertöötamisvõtteid, millega suurendatakse toiteväärtust ning vähendatakse biomassi kadu, kuid mille tulemusel lõpptoote fluorisisaldus on suurem.

(15)

Komisjoni 26. oktoobri 1984. aasta direktiivis 84/547/EMÜ (millega muudetakse söödalisandeid käsitleva direktiivi 70/524/EMÜ lisasid) (3) on kehtestatud fluori piirnorm vermikuliidis (E 561). Direktiivi 2002/32/EÜ reguleerimisalasse kuulub söödalisandites leiduvate soovimatute ainete piirnormide kehtestamise võimalus ning soovimatuid aineid käsitlevad eeskirjad tuleks selguse huvides üheks tekstiks koondada.

(16)

EFSA teaduskomisjon, mis käsitleb toiduahelas olevaid saasteaineid, võttis komisjoni taotlusel 2. juunil 2004 vastu arvamuse seoses kaadmiumi kui soovimatu ainega loomasöödas.

(17)

Toidu saastumine kaadmiumiga on rahva tervise alane probleem. Kaadmiumi akumulatsioon loomade kudedesse sõltub selle sisaldusest toidus ja kokkupuute kestusest. Niisuguste loomade nagu nuumsigade ja broilerite lühike eluiga vähendab kaadmiumi soovimatu kontsentreerumise riski nende kudedesse. Mäletsejalised ja hobused seevastu võivad kogu nende elu jooksul olla kokkupuutes karjamaadel leiduva kaadmiumiga. Teatavates piirkondades võib selle tulemuseks olla kaadmiumi soovimatu akumulatsioon eelkõige neerudesse.

(18)

Kaadmium on mürgine kõigile loomaliikidele. Enamikul koduloomade liikidel, sealhulgas sigadel, keda peetakse kõige tundlikumaks liigiks, on tõsiste kliiniliste sümptomite ilmnemine ebatõenäoline, kui toiduga saadava kaadmiumi kogus jääb alla 5 mg söödakilogrammi kohta.

(19)

Loomatoiduks ettenähtud toodetes leiduvat kaadmiumi käsitlevad kehtivad õigusnormid on asjakohased tagamaks, et kõnealused tooted ei kujuta mingit ohtu inimeste või loomade tervisele ega kahjusta loomakasvatustoodangut.

(20)

Piirnormi ei ole praegu kehtestatud lemmikloomatoidu ja muu mineraalse päritoluga söödatooraine kui fosfaatide osas. On asjakohane kehtestada piirnorm neile loomatoiduks ettenähtud toodetele. On asjakohane muuta praegust kaadmiumi piirnormi kalasöödas, et võtta arvesse hiljutisi arengusuundi kalasööda koostamisel, mis sisaldab suuremaid koguseid kalaõli ja kalajahu. Lisaks on asjakohane kehtestada kaadmiumi piirnorm mikroelementide, sideainete ja paakumisvastaste ainete funktsionaalsesse rühma kuuluvates söödalisandites ning eelsegudes. Eelsegudele kehtestatud piirnormi puhul võetakse arvesse söödalisandeid, millel on kõrgeim kaadmiumi tase, kuid mitte eri loomaliikide tundlikkust kaadmiumi suhtes. Nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 16, on eelsegude tootja kohustus loomade ja inimeste tervise kaitseks tagada, et lisaks eelsegude piirnormide järgimisele on eelsegude kasutusjuhendid kooskõlas täis- ja täiendsöötade piirnormidega.

(21)

Seepärast tuleks direktiive 2002/32/EÜ ja 84/547/EMÜ vastavalt muuta.

(22)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2002/32/EÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

Ilma et see piiraks muid direktiivis 70/524/EMÜ sätestatud tingimusi söödalisandi vermikuliit lubamiseks, mis kuulub sideainete, paakumisvastaste ainete ja koagulantide rühma, peab fluori piirnorm vastama käesoleva direktiivi lisas sätestatule.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 12 kuu jooksul käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast. Nad edastavad kõnealuste õigusnormide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need õigusnormid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 5. detsember 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 140, 30.5.2002, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2005/8/EÜ (ELT L 27, 29.1.2005, lk 44).

(2)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(3)  EÜT L 297, 15.11.1984, lk 40.


LISA

Otsuse 2002/32/EÜ I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Rida “2. Plii” asendatakse järgmisega:

Soovimatud ained

Loomatoiduks mõeldud tooted

Piirnorm (mg/kg) söötade puhul, mille niiskusesisaldus on 12 %

(1)

(2)

(3)

“2.

Plii (1)

Söödamaterjalid, välja arvatud

10

– haljassööt (2)

30 (3)

– fosfaadid ja lubjarikkad merevetikad

15

– kaltsiumkarbonaat

20

– pärmid

5

Mikroelementide ühendite funktsionaalsesse rühma kuuluvad söödalisandid, välja arvatud

100

– tsinkoksiid

400 (3)

– mangaan(II)oksiid, raudkarbonaat, vaskkarbonaat

200 (3)

Sideainete ja paakumisvastaste ainete funktsionaalsesse rühma kuuluvad söödalisandid, välja arvatud

30 (3)

– vulkaaniline klinoptiloliit

60 (3)

Eelsegud

200 (3)

Täiendsöödad, välja arvatud

10

– mineraalsöödad

15

Täissöödad

5

2)

Rida “3. Fluor” asendatakse järgmisega:

Soovimatud ained

Loomatoiduks mõeldud tooted

Piirnorm (mg/kg) söötade puhul, mille niiskusesisaldus on 12 %

(1)

(2)

(3)

“3.

Fluor (4)

Söödamaterjalid, välja arvatud

150

– loomse päritoluga söödad, välja arvatud mere koorikloomad, näiteks krill

500

– mere koorikloomad, näiteks krill

3 000

– fosfaadid

2 000

– kaltsiumkarbonaat

350

– magneesiumoksiid

600

– lubjarikkad merevetikad

1 000

Vermikuliit (E 561)

3 000 (5)

Täiendsöödad

 

– sisaldavad ≤ 4 % fosforit

500

– sisaldavad > 4 % fosforit

125 ühe protsendi fosfori kohta

Täissöödad, välja arvatud

150

– veiste, lammaste ja kitsede täissöödad

 

– – laktatsioonil

30

– – muu

50

– sigade täissöödad

100

– kodulindude täissöödad

350

– tibude täissöödad

250

3)

Rida “6. Kaadmium” asendatakse järgmisega:

Soovimatud ained

Loomatoiduks mõeldud tooted

Piirnorm (mg/kg) söötade puhul, mille niiskusesisaldus on 12 %

(1)

(2)

(3)

“6.

Kaadmium (4)

Taimse päritoluga söödatooraine

1

Loomse päritoluga söödatooraine

2

Mineraalse päritoluga söödatooraine, välja arvatud

2

– fosfaadid

10

Mikroelementide ühendite funktsionaalsesse rühma kuuluvad söödalisandid, välja arvatud:

10

– vaskoksiid, mangaan(II)oksiid, tsinkoksiid ja mangaan(II)sulfaat, monohüdraat

30 (7)

Sideainete ja paakumisvastaste ainete funktsionaalsesse rühma kuuluvad söödalisandid

2

Eelsegud

15 (7)

Mineraalsöödad

 

– sisaldavad < 7 % fosforit

5

– sisaldavad ≥ 7 % fosforit

0,75 ühe protsendi fosfori kohta, maksimaalselt 7,5

Lemmikloomade täiendsöödad

2

Muud täiendsöödad

0,5

Veiste, lammaste ja kitsede täissöödad ning kalasöödad, välja arvatud

1

– lemmikloomade täissöödad

2

– vasikate, lamba- ja kitsetallede täissöödad ning muud täissöödad

0,5


(1)  Piirnormid osutavad plii analüütilisele määramisele, kui ekstraktsioon viiakse läbi lämmastikhappes (5 massiprotsenti) 30 minuti jooksul keemistemperatuuril. Võib kasutada samaväärseid ekstraktsioonimenetlusi, kui nende puhul on tõendatud, et kasutatud ekstraktsioonimenetluse ekstraktsiooniefektiivsus on samaväärne.

(2)  Haljassööda hulka kuuluvad loomatoiduks ettenähtud tooted, nagu näiteks hein, silo, värske rohi jne.

(3)  Tasemed vaadatakse piirnormi alandamise eesmärgil üle 31. detsembriks 2007.”

(4)  Piirnormid osutavad fluori analüütilisele määramisele, kui ekstraktsioon viiakse läbi 1 N soolhappega 20 minuti jooksul ümbritseva õhu temperatuuril. Võib kasutada samaväärseid ekstraktsioonimenetlusi, kui nende puhul on tõendatud, et kasutatud ekstraktsioonimenetluse ekstraktsiooniefektiivsus on samaväärne.

(5)  Tasemed vaadatakse piirnormi alandamise eesmärgil üle 31. detsembriks 2007.”

(6)  Piirnormid osutavad kaadmiumi analüütilisele määramisele, kui ekstraheerimine viiakse läbi lämmastikhappes (5 massiprotsenti) 30 minuti jooksul keemistemperatuuril. Võib kasutada samaväärseid ekstraktsioonimenetlusi, kui nende puhul on tõendatud, et kasutatud ekstraktsioonimenetluse ekstraktsiooniefektiivsus on samaväärne.

(7)  Tasemed vaadatakse piirnormi alandamise eesmärgil üle 31. detsembriks 2007.”


Top