EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0618

2005/618/EÜ: Komisjoni otsus, 18. august 2005, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete maksimaalse lubatava sisalduse kindlaksmääramiseks elektri- ja elektroonikaseadmetes (teatavaks tehtud numbri K(2005) 3143 all)

OJ L 214, 19.8.2005, p. 65–65 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 438–439 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 158 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 158 - 158

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; kehtetuks tunnistatud 32011L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/618/oj

19.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 214/65


KOMISJONI OTSUS,

18. august 2005,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete maksimaalse lubatava sisalduse kindlaksmääramiseks elektri- ja elektroonikaseadmetes

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 3143 all)

(2005/618/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kuna on selge, et raskemetalle ja broomi sisaldavaid leegiaeglusteid on mõnel juhul võimatu täielikult vältida, peaks materjalid võima sisaldada teataval määral pliid, elavhõbedat, kaadmiumi, kuuevalentset kroomi, polübroomitud bifenüüle (PBB) ja polübroomitud difenüüleetreid (PBDE).

(2)

Eelnõus esitatud lubatava sisalduse piirmäärad põhinevad kemikaale käsitlevatel olemasolevatel ühenduse õigusaktidel ja neid peetakse kõige sobivamateks, et tagada kõrge kaitsetase.

(3)

Komisjon on vastavalt artikli 5 lõikele 2 konsulteerinud elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate, ringlussevõtjate, töötlemisega tegelevate ettevõtjate, keskkonnaorganisatsioonide, töövõtjate ja tarbijaühingutega ning edastanud märkused jäätmeid käsitleva 15. juuli 1975. aasta direktiivi 75/442/EMÜ (2) artikli 18 alusel loodud komiteele.

(4)

Komisjon esitas käesolevas otsuses sätestatud meetmed jäätmeid käsitleva direktiivi 75/442/EMÜ artikli 18 alusel loodud komiteele hääletamiseks 10. juunil 2004. Kõnealused meetmed ei saanud komitees kvalifitseeritud häälteenamust. Seepärast esitati nõukogu otsuse eelnõu vastavalt direktiivi 75/442/EMÜ artiklis 18 sätestatud korrale nõukogule 23. septembril 2004. Kuna direktiivi 2002/95/EÜ artikli 7 lõikes 2 sätestatud tähtaja lõppkuupäeval ei olnud nõukogu kavandatud meetmeid vastu võtnud ega väljendanud oma vastuseisu kõnealustele meetmetele vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) artikli 5 lõikele 6, peaks komisjon meetmed vastu võtma, (3)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2002/95/EÜ lisasse lisatakse järgmine märkus:

“Vastavalt artikli 5 lõike 1 punktile a võib plii, elavhõbeda, kuuevalentse kroomi, polübroomitud bifenüülide (PBB) ja polübroomitud difenüüleetrite (PBDE) maksimaalne sisaldus homogeenses materjalis olla 0,1 massiprotsenti ning kaadmiumi maksimaalne sisaldus 0,01 massiprotsenti.”

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. juulist 2006.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. august 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 37, 13.2.2003, lk 19.

(2)  EÜT L 194, 25.7.1975, lk 39. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(3)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.


Top