EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0195

2005/195/EÜ: Komisjoni otsus, 9. märts 2005, standardi EN 71-1:1998 “Mänguasjade ohutus – 1. osa: Mehaanilised ja füüsikalised omadused” nõukogu direktiivi 88/378/EMÜ olulistele ohutusnõuetele osalise mittevastavuse kohta (teatavaks tehtud numbri K(2005) 542 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 63, 10.3.2005, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 151–152 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 048 P. 267 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 048 P. 267 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 77 - 78

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/195/oj

10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 63/27


KOMISJONI OTSUS,

9. märts 2005,

standardi EN 71-1:1998 “Mänguasjade ohutus – 1. osa: Mehaanilised ja füüsikalised omadused” nõukogu direktiivi 88/378/EMÜ olulistele ohutusnõuetele osalise mittevastavuse kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 542 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/195/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 3. mai 1988. aasta direktiivi 88/378/EMÜ mänguasjade ohutust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõike 1 teist lõiku,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord) (2) artikli 5 alusel loodud alalise komitee arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 88/378/EMÜ alusel eeldatakse, et mänguasjad vastavad kõnealuse direktiivi artiklis 3 viidatud olulistele ohutusnõuetele, kui nad on kooskõlas nende suhtes kohaldatavate siseriiklike standarditega, millega võetakse üle ühtlustatud standardid, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

(2)

Liikmesriigid peavad avaldama Euroopa Liidu Teatajas avaldatud viidetele vastavate ühtlustatud standardite ülevõtmiseks vastuvõetud siseriiklike standardite viited.

(3)

Euroopa Standardikomitee (CEN) koostas ja võttis 15. juulil 1998 komisjoni volitusel vastu ühtlustatud standardi EN 71-1:1998 “Mänguasjade ohutus – 1. osa: Mehaanilised ja füüsikalised omadused”, mille viited avaldati esimest korda Euroopa Ühenduste Teatajas28. juulil 1999. (3)

(4)

Kõnealuse ühtlustatud standardi punkti 4.6 alusel ei tohi paisuvatest materjalidest tehtud mänguasjad ja mänguasjade koostisosad, mida liigitatakse vastavalt silindrikatsele väikesteks osadeks, paisuda ühegi mõõtme osas üle 50 %, kui neid katsetatakse vastavalt punktile 8.14, st sukeldatakse teatavatel tingimustel 24 tunniks konteinerisse.

(5)

Hispaania ametiasutused väidavad, et olenemata vastavusest asjaomasele ühtlustatud standardile, võivad need tooted ikka kujutada ohtu laste tervisele, kui väiksed osad eemaldatakse ja alla neelatakse.

(6)

Pärast katsete läbiviimist arvukate paisuvatest materjalidest mänguasjadega on Hispaania ametiasutused järeldanud, et mänguasjade mõõtmed võivad paisuda, kui need on vee all kauem punktis 8.14 sätestatud 24tunnisest ajavahemikust. Pidades silmas, et objektidel võib seedetrakti läbimiseks kuluda rohkem kui 24 tundi, ei pruugi katsemeetodi jaoks ettenähtud 24tunnine ajavahemik olla piisav kehalise vigastuse ohu kontrollimiseks olukordades, kus on alla neelatud väikseid mänguasju või nende osasid.

(7)

Peale selle on kehalise vigastuse oht eriti tõsine juhul, kui väikseid osi on lihtne eemaldada. Kuigi asjaomase ühtlustatud standardi punktis 4.6 nõutakse, et mänguasjadele ja nende koostisosadele tuleb korraldada silindrikatse, ei võeta selles arvesse võimalust, et lapsed võivad siiski kergesti hammustada, väänata või rebida väikseid tükke selliste mänguasjade küljest, mis ei mahu silindrisse ja millel puuduvad väiksed koostisosad.

(8)

Sellest tulenevalt, vastavalt Hispaania ametiasutuste, teiste siseriiklike ametiasutuste, Euroopa Standardikomitee (CEN) ja direktiivi 98/34/EÜ alusel loodud alalise komitee esitatud teabele on selge, et vastavust ühtlustatud standardile EN 71-1:1998 “Mänguasjade ohutus – 1. osa: Mehaanilised ja füüsikalised omadused” ei saa enam pidada olulistele ohutusnõuetele vastavaks niivõrd, kuivõrd see puudutab nimetatud standardi punkti 4.6 ja punkti 8.14 seoses 24tunnise sukeldamiskatsega.

(9)

Seetõttu on vaja kehtestada ühtlustatud standardi EN 71-1:1998 “Mänguasjade ohutus – 1. osa: Mehaanilised ja füüsikalised omadused” viidete avaldamisele lisatav asjakohane teadaanne,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Paisuvatest materjalidest valmistatud mänguasjade ja nende koostisosade puhul ei vasta Euroopa Standardikomitee 15. juulil 1998 vastuvõetud ühtlustatud standard EN 71-1:1998 “Mänguasjade ohutus – 1. osa: Mehaanilised ja füüsikalised omadused” direktiivi 88/378/EMÜ artiklis 3 sätestatud olulistele ohutusnõuetele niivõrd, kuivõrd see puudutab nimetatud standardi punkti 4.6 ja punkti 8.14 seoses 24tunnise ajavahemikuga, mille jooksul mänguasi on konteinerisse sukeldatud.

Artikkel 2

Euroopa Standardikomitee 15. juulil 1998 vastuvõetud ühtlustatud standardi EN 71-1:1998 “Mänguasjade ohutus – 1. osa: Mehaanilised ja füüsikalised omadused” viite avaldamisele Euroopa Ühenduste Teatajas lisatakse järgmine täiendav teadaanne:

“Standardi EN 71-1:1998 punkt 4.6 ja punkt 8.14 seoses 24tunnise ajavahemikuga, mille jooksul mänguasi on konteinerisse sukeldatud, ei hõlma kõiki ohte, mida kujutavad endast paisuvatest materjalidest valmistatud mänguasjad ja nende koostisosad. Kõnealune standard ei anna selles suhtes vastavuseeldust.”

Artikkel 3

Käesoleva otsuse artiklis 2 sätestatud teadaandele identne teadaanne lisatakse ühtlustatud standardi EN 71-1:1998 “Mänguasjade ohutus – 1. osa: Mehaanilised ja füüsikalised omadused” ülevõtmiseks vastuvõetud siseriiklike standardite viidetele, mille liikmesriigid avaldavad vastavalt direktiivi 88/378/EMÜ artikli 5 lõikele 1.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. märts 2005

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 187, 16.7.1988, lk 1. Direktiivi on muudetud direktiiviga 93/68/EMÜ (EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1).

(2)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(3)  EÜT C 215, 28.7.1999, lk 4.


Top