Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0183

2005/183/EÜ: Nõukogu otsus, 5. juuli 2004, ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Poolas

OJ L 62, 9.3.2005, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/183/oj

9.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 62/18


NÕUKOGU OTSUS,

5. juuli 2004,

ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Poolas

(2005/183/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artikli 104 lõiget 6,

võttes arvesse komisjoni soovitust,

võttes arvesse Poola Vabariigi esitatud märkusi,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt asutamislepingu artiklile 104 peavad liikmesriigid hoiduma ülemäärasest valitsemissektori eelarvepuudujäägist; see laieneb ka erandi saanud liikmesriikidele, mille hulka kuuluvad kõik 1. mail 2004 Euroopa Liiduga ühinenud riigid.

(2)

Stabiilsuse ja kasvu pakti põhieesmärgiks on usaldusväärne finantshaldus kui vahend hindade stabiilsuse ning tugeva ja püsiva majanduskasvu tagamiseks, mille tulemusel luuakse uusi töökohti.

(3)

Artikli 104 kohane ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus sätestab otsuse tegemise ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta ja asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitlev protokoll näeb ette edasised sätted, mis on seotud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamisega. Nõukogu 22. novembri 1993. aasta määrusega (EÜ) nr 3605/93 Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise kohta (1) sätestatakse nimetatud protokolli sätete kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad ja määratlused.

(4)

Asutamislepingu artikli 104 lõike 5 kohaselt on komisjon kohustatud esitama nõukogule arvamuse, kui komisjon leiab, et liikmesriigis on või võib tekkida ülemäärane eelarvepuudujääk. Olles analüüsinud kõiki asjakohaseid tegureid, mida on arvestatud artikli 104 lõike 3 kohaselt koostatud komisjoni aruandes, ning võttes arvesse majandus- ja rahanduskomitee arvamust vastavalt artikli 104 lõikele 4, järeldas komisjon oma 24. juuni 2004. aasta arvamuses, et Poolas on ülemäärane eelarvepuudujääk.

(5)

Asutamislepingu artikli 104 lõikes 6 sätestatakse, et nõukogu peaks kaaluma asjaomase liikmesriigi kõiki võimalikke märkuseid, enne kui ta pärast üldhinnangut otsustab, kas liikmesriigis on ülemäärane eelarvepuudujääk.

(6)

Üldhinnangust järeldub, et valitsemissektori eelarvepuudujääk Poolas moodustas 2003. aastal 4,1 % SKTst, mis ületab asutamislepingu kontrollväärust (3 % SKTst). Valitsemissektori eelarvepuudujääki, mis ületas kontrollväärtuse 3 % SKTst, ei põhjustanud Poola ametivõimudest sõltumatu erakorraline sündmus ega tõsine majanduslangus stabiilsuse ja kasvu pakti tähenduses. Valitsemissektori eelarvepuudujääk ületab tõenäoliselt ka 2004. aastal 3 % SKTst. Täpsemini öeldes ulatub eelarvepuudujääk komisjoni 2004. aasta kevadprognoosi kohaselt 2004. aastal 6 %ni SKTst, samas kui Poola lähenemisprogramm eeldab eelarve puudujääki 5,7 % SKTst. Võla suhe, mis oli 2003. aastal 45,4 %, jääb tõenäoliselt 2004. aastal allapoole asutamislepingus sätestatud kontrollväärtusest, milleks on 60 % SKTst. Eelarvepuudujäägi ja võla näitajaid tuleb korrigeerida ülespoole juhul, kui EUROSTATi tehtava pensionifondide skeemide klassifikatsioone käsitleva otsuse kohaselt ei kuulu avatud pensionifondid üldisesse valitsemissektorisse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Üldhinnangust selgub, et Poolas on ülemäärane eelarvepuudujääk.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Poola Vabariigile.

Brüssel, 5. juuli 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-C. JUNCKER


(1)  EÜT L 332, 31.12.1993, lk 7. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 351/2002 (EÜT L 55, 26.2.2002, lk 23).


Top