Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2140

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2140/2004, 15. detsember 2004, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 1245/2004 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kalastuslitsentsidega Gröönimaa kalastusvööndi vetes

OJ L 369, 16.12.2004, p. 49–52 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 15 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 15 - 18

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2140/oj

16.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 369/49


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2140/2004,

15. detsember 2004,

milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 1245/2004 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kalastuslitsentsidega Gröönimaa kalastusvööndi vetes

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1245/2004 protokolli sõlmimise kohta, millega muudetakse neljandat protokolli, millega nähakse ette ühelt poolt Euroopa Majandusühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises kalanduskokkuleppes sätestatud kalapüügitingimused, (1) ja eriti selle artikli 4 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1245/2004 nähakse ette, et ühenduse kalapüügilaevade omanikud, kes soovivad saada ühenduse laevale litsentsi kalastamiseks Gröönimaa majandusvööndi vetes, maksavad litsentsitasu vastavalt neljanda protokolli artikli 11 lõikele 5.

(2)

Neljanda protokolli artikli 11 lõikega 5 nähakse ette, et kalapüügilitsentside jaotamise tehnilised üksikasjad lepitakse kokku pooltevahelise halduskokkuleppega.

(3)

Gröönimaa valitsus ja ühendus pidasid läbirääkimisi, et kindlaks määrata litsentsitaotluste ja litsentside väljaandmisega seotud formaalsused ning läbirääkimiste tulemusena parafeeriti 30. septembril 2004 halduskokkulepe.

(4)

Seepärast tuleks kohaldada nimetatud halduskokkuleppega ettenähtud meetmeid.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalanduse ja kalakasvatuse nõuandekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1245/2004 artiklis 4 osutatud formaalsused kalapüügilitsentsitaotluste ja litsentside väljaandmise kohta on sätestatud käesoleva määruse lisas esitatud halduskokkuleppes.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  ELT L 237, 8.7.2004, lk 1.


LISA

Euroopa Komisjoni, Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vaheline halduskokkulepe litsentside kohta

Ühenduse laevade kalapüügi tingimused Gröönimaa kalastusvööndis

A.   LITSENTSI TAOTLEMISE JA VÄLJAANDMISE FORMAALSUSED

1.

Laevaomanikud esitavad Euroopa Komisjonile riigiasutuste vahendusel 1. märtsiks või kolmkümmend päeva enne kalapüügiretke taotluse iga laeva kohta, mis soovib käesoleva kokkuleppe alusel kala püüda. Taotlused esitatakse Gröönimaa poolt selleks ettenähtud vormidel, mille näidised on lisatud (1. liide). Litsentsitaotlusega koos esitatakse tõend, et litsentsi kehtivusaja eest on litsentsitasu makstud. Tasud hõlmavad kõiki kohalikke ja riiklikke kalapüügiga seotud makse. Gröönimaa kalandusamet võtab haldustasuna ühe protsendi litsentsitasust.

Euroopa Komisjon esitab Gröönimaa kalandusametile laevaomaniku koostatud taotluse iga laeva kohta, mis soovib käesoleva kokkuleppe alusel kala püüda.

2.

Gröönimaa kalandusamet edastab enne halduskokkuleppe jõustumist kogu teabe tasu maksmisel kasutatavate pangakontode kohta.

3.

Litsents antakse välja konkreetsele laevale ja seda ei saa edasi anda vastavalt lõike 4 sätetele. Litsentsidele märgitakse maksimumkogus, mida on lubatud püüda ja pardale jätta. Litsentsil märgitud maksimumkoguse muudatuse puhul tuleb esitada uus litsentsitaotlus. Kui laev ületab litsentsil märgitud maksimumkoguse, maksab ta tasu litsentsil märgitud maksimumkogust ületava koguse eest. Sellele laevale ei anta uut litsentsi, kui ta ei ole ületatud koguste eest maksnud. Nimetatud tasu arvutatakse vastavalt B osa punktile 3.

4.

Vääramatu jõu korral ja Euroopa Ühenduste Komisjoni taotlusel võib laeva litsentsi siiski asendada mõnele muule samade omadustega laevale antava uue litsentsiga. Uuele litsentsile kantakse:

väljaandmise kuupäev,

märge, et selle litsentsiga tühistatakse ja asendatakse eelmisele laevale antud litsents.

5.

Kui litsentsil märgitud maksimumkoguseid vahetatakse täielikult või osaliselt, antakse välja uus litsents ja endine litsents tühistatakse. Sel juhul litsentsitasu ei nõuta.

6.

Gröönimaa kalandusamet edastab litsentsid Euroopa Ühenduste Komisjonile 15 tööpäeva jooksul alates taotluse kättesaamisest.

7.

Litsentsi originaal või selle koopia peab alati pardal olema ja see tuleb esitada Gröönimaa pädevate asutuste nõudel.

B.   LITSENTSIDE KEHTIVUSAEG JA MAKSMINE

1.

Litsentsid kehtivad alates väljaandmise kuupäevast kuni selle kalendriaasta lõpuni, millal need välja anti. Need antakse välja 15 tööpäeva jooksul alates taotluse kättesaamisest pärast seda, kui iga laeva eest on makstud nõutav litsentsitasu.

Moivapüügi puhul antakse litsentsid välja 20. juunist kuni 31. detsembrini ja 1. jaanuarist kuni 30. aprillini.

2.

Litsentsitasud põhinevad järgmisel:

2005: 2 % liigi tonni hinnast,

2006: 3 % liigi tonni hinnast.

3.

2005. aasta litsentsitasud põhinevad protokolli VI lisal ja need on järgmised:

Liik

Eurodes tonni kohta

Meriahven

28

Süvalest

51

Krevetilised

42

Harilik hiidlest

56

Moiva

2

Kalju-tömppeakala

12

Atlandi arktikakrabi

81

Kogu litsentsitasu (maksimumkogus, mida on lubatud püüda, korrutatud tonni hinnaga) nõutakse sisse koos Gröönimaa haldustasuga, mis on üks protsent litsentsitasust.

Kui lubatud maksimumkogust ei püüta, siis ei hüvitata laevaomanikule lubatud maksimumkogusele vastavat tasu.

4.

2006. aasta litsentsitasud määratakse kindlaks 2005. aasta novembris käesoleva halduskokkuleppe lisaga, mis põhineb protokolli VI lisal.

5.

Gröönimaa kalandusamet koostab eelmise kalendriaasta eest makstavate tasude aruande ühenduse laevadele antud litsentside ja muu tema käsutuses oleva teabe alusel.

Aruanne saadetakse komisjonile enne järgmise aasta 5. jaanuari.

C.   PROTOKOLLI ARTIKLIS 11 NIMETATUD RAHALISE HÜVITISE MAKSMISE KORD

1.

Vastavalt protokolli artikli 11 lõikele 1 makstakse rahalist hüvitist iga kalastusaasta alguses.

Vastavalt protokolli artikli 11 lõikele 5 koosneb rahaline hüvitis pärast läbivaatamist kahest osast: EÜ rahaline hüvitis ja laevaomanike litsentsitasud.

Gröönimaa poolt laevaomanike makstavate litsentsitasudena saadavad summad arvatakse EÜ rahalisest hüvitisest maha.

2.

Pärast kalastusaasta lõppu vaadatakse laevaomanike makstud summad üle ning täieliku kasutuse ja makstud litsentsitasude vahe kantakse võimalikult kiiresti üle Gröönimaa kalandusametile lisaks järgmise aasta EÜ rahalisele hüvitisele.

D.   JÕUSTUMISKUUPÄEV

Käesolev halduskokkulepe jõustub 1. jaanuaril 2005.

1. liide

Litsentsitaotlus Gröönimaa vetes kalastamiseks

1

Riikkondsus

 

2

Laeva nimi

 

3

Euroopa Ühenduse laevastikuregistri number

 

4

Pardatähis

 

5

Registreerimissadam

 

6

Raadiokutsung

 

7

INMARSAT number (telefon, teleks, e-post) (1)

 

8

Ehitamise aasta

 

9

Laeva tüüp

 

10

Püügivahendite liik

 

11

Sihtliigid + kogus

 

12

Püügipiirkond (ICES/NAFO)

 

13

Litsentsi kestus

 

14

Omanikud, aadress, telefon, teleks, e-post

 

15

Laeva kasutaja

 

16

Kapteni nimi

 

17

Meeskonnaliikmete arv

 

18

Mootori võimsus (kW)

 

19

Pikkus (LOA)

 

20

Tonnaaž brutoregistertonnides

 

21

Esindaja Gröönimaal

Nimi ja aadress

 

22

Aadress, kuhu litsents tuleks postitada

Faks

Euroopa Komisjon, kalanduse peadirektoraat, Rue de la Loi 200, B-1049 Brüssel, faks (322) 296 23 38


(1)  Võib saata siis, kui taotlus on heaks kiidetud.


Top