Help Print this page 

Document 32004R1682

Title and reference
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1682/2004, 15. september 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1655/2000 keskkonna rahastamisvahendi (LIFE) kohta
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2007
OJ L 308, 5.10.2004, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1682/oj
Multilingual display
Text

5.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1682/2004,

15. september 2004,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1655/2000 keskkonna rahastamisvahendi (LIFE) kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, (1)

pärast regioonide komiteega konsulteerimist,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Keskkonna rahastamisvahendit (LIFE), mis kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1655/2000 (3) , rakendatakse etappide kaupa ja selle kolmanda etapi rakendamine lõpeb 31. detsembril 2004.

(2)

Arvestades LIFE-i positiivset mõju ühenduse keskkonnapoliitika eesmärkide saavutamisele ning ühenduse keskkonnapoliitika ja keskkonnaalaste õigusaktide rakendamise, ajakohastamise ja arendamise edasiseks soodustamiseks, eelkõige keskkonnaküsimuste lülitamiseks muudesse poliitikavaldkondadesse, ning säästva arengu edendamiseks tuleks kolmanda etapi kestust pikendada 31. detsembrini 2006.

(3)

Kuues ühenduse keskkonnaalase tegevuse programm võeti vastu 22. juulil 2002 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 1600/2002/EÜ. (4) Määrust (EÜ) nr 1655/2000 on vaja kohandada nimetatud programmis sätestatud eesmärkide ja prioriteetidega.

(4)

On vaja ületada lõhe LIFE-i kolmanda etapi lõppemise ja uute 2006. aasta järgsete finantsperspektiivide vahel, milleks on 31. detsembril 2006 lõppev kaheaastane ajavahemik.

(5)

LIFE-i kui ühenduse teadusprogramme ja struktuurifonde ning maaelu arenguprogramme täiendavat erirahastamisvahendit tuleks tõhustada. Tuleks julgustada nende ühenduse rahastamisevahendite tõhusamat kasutamist, mis on mõeldud keskkonda ja loodust käsitlevate projektide rahastamiseks. Samuti tuleks võtta asjakohased meetmed võimaliku topeltrahastamise vältimiseks.

(6)

25. märtsil 2003 võttis komisjon vastu teatise pealkirjaga “Keskkonnatehnoloogia tegevuskava väljatöötamine”. Teatisele järgnes 28. jaanuaril 2004 vastuvõetud keskkonnatehnoloogia tegevuskava, mis peaks olema aluseks LIFE-keskkonna suunistele.

(7)

Kontrollikoja eriaruandes nr 11/2003 (5) uuriti LIFE-i väljatöötamist, juhtimist ja rakendamist. Kontrollikoja soovitusi on asjakohane arvesse võtta.

(8)

1. mail 2004 liitus Euroopa Liiduga kümme uut liikmesriiki ja see peaks vastavalt peegelduma ka eelarvevahendite eraldamises LIFE-ile.

(9)

Tuleks parandada LIFE-i tulemuste kasutamist ja levitamist ning suurendada selleks otstarbeks eelarvevahendite eraldamist.

(10)

2006. aasta lõpus veel käimasolevaid projekte tuleks jätkuvalt kontrollida ja auditeerida.

(11)

Oma 21. jaanuari 2003. aasta otsusega (6) tühistas Euroopa Ühenduste Kohus määruse (EÜ) nr 1655/2000 artikli 11 lõike 2. Kohus teatas, et “määruse (EÜ) nr 1655/2000 artikli 11 lõike 2 mõju tuleb täielikult säilitada, kuni parlament ja nõukogu võtavad vastu uued sätted käesoleva määruse rakendusmeetmete vastuvõtmisel kohaldatava komiteemenetluse kohta”.

(12)

Vastavalt asutamislepingu artiklile 233 peavad institutsioonid, kelle välja antud õigusakt on tunnistatud tühiseks, võtma vajalikke meetmeid Euroopa Ühenduste Kohtu otsuse täitmiseks.

(13)

Meetmed, mida komisjon on volitatud võtma talle määrusega (EÜ) nr 1655/2000 antud rakendusvolituste alusel, on korraldusmeetmed oluliselt eelarvet mõjutava programmi elluviimiseks nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse nr 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused, (7) artikli 2 punktis a määratletud tähenduses. Seetõttu tuleks sellised meetmed vastu võtta kooskõlas nimetatud otsuse artiklis 4 sätestatud korralduskomitee menetlusega, piiramata seejuures komiteemenetluse valikut LIFE-i või üksnes keskkonda hõlmava rahastamisevahendi edasiseks arendamiseks.

(14)

Käesoleva määrusega sätestatakse kogu programmi kehtivuse ajaks finantsraamistik, mis kujutab endast peamist juhist Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 6. mai 1999. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja eelarvemenetluse parandamise kohta) (8) punkti 33 tähenduses,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1655/2000 muudetakse järgmiselt:

1)

artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 3:

i)

punkt a asendatakse järgmisega:

“a)

50 % looduskaitseprojektidele, 100 % abikõlblikest kuludest (välja arvatud üldkulud ja kulud püsikaupadele) kaasnevatele meetmetele lõike 2 punkti b alapunktide i ja ii alusel ja 100 % kaasnevatele meetmetele lõike 2 punkti b alapunkti iii alusel;”;

ii)

lisatakse järgmine punkt:

“c)

avalike teenistujate palgakulud loetakse abikõlblikeks ainult ulatuses, mis on seotud sellise tegevusega kaasnenud kuludega, mida vastav riigiasutus poleks ilma asjaomase projektita ette võtnud.”;

b)

lisatakse järgmine lõige:

“3a.   Maa omandamisega seotud projektidele antakse abi tingimusel, et ostetud maa võetakse pikaks ajaks kasutusele lõikes 1 ettenähtud looduse LIFE-i eesmärkidel. Liikmesriik tagab kas ülekandmisega või muul moel sellise maa pikaajalise kasutamise looduskaitse eesmärkidel.”;

c)

lõike 7 teine lõik asendatakse järgmisega:

“Vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust, (9) artiklile 116 võtab komisjon vastu otsuse heakskiidetud projektide kohta ja sõlmib abisaajatega toetuslepingud, milles märgitakse rahalise toetuse summa, rahastamiskord ja kontroll ning heakskiidetud projekti tehnilised eritingimused.

d)

lõige 8 asendatakse järgmisega:

“8.   Komisjoni algatusel:

a)

lõike 2 punkti b alapunktide i ja ii alusel rahastatavate kaasnevate meetmete kohta avaldatakse konkursikutse pärast seda, kui direktiivi 92/43/EMÜ artiklis 21 nimetatud komiteega on nõu peetud. Liikmesriigid võivad komisjonile esitada kaasnevate meetmete kohta ettepanekuid;

b)

lõike 2 punkti b alapunkti iii alusel rahastatavate kaasnevate meetmete kohta avaldatakse pakkumiskutse. Kõik pakkumiskutsed avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas koos erikriteeriumidega, millele meetmed peavad vastama.”;

2)

artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 3:

i)

neljas lõik asendatakse järgmisega:

“Ühenduse toetuse määr on 100 % abikõlblikest kuludest (välja arvatud üldkulud ja kulud püsikaupadele) kaasnevatele meetmetele lõike 2 punkti c alapunkti i alusel ja 100 % kaasnevatele meetmetele lõike 2 punkti c alapunkti ii alusel.”;

ii)

lisatakse järgmine lõik:

“Avalike teenistujate palgakulud loetakse abikõlblikeks ainult ulatuses, mis on seotud sellise tegevusega kaasnenud kuludega, mida vastav riigiasutus poleks ilma asjaomase projektita ette võtnud.”;

b)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

“4.   Komisjon kehtestab artikli 11 lõikes 2 sätestatud korras lõike 2 punktis a nimetatud näidisprojektidega seotud suunised ning avaldab need Euroopa Liidu Teatajas.

Nendes suunistes tuuakse esile näidisprojektide prioriteetsed valdkonnad ja eesmärgid viidates otseselt otsuses nr 1600/2002/EÜ (10) sätestatud prioriteetidele.

Nimetatud suunised tagavad, et keskkonna LIFE on ühenduse uurimisprogramme ja struktuurifonde ning maaelu arengu programme täiendav rahastamisvahend.

Samuti kehtestab komisjon suunised lõike 2 punktis b nimetatud ettevalmistavatele projektidele. Komisjon avaldab need suunised Euroopa Liidu Teatajas ja teavitab artikli 11 lõikes 1 nimetatud komiteed nende avaldamisest.

c)

lõikes 6 asendatakse punktid d ja e järgmisega:

“d)

edendavad keskkonnakaitsele kõige soodsamate tegutsemisviiside, tehnoloogiate ja/või toodete laia kasutamist ja levitamist,

e)

nende eesmärk on arendada ja edastada uuenduslikke tehnoloogiaid ja meetodeid, mida saab kasutada samasugustes või samalaadsetes olukordades, eriti uutes liikmesriikides”;

d)

lõige 8 asendatakse järgmisega:

“8.   Komisjoni algatusel:

a)

lõike 2 punkti b alusel rahastatavate projektide ja lõike 2 punkti c alapunkti i alusel rahastatavate kaasnevate meetmete kohta avaldatakse konkursikutse pärast seda, kui artikli 11 punktis 1 nimetatud komiteega on nõu peetud. Liikmesriigid võivad esitada komisjonile ettepanekuid lõike 2 punkti b kohaselt rahastatavate projektide ja lõike 2 punkti c alapunkti i alusel rahastatavate kaasnevate meetmete kohta;

b)

lõike 2 punkti c alapunkti ii alusel rahastatavate kaasnevate meetmete kohta avaldatakse pakkumiskutse. Kõik pakkumiskutsed avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas koos erikriteeriumidega, millele meetmed peavad vastama.”;

e)

lõige 11 asendatakse järgmisega:

“11.   Vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklile 116 võtab komisjon vastu otsuse heakskiidetud projektide kohta ja sõlmib abisaajatega toetuslepingud, milles märgitakse rahalise toetuse summa, rahastamiskord ja kontroll ning heakskiidetud projekti tehnilised eritingimused.”

3)

artikli 5 lõige 9 asendatakse järgmisega:

“9.   Komisjoni algatusel avaldatakse lõike 2 punkti b alusel rahastatavate kaasnevate meetmete kohta pakkumiskutsed Euroopa Liidu Teatajas koos erikriteeriumidega, millele meetmed peavad vastama.”;

4)

artikli 7 pealkiri ja lõige 1 asendatakse järgmisega:

Artikkel 7

Rahastamisvahendite kooskõla ja vastastikune täiendavus

1.   Ilma et see piiraks artiklis 6 nimetatud kandidaatriikidele ettenähtud tingimuste täitmist, ei anta käesoleva määruse kohast rahalist toetust projektidele, mis saavad abi struktuurifondidest või muudest ühenduse eelarvelistest vahenditest. Komisjon tagab, et kandidaatide tähelepanu juhitakse asjaolule, et nad ei või kumuleerida subsiidiume erinevatest ühenduse fondidest. Topeltrahastamise vältimiseks tuleb võtta asjakohaseid meetmeid.

Komisjon ja liikmesriigid teavitavad kanditaate erinevatest kättesaadavatest ühenduse rahastamisvahenditest, mis on mõeldud keskkonda ja loodust käsitlevate projektide rahastamiseks.”;

5)

artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

“Kolmandat etappi pikendatakse kahe aasta võrra kuni 31. detsembrini 2006. Käesoleva määruse rakendamise finantsraamistikuks määratakse 317,2 miljonit eurot. Eelarvepädev institutsioon määrab iga-aastased assigneeringud iga-aastase eelarvemenetluse käigus ja asjaomase finantsperspektiivi raames.”;

b)

lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

“Ajavahemikuks 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2006 võib kaasnevatele meetmetele määrata kuni 6 % ettenähtud assigneeringutest.”;

6)

artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

“Komisjon tagab kõigi rahastatud projektide tulemuste levitamise avalikkusele ning näitab järgnevalt, kuidas saadud oskusi ja kogemusi saab mujal kasutada.”;

b)

lisatakse järgmine lõige:

“6.   Komisjon avaldab igal aastal raha saanud projektide täisnimekirja, sealhulgas projekti lühikirjelduse ja kokkuvõtte igale projektile eraldatud rahast.”;

7)

artikli 11 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artiklis 8 sätestatut.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 nimetatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.”;

8)

artikkel 12 asendatakse järgmisega:

Artikkel 12

LIFE-i kolmanda etapi hindamine ja tegevuse jätkamine

1.   Hiljemalt 30. septembriks 2005 esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule:

a)

aruande, millega ajakohastatakse 2003. aasta novembris esitatud vahekokkuvõtet ja hinnatakse käesoleva määruse rakendamist, selle panust ühenduse keskkonnapoliitika arendamisse ja assigneeringute kasutamist; ja

b)

kui see on asjakohane, alates 2007. aastast kohaldatava ettepaneku LIFE-i või muu üksnes keskkonda hõlmava rahastamisevahendi edasiseks arendamiseks, võttes muuhulgas arvesse LIFE-i läbivaatamisel antud soovitusi.

2.   Kui komisjon on ettepaneku vastu võtnud, otsustavad Euroopa Parlament ja nõukogu, toimides vastavalt asutamislepingule, hiljemalt 1. maiks 2006 selle rahastamisvahendi kohaldamise alates 1. jaanuarist 2007.

3.   Summa, mis on finantsraamistiku piires vajalik järelevalve- ja auditeerimismeetmete osutamiseks peale 31. detsembrit 2006, loetakse kinnitatuks ainult juhul, kui see vastab uuele, 2007. aastast kehtima hakkavale finantsperspektiivile.”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 15. september 2004

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BORRELL FONTELLES

Nõukogu nimel

eesistuja

A. NICOLAÏ


(1)  ELT C 80, 30.3.2004, lk 57.

(2)  Euroopa Parlamendi 21. aprilli 2004. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 26. juuli 2004. aasta otsus.

(3)  EÜT L 192, 28.7.2000, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 788/2004 (ELT L 138, 30.4.2004, lk 17).

(4)  EÜT L 242, 10.9.2002, lk 1.

(5)  ELT C 61, 10.3.2004, lk 1.

(6)  Komisjon vs Euroopa Parlament ja nõukogu, kohtuasi C-378/00, (2003) ECR lk I-937.

(7)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(8)  EÜT C 172, 18.6.1999, lk 1. Kokkulepet on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 2003/429/EÜ (ELT L 147, 14.6.2003, lk 25).

(9)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.”;

(10)  EÜT L 242, 10.9.2002, lk 1.”;


Top