EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0866

Nõukogu määrus (EÜ) nr 866/2004, 29. aprill 2004, ühinemisakti protokolli 10 artiklis 2 sätestatud korra kohta

ELT L 161, 30.4.2004, p. 128–143 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/08/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/oj

32004R0866Euroopa Liidu Teataja L 161 , 30/04/2004 Lk 0128 - 0143


Nõukogu määrus (EÜ) nr 866/2004,

29. aprill 2004,

ühinemisakti protokolli 10 artiklis 2 sätestatud korra kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste akti Küprost käsitlevat protokolli 10 ,eelkõige selle artiklit 2, ning Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavaid [1] muudatusi

võttes arvesse kõnealuse ühinemisakti protokolli 3 Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suveräänsete baasipiirkondade kohta Küprosel [2], eelkõige selle artiklit 6,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut [3]

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Nõukogu on korduvalt rõhutanud, et eelistab taasühinenud Küprose liitumist. Kahjuks ei ole saavutatud terviklikku lahendust. Kooskõlas Kopenhaageni Euroopa Ülemkogu lõppjärelduste lõikega 12 esitas nõukogu 26. aprillil 2004 oma seisukoha praeguse olukorra kohta saarel.

(2) Lahenduse leidmiseni on acquis kohaldamine ühinemisel seega peatatud protokolli 10 artikli 1 lõike 1 kohaselt Küprose Vabariigi aladel, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tõhus kontroll.

(3) Protokolli 10 artikli 2 lõike 1 kohaselt teeb kõnealune peatamine vajalikuks näha ette tingimused EÜ õiguse asjaomaste sätete kohaldamiseks eraldusjoone suhtes eespool nimetatud alade ja nende alade vahel, mis on Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli all. Kõnealuste eeskirjade tõhususe tagamiseks tuleb nende kohaldamist laiendada eraldusjooneni, mis lahutab väljaspool Küprose Vabariigi valitsuse tõhusat kontrolli olevaid alasid Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suveräänsest idabaasipiirkonnast.

(4) Kuna eespool nimetatud eraldusjoon ei moodusta EL välispiiri, tuleb kehtestada erieeskirjad seoses kaupade, teenuste ja isikute üleminekuga, mille eest lasub peavastutus Küprose Vabariigil. Kuna eespool nimetatud alad on ajutiselt väljaspool ühenduse tolli- ja maksuterritooriumi ja väljaspool vabadusel, õigusel ja julgeolekul rajanevat ala, peaksid erieeskirjad kindlustama EL julgeoleku samaväärse kaitsestandardi seoses ebaseadusliku sisserände ja avalikku korda ohustavate asjaoludega ning EL majandushuvidega, kuivõrd käsitletakse kaupade liikumist. Loomade ja loomsete saaduste liikumine on keelatud piisava teabe laekumiseni loomatervishoiu olukorra kohta eespool nimetatud aladel.

(5) Protokolli 10 artiklis 3 on selgesõnaliselt kirjas, et acquis peatamine ei välista eespool nimetatud alade majandusarengut edendavaid meetmeid. Käesoleva määruse eesmärk on soodustada kaubandust ja muid sidemeid eespool nimetatud alade ja nende alade vahel, mis on Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli all, tagades samas asjakohaste kaitsestandardite säilitamise vastavalt eespool sätestatule.

(6) Isikute osas võimaldab Küprose Vabariigi valitsuse praegune poliitika eraldusjoone ületamist kõigi vabariigi kodanike, EL kodanike ja kolmandate riikide kodanike poolt, kes elavad seaduslikult Küprose põhjaosas, ning kõigi EL kodanike ja kolmandate riikide kodanike poolt, kes sisenesid saarele valitsuse kontrolli all olevate alade kaudu.

(7) Võttes arvesse Küprose Vabariigi valitsuse õigustatud huve, on vaja võimaldada EL kodanikel kasutada oma õigust vabaks liikumiseks EL piires ja kehtestada miinimumeeskirjad isikute kontrollimiseks eraldusjoonel ning tagada selle tõhus järelevalve võitlemaks kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku sisserände ning avalikku julgeolekut ja avalikku korda ähvardavate ohtude vastu. Samuti on vaja määratleda tingimused kolmandate riikide kodanike ülemineku lubamiseks.

(8) Isikute kontrolli silmas pidades ei peaks käesolev määrus mõjutama protokolli 3, eelkõige selle artikli 8, sätteid.

(9) Käesolev määrus ei mõjuta ÜRO mandaati puhvervööndis.

(10) Kuna mis tahes muutus Küprose Vabariigi valitsuse poliitikas seoses eraldusjoonega võib tekitada probleeme käesoleva määrusega kehtestatud eeskirjadele vastavuse osas, tuleks kõnealustest muudatustest teatada komisjonile enne nende jõustumist, et komisjon saaks teha asjakohaseid algatusi vasturääkivuste vältimiseks.

(11) Samuti tuleks komisjonil lubada muuta käesoleva määruse I ja II lisa, et reageerida võimalikele muutustele, mis võivad nõuda koheseid meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I JAOTIS

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. eraldusjoon:

a) seoses isikute kontrollimisega vastavalt artiklile 2 eraldusjoon, mis lahutab Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli all olevaid alasid nendest aladest, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tõhus kontroll;

b) seoses kaupade kontrollimisega vastavalt artiklile 4 eraldusjoon, mis lahutab väljaspool Küprose Vabariigi valitsuse tõhusat kontrolli olevaid alasid Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli all olevatest aladest ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suveräänsest idapoolsest baasipiirkonnast;

2. kolmanda riigi kodanik – isik, kes ei ole liidu kodanik EÜ asutamislepingu artikli 17 lõike 1 tähenduses.

Käesolevas määruses esitatud viited aladele, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tõhus kontroll, viitavad üksnes Küprose Vabariigi aladele.

II JAOTIS

ISIKUTE ÜLEMINEK ERALDUSJOONEST

Artikkel 2

Isikute kontroll

1. Küprose Vabariik kontrollib kõiki eraldusjoont ületavaid isikuid eesmärgiga võidelda ebaseadusliku sisserände vastu ning avastada ja ennetada ohte avalikule julgeolekule ja avalikule korrale. Neid kontrolle tehakse ka sõidukitele ja objektidele, mis on piiri ületavate isikute valduses.

2. Kõik isikud läbivad vähemalt ühe kõnealuse kontrolli nende isiku tuvastamiseks.

3. Kolmandate riikide kodanikel lubatakse eraldusjoont ületada üksnes tingimusel, et:

a) neil on Küprose Vabariigi väljastatud elamisluba või kehtiv reisidokument ning vajaduse korral Küprose Vabariigi kehtiv viisa ja

b) nad ei kujuta ohtu avalikule korrale ega avalikule julgeolekule.

4. Eraldusjoone ületamine toimub üksnes Küprose Vabariigi pädevate asutuste poolt volitatud piiriületuspunktides. Nimekiri nendest piiriületuspunktidest on sätestatud I lisas.

5. Isikute kontroll idapoolse suveräänse baasipiirkonna ja väljaspool Küprose Vabariigi tõhusat kontrolli olevate alade vahel toimub kooskõlas ühinemisakti protokolli 3 artikli 5 lõikega 2.

Artikkel 3

Eraldusjoone järelevalve

Küprose Vabariik teostab tõhusat järelevalvet kogu eraldusjoone ulatuses viisil, mis piirab inimeste kõrvalehoidmist kontrollidest artikli 2 lõikes 4 nimetatud piiriületuspunktides.

III JAOTIS

KAUPADE ÜLEMINEK ERALDUSJOONEST

Artikkel 4

Väljaspool Küprose Vabariigi tõhusa kontrolli olevatelt aladelt saabuvate kaupade käsitlemine

1. Ilma et see piiraks artikli 6 kohaldamist, võib kaupu tuua Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli all olevatele aladele, tingimusel et need on täielikult saadud aladelt, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tõhus kontroll, või on läbinud viimase olulise majanduslikult põhjendatud töötlemise või toimingu selleks seadmestatud ettevõttes aladel, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tõhus kontroll nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 [4] artiklite 23 ja 24 tähenduses.

2. Kõnealuste kaupade suhtes ei kehti tollimaksud ja samaväärse toimega maksud ega tollideklaratsioon, tingimusel et need ei ole kõlblikud eksporditoetuse saamiseks või sekkumismeetmete võtmiseks. Tõhusa kontrolli tagamiseks registreeritakse eraldusjoont ületavad kogused.

3. Kaubad ületavad eraldusjoone üksnes I lisas loetletud piiriületuspunktides ning Pergamose ja Strovilia piiriületuspunktis, mis on idapoolse suveräänse baasipiirkonna võimu all.

4. Kaupade suhtes kohaldatakse nõudeid ja kontrolle, mis on sätestatud ühenduse õigusaktidega vastavalt II lisale.

5. Kaupadega on kaasas dokument, mille on väljastanud Türgi-Küprose kaubanduskoda, kellel on selleks komisjoni nõuetekohane luba kokkuleppel Küprose Vabariigi valitsusega, või muu asutus, kellel on kokkuleppel viimasega vastav luba. Türgi-Küprose kaubanduskoda või mõni muu nõuetekohaselt volitatud asutus säilitab andmeid kõigi kõnealuste dokumentide kohta, mis on välja antud võimaldamaks komisjonil teostada järelevalvet eraldusjoont ületavate kaupade liigi ja mahu ning nende vastavuse üle käesoleva artikli sätetele.

6. Kui kaubad on viidud üle eraldusjoone Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli all olevatele aladele, kontrollivad Küprose Vabariigi pädevad asutused lõikes 5 nimetatud dokumendi ehtsust ja vastavust saadetisele.

7. Küprose Vabariik ei käsita lõikes 1 osutatud kaupu imporditavatena nõukogu direktiivi 77/388/EMÜ [5] artikli 7 lõike 1 tähenduses ja nõukogu direktiivi 92/12/EMÜ [6] artikli 5 tähenduses, tingimusel et kaubad on mõeldud tarbimiseks Küprose Vabariigis.

8. Lõige 7 ei avalda mõju Euroopa Ühenduste oma vahenditele, mis saadakse käibemaksust.

9. Elusloomade ja loomsete saaduste liikumine üle eraldusjoone on keelatud.

10. Idapoolse suveräänse baasipiirkonna ametiasutused võivad säilitada Küprose Pyla küla türklastest elanikkonna traditsioonilise varustamise kaupadega, mis pärinevad väljaspool Küprose Vabariigi valitsuse tõhusat kontrolli olevatelt aladelt. Nad jälgivad rangelt kaupade koguseid ja laadi nende sihtkohta silmas pidades.

11. Kaupadel, mis vastavad lõigetes 1–10 sätestatud tingimustele, on ühenduse kaupade staatus määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 4 lõike 7 tähenduses.

12. Käesolevat artiklit kohaldatakse viivitamata alates 1. maist 2004 kaupade suhtes, mis on täielikult saadud väljaspool Küprose Vabariigi tõhusat kontrolli olevatelt aladelt ja vastavad II lisale. Seoses teiste kaupadega kohaldatakse käesoleva artikli täielikuks rakendamiseks erieeskirju, mis võtavad täiel määral arvesse Küprose saarel valitseva olukorra eripära komisjoni otsuse alusel, mis võetakse vastu niipea kui võimalik ja hiljemalt kahe kuu jooksul pärast käesoleva määruse vastuvõtmist. Komisjoni abistab selles osas komitee ning kohaldatakse nõukogu otsuse 1999/468/EÜ [7] artikleid 3 ja 7.

Artikkel 5

Väljaspool Küprose Vabariigi tõhusat kontrolli olevatele aladele saadetavad kaubad

1. Kaupade suhtes, millel on lubatud eraldusjoont ületada, ei kohaldata ekspordiformaalsusi. Küprose Vabariigi ametiasutused esitavad vajalikud samaväärsed dokumendid täielikus kooskõlas Küprose siseriiklike õigusaktidega.

2. Eraldusjoone ületamisel ei maksta eksporditoetust põllumajandussaadustele ja töödeldud põllumajandussaadustele.

3. Kaupade tarnimise suhtes ei kohaldata vabastust direktiivi 77/388/EMÜ artikli 15 lõigete 1 ja 2 alusel.

4. Keelatud on kaupade liikumine, mille äraviimine või eksport ühenduse tolliterritooriumilt on keelatud või mille suhtes on ühenduse õigusega kehtestatud loa nõue, ekspordipiirangud, tollimaks või muud ekspordimaksud.

Artikkel 6

Soodustused eraldusjoont ületavatele isikutele

Nõukogu direktiivi 69/169/EMÜ [8] ei kohaldata, kuid piiri ületavate isikute isikliku pagasi hulka kuuluvad kaubad, sealhulgas kuni 20 sigaretti ja 1/4 liitrit kangeid alkohoolseid jooke, vabastatakse käibemaksust ja aktsiisimaksust, tingimusel et need ei ole kaubanduslikku laadi ning nende koguväärtus ei ületa 30 eurot inimese kohta. Tubakatoodete ja alkohoolsete jookide puhul ei anta vabastust käibemaksust ja aktsiisimaksust piiri ületavatele isikutele, kes on nooremad kui 17 aastat.

IV JAOTIS

TEENUSED

Artikkel 7

Maksustamine

Kuivõrd piiriüleseid teenuseid osutatakse isikute poolt või isikutele, kes on asutatud või omavad alalist asu- või elukohta Küprose Vabariigi aladel, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tõhus kontroll, loetakse need teenused käibemaksustamise eesmärgil osutatuks isikute poolt või isikutele, kes on asutatud või omavad alalist asu- või elukohta Küprose Vabariigi aladel, mis on Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli all.

V JAOTIS

LÕPPSÄTTED

Artikkel 8

Rakendamine

Küprose Vabariigi ametiasutused ja Küprose idapoolse suveräänse baasipiirkonna ametiasutused võtavad kõik asjakohased meetmed tagamaks täieliku vastavuse käesoleva määruse sätetele ja vältimaks mis tahes kõrvalehoidmist nendest.

Artikkel 9

Lisade kohandamine

Komisjon võib kokkuleppel Küprose valitsusega muuta käesoleva määruse lisasid. Enne lisade muutmist konsulteerib komisjon Türgi-Küprose kaubanduskojaga või mõne muu asutusega, millel on Küprose Vabariigi valitsuse nõuetekohased volitused vastavalt artikli 4 lõikele 5, ning Ühendkuningriigiga, kui asi puudutab suveräänseid baasipiirkondi. II lisa muutmisel järgib komisjon asjakohast korda, millele on viidatud muudetava küsimusega seotud ühenduse asjaomases õigusaktis.

Artikkel 10

Korra muutmine

Mis tahes muudatused Küprose Vabariigi valitsuse kehtestatud isikute või kaupade eraldusjoone ületamise korras jõustuvad alles pärast komisjoni teavitamist kavandatud muudatustest, kui komisjon ei ole kõnealustele muudatustele ühe kuu jooksul vastuväidet esitanud. Vajaduse korral ja olles konsulteerinud Ühendkuningriigiga, kui asi puudutab suveräänseid baasipiirkondi, võib komisjon teha ettepaneku käesolevas määruses muudatuste tegemiseks, et tagada vastavus piiri suhtes kohaldatavatele siseriiklikele ja EL eeskirjadele.

Artikkel 11

Määruse läbivaatamine ja järelevalve

1. Ilma et see piiraks artikli 4 lõike 12 kohaldamist, esitab komisjon alates hiljemalt üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva nõukogule kord aastas aruande määruse rakendamise ja selle kohaldamisest tuleneva olukorra kohta, lisades nimetatud aruandele vajaduse korral sobivad muudatusettepanekud.

2. Komisjon kontrollib eelkõige käesoleva määruse artikli 4 kohaldamist ja kaubavooge Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli all olevate alade ja väljaspool Küprose Vabariigi valitsuse tõhusat kontrolli olevate alade vahel, sealhulgas kauplemise ja kaubeldavate toodete mahtu ja väärtust.

3. Iga liikmesriik võib nõuda, et nõukogu kutsuks komisjoni üles uurima mis tahes käesoleva määruse kohaldamisest tulenevat probleemi ja kindlaksmääratud aja jooksul selle kohta aru andma.

4. Hädaolukorra puhul, millega kaasneb oht või risk rahvatervisele või looma- ja taimetervishoiule, kohaldatakse EL õigusaktide kohaselt II lisas sätestatud asjakohast korda. Muude hädaolukordade puhul või muude eeskirjade eiramiste või erakorraliste asjaolude esilekerkimisel, mis nõuavad kohest meetmete võtmist, võib komisjon Küprose Vabariigi valitsusega konsulteerides kohaldada viivitamata meetmeid, mis on vältimatult vajalikud olukorra parandamiseks. Võetud meetmetest teatatakse 10 tööpäeva jooksul nõukogule. Nõukogu võib kvalifitseeritud häälteenamusega muuta, täiendada või tühistada komisjoni võetud meetmed 21 tööpäeva jooksul alates komisjoni teatise saamise kuupäevast.

5. Iga liikmesriik võib kutsuda komisjoni üles esitama andmeid piiri ületava mahu, väärtuse ja toodete kohta asjakohasele alalisele või korralduskomiteele tingimusel, et ta teatab oma taotlusest kuu aega ette.

Artikkel 12

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Küprose Euroopa Liiduga ühinemise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 29. aprill 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

M. McDowell

[1] ELT L 236, 23.9.2003, lk 955.

[2] ELT L 236, 23.9.2003, lk 940.

[3] EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

[4] EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

[5] EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/15/EÜ (ELT L 52, 21.2.2004, lk 61).

[6] EÜT L 76, 23.3.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).

[7] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[8] EÜT L 133, 4.6.1969, lk 6. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2000/47/EÜ (EÜT L 193, 29.7.2000, lk 73).

--------------------------------------------------

I LISA

Artikli 2 lõikes 4 nimetatud piiriületuspunktide loetelu

- Ledra palee

- Agios Dhometios

--------------------------------------------------

II LISA

Artikli 4 lõikes 4 osutatud nõuded ja kontrollid

- Veterinaar-, fütosanitaar- ja toiduohutusnõuded ja -kontrollid, mis on sätestatud EÜ asutamislepingu artikli 37 (endine artikkel 43) ja/või artikli 152 lõike 4 punkti b kohaselt vastu võetud meetmetes. Eelkõige on asjaomased taimed, taimsed saadused ja muud objektid läbinud fütosanitaarkontrollid nõuetekohaselt volitatud ekspertide poolt, et kontrollida vastavust EL fütosanitaarvaldkonna õigusaktide (nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ) [1] sätetele enne, kui need viiakse üle eraldusjoone Küprose Vabariigi tõhusa kontrolli all olevatele aladele.

[1] EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.3.2004, lk 18).

--------------------------------------------------

Top